Počet nalezených dokumentů: 16
Publikováno od do

Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích
Dlouhá, Marie
2015 - český
Klíčová slova: feministická antropologie; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2015

Kyberšikana
SocioFactor
2015 - český
Klíčová slova: výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kyberšikana

SocioFactor
Gender Studies, o.p.s., 2015

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU
Čižinský, Pavel; Čech Valentová, Eva; Hradečná, Pavla; Holíková, Klára; Jelínková, Marie; Rozumek, Martin; Rozumková, Pavla
2014 - český
Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost práce se týkají krom českých občanů i všech zahraničních zaměstnanců a všech typů pracovní migrace a žádná skupina zahraničních zaměstnanců na trhu práce by neměla být vystavena nerovným podmínkám bez ohledu na to, jaké práce vykonává či jak dlouhý je její pobyt za tímto účelem v České republice. The publication we have prepared for you concerns a relatively narrow issue: the position of foreign workers in the labour market in the Czech Republic and in several other selected countries of the European Union. Our original intention was to address mainly the question of job safety for these persons, as well as work accidents and occupational diseases. Klíčová slova: pracovní migrace; migranti; labour migrants; migrace; cizinecké právo; zaměstnanci; společenská integrace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost ...

Čižinský, Pavel; Čech Valentová, Eva; Hradečná, Pavla; Holíková, Klára; Jelínková, Marie; Rozumek, Martin; Rozumková, Pavla
Sdružení pro integraci a migraci, 2014

Gender a kybernásilí
Dlouhá, Marie
2014 - český
Klíčová slova: feministická antropologie; genderové role; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gender a kybernásilí

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2014

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku
Valentová Eva, Faltová Magda, Hradečná Pavla, Trochtová Alexandra, Zelenková Šárka, Duba Pavel
2012 - český
Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních migrantů, jejich práva a postavení na českém trhu práce, problematiku nelegální práce a její prevence, jakož i rozbor stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace a integrace v evropských souvislostech a v obou partnerských zemích v projektu – Rakousku a Portugalsku. Druhá část se zabývá komparací fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní migrace v zemích zastoupených v projektu s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími subjekty v Portugalsku a Rakousku a z toho se odvíjejícími návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. Tato část se věnuje i současnému postavení českých neziskových organizací v procesu sociální integrace pracovních migrantů obecně, jejich službách cílovým skupinám a jejich další perspektivě v této oblasti. Publikace krom toho obsahuje i legislativní a jiná doporučení, které by v budoucnu mohla přispět k usnadnění sociální integrace cizinců na území ČR z pohledu trhu práce. Za pozornost stojí i kazuistické případy, které jsou v publikaci rozebrány, stejně tak jako i inspirativní rozhovory s poradci z rakouské organizace a s mediátory z portugalské organizace. Zkušenosti ze zahraničí pak doplňuje i rozhovor o nedávno zavedené praxi kulturních mediátorů v České republice. The publication is divided into two main parts. The first part, mostly theoretical, contains an analysis of labour migration in the Czech Republic in a broader context, focusing on the state of social integration of migrant workers, their rights and their position within the Czech labour market, the issue of illegal work and its prevention, as well as an analysis of the key issues in the field of labour migration and integration in the European context, and in both partner countries participating in the project - Austria and Portugal. The second part presents the comparison of the non-profit sector functioning in the area of labour migration in the countries represented in the project, emphasizing the interdependence of their activities with labour offices and other entities in Portugal and Austria. It serves as a basis for proposals and suggestions for creation and development of similar forms of cooperation in the CR. This section describes the current status of Czech NGOs in the process of social integration of migrant workers in general, their services provided to target groups and their future perspectives in this field. The publication also includes legislative and other recommendations that could contribute to the facilitation of social integration of foreigners in the Czech Republic in the future, in terms of a labour market. Another noteworthy part comprises casuistic cases that are discussed in the publication, as well as inspiring interviews with consultants from the Austrian organization and with mediators of Portuguese organization. These experiences from abroad are then complemented with an interview related to the recently introduced practice of cultural mediators in the Czech Republic. Klíčová slova: migrace; migranti; integrace; neziskový sektor; pracovní migranti; pracovní migrace; labour migrants; integration; NGOs; migration; migrants Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku

Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních ...

Valentová Eva, Faltová Magda, Hradečná Pavla, Trochtová Alexandra, Zelenková Šárka, Duba Pavel
Sdružení pro integraci a migraci, 2012

Ženy v technických a ICT oborech : situace v ČR
Jaroslava Hasmanová Marhánková; Michaela Svatošová
2011 - český
Klíčová slova: rovné odměňování; výpočetní technika; genderové role; genderové stereotypy; výzkum; informatika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ženy v technických a ICT oborech : situace v ČR

Jaroslava Hasmanová Marhánková; Michaela Svatošová
Gender Studies, o.p.s., 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze