Počet nalezených dokumentů: 18208
Publikováno od do

Fundamentální analýza vybrané investiční příležitosti
Mašek, Pavel; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
2017 - český
Cílem práce je učinit rozhodnutí, zda investovat do akcií společnosti E4U, a. s. k 1. 1. 2016. Práce je rozdělená na několik částí, které se dají pomyslně seskupit do třetin. První z nich se zabývá analýzou zkoumané společnosti, od makroekonomického prostředí a jeho vývoje, v němž se subjekt pohybuje, až po vnitřní finanční sílu. Druhá třetina je věnována prognóze budoucnosti závodu, která je vyobrazena v jeho finančním plánu. Poslední část, která je ukázaná ve 3 scénářích pro lepší zobrazení volatility výsledků, se věnuje stanovení možné délky investice a její očekávané výnosnosti. The aim of the thesis is to decide, whether to invest in the shares of E4U, a. s. as of January 1st, 2016. The work is divided into several parts, which can be grouped in notional terms into thirds. The first one deals with the analysis of the surveyed company, from the macroeconomic environment and its development, in which the subject is working, to the internal financial strength. The second third is devoted to the forecast of the future of the company, which is shown in its financial plan. The last part, which is developed in 3 scenarios to see how the results can change, deals with the determining of the possible length of the investment and its expected return. Klíčová slova: model amortizační hodnoty; generátory hodnoty; finanční plán; finanční analýza; strategická analýza; dividendový diskontní model; value drivers; financial analysis; financial plan; amortization value; dividend discount model; strategic analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Fundamentální analýza vybrané investiční příležitosti

Cílem práce je učinit rozhodnutí, zda investovat do akcií společnosti E4U, a. s. k 1. 1. 2016. Práce je rozdělená na několik částí, které se dají pomyslně seskupit do třetin. První z nich se zabývá ...

Mašek, Pavel; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zpoplatnění vodní dopravní infrastruktury v EU
Horynová, Dana; Zídková, Hana; Bukovský, Jan
2017 - český
Neustálý růst dopravních výkonů vede k opotřebování dopravní infrastruktury a s tím vzniká i potřeba států získat finanční prostředky na úhradu nákladů na opravy, údržbu a modernizaci dopravní infrastruktury. Jednou z možností je zpoplatnění uživatelů dopravních cest. V České republice (dále ČR) existuje systém poplatků pouze za užívání silničních a železničních dopravních cest. Zpoplatnění vodních cest v ČR zavedeno není, avšak v některých státech existuje. Tato diplomová práce se proto blíže zabývá problematikou zpoplatnění vodních cest v Evropské unii (dále EU) a poukazuje tak na existenci alternativní možnosti financování výdajů na opravy, údržbu či modernizaci dopravní infrastruktury sloužící vodní dopravě ČR. První tři kapitoly obsahují teoretická východiska věnující se zejména významu nákladní vodní dopravy a politice EU. Další kapitoly obsahují analýzu zavedeného systému zpoplatnění vodních cest v Německu. Následně je uveden propočet celkového výnosu ze zpoplatnění uživatelů vodních cest pro nákladní dopravu. Z této analýzy práce dále vychází při tvorbě modelu pro zpoplatnění Labské vodní cesty v ČR. Po vytvoření předpokladů pro zpoplatnění Labské vodní cesty byl dále vypočítán potenciální výnos získaný tímto zpoplatněním a porovnán s průměrnou roční výší nákladů na opravy a údržbu vodních toků v ČR. Continuous growth in transport performance leads to deterioration of the transport infrastructure and there is also a need for states to raise funds to cover the costs of repairs, maintenance and modernization of this infrastructure. One option is to charge users of such infrastructure. In the Czech Republic there is a system of charges only for the use of road and rail transport routes. There is no charging of waterways in the Czech Republic, but it exists in some european countries. This diploma thesis deals with the issue of the charging of waterways in the European Union and thus points out the existence of an alternative possibility of financing expenditures for repairs, maintenance or modernization of the transport infrastructure serving the Czech water transport. The first three chapters contain the theoretical background, focusing in particular on the importance of freight water transport and European policy. The other chapters include an analysis of the established charging system for waterways in Germany. Subsequently, the total revenue from the charging of users of waterways for freight transport is calculated. From this analysis, the thesis is also based on the creation of a model for charging the Elbe waterway in the Czech Republic. After creating the preconditions for charging the Elbe waterway, the potential revenue obtained by this charging was also calculated and compared with the average annual cost of repairs and maintenance of watercourses in the Czech Republic. Klíčová slova: princip uživatel platí; opravy a údržba vodních cest; zpoplatnění vodních cest; Labská vodní cesta; financování dopravní infrastruktury; financing of transport infrastructure; charging of inland waterways; user-pays principle; repairs and maintenance of waterways; Elbe waterway Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Zpoplatnění vodní dopravní infrastruktury v EU

Neustálý růst dopravních výkonů vede k opotřebování dopravní infrastruktury a s tím vzniká i potřeba států získat finanční prostředky na úhradu nákladů na opravy, údržbu a modernizaci dopravní ...

Horynová, Dana; Zídková, Hana; Bukovský, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikace teorií ekonomického růstu na Irsko a komparace s jižním křídlem eurozóny (země PIGS)
Nguyen, Phuong; Šíma, Ondřej; Dvořák, Michal
2017 - český
Diplomová práce se zaměřuje na identifikací hlavních determinantů hospodářského růstu v Irsku za pomoci modelů růstu v porovnání s jižními zeměmi periferie. Ačkoliv bylo Irsko zařazováno do stejné skupiny (PIIGS) se zeměmi jižní periferie eurozóny, tak se mu podařilo nejrychleji se vyrovnat s následky finanční krize. Vše naznačuje tomu, že znovuobnovení hospodářského růstu v Irsku nebylo podpořeno pouze jedním faktorem, ale mimořádnou kombinací několika faktorů. Irská ekonomika je postavena na vysoké produktivitě výrobních faktorů díky značným investicím do moderních technologií, inovací, vědy a výzkumu. Pro pokrok technologického rázu měly nepopiratelný význam přímé zahraniční investice, díky kterým dochází k transferu know-how, znalostí, myšlenek. Zásluhu na hospodářském růstu má také bez pochyby např. specializace na hi-tech zboží a služby, mladá kvalifikovaná a především flexibilní pracovní síla. Těmito oblastmi Irsko kontrastuje jižním zemím, které by měly následovat irský příklad. The Ireland´s recovery from the crisis that broke in the Irish economy was fast comparing to other eurozone nations so-called PIIGS. Therefore, the thesis identify sources and turning points that generate the inclusive growth of the Irish economy. Economic growth comes from the accumulation of labour and capital inputs combined with improvements in the productivity of labour associated with technological progress. There are clear signals that all these factors contribute to the economy growth in Ireland. Ireland benefits from large inflows of foreign direct investment that helps to spread technological progress, know-how into the country. This has resulted in export of hi-tech goods and services. Labour force in Ireland are skilled individuals. In addition, both, labour force and labour market in Ireland are highly adaptable to change. Above mentioned drivers and others are fundamental to economic growth. Overall, Ireland´s economy is reasonably well established and it has made significant progress in many areas that contrast with southern economies in PIIGS group. Klíčová slova: Růstové modely; Ekonomický růst; PIIGS; Irsko; PIIGS; Ireland; Economic growth; Growth model theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Aplikace teorií ekonomického růstu na Irsko a komparace s jižním křídlem eurozóny (země PIGS)

Diplomová práce se zaměřuje na identifikací hlavních determinantů hospodářského růstu v Irsku za pomoci modelů růstu v porovnání s jižními zeměmi periferie. Ačkoliv bylo Irsko zařazováno do stejné ...

Nguyen, Phuong; Šíma, Ondřej; Dvořák, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vývoj labor share v České republice v letech 1993–2015
Souček, Ondřej; Kubelková, Karina; Řežábek, Pavel
2017 - český
Labor share v neoklasickém kontextu vnímáme jako podíl pracovního důchodu na HDP a v praxi se zjednodušeně vypočítá jako poměr náhrad zaměstnancům k přidané hodnotě. Po řadě výzkumů a s nástupem neoklasické ekonomie se v ekonomické teorii začal prosazovat předpoklad stability labor share v čase. Se zveřejněním Kaldorovy teorie růstu se pak předpoklad stability labor share stal obecně přijímaným faktem. Cílem práce je zodpovědět otázku, jak se vyvíjel labor share a jeho jednotlivé charakteristiky v České republice v letech 1993 až 2015 a zda jeho průměrná úroveň a vývoj v tomto období odpovídá neoklasickým teoriím labor share. Labor share in the neoclassical context is perceived as a share of the labor income in GDP. A very basic way to compute the labour share simply entails dividing compensation of employees by gross value added. After a series studies and the rise of neoclassical economics, the assumption of labor share stability over time was introduced. With the publication of Kaldor's theory of growth, the assumption of labor share stability became a generally accepted fact. The aim of this thesis is to answer the question on how the labor share and its individual characteristics evolved in the Czech Republic in the years 1993-2015 and whether its average level and the overall trend in this period corresponds to the neoclassical labor share theories. Klíčová slova: technologické změny; labor share; rozložení změn labor share; labor share; decomposition of movements in the labor share; technological changes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Vývoj labor share v České republice v letech 1993–2015

Labor share v neoklasickém kontextu vnímáme jako podíl pracovního důchodu na HDP a v praxi se zjednodušeně vypočítá jako poměr náhrad zaměstnancům k přidané hodnotě. Po řadě výzkumů a s nástupem ...

Souček, Ondřej; Kubelková, Karina; Řežábek, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testování úspěšnosti základních svícových formací v technické analýze
Vašíček, Marek; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá testováním úspěšnosti jednotlivých svícových formací technické analýzy. V první části bude uveden teoretický základ technické analýzy a svícových formací. V druhé části budou definovány základní svícové formace a jejich programové vymezení. Pomocí backtestingu na historických datech bude ověřena úspěšnost jednotlivých formací na měnovém páru EURUSD. Ve třetí části budou vyhodnoceny jednotlivé svícové formace a zároveň bude postaven obchodní systém na základě nejúspěšnějších svícových formací. Cílem práce je otestování úspěšnosti svícových formací v technické analýze a prověření, zda obchodní systém postavený na svícových formacích je schopen opakovaně generovat zisky. This diploma thesis deals with the testing of the success of individual candlestick patterns of technical analysis. In the first part the theoretical basis of technical analysis and candlestick patterns will be presented. The second part will define basic candlestick patterns and their program definition. Backtesting on historical data will verify the success of individual candlestick patterns on EURUSD currency pair. In the third part, a trading system will be built based on the results of the testing of the candlestick patterns. An optimal setting of the trading system will be proposed. The aim of the thesis is to test success rate of candlestick patterns and find out if the candlestick pattern trading system is able to generate profits. Klíčová slova: svícové formace; obchodní strategie; intradenní obchodování; technická analýza; intraday trading; candlestick patterns; technical analysis; trading strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Testování úspěšnosti základních svícových formací v technické analýze

Tato diplomová práce se zabývá testováním úspěšnosti jednotlivých svícových formací technické analýzy. V první části bude uveden teoretický základ technické analýzy a svícových formací. V druhé části ...

Vašíček, Marek; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh
Turský, Martin; Rajl, Jiří; Radová, Jarmila
2017 - český
Cílem práce je ukázat, jak nový zákon o spotřebitelském úvěru změnil hypoteční úvěry v České republice a zda to mělo dopad na reálná data. Práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů ve vztahu ke změnám v legislativě koncem roku 2016. Jsou rozebrány základy hypotečních úvěrů, jejich rozdělení na jednotlivé typy a jakými způsoby je možné je splácet. Je zde znázorněn postup při sjednávání hypotečního úvěru mezi bankou a žadatelem o úvěr. Následně jsou popsány základní parametry hypotečních úvěrů jako je ukazatel LTV, úroková sazba a roční procentní sazba nákladů a jejich fixace nebo pojištění schopnosti splácet úvěr klientem a zajištění úvěru. Část práce je věnována vývoji legislativní úpravy hypotečních úvěrů v České republice. Praktická část porovnává starou a novou právní úpravu na reálných datech, konkrétně na průměrné zápůjční úrokové sazbě a na načerpaných úvěrech. Vliv nové legislativy je vztažen i k cenám rezidenčních nemovitostí. Závěr práce je věnován nabídce hypotečních úvěrů vybraných bank na českém trhu. The goal of the diploma thesis is to show influence of the new Consumer Credit Law on mortgages in Czech Republic and its effect on real data. The thesis is dealing with issues of mortgages, shows types of mortgages and the possibility of repaid. Description of making deal between bank and client is written in next part of thesis. There are shown parameters like LTV, loan interest rate and RPSN as well as possibilities of insurance of client and secure of mortgage. Practical part of thesis shows difference between new and old Consumer Credit Law on real data, and shows effect on interest rate and number of contracts after effectiveness of the new law. There is written influence of new law on prices of resident estates. Last part of the thesis describes offers of mortgages of selected banks on Czech market. Klíčová slova: Hypoteční úvěr; Zákon o spotřebitelském úvěru; Úroková sazba; Nemovitosti; Credit Consumer Law; interest rate; estates; mortgage Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh

Cílem práce je ukázat, jak nový zákon o spotřebitelském úvěru změnil hypoteční úvěry v České republice a zda to mělo dopad na reálná data. Práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů ve vztahu ke ...

Turský, Martin; Rajl, Jiří; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise
Demuthová, Denisa; Postler, Milan; Lukešová, Michaela
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Enterprise. Cílem práce je představit společnost Enterprise Holdings spolu s jejími marketingovými a komunikačními strategiemi, dále prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech značky Enterprise Rent A Car a představit vlastní doporučení plynoucí z výsledků šetření. V teoretické části jsou vysvětleny základní marketingové pojmy jako například integrované marketingové komunikace, marketingový mix, komunikační mix, SWOT analýza a komunikační strategie, které jsou zásadní pro pochopení praktické části práce. V poslední kapitole teoretické části je vysvětlen marketingový výzkum včetně metod získávání informací. Praktická část je rozdělena do třech hlavních částí. Z nichž první představuje společnost Enterprise Holdings včetně všech jejích značek a jsou zde také provedeny dvě analýzy: konkurenční analýza a SWOT analýza. Druhá a největší část se zaměřuje na marketingové a komunikační strategie společnosti, kde jsou popisovány cíle celé společnosti včetně prostředků, které zajišťují jejich dosažení. V závěru praktické části je proveden vlastní průzkum, který zjišťuje povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech společnosti Enterprise Rent A Car. Součástí závěrečného vyhodnocení průzkumu je také vlastní doporučení autorky, jak posílit slabé stránky společnosti a rozšířit povědomí o společnosti hlavně na evropském trhu. This Masters Thesis deals with an analysis of promotion mix of the company Enterprise. The objective of this thesis is to introduce company Enterprise Holdings along with its marketing and communication strategies. Furthermore, it includes a survey that was conducted in order to discover respondents awareness of Enterprise Rent A Car marketing activities and additional products. The recommendations are introduced on the basis of the surveys results. Moreover, in the theoretical part there are explained the basic marketing terms, e.g., integrated marketing communication, marketing mix, SWOT analysis and communication strategies. These strategies are crucial for understanding the thesis practical part. The marketing research and the methods of information collection are explained in the last chapter of the thesis theoretical part. The practical part is divided into three main chapters. The company Enterprise Holdings is introduced in the first chapter including its brands. There were conducted two analyses in the first chapter: a competitive analysis and SWOT analysis. The second and also the most elaborated part is focused on the marketing and communication strategies of the company. Additionally, the objectives of the entire company are described there as well as the goal achievement. The conclusion does not include only the survey evaluation but also the authors recommendations. These recommendations target at companys weak points and try to increase awareness of the company among European citizens. Klíčová slova: Analýza komunikačního mixu; marketingový mix; Enterprise; komunikační strategie; komunikační mix; communication strategy; promotional mix; Enterprise; marketing mix; Analysis of the promotional mix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza komunikačního mixu společnosti Enterprise

Tato diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Enterprise. Cílem práce je představit společnost Enterprise Holdings spolu s jejími marketingovými a komunikačními strategiemi, ...

Demuthová, Denisa; Postler, Milan; Lukešová, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Vojkůvka, Adam; Witzany, Jiří; Brodani, Jana
2017 - český
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo. The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and calculation methods of risk measures Value at Risk and Expected Shortfall. Furthermore, this part is dedicated to model backtesting and determination of the stress period. The second part describes the development of Basel I-III regulatory requirements for market risk with a focus on internal approaches. The third part focuses on the calculation and subsequent analysis of current and new regulatory reguirements for market risk using the historical simulation method, variance and covariance method and Monte Carlo simulation. Klíčová slova: tržní riziko; interní přístup; regulatorní požadavky; Expected Shortfall; Value at Risk; Value at Risk; market risk; internal approach; Expected Shortfall; regulatory requirements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko

Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace ...

Vojkůvka, Adam; Witzany, Jiří; Brodani, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí
Bladyko, Daniil; Stádník, Bohumil; Fleischmann, Luboš
2017 - český
Tato diplomová práce by měla poskytnout čtenáři přehled problematiky oceňování spreadových opcí evropského typu pomocí numerické metody FFT. První a druhá část práce pojednává o teoretických základech Fourierovy analýzy a existujících přístupech k ohodnocení spreadových opcí v dvou-faktorovém a tří-faktorovém tržním modelu (jmenovitě GBM - geometrický Brownův pohyb a SV - stochastická volatilita). Třetí část obohacuje model Hurda a Zhoua (2010) o aparát ocenění call a put opcí s negativními a nulovými kontrahovanými realizačními cenami. Rozšíření modelu porovnáváme s metodou Monte Carlo, a to z různých hledisek, mezi nimiž je například vypočtení náročnost a nároky na implementaci postupů. Navrhovaný model, Dempster-Hong model a metoda Monte Carlo jsou naimplementovány a otestovány ve skriptovacím jazyce R. This master thesis should provide reader with an overview of the European spread options evaluation using the fast Fourier transform numerical method. The first and second part of the thesis deal with the theoretical foundations of Fourier analysis and existing approaches of spread option valuation under two and three-factors frameworks (namely GBM - geometric Brown motion and SV - stochastic volatility). The third part describes extention of Hurd-Zhou (2010) valuation method by tool for call and put spread options pricing in case of negative or zero strikes. Extension will be compared with Monte Carlo simulation results from a variety of perspectives, including computing complexity and implementation requirements. Dempster-Hong model, Hurd-Zhou model and Monte Carlo simulation are implemented and tested in R (programming language). Klíčová slova: Oceňování opcí; Stochastická volatilita; Geometrický Brownův pohyb; Spreadová opce; Rychlá Fourierova transformace; Fourierova analýza; Monte Carlo; Options pricing; Fourier analysis; Stochastic volatility; Geometric Brown motion; Spread option; Fast Fourier transform; Monte Carlo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí

Tato diplomová práce by měla poskytnout čtenáři přehled problematiky oceňování spreadových opcí evropského typu pomocí numerické metody FFT. První a druhá část práce pojednává o teoretických základech ...

Bladyko, Daniil; Stádník, Bohumil; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Daňové aspekty oprav a úprav dlouhodobého hmotného majetku
Urban, Marek; Vančurová, Alena; Finardi, Savina
2017 - český
Diplomová práce se zabývá daňovými aspekty oprav a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a dále aspekty tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Cílem práce je identifikovat problematická místa právní úpravy ve vztahu k této oblasti a navrhnout jejich řešení. V první části práce je shrnuta současná právní úprava dané oblasti v České republice. Následuje případová studie, vycházející ze skutečné daňové kontroly, na které jsou demonstrovány problematická místa právní úpravy. Závěrem případové studie je porovnání různých variant doměřené daňové povinnosti a jejího příslušenství. V poslední části práce jsou rozebrána problematická místa právní úpravy, vycházející z případové studie, a je navrženo jejich řešení. The diploma thesis deals with the tax aspects of repairs and technical evaluation of tangible fixed assets, as well as aspects of creation of reserves for repair of tangible assets. The aim of the thesis is to identify problem areas of legal regulation in relation to this area and to propose their solution. The first part of the thesis summarizes the current legal regulations of the investigated area in the Czech Republic. Summary is followed by a case study based on a real tax audit, which demonstrates problem areas of legal regulation. The conclusion of the case study is the comparison of the different options of the additional tax liability and its accessories. In the last part of the thesis are analyzed problematic places of legal regulation, based on a case study, and their solution is proposed. Klíčová slova: Technické zhodnocení; Opravy; Rezervy na opravy hmotného majetku; technical improvements; repairs; reserves for repairs of tangible assets Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Daňové aspekty oprav a úprav dlouhodobého hmotného majetku

Diplomová práce se zabývá daňovými aspekty oprav a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a dále aspekty tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Cílem práce je identifikovat ...

Urban, Marek; Vančurová, Alena; Finardi, Savina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze