Počet nalezených dokumentů: 11690
Publikováno od do

Návrh standardizovaného svařovacího robotického pracoviště s použitím tzv. „E“ rámu
Andrlík Vladimír; Ondřej Salva; Čtvrtlík Petr
2021 -
Bakalářská práce se zabývá navržením svařovacího robotického pracoviště a konstrukce tzv. "E" rámu pro zadané rozměry. Je navržena konstrukce rámu a řešení její variability pro různé zadané parametry a jsou provedeny kontrolní výpočty pro stav největšího namáhání. Dále je zpracováno uspořádání pracoviště a varianty jeho zabezpečení.Bachelor Thesis is focused on designing a welding robotic workplace and construction of an "E" frame for given dimensions. The construction of the frame is designed for variable parameters and calculations are made for the variant with the highest stress. Layout of the workplace is designed together with various safety options. Klíčová slova: svařování; průmyslový robot; automatizace; E rám; svařovací pracoviště; ABB; welding; industrial robot; automation; E frame; welding workplace; ABB Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh standardizovaného svařovacího robotického pracoviště s použitím tzv. „E“ rámu

Bakalářská práce se zabývá navržením svařovacího robotického pracoviště a konstrukce tzv. "E" rámu pro zadané rozměry. Je navržena konstrukce rámu a řešení její variability pro různé zadané parametry ...

Andrlík Vladimír; Ondřej Salva; Čtvrtlík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zpracování trendovacího diagnostického měření portálového obráběcího centra MCU 700 VT-5X
Janota Miroslav; Jakub Ullrich; Šnajdr Karel
2021 -
Cílem této práce bylo zpracovat trendovací měření a na jeho základě vyhodnotit technický stav stroje. Teoretická část práce se zabývá obecným úvodem do problematiky. Praktická část obsahuje návrh vhodných deskriptorů, postup při tvorbě skriptu pro zpracování naměřených dat a samotné vyhodnocení technického stavu stroje.The aim of this thesis were to evaluate technical condition of the machine on the basis of trending. Trends were created from processed data of measured vibration. The theoretical part deals with general introduction to the topic. The practical part contains the selection of suitable descriptors, the process of creating a script for data processing and evaluation of technical condition of the machine. Klíčová slova: trendování; prediktivní údržba; technická diagnostika; vibrodiagnostika; měření vibrací; kondice ložisek; trend analysis; predictive maintenance; technical diagnostics; vibrodiagnostics; bearing condition Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zpracování trendovacího diagnostického měření portálového obráběcího centra MCU 700 VT-5X

Cílem této práce bylo zpracovat trendovací měření a na jeho základě vyhodnotit technický stav stroje. Teoretická část práce se zabývá obecným úvodem do problematiky. Praktická část obsahuje návrh ...

Janota Miroslav; Jakub Ullrich; Šnajdr Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh pohonu vodního vleku
Andrlík Vladimír; Dominik Bárta; Blažek Petr
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vodního vleku. Zahrnuje koncepční návrh, statický rozbor, volba vyložení kladky a motoru. Na závěr 3D konstrukce celého pohonu, výkresová dokumentace a kontrolní výpočty.The bachelor's thesis deals with the design of a water lift drive. Includes conceptual design, static analysis, choice of pulley and motor liner. Finally, 3D construction of the entire drive, drawing documentation and control calculations. Klíčová slova: vodní vlek; kladka; motor; převodovka; unašeč; dynamický součinitel tření; water lift; pulley; motor; gearbox; carrier; dynamic coefficient of friction Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh pohonu vodního vleku

Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vodního vleku. Zahrnuje koncepční návrh, statický rozbor, volba vyložení kladky a motoru. Na závěr 3D konstrukce celého pohonu, výkresová dokumentace a ...

Andrlík Vladimír; Dominik Bárta; Blažek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy
Kráčmerová Tereza; Magdaléna Cubrová; Solný Pavel
2021 -
Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič zároveň. Lze ho využít k zobrazování pomocí gamakamery a tedy použít tyto vlastnosti k plánování terapeutické léčby. Při podávání terapeutických aktivit 131I je třeba nepřesáhnout absorbovanou dávku 2 Gy na celé tělo při jedné frakci, zároveň je ale potřeba dosáhnout minimální absorbované dávky 300 Gy na zbytkové léze štítné žlázy k jejich zničení a 100 Gy na metastázy v uzlinách, pokud jsou přítomny. V práci jsou uvedeny metody výpočtu celotělové a orgánové dávky a také metody určování objemu cílových lézí karcinomu pomocí různých zobrazovacích metod. Práce je doplněna o doporučení MIRD a EANM pro kalibraci a korekce a praktickým výpočtem mrtvé doby detektoru dle doporučení MIRD.This bachelor thesis is dedicated to dosimetry for 131I -NaI treatment of differentiated thyroid cancer. Due to the good accumulation of iodine in differentiated carcinoma, the use of this radionuclide is very effective. 131I is a beta and gamma emitter at the same time. Accumulation of radioiodine can be visualized by gamma camera and thus, with these properties, to plan therapeutic treatment. The aplication of 131I therapeutic activities should not exceed an absorbed dose of 2 Gy to whole body in one fraction. But at the same time, a minimum absorbed dose of 300 Gy should be achieved to residual thyroid remnants in a way to destroy them. Eventually 100 Gy should be achieved to nodal metastases, when present. The thesis presents calculation the wholebody and organ absorbed doses, and other processes for determining the volume of target cancer lesions using various imaging techniques. The thesis is amended by MIRD and EANM recommendations for calibration and correction of data and by practical calculations of the dead time characteristics of a detector according to MIRD recomendations. Klíčová slova: nukleární medicína; 131I-NaI; teranostika; kalibrace gamakamer; nucelar medicine; 131I-NaI; theranostics; calibration of a gamma camera Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy

Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I ...

Kráčmerová Tereza; Magdaléna Cubrová; Solný Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD
Čapek Jiří; Tibor Košťál; Drahokoupil Jan
2021 -
Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie hrúbky vrstvy. Materiál použitý na nanášanie bol vysokoteplotný supravodič YBa2Cu3O7−𝑥. Pri nanášaní bol kladený dôraz na dodržiavanie podobných parametrov nanášania s výnimkou zmeny teploty substrátu, pretože bolo v pláne zistiť zmenu fázového zloženia v závislosti na tomto parametre. Fázová analýza sa prvotne použila na skúmanie vplyvu lisovania subtrátov a ich následné použitie pri nanášaní, pre dalšie zlepšenie podmienok pri analýze. Následne bola použitá na určenie fázového zloženia daných vrstiev, kde sa používala primárne metóda tečného zväzku pre dosiahnutie lepšieho fázového zloženia. Taktiež bola meraná reflektivita tenkých vrstiev kvôli zisťovaniu ich hrúbky, spolu sprevádzaná s teoretickým výpočtom za pomoci fázových diagramov.Abstract: The bachelor’s thesis deals with the application of superconducting thin films using the IJD method, where X-ray diffraction analysis was subsequently used to determine the phase composition and thickness of the film using reflectivity. The material used for the deposition was a high-temperature superconductor YBa2Cu3O7−𝑥. The goal was to reach similar deposition parameters except for substrate temperatures because of plan to detect a change in phase composition using different substrate temperatures. Phase analysis was initially used to improve analysis conditions, mainly investigate the effect of substrate compression and their subsequent use in application. Subsequently, it was used to determine the phase composition of the films, where Grazing incidence diffraction was used to achieve a better phase composition. Thin film reflectivities were also used to determine the thickness of the thin films along with a theoretical calculation using phase diagrams. Klíčová slova: difrakčná analýza; reflektivita; YBCO123; tenká vrstva; thin film; XRD; reflectivity; YBCO123; HTS Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD

Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie ...

Čapek Jiří; Tibor Košťál; Drahokoupil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Miony ve sprškách kosmického záření
Trávníček Petr; Antonín Kravka; Kvita Jiří
2021 -
Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. Velkou část detekovaného signálu z těchto spršek tvoří signál pocházející od sekundárních mionů. Tato práce se zabývá studiem propagace kosmického záření zemskou atmosférou, vlastností mionové komponenty spršek kosmického záření a následně detekcí spršek detektory Observatoře Pierra Augera. V teoretické části této práce je tato problematika stručně popsána, zatímco v praktické části jsou simulovány spršky kosmického záření pomocí simulačního programu CONEX, které jsou dále srovnány s předpověďmi teoretických modelů. Ve druhé sekci této části jsou poté porovnávány simulace spršek s daty zaznamenanými povrchovými detektory Observatoře Pierra Augera, přičemž pozornost je věnovaná tzv. mionovému problému, který je i po letech výzkumu stále nevysvětleným fenoménem.Cosmic rays belong to a branch of astroparticle physics that is not yet fully understood. By interacting with gas molecules in the Earth's atmosphere, cosmic rays produce cascades of secondary particles called cosmic ray showers. A part of the signal detected from these showers consists of signals originating from secondary muons. This thesis focuses on studying the propagation of cosmic rays through Earth's atmosphere, properties of the muon component of cosmic ray showers and shower detection by detectors of the Pierre Auger Observatory. This is described in the theoretical section of this thesis, while in the practical section, cosmic ray showers are simulated using simulation software CONEX and results are then compared to predictions from theoretical models. Also, detailed shower simulations are compared to data acquired from the detectors of the Pierre Auger Observatory, while the attention is paid to the so-called muon problem, which still remains an unsolved phenomenon. Klíčová slova: Kosmické záření; sprška kosmického záření; mionová komponenta kosmické spršky; Observatoř Pierra Augera; mionový problém; Cosmic rays; cosmic ray shower; muon component of an air shower; the Pierre Auger Observatory; the muon problem Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Miony ve sprškách kosmického záření

Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané ...

Trávníček Petr; Antonín Kravka; Kvita Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků
Tichý Ondřej; Lukáš Kysilka; Šmídl Václav
2021 -
Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý odhad nebo vůbec. Hlavním úkolem navrhované práce je určení časového průběhu úniku z dostupných terénních měření. Toho lze dosáhnout optimalizací mezi naměřenými hodnotami a mezi numerickými výsledky atmosférického modelu šíření. Práce se bude zabývat jak klasickými optimalizačními metodami, tak především s bayesovským přístupem a metodami odhadu parametrů pravděpodobnostních modelů a také pomocí fyzikálního omezení. Odvozené postupy a metody budou testovány na cvičných datech, ale i na reálném experimentu ETEX.When detecting radioactivity in the air, the crucial task is to determine the location of the leak and its time course. While the location is very often known, the time course and the total amount of leaked substance is usually known only as a rough estimate or not at all. The main task of the proposed work is to determine the time course of escape from available field measurements. This can be achieved by optimizing between the measured values and between the numerical results of the atmospheric propagation model. The work will deal with both classical optimization methods and especially with the Bayesian approach and methods of estimating the parameters of probabilistic models and also with the help of physical constraints. The derived procedures and methods will be tested on training data, but also on a real ETEX experiment. Klíčová slova: aproximace distribuční funkce; atmosferická disperze; bayesovská pravděpodobnost; inverzní model; Lagrangeův model; approximation of distribution function; atmospheric dispersion; Bayesian probability; inverse model; Lagrange model Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků

Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou ...

Tichý Ondřej; Lukáš Kysilka; Šmídl Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody kvantifikace stresu u pilotů
Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
2021 -
Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. Druhá kapitola sa venuje tomu, akým spôsobom stres ovplyvňuje rozhodnutia jedinca a ako jeho prítomnosť môže spôsobiť aj fatálne následky. Tretia kapitola sa zaoberá rôznymi štatistickými metódami, ktoré sa používajú na spracovanie dát predovšetkým z EKG. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole sa dopracujeme ku výsledku a konkrétnym parametrom, ktoré sme pomocou meta-analýzy vyhodnotili, ako najpresnejšie indikátory stresu.The aim of this bachelor thesis is to explain to the reader what are the effects of stress on air traffic and how can one detect stress. First chapter deals with stress in general and how stress is created. Second chapter looks at how stress effects an individual and what the consequences of stress might be (including fatal consequences. In the third chapter the author discusses statistical methods used mainly on the ECG parameter. In the fourth and last chapter a conclusion is reached based on the meta-analysis. This is followed by a discussion of the results. Klíčová slova: letectvo; posádka; stres; srdce; faktor; aviation; workload; stress; heart; factor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody kvantifikace stresu u pilotů

Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, ...

Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě
Socha Vladimír; Martin Kavka; Štrobl Jan
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou získány pomocí brýlí pro virtuální realitu. Pomocí vývojového prostředí visual studio je vytvořen program, který pomocí výstupních dat, z brýlí pro virtuální realitu, generuje teplotní mapu. Na vygenerované teplotní mapě je možné pozorovat jaké je rozložení pohledu v kokpitu a z tohoto rozložení je dále možné určit oblasti zájmu. Během tvorby programu bylo určeno několik možných budoucích vylepšení programu jako nabídka více možností evaluace výstupních dat, ale také jejich zpřesnění.This Bachelor thesis deals with the problematic of tracking eye movement. The goal of this thesis is to create a program with graphic user interface that provides tools for analysing eye movement data which are obtained from glasses for virtual reality. Using the visual studio development environment a program is created that uses output data to generate a heat map. On the generated heat map, it is possible to observe the distribution of the views in the cockpit and from this distribution it is possible to determine the areas of interest. During the creation of the program several possible future improvements of the program were found as offering more possibilities of evaluation of the output data but also their refinement. Klíčová slova: Virtuální realita; Sledování pohybu očí; Visual studio; C Sharp; Teplotní mapa; Fove 0; Virtual reality; Eye tracking; Visual studio; C Sharp; Heat map; Fove 0 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě

Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data ...

Socha Vladimír; Martin Kavka; Štrobl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR
Stojić Slobodan; Lenka Mráčková; Poustka Adam
2021 -
Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. Poté vyhodnocuji dotazníkové šetření ohledně povědomí občanů o moderních technologiích využívaných v obchodním odbavení. Následně navrhuji tři modely, u kterých zjišťuji, jakým způsobem by mohly být zavedeny do odbavovacích procesů. Na závěr uvádím ve SWOT analýze silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých modelů.The subject of the bachelor thesis is the application of the new technologies within a passengers‘ ground handling at LKPR. In the thesis I will describe each type of handling. The passengers‘ ground handling and the baggage handling. I will evaluate the survey about people’s knowledge of modern technologies which are used within civil aviation. Later I will suggest 3 models where I determine the way in which these could be implemented into handling processes. Finally, I will introduce a SWOT analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of each model. Klíčová slova: Self-service bag drop; biometrické odbavení; CUSS; Letiště Václava Havla Praha; SWOT analýza; Self-service bag drop; biometric check-in; CUSS; Prague airport; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR

Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. ...

Stojić Slobodan; Lenka Mráčková; Poustka Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze