Počet nalezených dokumentů: 2712
Publikováno od do

Využitie Diffusion Modelov v Oblasti Deepfakes
Trúchly, Dominik; Malinka, Kamil; Lapšanský, Tomáš
2024 - anglický
Deepfake je typ syntetického média vytvoreného pomocou sofistikovaných algoritmov strojového učenia, najmä hlbokých neurónových sietí. Ako príklad možno uviesť generatívne adverzné neurónové siete (GAN), ktoré sú schopné generovať obrázky, ktoré sú pre bežných jednotlivcov takmer nemožné odlíšiť od skutočnej reality. V dôsledku toho boli vyvinuté algoritmy detekcie hlbokých falošných správ, ktoré riešia tento rastúci problém. Tieto algoritmy využívajú pokročilé techniky strojového učenia a analyzujú rôzne funkcie v rámci obrázkov a videí, aby identifikovali nezrovnalosti alebo anomálie svedčiace o manipulácii. Táto práca skúma aplikáciu difúznych modelov, bežne používaných v digitálnom spracovaní obrazu na zvýšenie kvality obrazu znížením šumu a rozmazania, pre posilňovanie realizmu deepfakes. Využitím týchto modelov testujeme ich efekt na odhaľovanie deepfakes obrázkov pomocou deepfake detektorov. A deepfake is a type of synthetic media created through sophisticated machine learning algorithms, particularly deep neural networks. As an example Generative adversarial neural networks (GANs), that are capable of generating images that are almost impossible for ordinary individuals to differentiate from genuine reality. Consequently, deepfake detection algorithms have been developed to address this growing concern. Leveraging advanced machine learning techniques, these algorithms analyze various features within images and videos to identify inconsistencies or anomalies indicative of manipulation. This thesis investigates the application of diffusion models, commonly utilized in digital image processing to enhance image quality by reducing noise and blurring, in bolstering the realism of deepfakes. By using these models, we test their effect on detecting deepfakes images using deepfake detectors. Klíčová slova: deepfake; neural networks; deepfake detection; diffusion models; biometrics systems; deepfake; neurónové siete; deepfake detekcia; difúzne modely; biometrické systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využitie Diffusion Modelov v Oblasti Deepfakes

Deepfake je typ syntetického média vytvoreného pomocou sofistikovaných algoritmov strojového učenia, najmä hlbokých neurónových sietí. Ako príklad možno uviesť generatívne adverzné neurónové siete ...

Trúchly, Dominik; Malinka, Kamil; Lapšanský, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Rozšíření nástroje tmt umožňující reportování pomocí API nástroje ReportPortal
Bubáková, Natália; Pavela, Jiří; Smrčka, Aleš
2024 - anglický
Táto bakalárska práca nahliada na testovacie procesy využívané Red Hat tímami v praxi a zároveň opisuje novú testovaciu infraštruktúru navrhnutú pre účel zlepšenia testovacích praktík v spoločnosti. Infraštruktúra predstavuje hlavnú motiváciou pre zadanie tejto práce, ktorá sa sústredí na niekoľko scenárov tvorby reportov s výsledkami testov, ktoré sú realizované práve prepojením nástroju na správu testov známeho ako tmt a ReportPortalu, teda rozhrania pre zobrazenie výsledkov. Práca skúma oba tieto nástroje a prezentuje implementáciu v podobe tmt rozšírenia plynule prepojeného s ReportPortalom cez jeho REST API rozhranie, čím vylučuje alternatívne prístupy. Práca sa komplexne zaoberá všetkými etapamy projektu, ktorý je realizovaný v spolupráci s komunitou a detailne skúma aspekty návrhu, implementácie a testovania všetkých požadovaných funkcií rozšírenia, ktoré aktívne komplimentuje open-source tmt projekt. This Bachelor’s thesis provides insight into testing processes practiced across teams at Red Hat and describes a new testing infrastructure proposed to improve testing workflow within the company. With this infrastructure serving as the main motivation for the assignment, the work targets several use cases of report functionality resulting from the integration of the Test Management Tool commonly known as tmt and the reporting platform ReportPortal. It examines both of these tools, analyses alternative approaches, and proposes an implementation of a tmt plugin that integrates seamlessly with ReportPortal, via its REST API. The focus of the thesis encapsulates all steps behind a community-driven project, closely examining detailed aspects of design, implementation, and testing of all requested features of the plugin that actively resides within the tmt open-source project. Klíčová slova: Test Management Tool; tmt; fmf; Report Portal; test report; software testing; test result management; test plan; test run; test case; Test Management Tool; tmt; fmf; Report Portal; reportovanie testov; testovanie programu; správa výsledkov testov; plán testovania; spustenie testu; prípad testovania Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozšíření nástroje tmt umožňující reportování pomocí API nástroje ReportPortal

Táto bakalárska práca nahliada na testovacie procesy využívané Red Hat tímami v praxi a zároveň opisuje novú testovaciu infraštruktúru navrhnutú pre účel zlepšenia testovacích praktík v spoločnosti. ...

Bubáková, Natália; Pavela, Jiří; Smrčka, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vydávání nových verzí projektu GNOME
Pekník, Štefan; Kolář, Dušan; Křivka, Zbyněk
2024 - anglický
Cílem této práce je modernizovat a automatizovat proces vydávání nových verzí projektů a aplikací GNOME. Díky integraci GitLab Continuous Integration (CI) pipelines a dedikovaného API se výrazně snižuje potřeba manuálního zásahu do vydávacího procesu. Výsledkem je nový pracovní postup, který je efektivnější, rychlejší a méně náchylný k chybám. Práce analyzuje aktuální skript ftpadmin, identifikuje oblasti ke zlepšení a navrhuje řešení založené na API jako jeho náhradu, které umožňuje kontrolovaný a automatizovaný proces vydávání prostřednictvím GitLab CI. Navrhované řešení nejen připravuje půdu pro budoucí zlepšení řízení vydávání GNOME, ale také může sloužit jako model pro ostatní projekty, které usilují o zefektivnění svých vydávacích procesů. This thesis aims to modernize and automate the GNOME release process for new versions of its projects and applications. By integrating GitLab Continuous Integration (CI) pipelines and a dedicated API, the manual intervention required in the release process is significantly reduced. This results in a more efficient, faster, and less error-prone workflow. The work explores the current ftpadmin script, identifies areas for improvement, and develops an API-based solution as its replacement that ensures controlled access via GitLab CI. The proposed solution not only sets the stage for future improvements in GNOME release management, but also serves as a model for other projects that seek to streamline their release processes. Klíčová slova: releasing; GNOME; GitLab; CI; API; FastAPI; Python; tarball; FTP; versioning; open source; KDE; JWT; JWKS; security; authentication; authorization; vydávání; GNOME; GitLab; CI; API; FastAPI; Python; tarball; FTP; verzování; otevřený zdrojový kód; KDE; JWT; JWKS; bezpečnost; autentifikace; autorizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vydávání nových verzí projektu GNOME

Cílem této práce je modernizovat a automatizovat proces vydávání nových verzí projektů a aplikací GNOME. Díky integraci GitLab Continuous Integration (CI) pipelines a dedikovaného API se výrazně ...

Pekník, Štefan; Kolář, Dušan; Křivka, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv epitaxního napětí na koexistenci feromagnetické a antiferomagnetické fáze na bočním rozhraní mezi tenkou vrstvou a proužkem FeRh
Hrdinová, Sára; Kepič, Peter; Zadorozhnii, Oleksii
2024 - anglický
Ekviatomická slitina FeRh vykazuje fázový přechod z antiferomagnetického do feromagnetického uspořádání při teplotě kolem 350 K. Díky tomu se stává ideálním materiálem pro studium výměnných interakcí mezi ferromagnetickou a antiferomagnetickou fází v rámci systému tvořeného jedním materiálem. Díky relaxaci kompresivního epitaxního napětí způsobeného substrátem MgO na okrajích struktur a následné stabilizaci feromagnetické fáze, bychom mohli vytvořit vhodné rozhraní mezi relaxovaným feromagnetckým drátkem a napjatou antiferomagnetickou vrstvou. V této práci jsou nejprve popisány magnetické vlastnosti materiálů, jejich původ a vlastnosti slitiny FeRh s důrazem na fázovou přeměnu. Dále práce obsahuje shrnutí aktuálních výzkumů a článků, týkajících se nukleace fázových domén na strukturovaných i souvislých vrstvách. K samotným měřením byly použity techniky jako je magnetronové naprašování, kterým byly nadeponovány vrstvy FeRh o tloušťkách 36 nm a 180 nm. Po úpravě vrstev pomocí elektronové litografie byly charakterizovány pomocí mikroskopie magnetických sil. Tato měření ukazují, že relaxave napětí výrazně závisí na orientaci proužku vzhledem ke krystalové struktuře substrátu. Pro orientaci 0° je vliv substrátu výraznější než pro 45°. Vrstva FeRh tloušťky 36 nm netvoří souvislé rozhraní na proužcích šířky 1000 nm. Místo toho vytváří malé domény, které vypovídají o rozložení napětí ve struktuře. Silnější vrstvy tloušťky 180 nm nám poskytují jasně definovaného rozhraní pro drátky delší něž 25 µm. Rozhraní bylo dosaženo pro šířky proužků od 1250 nm do 300 nm. U struktur s širšími proužky se feromagnetická fáze na okrajích souvislé vrstvy spojuje s feromagnetickou fází v drátku a tím zakřivuje rozhraní. Toto spojení se postupně přerušuje u tenších proužků s rozměry 800 nm a 600 nm. Proužek šířky 300 nm vykazuje jasné rozhraní mezi svými kraji, které je kompletně odděleno od souvislé vrstvy. An equiatomic alloy FeRh exhibits a phase transition from antiferromagnetic to ferromagnetic ordering at a temperature about 350 K. This makes it an ideal material for studying exchange interactions between ferromagnetic and antiferromagnetic ordering within a single material system. In this work, we investigate the relaxation of the compressive epitaxial strain caused by nanopatterning of the FeRh film. Relaxation of this strain leads to the stabilization of the ferromagnetic phase, which could lead to the formation of a suitable interface between the relaxed ferromagnetic nanostripe and the compressed antiferromagnetic film. In this bachelor thesis we first describe in detail the magnetic properties of the materials and properties of the FeRh alloy with the emphasis on the phase transformation. Our experiments supported by recent literature research include depositing FeRh layers with thicknesses of 36 nm and 180 nm. After patterning by electron beam lithography, the samples were characterised using Magnetic Force Microscopy. These measurements show that the strain relaxation is strongly dependent on the orientation of the nanostripe with respect to the crystal structure of the substrate. For an orientation of 0°, the strain relaxation is more pronounced than for 45°. The 36 nm thin FeRh layers do not form a continuous phase boundary between the nanostripe and the full film in 1000 nm wide nanostripes. Instead, they form small domains that are indicative of the strain distribution in the structure. Layers of 180 nm thickness show a phase coexistence between the nanopatterned stripe and the film for stripes longer than 25 µm. Well-defined interfaces have been achieved for stripe widths from 1250 nm to 300 nm. For structures with wider stripes, the ferromagnetic phase at the edges of the continuous layer merges with the ferromagnetic phase in the nanostripe, thereby curving the interface. This merging is gradually broken at the interface in the thinner stripe with dimensions 800 nm and 600 nm. The stripe of width 300 nm shows a clear interface between its sides. Klíčová slova: Ferromagnetism; Antiferromagnetism; FeRh alloy; Phase transition; Epitaxial strain; Magnetic; Force Microscopy; MFM; Strain-induced phase transition; Feromagnetismus; Antiferomagnetismus; FeRh; Fázová přeměna; Epitaxní napětí; MFM; Mikroskopie magnetických sil; Fázový přechod vyvolaný napětím Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv epitaxního napětí na koexistenci feromagnetické a antiferomagnetické fáze na bočním rozhraní mezi tenkou vrstvou a proužkem FeRh

Ekviatomická slitina FeRh vykazuje fázový přechod z antiferomagnetického do feromagnetického uspořádání při teplotě kolem 350 K. Díky tomu se stává ideálním materiálem pro studium výměnných interakcí ...

Hrdinová, Sára; Kepič, Peter; Zadorozhnii, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Délky v řešení řetězcových omezení
Hranička, Jan; Lengál, Ondřej; Havlena, Vojtěch
2024 - anglický
Řešení řetězcových omezení je v dnešní době základním kamenem formální verifikace s širokým vědeckým i obchodním uplatněním. Přínosem této práce je návrh nové rozhodovací procedury s cílem rozšířit jeden z předních string solverů: Z3-Noodler. Tato rozhodovací procedura je založena na symbolickém zarovnání řetězcových proměnných v rovnicích pomocí generování omezení na jejich délky. Experimenty na standartních benchmarcích ukázaly, že integrace této procedury s nástrojem Z3-Noodler vede ke snížení timeoutů o 32 a na určitých testech snižuje celkovou dobu běhu nástroje více než padesátkrát. Díky těmto přínosům je možné očekávat přidání této procedury do zmíněného nástroje. String solving is currently a fundamental part of formal verification with numerous scientific and business applications. In this thesis, a new decision procedure is proposed with the intend to extend a state-of-the-art string solver Z3-Noodler. This decision procedure is based on symbolically aligning string variables in word equations by generating constraints on their lengths. When experimenting with this procedure on standardized benchmarks, its integration with Z3-Noodler resulted in the reduction of 32 timeouts and in some instances more than 50x time improvement. These benefits make it possible for this decision procedure to be included in a future release of the mentioned solver. Klíčová slova: length constraints; string solving; Z3; SMT solver; délková omezení; řešení řetězcových omezení; Z3; SMT solver Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Délky v řešení řetězcových omezení

Řešení řetězcových omezení je v dnešní době základním kamenem formální verifikace s širokým vědeckým i obchodním uplatněním. Přínosem této práce je návrh nové rozhodovací procedury s cílem rozšířit ...

Hranička, Jan; Lengál, Ondřej; Havlena, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zpracování a vizualizace diagnostických dat z bionické protézy horní končetiny
Mahdalík, Ondřej; Lazúr, Juraj; Hynek, Jiří
2024 - anglický
Bionické protézy se běžně používají k tomu, aby pacientům pomohly efektivněji vykonávat každodenní činnosti. Zahrnují různé metody získávání vstupu od uživatele a používají elektromotory k ovládání prstů a/nebo jiných částí končetiny. Bohužel míra odmítnutí protézy dosahuje v průměru 44 % [64], což znamená, že téměř polovina pacientů přestane protézu používat. Protéza Z-Arm od společnosti Z-Bionics se pokouší řešit nízkou míru akceptace mimo jiné tím, že zaznamenává diagnostické údaje a pomáhá pacientovi, když detekuje nesprávné používání nebo možnou vadu protézy. Protože však návštěvy pacientů nejsou dostatečně časté, aby specialisté získali aktuální diagnostické údaje, je třeba navrhnout vhodný způsob jejich získávání na dálku. Jako řešení byla implementována mobilní aplikace využívající Bluetooth ke komunikaci s protézou doprovázená rozšířením interní webové aplikace o nové stránky, koncové body API a databázi MongoDB. Ačkoli testování s pacienty stále probíhá, první dojmy zaměstnanců a pacientů jsou vesměs pozitivní a naznačují možné zlepšení komfortu při používání protézy. prosthesis, limb, amputation, healthcare, diagnostic data, mobile application, information system, dashboard, API, visualization, MAUI, Blazor, .NET, Z-Bionics Klíčová slova: prosthesis; limb; amputation; healthcare; diagnostic data; mobile application; information system; dashboard; API; visualization; MAUI; Blazor; .NET; Z-Bionics; protéza; končetina; amputace; zdravotnictví; diagnostická data; mobilní aplikace; informační systém; API; vizualizace; MAUI; Blazor; .NET; Z-Bionics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpracování a vizualizace diagnostických dat z bionické protézy horní končetiny

Bionické protézy se běžně používají k tomu, aby pacientům pomohly efektivněji vykonávat každodenní činnosti. Zahrnují různé metody získávání vstupu od uživatele a používají elektromotory k ovládání ...

Mahdalík, Ondřej; Lazúr, Juraj; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Prostředky pro zajištění interoperability Arduino/ESP a ROS2
Fabo, Matúš; Beran, Jan; Janoušek, Vladimír
2024 - anglický
Táto práca skúma integráciu nízkonákladovej rady mikrokontrolérov ESP32 s Robot Oper- ating System 2 (ROS2), populárnym frameworkom v oblasti robotiky. Primárnym cieľom je vyvinúť metódy a nástroje, ktoré uľahčia bezproblémovú integráciu mikrokontrolérov ESP32 do vývojového ekosystému ROS2 s využitím existujúcich middleware riešení posky- tovaných tretími stranami. Zameraním sa na začlenenie projektov ESP-IDF do nástrojov ROS2 sa výskum zameriava na zefektívnenie nasadenia a riadenia systémov založených na ESP32 v robotických aplikáciách. Tento prístup zvyšuje dostupnosť a užitočnosť ROS2, čo umožňuje efektívnejšie využitie mikrokontrolérov ESP32 v rôznych robotických kontextoch. This thesis explores the integration of the low-cost ESP32 line of microcontrollers with the Robot Operating System 2 (ROS2), a widely-used framework in the field of robotics. The primary goal is to develop methods and tools that facilitate seamless integration of ESP32 microcontrollers into the ROS2 development ecosystem, leveraging existing middleware solutions provided by third parties. By focusing on the incorporation of ESP-IDF projects into ROS2 tooling, the research aims to streamline the deployment and management of ESP32-based systems within robotics applications. This approach enhances the accessibility and utility of ROS2, enabling more efficient and effective use of ESP32 microcontrollers in various robotic contexts. Klíčová slova: ESP-IDF; ESP32; ROS2; CMake; Interoperability; Microcontrollers; Integration; Tooling; Middleware; IoT; Robotics; ESP-IDF; ESP32; ROS2; CMake; Interoperabilita; Mikrokontroléry; Integrácia; Nástroje; Middleware; IoT; Robotika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prostředky pro zajištění interoperability Arduino/ESP a ROS2

Táto práca skúma integráciu nízkonákladovej rady mikrokontrolérov ESP32 s Robot Oper- ating System 2 (ROS2), populárnym frameworkom v oblasti robotiky. Primárnym cieľom je vyvinúť metódy a nástroje, ...

Fabo, Matúš; Beran, Jan; Janoušek, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vylepšení RISC-V procesoru pro automobilový průmysl
Gallo, Jiří; Jaroš, Jiří; Šimek, Václav
2024 - anglický
Cílem této práce je úprava existujícího RISC-V procesoru pro použití v automobilovém průmyslu - konkrétně ovládání motorů. Tyto úpravy jsou založeny na ukázkovém kódu pro řízení motoru využívajícím aritmetiku s pevnou řádovou čárkou. Tento kód byl profilován a analyzován, na základě čehož byly vytvořeny nové instrukce. Vliv těchto instrukcí byl zanalyzován jak z pohledu zrychlení běhu, tak z pohledu dopadu na parametry procesoru. The aim of this thesis is to modify existing RISC-V processor for automotive applications - specifically motor control. These modifications are based on a sample motor control code that uses fixed-point arithmetic. This code was profiled, analyzed, and new instructions were created. The impact of these instructions was analyzed both in terms of execution time improvement and impact on processor parameters. Klíčová slova: RISC-V; CPU; instruction set architecture; improvement; fixed-point arithmetic; RISC-V; CPU; instrukční sada; vylepšení; frakční aritmetika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vylepšení RISC-V procesoru pro automobilový průmysl

Cílem této práce je úprava existujícího RISC-V procesoru pro použití v automobilovém průmyslu - konkrétně ovládání motorů. Tyto úpravy jsou založeny na ukázkovém kódu pro řízení motoru využívajícím ...

Gallo, Jiří; Jaroš, Jiří; Šimek, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Generování kódu z textového popisu funkcionality
Zobal, Ondřej; Nosko, Svetozár; Smrž, Pavel
2024 - anglický
Tato práce se zabývá vývojem rozšíření do editoru Visual Studio Code, které pomůže vývojářům udržet kvalitu kódu jazyka Python 3. Rozšíření poskytuje možnost generování komentářů a docstringů, návrhu nových jmen proměnných. Rozšíření využívá velké jazykové modely Transformer s řídkou pozorností pro zpracování výsledků. Výsledky bohužel nekonkurují současné konkurenci, jakou je například GPT-3.5-turbo. This thesis is concerned with the development of an extension for the Visual Studio Code editor that helps developers maintain code quality in Python 3 by generating comments and docstrings and suggesting new names for variables. The extension was also supposed to include a bug fixing system, but unfortunately it failed to become effective. The system uses large Transformer language models with sparse attention for processing results. Unfortunately, the results do not compete with current competition such as GPT-3.5-turbo. Klíčová slova: machine learning; natural language processing; ML; NLP; code refinement; comment generation; refactoring; Longformer; PLBART; Visual Studio Code; extension; strojové učení; zpracování přirozeného jazyka; ML; NLP; zlepšení kódu; generování komentářů; refaktorizace; Longformer; PLBART; Visual Studio Code; rozšíření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování kódu z textového popisu funkcionality

Tato práce se zabývá vývojem rozšíření do editoru Visual Studio Code, které pomůže vývojářům udržet kvalitu kódu jazyka Python 3. Rozšíření poskytuje možnost generování komentářů a docstringů, návrhu ...

Zobal, Ondřej; Nosko, Svetozár; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zlepšování interpretu GraalPy
Hrbáč, Adam; Smrčka, Aleš; Kozák, David
2024 - anglický
GraalPy je implementace jazyka Python pro Java Virtual Machine (JVM), určená pro její vkládání do Java aplikací. Do existujícího kódu Javy lze takto přidávat Python balíčky třetích stran. GraalPy také, ve srovnání s CPython jako referenční implementací Pythonu, často dosahuje vyššího výkonu. Tato práce realizuje dvě významné funkce Pythonu v GraalPy. První, kterou je API pro asynchronní programování, jedna z posledních hlavních funkcí jazyka Python co v GraalPy chyběla, a která se využívá hlavně pro programování webových aplikací, kde umožňuje psaní souběžného kódu bez potřeby vláken použitím takzvaného barevného asynchronního programování, kde programátor musí explicitně anotovat možné změny toku programu. Obsahuje dvě části, knihovnu pro smyčky událostí, v případé této práce asyncio, a syntax pro anotaci změn toku. Druhou funkcí v této práci je trasovací API, tedy API CPythonu pro implementaci ladících nástrojů, nástrojů pro pokrytí kódu testy, apod. Funguje pomocí analýzy bajtkódu Pythonu při kterém se vyhodnocuje zda je spouštěn nový řádek, a pokud ano, je pro něj zavoláno nakonfigurované zpětné volání. Pokud běžící kód vrátí hodnotu, zavolá funkci nebo vyhodí výjimku, použije se znovu toto zpětné volání, což umožní ladícímu nástroji nastavit pro takovouto událost body přerušení. Obě tyto funkce jsou součástí vydané verze GraalPy a mají významný přínos pro kompatibilitu s balíčky třetích stran. GraalPy is a Python implementation for the Java Virtual Machine, designed for easy embedding into Java applications. Such embedding is primarily useful for adopting 3rd party Python packages in existing Java codebases. GraalPy also often has greater performance compared to CPython, the canonical implementation of Python. This work implements two major features. First, the async API, one of the last major missing Python features in GraalPy, used primarily for web development, allowing writing concurrent code without parallelism, using so-called colored async, where each context switch point must be explicitly annotated. It is composed of two major parts, a library providing an event loop, asyncio in this work, as well as the syntactic components of Python, providing the way with which to indicate context switches. The second feature is the tracing API, a CPython API for implementing Python debuggers, used by integrated debuggers in IDEs, coverage tools, etc. It works by analyzing the Python bytecode in order to determine whether a new line is being executed, and if so, invokes a registered callback. This callback is also used when returning a value, calling a function and raising an exception, allowing a debugger to set a breakpoint for these events. Both features are part of the GraalPy releases and have had a notable benefit to compatibility with 3rd party packages. Klíčová slova: Python; async; debugger; GraalPy; Python; async; debugger; GraalPy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlepšování interpretu GraalPy

GraalPy je implementace jazyka Python pro Java Virtual Machine (JVM), určená pro její vkládání do Java aplikací. Do existujícího kódu Javy lze takto přidávat Python balíčky třetích stran. GraalPy ...

Hrbáč, Adam; Smrčka, Aleš; Kozák, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze