Počet nalezených dokumentů: 35
Publikováno od do

Financovanie médií verejnej služby
Badač, Peter; Kopecký, Čestmír; Svoboda, Otakar
2010 - slovenský
V mojej práci sa zaoberám financovaním médií verejnej služby v Európe. V úvodnej časti predstavujem 6 rôznych modelov financovania médií a históriu jeho vývoja, ktorá je dôležitá v kontexte súčasného stavu v danej krajine. Predstavujem aj jednotlivých vysielateľov v každej krajine (televízie a rozhlasy) s ich stručnou charakteristikou. Konkrétne ide o modely a vysielateľov vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Slovensku a Estónsku. Tiež hodnotím súčasnú situáciu v Českej republike a v záverečnej kapitole sa snažím aplikovať niektoré prvky z európskych modelov do českého prostredia a analyzovať ich vplyv na financovanie médií verejnej služby v ČR. In my work I deal with the public media financing in Europe. I introduce 6 different models of media financing and a brief history of their progress that is very important in the context of present situation in every country. I introduce also public media broadcasters in every country (TV and Radio companies) with brief characteristic. Introduced are models and broadcasters in Great Britain, France, Germany, Hungary, Slovakia and Estonia. I also evaluate the current situation in Czech Republic and in the last chapter I try to apply some elements from European models and to analyze their impact for the public media financing in Czech Republic. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Financovanie médií verejnej služby

V mojej práci sa zaoberám financovaním médií verejnej služby v Európe. V úvodnej časti predstavujem 6 rôznych modelov financovania médií a históriu jeho vývoja, ktorá je dôležitá v kontexte ...

Badač, Peter; Kopecký, Čestmír; Svoboda, Otakar
Akademie múzických umění v Praze, 2010

Prvý audiovizuálny zážitok
Gojdičová, Alexandra; Bagdasarov, Georgij; Růžičková, Alice
2010 - slovenský
Moja bakalárska práca Prvý audiovizuálny zážitok (Príspevok vývojovej psychológie k strihovej sladbe) sa zaoberá najrannejšou fázou vývoja dieťaťa (do dvoch rokov), kedy dochádza k prvému audiovizuálnemu kontaktu s vonkajším svetom a vznikajú základné kognitívne štruktúry ? rytmus, priestor, čas, trvalý predmet a pojem ?ja?. Tieto štruktúry predchádzajú vzniku jazyka. Sú taktiež podstatnou súčasťou filmovej reči, ktorá tak čerpá aj z nesémantických princípov vnímania. Analogicky pracujem s poznatkami vývojovej psychológie a filmovými teóriami a postupmi (Griffith, Vertov, Tarkovskij, Mitry a Brakhage). Zameriavam sa predovšetkým na rytmus ako cestu k vytvoreniu filmového priestoru a času. My bachelor's thesis The First Audio-visual Experience (A Contribution of Developmental Psychology to Theory of Editing) is focused on a very early stage of infant development (up to the second year) when the first audio-visual experiences initiate the creation of basic cognitive structures - space, time, permanent objects and ?myself?. These structures anticipate the language structures. These terms represent the basic part of the film language based on nonsemantic perception. In this work I compare the knowledge of developmental psychology and film theories /Griffith, Vertov, Tarkovskij, Mitry, Brakhage) and focus on rhytm as a basic way to build cinematic space and time. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Prvý audiovizuálny zážitok

Moja bakalárska práca Prvý audiovizuálny zážitok (Príspevok vývojovej psychológie k strihovej sladbe) sa zaoberá najrannejšou fázou vývoja dieťaťa (do dvoch rokov), kedy dochádza k prvému ...

Gojdičová, Alexandra; Bagdasarov, Georgij; Růžičková, Alice
Akademie múzických umění v Praze, 2010

Vztah autor, herec a postava
Nemčeková, Jana; Šulik, Juraj; Bendová, Helena
2009 - slovenský
Práca sa zaoberá vzťahom medzi autorom, hercom a postavou. Celá je rozdelená do troch veľkých kapitol, z ktorých každá pojednáva o jednom z tvoriacich elementov tohoto vzťahu. K analýze mi slúži film a scenár Charlieho Kaufmana, Synekdocha, New York a v neposlednom rade aj diela Šesť postáv hľadá autora a Vedomie a svedomie Zena Cosiniho. Cieľom tejto práce je dostať sa k finálnej podobe postavy, ktorú zachytil autor, a ktorú pred kamerou interpretoval herec. Hľadám dokonalú postavu, ak taká existuje. Píšem o pohybe postavy vo svete fantázie a jej zachytení v našom svete, i o vedení dialógu s autorom a hercom a o vzájomnom dialógu týchto dvoch. The work deals with the relationship between author, actor and character. The whole piece is divided into three major chapters; each of them discusses one of the constituent elements of this relationship. The analysis is based on the Charlie Kaufman?s film and screenplay Synecdoche, New York and, also, works with Six Characters in Search of an Author and Zeno's Conscience. The aim of this work is to get the final form of the character captured by the author, and interpreted by the actor in front of the camera. I am searching for the perfect character, if that exists. I write about the subtle movement of a character from the world of fantasy to our real world and also about the dialogue held between the character with both author and actor. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Vztah autor, herec a postava

Práca sa zaoberá vzťahom medzi autorom, hercom a postavou. Celá je rozdelená do troch veľkých kapitol, z ktorých každá pojednáva o jednom z tvoriacich elementov tohoto vzťahu. K analýze mi slúži film ...

Nemčeková, Jana; Šulik, Juraj; Bendová, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2009

Poučení z nové česko - slovenské vlny
Maráky, Daniel; Valak, Radim; Chytilová, Věra; Marek, Petr
2009 - slovenský
Snahou mojej bakalárskej práce je vystopovať na 5 - 6tich prípadoch filmov novej ČS vlny spoločné prvky filmovej reči tohto doležitého obdobia. Zamerám sa najma na originalitu, ale aj klišé týchto spoločných čŕt. Jednou špecificky a výrazne doležitou sférou práce bude aj sledovanie dokumentaristických postupov využitých vo filmoch novej ČS vlny. Zaoberať sa budem predovšetkým tými dodnes účinnými a z dnešného pohľadu stále aktuálnymi prípadmi /Strop, O slavnosti a hostech, Démanty noci, Intimní osvětlení, Perličky na dně, Sousto, Postava k podpíraní,....atď/ The endeavour of my bachelor work is to search out 5 or 6 types of new czech and slovak films common elements of this important period in film history. I´ll be in interest of line of originality but commonplace clichés as well. One of the most specific and markedly important sphere of my research will be monitoring of documentary processes used in this films. The first of all I´ll be focused at current cases from modern scientific point of view /Ceiling, Party and the guests, Diamonds of the night, Intimate lighting, Pearl of the Deep, Piece of a bread, Statue to support,....etc/ Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Poučení z nové česko - slovenské vlny

Snahou mojej bakalárskej práce je vystopovať na 5 - 6tich prípadoch filmov novej ČS vlny spoločné prvky filmovej reči tohto doležitého obdobia. Zamerám sa najma na originalitu, ale aj klišé týchto ...

Maráky, Daniel; Valak, Radim; Chytilová, Věra; Marek, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2009

Jean-Pierre a Luc Dardenne. Hraná tvorba v kontexte podtupov (kódov) dokumentárneho filmu (na príklade filmov Rosetta a Syn)
Čákanyová, Viera; Bendová, Helena; Kubica, Petr
2009 - slovenský
Práca analyzuje používanie obsahových a formálnych filmových prostriedkov za účelom dosiahnutia dokumentárnej autenticity v hraných filmoch bratov Dardennovcov na príklade filmov Rosetta a Syn. This thesis analyzes using of documentary film methods to construct the feeling of authenticity in fiction films of brothers Dardenne on the examples of their films Rosetta and Son. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Jean-Pierre a Luc Dardenne. Hraná tvorba v kontexte podtupov (kódov) dokumentárneho filmu (na príklade filmov Rosetta a Syn)

Práca analyzuje používanie obsahových a formálnych filmových prostriedkov za účelom dosiahnutia dokumentárnej autenticity v hraných filmoch bratov Dardennovcov na príklade filmov Rosetta a ...

Čákanyová, Viera; Bendová, Helena; Kubica, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2009

Psychická príprava pred koncertom
Zelinková, Antónia; Boušková, Jana; Boušková, Jana; Rak, Štěpán; Zelenka, Milan
2009 - slovenský
Práca obsahuje pohľad na interpretačné umenie z rôznycg hladísk. Prevažne sa však zameriavam na praktickú, no najmä psychickú prípravu pred koncertom, ktorej sa v mnohých prípadoch nevenuje až taká pozornosť, aká by bola potrebná. V tejto práci rozoberám ako zmýšl´a študent hudobného interpretačného umenia pri študovaní hudobného diela, jeho najčastejšie chyby a chybné postoje jak pri samotnom študovaní,tak aj jeho interpretovaní. The work contains glance at interpretative art from various points of view. However the work is focused predominantly on the practical and moreover on the mental preparation which is usualy not given as much attention as it needs. In this work I analyse student of musical interpretation art, how he thinks while studying certain piece of musical art, the most common mistakes he makes and wrong approaches he takes not only while studying the musical art but also while interpreting it. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Psychická príprava pred koncertom

Práca obsahuje pohľad na interpretačné umenie z rôznycg hladísk. Prevažne sa však zameriavam na praktickú, no najmä psychickú prípravu pred koncertom, ktorej sa v mnohých prípadoch nevenuje až taká ...

Zelinková, Antónia; Boušková, Jana; Boušková, Jana; Rak, Štěpán; Zelenka, Milan
Akademie múzických umění v Praze, 2009

Huslová tvorba Eugena Suchoňa
Karová, Eva; Pazdera, Jindřich; Pazdera, Jindřich; Čepický, Leoš; Panocha, Jiří
2009 - slovenský
Práca sa zaoberá životom a dielom významného slovenského hudobného skladatel ´a Eugena Suchoňa, so zameraním na jeho husl´ovú tvorbu. Súčast´ou práce je charakteristiky jeho hudobných výrazových prostredkov, spôsob výstavby jeho hudobných diel a kapitola venovaná rozboru jeho husl´ovej tvorby. This Bachelor degree work is about life and composition a significant slovak music composer Eugen Suchoň with a view to his violin work. A constituent of this degree work is a characterization his musical phrazeology, method of construction his musical works and a chapter is dedicated to an analysis his violin composition. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Huslová tvorba Eugena Suchoňa

Práca sa zaoberá životom a dielom významného slovenského hudobného skladatel ´a Eugena Suchoňa, so zameraním na jeho husl´ovú tvorbu. Súčast´ou práce je charakteristiky jeho hudobných výrazových ...

Karová, Eva; Pazdera, Jindřich; Pazdera, Jindřich; Čepický, Leoš; Panocha, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2009

EMPIRE
Babuščák, Ladislav; Pospiszyl, Tomáš; Silverio, Robert
2008 - slovenský
Témou tejto bakalárskej práce, je film amerického umelca Andyho Warhola EMPIRE, ktorý som podrobil detailnej analýze z formálneho i významového hľadiska. Nasledujúce kapitoly objasňujú EMPIRE v rôznych súvislostiach v oblasti filmového média, jeho histórie, jeho prepojením so situáciou americkej spoločnosti alebo taktiež v súvislostiach s inými umelcami, či konkrétnymi umeleckými dielami. Analýza filmu, je prepojovaná hypotézami a úvahami nad možnými významami, respektíve symbolmi filmového diela. The subject-matter of this bachelor thesis, is a film by an American artist Andy Warhol called EMPIRE, which I subjected to a detailed analysis from a formal and significant stand point. The following chapters elucidate the EMPIRE in various connections with a film medium, it´s history, it´s link with a state of an American society, but also in connection with other artists or particular art works. Analysis of this movie is interconnected with hypothesis and contemplations over possible meanings, or symbols of the film. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
EMPIRE

Témou tejto bakalárskej práce, je film amerického umelca Andyho Warhola EMPIRE, ktorý som podrobil detailnej analýze z formálneho i významového hľadiska. Nasledujúce kapitoly objasňujú EMPIRE v ...

Babuščák, Ladislav; Pospiszyl, Tomáš; Silverio, Robert
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Mikuláš Schneider Trnavský - Život ,dielo a reflexie v dnešnej dobe
Nociar, Juraj; Tuček, René; Kusnjer, Ivan
2008 - slovenský
Táto bakalárska práca prináša základné teoretické poznatky o významnom slovenskom skladateľovi, hudobníkovi, učiteľovi hudby Mikulášovi Schneidrovi - Trnavskom. V práci mapujem historicko - hudobný prehľad slovenskej hudby na prelome 19.-20. storočia. Prvá časť mojej práce je zameraná na život Schneidra - Trnavského, jeho študijne zážitky a umelecké cesty. V druhej časti práce som sa zameral na jeho vokálnu tvorbu: umelé piesne, úpravy ľudových piesní, hudobno- dramatická a zborová tvorba, cirkevná hudba. V poslednej kapitole poukazujem na reflexie vokálnej tvorby Mikuláša Schneidra - Trnavského v dnešnej dobe, využitie a prínos jeho celoživotného diela. This Bachelor´s thesis brings basic theoretical knowledge about a significant Slovak composer, musician, teacher of music Mikulas Schneider - Trnavsky. In my work I map the historical and musical overview of Slovak music on the turn of the 19th to the 20th century. The first part of my work focuses on life of Schneider - Trnavsky, his studies and musical pathways. The second part is dedicated to the vocal production: artificial songs; folk music modifications; musical, dramatical, and choral works; church music. In the last chapter I highlight reflections of vocal works of Mikulas Schneider - Trnavsky in the present time, applicability and weal of his life long work. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Mikuláš Schneider Trnavský - Život ,dielo a reflexie v dnešnej dobe

Táto bakalárska práca prináša základné teoretické poznatky o významnom slovenskom skladateľovi, hudobníkovi, učiteľovi hudby Mikulášovi Schneidrovi - Trnavskom. V práci mapujem historicko - hudobný ...

Nociar, Juraj; Tuček, René; Kusnjer, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Tarr Béla - Werckmeistrové harmónie
Micenková, Jana; Karásek, Bohdan; Mravcová, Marie
2008 - slovenský
V tejto práci sa pokúšam interpretovať film jedného z najvýznamnejších režisérov súčasnosti - Werckmeisterove harmónie od Bélu Tarra. Autor pracuje s veľmi osobitou, originálnou poetikou, ktorá je náročne dešifrovateľná, a dokonca aj on sám odmieta hovoriť, o čom jeho filmy sú. Prechádzam jednotlivé scény krok za krokom, aby som sa dostala k poskladaniu, vydešifrovaniu náročného posolstva tohto unikátneho, transcendentálneho diela. In this thesis, I try to interpret the movie made by one of the most influental and important contemporary film director - Bela Tarr and his Werckmeister's Harmonies. The author works with very original and unique poetics, which is very hard to read and decipher. In fact, he himself refuses to explain his movies. I analyze each scene seperately and step-by-step I try to piece together the message of this unique and transcendetal artwork. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Tarr Béla - Werckmeistrové harmónie

V tejto práci sa pokúšam interpretovať film jedného z najvýznamnejších režisérov súčasnosti - Werckmeisterove harmónie od Bélu Tarra. Autor pracuje s veľmi osobitou, originálnou poetikou, ktorá je ...

Micenková, Jana; Karásek, Bohdan; Mravcová, Marie
Akademie múzických umění v Praze, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze