Počet nalezených dokumentů: 10110
Publikováno od do

Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP
Lališ Andrej; Martin Dillinger; Štumbauer Oldřich
2021 -
Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku nedostatečného řízení nebezpečí. Řídící struktura by měla aplikovat omezení na procesy v systému, aby se předešlo nebezpečím. Práce vytváří databázi leteckých nehod a incidentů kompatibilní s modelem STAMP, za účelem analyzování provozních dat a navržení vizualizace. Výstupy z analýz nebezpečí jsou kvalitativní data, která je možné využít v leteckých organizacích. Práce navrhuje jejich grafické znázornění tím, že se zaměřuje na řídící zpětnovazební smyčku a zkoumá její funkčnost. Výsledkem je „safety dashboard“, který zobrazuje nedostatky a vlastnosti řídící smyčky a umožňuje jejich průběžné monitorování a sledování trendu. Zpracovaná data jsou vizualizována a interpretována, aby byl ověřen přínos pro systémy řízení bezpečnosti v letectví.The aim of this diploma thesis is to visualise the results of hazard analyses based on System-Theoretic Accident Model and Processes (STAMP). STAMP considers safety as a dynamic control problem. Accidents are caused by inadequate control over hazards. Control structure shall enforce constraints on system processes to prevent hazards. The thesis creates a database of air accidents and incidents compatible with model STAMP to analyse operational data and propose visualization. The outputs of STAMP-based hazard analyses are qualitative data, usable within aviation organisations. The thesis proposes their graphical representation by focusing on a control feedback loop and examining its functionality. The result is a safety dashboard that displays deficiencies and properties of the control loop and enables their continuous monitoring and providing trends. Processed data are visualised and interpreted to verify their contribution to aviation Safety Management Systems. Klíčová slova: Bezpečnost; Safety dashboard; System-Theoretic Accident Model and Processes; Systém řízení bezpečnosti; Vizualizace kvalitativních dat ; Safety; Safety Dashboard; Safety Management System; System-Theoretic Accident Model and Processes; Visualization of Qualitative Data  Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP

Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se ...

Lališ Andrej; Martin Dillinger; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie
Seiner Hanuš; Juraj Olejňák; Grabec Tomáš
2021 -
Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. Spoľahlivosť a robustnosť našeho rozšíreného algoritmu bola odtestovaná na jemne perturbovaných syntetických dátach a na troch rôzne orientovaných vzorkách monokryštálu FeSi. Presnosť výsledkov je diskutovaná s ohľadom na počet rezonancií, použitých počas procedúry a vypočítané kryštálografické orientácie sú porovnané s výsledkami Laueho difrakčného experimentu. Naša optimalizačná procedúra bola aplikovaná pri meraniach 2 typov metastabilných β -Ti zliatin s rastúcim množstvom častíc sekundárnych fáz po dodatočnom tepelnom spracovaní. Cieľom bolo pozorovať potenciálnu zmenu symetrie materiálu po fázovej transformácii. Naše najdôležitejšie výsledky sú sumarizované a diskutované s ohľadom na charakter a morfológiu mikroštruktúry materiálu. Príprava vzoriek a meranie ultrazvukového spektra prebehli na Oddelení ultrazvukových metód, Ústav termomechaniky Akadémie vied Českej republikyThe main aim of this thesis is to show the ability of the resonant ultrasound spectroscopy to precisely identify the anisotropy class, crystallographic orientations and dimensions of the sample, in addition to elastic coefficient determination. The reliability and robustness of our extended algorithm was tested on slightly perturbed synthetic data and on three differently oriented samples of FeSi single crystal. Precision of the results is discussed with respect to the number of resonances utilized during the procedure, and calculated crystallographic orientations are compared with the measurements obtained by Laue diffraction experiment. Our optimization procedure was then applied on room temperature measurements of 2 types of metastable β -Ti alloys with an increased amount of secondary phase particles after additional heat treatment. The aim was to observe potential change of the symmetry of the material after the phase transition. Our most important findings are summarized and discussed with respect to the character and morphology of the material's microstructure. Sample preparation and measurement of ultrasound spectra were conducted at the Department of Ultrasonic Methods, Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences. Klíčová slova: rezonančná ultrazvuková spektroskopia; monokryštály; titánové zliatiny; inverzná procedúra; resonant ultrasound spectroscopy; single crystals; titanium alloys; inverse procedure Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie

Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. ...

Seiner Hanuš; Juraj Olejňák; Grabec Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech
Sedlák Petr; Jakub Kušnír; Ševčík Martin
2021 -
Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti parazitnému signálu. Signál limitujúcich povrchových vĺn je meraný iba pri správne nastavenej meranej fáze. Pri spracovaní meraného signálu dokážeme z poklesu signálu určiť tepelnú difuzivitu, ktorá je anizotropná pri silne elasticky anizotropných materiáloch.This work investigates the possibilities of signal processing and measurements from transient grating spectroscopy on elastic anisotropic materials. We focused on improving the signal of limiting bulk waves and surface waves compared to the parasitic signal. The signal of the limiting bulk waves is only detected when the measured phase is set correctly. When we are processing the measured signal, we can find the thermal diffusivity from the signal drop. Thermal diffusivity is anisotropic in strongly elastic anisotropic materials. Klíčová slova: elasticita; anizotropné prostredie; spracovanie signálu; spektroskopia s prechodovou mriežkou; tepelná difuzivita; elasticity; anisotropic media; signal processing; transient grating spectroscopy; thermal diffusivity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech

Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a ...

Sedlák Petr; Jakub Kušnír; Ševčík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv vstupních parametrů na aproximační kvalitu modelu teplotních chyb frézovacího centra
Mareš Martin; Michal Straka; Minář Petr
2021 -
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu různých vstupních parametrů (teplot) do kompenzačních modelů teplotních chyb způsobených pohybem v lineárních osách výrobního stroje. Byla hodnocena přenositelnost kompenzačních modelů teplotních chyb mezi více stroji podobné konstrukce a velikosti.The thesis is focused on the evaluation of the influence of different input parameters (temperatures) into the compensation models of thermal errors caused by movement in the linear axes of the machine tool. The portability of thermal error compensation models among multiple machine tools of similar structure and size was evaluated. Klíčová slova: teplotní chyba; kompenzace; výrobní stroj; klíčový teplotní vstup; přenositelnost; thermal error; compensation; machine tool; key temperature input; portability Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vliv vstupních parametrů na aproximační kvalitu modelu teplotních chyb frézovacího centra

Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu různých vstupních parametrů (teplot) do kompenzačních modelů teplotních chyb způsobených pohybem v lineárních osách výrobního stroje. Byla hodnocena ...

Mareš Martin; Michal Straka; Minář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlaku
Zeman Pavel; Josef Hlavinka; Čermák Adam
2021 -
Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika pro provádění technologie. Dále jsou rozebrány technické komponenty laserových systému, stejně jako jejich kinematika. Jsou zhodnoceny limitní možnosti laserových systémů. Je zde uveden zobecněný postup pro provedení technologie laser stripping. Postup je experimentálně ověřen. V experimentální části je dále zkoumána strategie pohybu laserového svazku. Je popsána úprava řízení skenovací hlavy pomocí funkce SkyWriting a zhodnocen vliv tohoto zásahu na proces odstraňování povlaku.This thesis pursues the idea of cutting tool protective coating removal with advanced function of laser systems. In theoretical part, principles of laser ablation are described, and methodology of laser stripping is put together. Technical components of laser systems are also analysed, as well as their kinematics. Limits and possibilities of said laser systems are evaluated. This thesis produces a generalised method for practising laser stripping technology. The method is experimentally verified. Adjustment of scanning head track control through SkyWriting function is described. Influence of said adjustment on laser stripping process is evaluated. Klíčová slova: Laser; laserové čištění; ochranné povlaky; laser stripping; řízení dráhy svazku; Laser; laser cleaning; protective coatings; laser stripping; beam track control Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlaku

Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika ...

Zeman Pavel; Josef Hlavinka; Čermák Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kontrola a zajištění vysoké kvality vřetena jednoúčelové brusky v rámci malosériové výroby
Burian David; Maria Kamenskaya; Novotný Ondřej
2021 -
Práce se zabývá analýzou vlivu rozměrových tolerancí a uložení ložisek a jiných parametrů ovlivňujících kvalitu na vibrace vřetene za různých otáček. Je navžená stanice pro účely testování a měření vřeten. Je provedeno měření vibrací na roční sérii vřeten brusky. Je stanoven postup kontroly kvality vřeten.The effects of dimensional tolerances and bearing fits is studied experimentally to define the role of dimensional tolerances and other quality-affecting factors in spindle vibrations under different speeds. A stand for vibration measurement and spindle testing purposes is proposed. Vibration measurement is applied to the spindle series. Final quality control procedure is proposed. Klíčová slova: vibrační diagnostika; detekce ložiskových poruch; zajištění kvality; vibration diagnostics; bearing fault detection; quality assurance Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Kontrola a zajištění vysoké kvality vřetena jednoúčelové brusky v rámci malosériové výroby

Práce se zabývá analýzou vlivu rozměrových tolerancí a uložení ložisek a jiných parametrů ovlivňujících kvalitu na vibrace vřetene za různých otáček. Je navžená stanice pro účely testování a měření ...

Burian David; Maria Kamenskaya; Novotný Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Frézovací vřeteno s koaxiálním pohonem a snadnou servisovatelnosti
Kolář Petr; Ladislav Kočár; Vozábal Petr
2021 -
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovacího vřetene s koaxiálně uloženým pohonem. Vřeteno je navrženo jako snadno vyjímatelná jednotka z vřeteníku. Na základě rešerše dostupných řešení na trhu, byly navrženy optimální komponenty a provedeny návrhové výpočty vzhledem k cíleným parametrům. Výstupem práce jsou kontrolní výpočty a výkresová dokumentace.The thesis is focused on the design of a milling spindle with a coaxially mounted drive. The spindle is designed as an easily removable unit from the headstock. Based on a search of available solutions on the market, optimal components were designed, and design calculations were performed with respect to the targeted parameters. The output of the work are control calculations and drawing documentation. Klíčová slova: Vřeteno; frézování; vřetenová ložiska; servisovatelnost; elektromotor; řezná síla; Spindle; milling; spindle bearings; serviceability; electric motor; cutting force Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Frézovací vřeteno s koaxiálním pohonem a snadnou servisovatelnosti

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovacího vřetene s koaxiálně uloženým pohonem. Vřeteno je navrženo jako snadno vyjímatelná jednotka z vřeteníku. Na základě rešerše dostupných řešení ...

Kolář Petr; Ladislav Kočár; Vozábal Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Model teplotních deformací stroje a frézovacího nástroje zohledňující vliv řezného procesu
Horejš Otakar; Daniel Divíšek; Havlík Lukáš
2021 -
Diplomová práce se zabývá teplotními deformacemi stroje a nástroje během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V rámci práce byl vytvořen kompenzační model pro eliminaci teplotních deformací stroje a nástroje během obrábění.The diploma thesis deals with thermal deformations of machine tool and the cutter during the machining process and the possibilities of their elimination. Within the work, a compensation model was developed to eliminate thermal deformations during machining. Klíčová slova: obrábění; řezný proces; teplotní deformace; kompenzační model; přenosové funkce; machining; cutting process; thermal deformation; compensation model; transfer functions Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Model teplotních deformací stroje a frézovacího nástroje zohledňující vliv řezného procesu

Diplomová práce se zabývá teplotními deformacemi stroje a nástroje během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V rámci práce byl vytvořen kompenzační model pro eliminaci teplotních ...

Horejš Otakar; Daniel Divíšek; Havlík Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Úprava vedení beranu kovacího lisu CKVX315/400
Bubák Antonín; Petr Pícha; Kliment Pavel
2021 -
Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy vedení a uchycení beranu hydraulického kovacího lisu CKVX 315/400. Práce obsahuje rešerši týkající se vedení beranu lisů pro volné kování a rešerši věnující se způsobům uchycení pracovních válců k beranu lisu. Vlastní řešení práce se zaměřuje na úpravu mechanismu uchycení beranu a návrh konstrukčních variant úpravy vedení.Diploma thesis deals with the improovement of a ram guiding arrangement of the open die forging press CKVX 315/400. This thesis contains a search of ram guiding of forging presses and search of methods of connecting the work cylinders to the press ram. Own solution focuses on the design variants of the improovement of ram guiding arrengement, design processing of one variant and improovement of the ram connecting mechanism. Klíčová slova: hydraulický kovací lis; kluzné vedení; mechanismus vzpěrné tyče; mazání; klopení beranu; hydraulic forging press; ram guiding; greasing; tilting of crosshead Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Úprava vedení beranu kovacího lisu CKVX315/400

Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy vedení a uchycení beranu hydraulického kovacího lisu CKVX 315/400. Práce obsahuje rešerši týkající se vedení beranu lisů pro volné kování a rešerši věnující se ...

Bubák Antonín; Petr Pícha; Kliment Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami
Pitschmann Vladimír; Jiří Švagr; Österreicher Jan
2021 -
Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je všeobecně známa. Ne však tolik v míře, ke které kdyby došlo použitím ZHN, zde konkrétně BCHL. Cílem studie je vytvoření modelu, který by tuto neznámou v rámci fiktivního experimentu ozřejmil a zefektivnil. Přehled potenciálně zneužitelných BCHL. Přehled kapacit lůžek intenzivní péče. Přehled kapacit personálu pro intenzivní péči. Stanovení váhového faktoru uvažovaného pro rozlišení BCHL z hlediska potřebnosti lůžkové nebo personální péče. Analýza rizik použití vybraných BCHL pro vybrané počty zasažených. Úroveň a dostupnost terapie otrav BCHL uvedených nemocnic se dle výše uvedeného experimentu a při zvolených parametrech neliší, tedy hypotéza se nepotvrdila. Prvky pro zefektivnění plynou ze SWOT analýz.Abstract Minimizing the consequences of CWA poisoning when used against the civilian population requires maximizing efforts in the treatment of poisoning caused by them. The routine care provided by our hospitals is well known. However, not so much to the extent that it would occur using WMD, here specifically CWA. The aim of the study is to create a model that would clarify and streamline this unknown in a fictitious experiment. Overview of potentially exploitable CWA. Overview of the capacity of intensive care beds. Overview of intensive care staff capacities. Determination of the weighting factor considered for the distinction of CWA in terms of the need for inpatient or personal care. Risk analysis of the use of selected CWA for selected numbers of affected. The level and availability of CWA poisoning therapy in these hospitals do not differ according to the above experiment and with the selected parameters, so the hypothesis was not confirmed. Elements for streamlining result from SWOT analyzes. Klíčová slova: Bojové chemické látky; analýza rizik; otravy BCHL; nemocniční péče; Keywords Chemical warfare agents; crisis management; risk analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami

Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je ...

Pitschmann Vladimír; Jiří Švagr; Österreicher Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze