Počet nalezených dokumentů: 18227
Publikováno od do

Výzkum indoor reklamy v nákupních centrech ve městě Plzeň
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá tématem indoor reklamy v nákupních centrech ve městě Plzeň. Jejím cílem je analyzovat vnímání reklamy ve vybraných nákupních centrech nakupujícími. Teoretická část práce vymezuje základní definice a klíčové pojmy na základě dostupné odborné české i zahraniční literatury. Tato část obsahuje východiska pro marketingovou komunikaci, reklamu, jednotlivé druhy indoor prostředků a současné trendy pro vnitřní reklamu. V empirické části této diplomové práce je aplikován výzkum pomocí pozorování za účelem zjištění aktuálního stavu indoor reklamy, dále pak osobní dotazníkové šetření za účelem zjištění vhodnosti využití jednotlivých indoor nosičů. Data získaná pomocí dotazníkového šetření jsou interpretována za použití grafů a tabulek. Na závěr práce jsou na základě výsledků analýzy prezentována doporučení pro optimalizaci indoor reklamy ve vybraných nákupních centrech. Klíčová slova: indoor reklama; nákupní centra; osobní dotazování; pop prostředky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výzkum indoor reklamy v nákupních centrech ve městě Plzeň

Tato diplomová práce se zabývá tématem indoor reklamy v nákupních centrech ve městě Plzeň. Jejím cílem je analyzovat vnímání reklamy ve vybraných nákupních centrech nakupujícími. Teoretická část práce ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza reklam ve zvoleném segmentu z pohledu Logos, Pathos, Ethos
2023 -
Předložená diplomová práce se zabývá apely v reklamních spotech z pohledu Logos Pathos Ethos. Cílem práce je analyzovat reklamní obsahy s finanční tématikou předních bankovních institucí působících na českém trhu. Jedná se o Fio Banku, Air Bank, Raiffeisenbank ČR, ČSOB a Monetu Money Bank. Jádrem práce je zjistit, jakým způsobem realizují svá reklamní sdělení a jaký dopad mohou mít na cílové publikum. Především řeší využívání reklamních apelů z pohledu informačního, emocionálního a autoritativního typu sdělení. Výzkum byl realizován prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy reklamních spotů jednotlivých bank. Výsledky a konečné výstupy výzkumu jsou obsaženy ve výzkumné zprávě. Klíčová slova: reklama; apely; logos-pathos-ethos; obsahová analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza reklam ve zvoleném segmentu z pohledu Logos, Pathos, Ethos

Předložená diplomová práce se zabývá apely v reklamních spotech z pohledu Logos Pathos Ethos. Cílem práce je analyzovat reklamní obsahy s finanční tématikou předních bankovních institucí působících na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku
2023 -
Diplomová práce pojednává o tématu Řízení vztahů se zákazníky. Je podstatné, aby organizace přesměrovala svou pozornost na spokojenost zákazníků, a to z toho důvodu, že zákazníci jsou základním kamenem úspěšné obchodní strategie podniku. Práce nejprve popisuje danou problematiku z teoretického hlediska, jež vychází jak z české, tak i zahraniční literatury. Na teoretickou rešerši navazuje praktická část, která je s teoretickými poznatky úzce provázána. Praktická část zprvu představuje profil zvolené společnosti JOBka services s. r. o. Společnost se zabývá tvorbou mobilní aplikace, kterou si klient pořizuje za účelem zjednodušení firemního života. Společnosti vystupují na trhu B2B. Dále jsou v praktické části popsány principy CRM systému v daném podniku, jako je například samotná komunikace se zákazníkem, zkoumání zákaznické spokojenosti a motivace zaměstnanců na zákaznickém oddělení. Následně autorka analyzuje spokojenost zákazníků zvolené společnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky dotazníkového šetření jsou graficky zhodnoceny a následně interpretovány v poslední části práce. Obdobně tomu je také u hypotéz, které jsou součástí výzkumu. Dochází k jejich ověření a okomentování výsledků. Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky; zákazník; spokojenost zákazníka; loajalita; nps; mobilní aplikace; b2b; esci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku

Diplomová práce pojednává o tématu Řízení vztahů se zákazníky. Je podstatné, aby organizace přesměrovala svou pozornost na spokojenost zákazníků, a to z toho důvodu, že zákazníci jsou základním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparace komunikace vybraných značek na sociální síti
2023 -
Diplomová práce je zaměřena na komparaci marketingové komunikace vybraných značek na sociálních sítích. Pro tyto účely byla vybrána ta ubytovací zařízení, která splňují stanovená kritéria. Jedná se tak o malé čtyřhvězdičkové hotely, které se nacházejí na území České republiky, disponují profily na obou nejhojněji využívaných sociálních sítích Facebook a Instagram a jejich zveřejněná data jsou volně přístupná pro výzkumný nástroj ZoomSphere. V rámci realizace daného výzkumu je využita obsahová analýza, pomocí které je provedeno zhodnocení aktuální situace jednotlivých hotelů a na základě těchto informací jsou poté nalezeny odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Na závěr je provedeno srovnání marketingových komunikací jednotlivých sledovaných subjektů, identifikování jejich silných a slabých stránek a pro zefektivnění komunikace jsou navržena doporučení. Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; sociální sítě; malé čtyřhvězdičkové hotely; obsahová analýza; zoomsphere Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparace komunikace vybraných značek na sociální síti

Diplomová práce je zaměřena na komparaci marketingové komunikace vybraných značek na sociálních sítích. Pro tyto účely byla vybrána ta ubytovací zařízení, která splňují stanovená kritéria. Jedná se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Návrh optimalizace procesu onboardingu ve vybraném podniku
2023 -
Diplomová práce se zabývá tématem onboardingu, konkrétně pak návrhem optimalizace procesu onboardingu ve vybraném podniku. Hlavním cílem práce je popsat nastavený onboardingový proces, zjistit, jak je vnímán zaměstnanci výrobního oddělení a na základě zjištěných skutečností navrhnout optimalizaci tohoto procesu. Práce je členěna do dvou hlavních částí. První část je zpracována na základě literární rešerše a představuje zvolené téma onboardingu, onboardingový plán a jeho náležitosti a věnuje se vzdělávacím metodám, které lze při onboardingu využít. Druhá část se věnuje představení vybraného podniku, popisu onboardingového procesu v podniku, představení výzkumného šetření a prezentaci jeho výsledků. Na základě zjištění vyplývajících z výzkumného šetření byly formulovány návrhy optimalizace procesu. Klíčová slova: onboarding; adaptace; optimalizace; tréninkové centrum; výrobní zaměstnanci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh optimalizace procesu onboardingu ve vybraném podniku

Diplomová práce se zabývá tématem onboardingu, konkrétně pak návrhem optimalizace procesu onboardingu ve vybraném podniku. Hlavním cílem práce je popsat nastavený onboardingový proces, zjistit, jak je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Externí personální marketing
2023 -
Cílem diplomové práce je získat informace o stávajícím personálním marketingu a jeho rozbor ve spolecnosti Skupina ČEZ a. s., analyzovat možné problémy a navrhnout jejich vhodná řešení, popřípadě podat návrhy pro jeho zlepšení. Práce je rozdělena do dvou cástí - teoretické a praktické. V teoretické cásti jsou popsána veškerá teoretická východiska, která poslouží k porozumění dané problematice. Teoretická cást je rozdělena do pěti kapitol - marketing, personalistika, personální marketing, externí personální marketing a budování znacky zaměstnavatele. V praktické cásti byla v první řadě představena zvolená organizace. Hlavní cástí praktické cásti je analýza externího personálního marketingu dané spolecnosti. Soucástí analýzy je zjištění důležitosti jednotlivých faktorů, které uchazece ovlivňují při volbě svého budoucího zaměstnavatele, Na základě získaných výsledků jsou formulována doporucení, která napomůžou k vybudování silnější znacky zaměstnavatele. Klíčová slova: externí personální marketing; personální marketing; znacka zaměstnavatele; spolecnost čez Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Externí personální marketing

Cílem diplomové práce je získat informace o stávajícím personálním marketingu a jeho rozbor ve spolecnosti Skupina ČEZ a. s., analyzovat možné problémy a navrhnout jejich vhodná řešení, popřípadě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Nejlepší zájem dítěte v judikatuře Ústavního soudu České republiky
2023 -
Diplomová práce se zabývá právní úpravou nejlepšího zájmu dítěte ve vztahu k aktuální právní úpravě jak v mezinárodních, tak i vnitrostátních předpisech zejména pak ve vztahu ke konstantnosti rozhodování Ústavního soudu České republiky, a to z pohledu hmotněprávní i procesněprávní úpravy. Diplomová práce se v závěru věnuje jednotlivým vybraným nálezům Ústavního soudu z let 2020-2022. Klíčová slova: nejlepší zájem dítěte; péče o dítě; práva dítěte; judikatura ústavního soudu české republiky; ochrana dítěte Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nejlepší zájem dítěte v judikatuře Ústavního soudu České republiky

Diplomová práce se zabývá právní úpravou nejlepšího zájmu dítěte ve vztahu k aktuální právní úpravě jak v mezinárodních, tak i vnitrostátních předpisech zejména pak ve vztahu ke konstantnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Svoboda projevu se zaměřením na svobodu tisku v soudní judikatuře
2023 -
Tato diplomová práce je zpracována na téma svoboda projevu se zaměřením na svobodu tisku v soudní judikatuře. Práce je rozdělena na čtyři stěžejní části. První část přiblíží historii vývoje práva svobody projevu. Druhá část je věnována přiblížení ústavně-právnímu zakotvení práva svobody projevu, třetí část se zaměřuje na analýzu konkrétní judikatury dvou soudů - Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Zde je kladen důraz především na svobodu tisku a její reflexi v soudních rozhodnutích. Poslední část je věnována námitkám de lege ferenda, kde je mj. nastíněna i aktuální problematika svobody tisku. Klíčová slova: lidská práva; demokracie; projev; svoboda projevu; svoboda tisku; judikatura; ústavní soud čr; eslp Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Svoboda projevu se zaměřením na svobodu tisku v soudní judikatuře

Tato diplomová práce je zpracována na téma svoboda projevu se zaměřením na svobodu tisku v soudní judikatuře. Práce je rozdělena na čtyři stěžejní části. První část přiblíží historii vývoje práva ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Žaloba proti nezákonnému zásahu
2023 -
Práce je zaměřena na řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Žaloba proti nezákonnému zásahu je obecně subsidiární vůči ostatním typům řízení. To samozřejmě neznamená, že by takový typ řízení byl méně významný. Žaloba proti nezákonnému zásahu poskytuje žalobci jedinečnou příležitost, kdy se může bránit před různorodými úkony orgánů veřejné správy. Práce je také věnována samotnému řízení před správními soudy. Zabývá se obecnými pravidly řízení, následně samotným řízením o ochraně před nezákonným zásahem a jeho procesními atributy. Klíčová slova: žaloba proti nezákonnnému zásahu; nezákonný zásah Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Žaloba proti nezákonnému zásahu

Práce je zaměřena na řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Žaloba proti nezákonnému zásahu je obecně subsidiární vůči ostatním typům řízení. To samozřejmě neznamená, že by takový ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Veřejné užívání lesa
2023 -
Diplomová práce se zabývá veřejným užíváním lesů a legislativnímu zakotvení ve veřejném právu v České republice. Zároveň tato práce má za cíl analyzovat aktuální právní stav a zhodnotit jeho nedostatky a možnosti zlepšení úpravy jednotlivých institutů, včetně rozhodovací praxe správních úřadů a vybrané judikatury soudů. Část práce se zabývá vymezením pojmu veřejného užívání pro lepší pochopení problematiky veřejného užívání lesa. Klíčová slova: les; veřejné užívání lesů; veřejné užívání; obecné užívání lesů; liniové stavby; vstup do lesů. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Veřejné užívání lesa

Diplomová práce se zabývá veřejným užíváním lesů a legislativnímu zakotvení ve veřejném právu v České republice. Zároveň tato práce má za cíl analyzovat aktuální právní stav a zhodnotit jeho ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze