Počet nalezených dokumentů: 113
Publikováno od do

Fytoremediace vzduchu - plány a realita
Vaněk, Tomáš; Maršík, Petr; Soudek, Petr
2010 - český
Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při výběru vhodných rostlin je nezbytné věnovat pozornost jak jejich sorpčním schopnostem, tak i jejich schopnosti přežít v kontaminovaných lokalitách, kde jsou navíc vystaveny dalším stresům, jako je nedostatek vláhy a zasolení. Results obtained so far indicate that selected plants can be effectively used to remove contaminants from the air, both horizontally and especially near sources of contamination, such as roads. When choosing plants, it is necessary to pay attention to their sorption capacities, as well as their ability to survive in contaminated sites, which are also exposed to other stresses such as lack of moisture and salinity. Klíčová slova: environment protection; plants; PAH Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Fytoremediace vzduchu - plány a realita

Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při ...

Vaněk, Tomáš; Maršík, Petr; Soudek, Petr
Ústav experimentální botaniky, 2010

In vitro stanovení antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé aktivity chinonů ze semen černuchy seté
Kokoška, L.; Maršík, Petr; Landa, Přemysl; Tesařová, H.; Svobodová, B.; Halamová, K.; Flesar, J.; Přibylová, Marie
2010 - český
V rámci této studie jsme prokázali antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé účinky chinonů ze semen čemuchy seté. Na základě dosažených výsledků se domníváme, že THQ a TQ jsou perspektivními látkami pro využití v potravinářském nebo ve farmaceutickém průmyslu. The in vitro anti-yeast, antioxidant, and anti-inf1ammatory activities ofblack cumin (Nigella sativa) seed quinones, namely dithymoquinone (DTQ), thymohydroquinone (THQ), and thymoquinone (TQ), were evaluated in frame of this work. The results showed that THQ and TQ possessed significant anti-yeast activity and affected the growth of aH strains tested at two pH levels with minimum inhibitory concentrations ranging from 8 to 128 !lg/ml. The best scavenging activity was produced by THQ, which showed a remarkable activity of 2.60 Trolox equivalents (TE) in a concentration range between 1.6 and 6.4 !lg/mL and lCso value of 2.4 !lg/mL in ORAC and DPPH assays, respectively. Contrastingly, TQ possessed only weak DPPH scavenging efficacy (ICso = 170 !lg/mL) but significant antioxidative action of 1.91 TE in ORAC assay. In anti-inf1ammatory assay, THQ and TQ possessed significant inhibitory activity against COX-l and -2 at the concentrations comparable with indomethacin. The data presented in this work suggest that THQ and TQ are biologically effective agents with potential for application in food or phalmaceutical industries. Klíčová slova: Nigella sativa; chinons; dihydrothymochinon Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
In vitro stanovení antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé aktivity chinonů ze semen černuchy seté

V rámci této studie jsme prokázali antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé účinky chinonů ze semen čemuchy seté. Na základě dosažených výsledků se domníváme, že THQ a TQ jsou ...

Kokoška, L.; Maršík, Petr; Landa, Přemysl; Tesařová, H.; Svobodová, B.; Halamová, K.; Flesar, J.; Přibylová, Marie
Ústav experimentální botaniky, 2010

Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely
Malá, J.; Cvrčková, H.; Máchová, P.; Dostál, J.; Soudek, Petr; Šíma, P.
2010 - český
V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně jiných odpadů, které obsahují toxické látky. K nejzávažnějším kontaminantům majícím přímý negativní dopad na zdraví náležejí ionty těžkých kovů, z nich především Pb, Cd a Cr. Dekontaminace těchto lokalit a jejich navrácení pro lesnické, zemědělské nebo krajinotvorné účely má proto stěžejní význam pro celkové ozdravení životního prostředí. Jako nejefektivnější způsob dekontaminace půd in situ se nabízí fytoremediace, využití rostlin s význačnou schopností translokovat kontaminující látky z půdy a akumulovat je ve svých pletivech. Optimální jak z hlediska ekonomického, tak dekontaminační efektivity se jeví využití rychlerostoucích listnatých dřevin, které zároveň vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Nejvíce byly doposud studovány různé druhy vrb (Salix spp.), které tyto požadavky splňují a navíc vytvářejí křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné druhy dřevin, viz foto 1. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob), se jako nejvhodnější ukázaly hluboko kořenící dřeviny zejména rodu Populus spp. Remediační vlastnosti byly studovány u jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a kanadského topolu osikovitého (Populus tremula x P. tremuloides) úspěšně rostoucích na imisně zatížených půdách v Krušných horách a dále u stromových vrb Salix x blanda a S. viminalis a keřových vrb S. miyabeana a S. elbursensis z elektrárenského odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku. A rapid trial of accumulation capacities for heavy metals Pb, Cd, and Cr of selected fast-growing deciduous woody plant species is presented. The Sorbus aucuparia, Populus tremula x P. tremuloides, Salix x blanda, S. viminalis, S. miyabeana, and S. elbursensiswere clonally micropropagated by induction of organogenesis. Samples of roots and aboveground parts from plantlets grown in aseptic conditions in agar semisolid substrate and hydroponics media supplemented by the heavy metal salts were taken at 2, 4, and 8 days of cultivation.The concentrations and distributions of the accumulated metals were determined using the ICP-OES method and verified by autoradiography. Practically, amounts of accumulated heavy metals increased linearly up to the end of the experiment and were higher in the roots than in aboveground parts in both, the agar cultures and hydroponics. It could be concluded that all tested species displayed a high efficacy of metal uptake and could represent prospective trees for phytoremediation of polluted soils. Klíčová slova: phytoremediation; heavy metals accumulation; hybrid aspen Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely

V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně ...

Malá, J.; Cvrčková, H.; Máchová, P.; Dostál, J.; Soudek, Petr; Šíma, P.
Ústav experimentální botaniky, 2010

STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ
Benešová, Dagmar; Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Malá, J.; Najman, M.; Najmanová, P.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - český
V této práci vybrány kultury konopí, zástupce bylin a osiky, zástupce dřevin. Experimenty byly zaměřeny na studium schopnosti akumulace některých těžkých kovů (Pb, Cd, Zn, As a Cu) a jejich následné translokace do nadzemních částí. In this research the cultures of hemp and aspen as a representative of herbs and woody species were selected. The experiments were focused on study of ability of plants to accumulated heavy metals (Pb, Cd, Zn, As a Cu) and translocated them to upper part of plants. Klíčová slova: phytoremediation; heavy metals; enegetic woody species Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ

V této práci vybrány kultury konopí, zástupce bylin a osiky, zástupce dřevin. Experimenty byly zaměřeny na studium schopnosti akumulace některých těžkých kovů (Pb, Cd, Zn, As a Cu) a jejich následné ...

Benešová, Dagmar; Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Malá, J.; Najman, M.; Najmanová, P.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici
Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
2008 - český
Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na aktivaci obranných mechanismů rostliny stimulací metabolických i strukturních změn v rostlině. K indukci rezistence se využívá mnoho látek chemické a biologické povahy. Tato práce se zabývá účinkem těchto induktorů použitých v patosystému pšenice (Triticum aestivum L.) – padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici). Účinky induktorů byly analyzovány pomocí genové exprese markerových genů a pomocí zjišťování vlivu induktorů na infekční struktury padlí. Bylo zjištěno, že dochází k slabé expresi genů WCI5 (gen indukovaný chemickými látkami) a WCK1 (gen kódující MAP kinasu). Testy klíčivosti prokázaly, že postřik BTH (benzothiadiazol) a extraktem z dubové kůry inhibují klíčivost konidií padlí na pšenici. One of the method, how to increase resistance of plants against disease without changes of their genom is use of phenomenon known as induced resistance. Plant protection in system of induced resistance is based on activation of defence mechanisms of plants by stimulation of methabolic and structural changes in plants. For induction of resistance is used many compounds of chemical and biological origin. This work informs about mode of action of inductors used in pathosystem wheat (Triticum aestivum L.) – powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici). Efficiency of cited inducers were analysed by means of markers genes expression and by finding out infective structures of Blumeria. Slight expression of WCI5 (wheat chemically induced gene) ) and WCK1 (gene encoding a MAP kinase in wheat) was detected. Test of germinability showed that BTH (benzothiadiazol) treatment and treatment of oak bark extract caused an inhibition of germinative activity of Blumeria graminis spores on wheat. Klíčová slova: resistance inducers; Blumeria graminis; Triticum aestivum; powdery mildew Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici

Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na ...

Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2008

Úloha fosforu v rostlinách
Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
2008 - český
Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné kořeny. Proto rostliny vyvinuly několik strategií k získávání fosforu z půdu. Oni mohou modifikovat kořenovou strukturu, vylučovat kořenové exudáty zvyšující rozpustnost fosforečných sloučenin v kořenové rhizosféře. Phosphorus play very important role in plant metabolism. It is active as energy transporter and important structural component. Phosphate is relatively unavailable to plant roots. Thus plants have evolved several strategies for obtaining P from the soil. They can modify root structure and function, excrete root exudates helping with solubilization of P compounds in root rhizosphere. Klíčová slova: metabolism; phosphorus; phospholipids; inositol phosphates; nutrition; crop Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úloha fosforu v rostlinách

Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné ...

Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Alternativní využití rostlin pro získání významných přírodních látek: může najít využití i plevel?
Wimmer, Zdeněk; Sajfrtová, Marie; Sovová, Helena; Pavlík, Milan; Svobodová, Hana; Jurček, Ondřej; Wimmerová, Martina
2008 - český
Řada látek a jejich směsí, které rostliny produkují, se mohou získat extrakcí rostlinného materiálu superkritickými tekutinami. Fytosteroly a fytosteroidy patří mezi důležité roslinné produkty. Mohou být využity při syntéze supramolekulárních struktur, které mohou být důležité při cíleném zavádění léčiv a dalších biologicky aktivních látek. Cílovými organismy jsou: (a) hmyz - škůdci s potravní konkurenti člověka, kteří současně představují důležitý modelový systém při výzkumu vhodných aplikačních forem biologicky aktivních látek; (b) buněčné kultury používané při základním farmakologickém výzkumu. Supramolekulární struktury mohou vytvářet vhodné matrice pro praktickou aplikaci biologicky aktivních látek. Již bylo dostatečně prokázáno, že řada medicinálních a kulturních plodin produkuje důležité přírodní látky. V současnosti se zabýváme zodpovězením otázky, zda i dosud nevyužívaný plevel by se mohl stát významným zdrojem prekursorů léčiv proti významných chorobám. Numbers of compounds and their mixtures, which are produced by plants, can be obtained by extracting plant materials by supercritical fluids. Phytosterols and phytoecdysterotds represent an important family of these plant products. They can be used in a synthesis of supramolecular structures with possible importance for targeted effect of drugs or other biological(y active compounds. Target organisms for the compounds investigated are: (a) insects - pests and human food competitors, also important as model system in investigation of convenient application forms of biologically active compounds; (b) cell cultures used during basic pharmacological research. Supramolecular structures may form convenient matrices for practical application of the biologically active compounds. It has already been proved that numbers of medicinal or cultural plants produce important natural compounds. The present question has appeared to be answered, if so far inutile weeds may be turned into important sources of pro-drugs for disease treatments. Klíčová slova: phytosterol; phytoecdysteroid; supercritical carbon dioxide Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Alternativní využití rostlin pro získání významných přírodních látek: může najít využití i plevel?

Řada látek a jejich směsí, které rostliny produkují, se mohou získat extrakcí rostlinného materiálu superkritickými tekutinami. Fytosteroly a fytosteroidy patří mezi důležité roslinné produkty. Mohou ...

Wimmer, Zdeněk; Sajfrtová, Marie; Sovová, Helena; Pavlík, Milan; Svobodová, Hana; Jurček, Ondřej; Wimmerová, Martina
Ústav experimentální botaniky, 2008

LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI
Kotyza, Jan; Soudek, Petr; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - český
Práce je zaměřena na možnosti odstranění farmak z odpadních a povrchových vod rostlinami. Byla zkoumána rychlost úbytku vybraných léčiv (ibuprofen, diklofenak a paracetamol) v médiích díky hydroponickým experimentům (Lupinus alba, Hordeum vulgaris) a také na in vitro kultuře Armoracia rusticana L. Work is focused on pharmaceuticals in wastewaters and watercourses and their removal by plants. We made short-time hydroponic experiments with Lupinus alba, Hordeum vulgaris and in vitro experiment with Armoracia rusticana L. As a model pharmaceuticals were chosen ibuprofen, diclofenac and paracetamol. Klíčová slova: degradation; plants; pharmaceuticals Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI

Práce je zaměřena na možnosti odstranění farmak z odpadních a povrchových vod rostlinami. Byla zkoumána rychlost úbytku vybraných léčiv (ibuprofen, diklofenak a paracetamol) v médiích díky ...

Kotyza, Jan; Soudek, Petr; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Využití rostlin k produkci protilátek
Angelis, Karel; Šmídková, Markéta
2008 - český
Rostliny jsou nejstarším biotechnologickým produkčním systémem a jako eukaryotní organismy jsou schopny produkovat modifikované proteiny. Využívají se laboratorní modelové rostliny jako tabák nebo produkční plodiny s vypracovou logistikou sklizně a skladování jako je brambor a rýže. Perspektivní jsou kapalné kultury unožňující kultivací za kontrolovaných podmínek. Např. mech Physcomitrella patens kromě pěstování v kapalné kultuře díky vysoké účinnosti homologní rekombinace umožňuje cílenou modifikací (gene targeting) rekonstruovt glykosylační dráhy tak, aby odpovídala lidským. Pro heterologní expresi v rostlinách se konstruují rekombinantní protilátky, kdy se pro plně funkční jednořetězcovou scFv se z původní protilátky využívá pouze variabilní konce lehkého VL a těžkého VH řetězce, které vytváří vazebné místo. Rekombinantní scFv protilátky jsou využívány pro terapii a diagnostiku různých nádorových onemocnění. Plants are the oldest biotechnological production system and as eukaryots have advantage over bacteria to modify expressed proteins. Laboratory model plants like tobacco along with crop plants with established logistics for harvest and storage like potatoes or rice are used for production of desired proteins. Current trend is to replace soil grown plants with liquid cultures of plant cells grown under controlled conditions. In this respect the moss Physcomitrella patens besides ability to grow in liquid culture enables due to efficient homologous recombination to modify posttranslational glycosylation to correspond human. For heterologous expression in plants, recombinant, single-chain molecules composed of only variable VL and VH regions of the original antibody forming binding pocket are constructed and expressed. Recombinant scFv antibodies are then used as a part of therapeutic or diagnostic drugs in oncology. Klíčová slova: recombinant antibodies; scFv; moss as a expression system Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití rostlin k produkci protilátek

Rostliny jsou nejstarším biotechnologickým produkčním systémem a jako eukaryotní organismy jsou schopny produkovat modifikované proteiny. Využívají se laboratorní modelové rostliny jako tabák nebo ...

Angelis, Karel; Šmídková, Markéta
Ústav experimentální botaniky, 2008

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI ROSTLIN APLIKACÍ KYSELINY ABSCISOVÉ
Pospíšilová, Jana; Synková, Helena; Baťková, Petra; Haisel, Daniel; Pešek, Bedřich
2008 - český
Převádění rostlin z in vitro do ex vitro podmínek je často kritickým stadiem mikropropagace. Cílem této práce bylo zjistit, zda by kyselina abscisová (ABA) aplikovaná bezprostředně po přesazení rostlin mohla přispět nejen k omezení vadnutí, ale také ke snížení fotoinhibice a oxidativního poškození v průběhu aklimatizace. Po aplikaci ABA došlo k výraznému zvýšení obsahu ABA v listech tabáku, k většímu snížení vodivosti průduchů a rychlosti transpirace než u kontrolních rostlin a tím částečné eliminaci počátečního vodního stresu. U těchto rostlin bylo zjištěno zvýšení obsahu chlorofylu a -karotenu, ale nebylo pozorováno zvýšení obsahu pigmentů xantofylového cyklu. Snížený stupeň jejich deepoxidace však také naznačoval nižší stres, a proto pravděpodobně docházelo k jejich nižší syntéze. Aplikace ABA stimulovala aktivity některých antioxidačních enzymů, ale ne bezprostředně po převedení do ex vitro podmínek. Critical period during micropropagation is often ex vitro transfer. The aim of this research was to determine whether exogenous abscisic acid (ABA) applied immediately after ex vitro transfer of in vitro grown tobacco regenerants can not only decrease transpiration rate and so partially eliminate their wilting but also ameliorate photoinhibition and oxidative stress. After ABA application, ABA content in tobacco leaves increased considerably, stomatal conductance and transpiration rate decreased more than in control plants and their wilting was limited. Chlorophyll and -carotene contents were higher in these plants, but the content of xanthophyll cycle pigments was not increased. However, the degree of xanthophyll cycle pigments deepoxidation was decreased what also suggested less stress in these plants. Applied ABA stimulated activities of some antioxidative enzymes but not immediately after ex vitro transfer. Klíčová slova: abscisic acid (ABA); oxidative stress; tobacco Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI ROSTLIN APLIKACÍ KYSELINY ABSCISOVÉ

Převádění rostlin z in vitro do ex vitro podmínek je často kritickým stadiem mikropropagace. Cílem této práce bylo zjistit, zda by kyselina abscisová (ABA) aplikovaná bezprostředně po přesazení ...

Pospíšilová, Jana; Synková, Helena; Baťková, Petra; Haisel, Daniel; Pešek, Bedřich
Ústav experimentální botaniky, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze