Počet nalezených dokumentů: 31
Publikováno od do

Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR
Hájek, Mojmír; Bezděk, Vladimír
2001 - český
V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití produkční funkce. This study first describes two methods for estimating potential output and the resulting estimate of the output gap. It is a smoothing real GDP using the Hodrick-Prescott filter and use production function. Klíčová slova: Czech national bank; unemployment rate; product; produkt; produkční hranice; míra nezaměstnanosti; hrubý domácí produkt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR

V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití ...

Hájek, Mojmír; Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2001

Výkonnost a struktura nabídkové strany
Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Humík, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
2001 - český
Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. poloviny 90. let, včetně údajů dostupných za rok 2000. The report attempts to link individual partial views to be captured in mutual respect essential aspects of the supply side of the Czech economy. It focuses mainly on data 2nd half of the 90 years, including the data available for 2000. Klíčová slova: Czech national bank; inflation; productivity; produktivita; inflace; míra nezaměstnanosti; trh práce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výkonnost a struktura nabídkové strany

Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. ...

Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Humík, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
Česká národní banka, 2001

Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000
Arlt, Josef; Guba, Milan; Radkovský, Štěpán; Sojka, Milan; Stiller, Vladimír
2001 - český
Tato práce se snaží ukázat vývoj poptávky po penězívch v ČR v letech 1994-2000 a poukázat na vliv některých faktorů, které na její vývoj působily. Práce stručně nastiňuje některé teoretické přístupy ke zkoumání poptávky po penězích, obsahuje datové a metologické vymezení analýzy a ekonometrickou analýzu problému. A v závěrečné části vyhodnocuje předchozí ekonometrické analýzy a stručně shrnuje celkové výsledky. This paper seeks to show the development of demand penězívch in the Czech Republic in 1994-2000, and point out the influence of some factors that influenced its development. The paper briefly outlines some of the theoretical approaches to the examination of the demand for money, and includes data definition metologické analysis and econometric analysis of the problem. And in the final section evaluates previous econometric analyzes and summarizes the overall results. Klíčová slova: Czech national bank; monetary policy; econometric analysis; monetární politika; ekonometrie; ekonomické modely; poptávka Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000

Tato práce se snaží ukázat vývoj poptávky po penězívch v ČR v letech 1994-2000 a poukázat na vliv některých faktorů, které na její vývoj působily. Práce stručně nastiňuje některé teoretické přístupy ...

Arlt, Josef; Guba, Milan; Radkovský, Štěpán; Sojka, Milan; Stiller, Vladimír
Česká národní banka, 2001

Transparency and credibility of menetary policy in transition countries
Matoušek, Roman
2001 - anglický
This study is about what asset price can tell us about the evolving credibility of the monetary policy of the Czech National Bank (CNB). From the beginning of the 1990s, several market economies adopted direct inflation targeting. The focus of analysis is to examine the effect of changes in the two-week repo rate (the official interest rate) on short and long–maturity market interest rates. Klíčová slova: Czech national bank; monetary policy; economy; monetární politika; centrální banka cedulová; úroková míra Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Transparency and credibility of menetary policy in transition countries

This study is about what asset price can tell us about the evolving credibility of the monetary policy of the Czech National Bank (CNB). From the beginning of the 1990s, several market economies ...

Matoušek, Roman
Česká národní banka, 2001

Monetary Transmission and Asset - Liability management by financial institutions in transitional economies - implications for czech monetary policy
Derviz, Alexis
2000 - anglický
The paper deals with the transmission of monetary policy within the financial sector. The objective is to link an optimizing stochastic model of portfolio decisions by a representative financial institution with a number of features that this optimizing behavior implies for monetary transmission and credit conditions in a transitional economy. The main example is the intermediation performance of Czech financial sector in the years 1993 to 1999. Klíčová slova: Czech national bank; monetární politika; aktiva; finanční instituce; makroekonomie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monetary Transmission and Asset - Liability management by financial institutions in transitional economies - implications for czech monetary policy

The paper deals with the transmission of monetary policy within the financial sector. The objective is to link an optimizing stochastic model of portfolio decisions by a representative financial ...

Derviz, Alexis
Česká národní banka, 2000

Vliv osobních a finančních nákladů na podnikatelský sektor (úvodní studie)
Flek, Vladislav
2000 - český
Práce zkoumá strukturu skrývající se za agregovanými daty a usiluje o určité alternativní měření fenoménu nákladové inflace. Záměrem je především snaha o formulaci alternativní, v analytické praxi doposud nepřílišš užžívané metody, jejힾ praktická relevance i uplatnění náročnějššího ekonometrického přístupu porostou s délkou dostupných časových řad. The thesis examines the structure behind the aggregated data and seeks an alternative measurement of the phenomenon of cost inflation. The intention is primarily an effort to formulate an alternative, in analytical practice so far not very commonly used methods, the relevance and practical application demanding econometric approach will increase with the length of available time series. Klíčová slova: Czech national bank; mikroekonomie; životní náklady; důchod; podnik Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv osobních a finančních nákladů na podnikatelský sektor (úvodní studie)

Práce zkoumá strukturu skrývající se za agregovanými daty a usiluje o určité alternativní měření fenoménu nákladové inflace. Záměrem je především snaha o formulaci alternativní, v analytické praxi ...

Flek, Vladislav
Česká národní banka, 2000

Česká dezinflace a hrubý domácí produkt
Izák, Vratislav
2000 - český
Zpráva charakterizuje hlavní rysy českého makroekonomického vývoje v období 1995:1 - 1999:3 s důrazem na snížení nominálního růstu HDP zejména v roce 1999. Pojednává o analytickém rámci,aby umožnila teoreticky vysvětlit českou makroekonomiku. Byl zkonstruován dynamický model v otevřené ekonomice vládního sektoru a několik simulačních cvičení napodobujících český makroekonomický vývoj. The paper characterizes the main features of the czech macroeconomic development in the time period 1995:1 - 1999:3 stressing the decrease in nominal GDP growth especially in 1999. It discusses the analytical framework being able theoretically explain the Czech macroeconomic story. The dynamic model for an open economy with government sector has been constructed and several simulation exercises imitating Czech macroeconomic development have been made. Klíčová slova: Czech national bank; macroeconomic development; inflation; inflace; hrubý domácí produkt; makroekonomie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká dezinflace a hrubý domácí produkt

Zpráva charakterizuje hlavní rysy českého makroekonomického vývoje v období 1995:1 - 1999:3 s důrazem na snížení nominálního růstu HDP zejména v roce 1999. Pojednává o analytickém rámci,aby umožnila ...

Izák, Vratislav
Česká národní banka, 2000

Měnový otřes '97
Dědek, Oldřich
2000 - český
Tato práce zkoumá a analyzuje měnovou krizi z roku 1997. Hodnotí vývoj a stav české ekonomické situace. Zabývá se reakcemi a chováním České republiky během finanční nestability v roce 1997. This paper investigates and analyzes the currency crisis of 1997. Evaluates the development and status of the Czech economic situation. It deals with the reactions and behavior of the Czech Republic during the financial instability in 1997. Klíčová slova: Czech national bank; liberalization; controlled system stability; bankovnictví; stabilita regulovaných systémů; krize; ekonomická statistika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měnový otřes '97

Tato práce zkoumá a analyzuje měnovou krizi z roku 1997. Hodnotí vývoj a stav české ekonomické situace. Zabývá se reakcemi a chováním České republiky během finanční nestability v roce 1997....

Dědek, Oldřich
Česká národní banka, 2000

Úvěrová kontrakce v ČR
Hampl, Mojmír; Matoušek, Roman
2000 - český
Studie rozebírá existenci úzké vazby mezi hospodářským, pen잾ním a čistě makroekonomickým vysvětlením poruch na úvěrovém trhu. Snaží se zjistit, zda změny regulatorního rámce nemohly být dalšším z mnoha faktorů, které změnily chování bank. The study examines the existence of close links between the economic, monetary and macroeconomic explanation purely failures in the credit market. It's trying to determine whether changes to the regulatory framework could be one of many factors that have changed the behavior of banks. Klíčová slova: Czech national bank; credits; crisis; krize; úvěry; ekonomika; makroekonomie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úvěrová kontrakce v ČR

Studie rozebírá existenci úzké vazby mezi hospodářským, pen잾ním a čistě makroekonomickým vysvětlením poruch na úvěrovém trhu. Snaží se zjistit, zda změny regulatorního rámce nemohly být dalšším z ...

Hampl, Mojmír; Matoušek, Roman
Česká národní banka, 2000

Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)
Bezděk, Vladimír
2000 - český
Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické stránky. This work deals with the impact of population aging on the economy. It compares two frequently debated counterparts - continuously financed and funded pension system, both from the practical and theoretical site. Klíčová slova: Czech national bank; labour market; pension insurance; úspory; trh práce; penzijní pojištění; důchod Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)

Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické ...

Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze