Počet nalezených dokumentů: 84
Publikováno od do

Frazeologicheskije internacionalizmy v russkom jazyke
FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila
2013 - ruský
Práce se zabývá třemi klíčovými oblastmi. Jedná se o: 1) vyřešení teoretických problémů v oblasti internacionální frazeologie, zejména terminologické synonymie a problémy klasifikace frazeologických ekvivalentů; 2) vymezení toho, kdy a za jakých podmínek vznikají internacionální frazeologické jednotky; 3) výzkumem slovanského frazeologického areálu a místa ruského jazyka v něm. The theses are dealing with 3 main problematic fields of international phraseology: 1) finding solutions for theoretical problems of phraseology, above all the terminological synonyms and of classification of phraseological equivalents; 2) describing of the situations, when the typological internationalisms are bulit; 3) researching of slavonic phraseological areal and the place of Russian language in it. Klíčová slova: international phraseological unit; phraseological europeism; phraseological equivalent; common phraseological units; national-specificed phraseological units; phraseological units of bible origin; phraseological units of antic origin; phraseological calces; typological internationalisms; slavonic phraseological areal. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Frazeologicheskije internacionalizmy v russkom jazyke

Práce se zabývá třemi klíčovými oblastmi. Jedná se o: 1) vyřešení teoretických problémů v oblasti internacionální frazeologie, zejména terminologické synonymie a problémy klasifikace frazeologických ...

FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Rossijskie televizionnyje serialy (ekranizacii russkoj klasičeskoj literatury) kak kulturnyj fenomen XXI veka.
GORBUNOV, Mikhail; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; KOMENDOVÁ, Jitka
2013 - ruský
Ve své diplomové práci se zabývám analýzou fenoménu nynějších ruských televizních seriálových adaptací. V teoretické části jsem především uvedl vše, co souvisí s televizním seriálem, adaptací literárního díla a vznikem seriálu v Rusku. V praktické části jsem detailně popsal strukturu a obsah televizního seriálu "Zlaté tele". Srovnáním literární předlohy a první filmové adaptace s poslední seriálovou adaptací, jsem poukázal na podobu nynějších ruských seriálů, natočených podle klasické literatury. In my dissertation I'm concerned with analysing phenomenon of russian TV serial adaptation. In theoretical part I have indroduced everything, that is correlative of TV serials, adaptation of literature work for screen and origin of TV serial in Russia. In my practical part I have described in details the serial "Little golden calf". By comparation of literature template and first movie adaptation I have pointed out, how does the new Russian TV serial adaptations look like. Klíčová slova: TV serial; serial; serial adaptation; movie; literature work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rossijskie televizionnyje serialy (ekranizacii russkoj klasičeskoj literatury) kak kulturnyj fenomen XXI veka.

Ve své diplomové práci se zabývám analýzou fenoménu nynějších ruských televizních seriálových adaptací. V teoretické části jsem především uvedl vše, co souvisí s televizním seriálem, adaptací ...

GORBUNOV, Mikhail; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; KOMENDOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Jazykovaja igra kak leksiko-semantičeskij prijom v tekstach kommerčeskoj reklamy
KOZLOVA, Olga; CHOLODOVÁ, Uljana; SOKOLOVA, Tamara
2013 - ruský
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na zkoumání jazykové hry jako lexikalně-semantického postupu v kontextu reklamního textu.V teoretické části se uvádí defenice pojmů reklamní text a jazyková hra a jejich zakladní funkce, cíle a klasifikace. Práce obsahuje praktickou část s analýzou 300 excerpovaných reklamních textů, obsahujících jazykovou hru v českém a ruském jazyce (150 textů pro kazdý jazyk). Excerpované reklamní texty jsou rozdělené podle klasifikace V.Z. Sannikova, která je navíc doplněná lexikálními a eufonickými stylistickými prostředky. This bachelor work focuses on word play as a lexico-semantic process in context of commercial advertising texts. The definitions of word play and advertising text concepts are in my theoretical part, also there is a list of their basic functions, goals and classifications. This work contains practical part with analysis of 300 examples of word play, found in Czech and Russian languages (150 examples for each one). Examples are classified according to classification by V.Z.Sannikov, which is also supplemented with lexical and phonaesthetical stylistic means. Klíčová slova: word play; text of advertising; linguistic sign; lexicon; semantics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jazykovaja igra kak leksiko-semantičeskij prijom v tekstach kommerčeskoj reklamy

Bakalářská diplomová práce je zaměřena na zkoumání jazykové hry jako lexikalně-semantického postupu v kontextu reklamního textu.V teoretické části se uvádí defenice pojmů reklamní text a jazyková hra ...

KOZLOVA, Olga; CHOLODOVÁ, Uljana; SOKOLOVA, Tamara
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkih hudozhestvennyh tekstah, ih cheshskie ekvivalenty i voprosy mezhjazykovoj ekvivalentnosti
ZELINSKA, Maryna; ARKHANHELSKA, Alla; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2013 - ruský
Práce se věnuje otázce neurčitých zájmen v textech ruské umělecké literatury a jejich srovnání s českými ekvivalenty. Předkládá základní definice a klasifikace zájmen, problematiku stylu umělecké literatury a výskytu neurčitých zájmen v ruských beletristických textech a jejich překladech. Praktická část je věnována analýze ruských neurčitých zájmen a způsobu jejich překladu do češtiny. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy sledovaného jevu, které mohou být využívány jako teoretický podklad pro translatologickou praxi. This thesis deals with an issue of indefinite pronouns in Russian fictional literature and their comparison to the Czech equivalents. The work offers basic definitions and classification of pronouns, issues of fictional literature art style and using of indefinite pronouns in Russian fictional texts and their translations. The practical part is dedicated to analysis of Russian indefinite pronouns and methods of their translation to the Czech language. Conclusion summarizes the analysis results which can be used as a theoretical base for translation practice. Klíčová slova: definition of pronouns; classification of pronouns; indefinite pronouns; fictional texts; art style; translation of fictional literature; Czech equivalents; interlingual equivalence; absolute equation; partial equation; variant equation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkih hudozhestvennyh tekstah, ih cheshskie ekvivalenty i voprosy mezhjazykovoj ekvivalentnosti

Práce se věnuje otázce neurčitých zájmen v textech ruské umělecké literatury a jejich srovnání s českými ekvivalenty. Předkládá základní definice a klasifikace zájmen, problematiku stylu umělecké ...

ZELINSKA, Maryna; ARKHANHELSKA, Alla; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Těrminologija ugolovnogo prava (v russko-češskom sopostavitěľnom planě)
VALENTINOVA, Daria; STĚPANOVA, Ludmila
2013 - ruský
Práce je věnována analýze termínů, excerpovaných z ruského a českého trestních zákoníků. Termíny se zkoumají z hlediska jejich původu, morfologiské struktury, přítomnosti nebo absence definic v zákonech a slovnících, provádí se i srovnávací analýza pojmů, zastoupených ruskými a českými termíny. This thesis is devoted to the analysis of the terms, excerpted from the russian and czech Criminal laws. We analyze terms by several criteria: morphological structure, their origin, we also analyze the concepts represented by russian and czech terms. Klíčová slova: criminal law; terminology; legal terminology; concept; comparative analysis; definition; term Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Těrminologija ugolovnogo prava (v russko-češskom sopostavitěľnom planě)

Práce je věnována analýze termínů, excerpovaných z ruského a českého trestních zákoníků. Termíny se zkoumají z hlediska jejich původu, morfologiské struktury, přítomnosti nebo absence definic v ...

VALENTINOVA, Daria; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Obchodněprávní terminologie Komentovaný překlad obchodní smlouvy
FÁBELOVÁ, Zuzana; VYBÍRALOVÁ, Naděžda; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2013 - ruský
Tématem naší práce je jazyková analýza překladu obchodní smlouvy z ruského do českého jazyka. V teoretické části se věnujeme definování pojmu překlad a proces překladu. Dále se zaměřujeme na charakteristiku odborného stylu a uvádíme jazyková specifika právního jazyka a obecnou charakteristiku obchodního práva. Součástí práce je i praktická část, ve které analyzujeme překlad smlouvy z ruského do českého jazyka na základě celkové jazykové analýzy a také z hlediska překladatelských transformací. The theme of our Diploma thesis is a general language analysis of the translation of the business contract from Russian to Czech language. In the theoretical part we put our minds on the definiton of the translation and process of the translation. Then we focus on the characteristics of specialized style and we explain language specifics of the legal language and basic characteristics of the business law. The integral part of the thesis is also the practical part, in which we attempt to analyse the translation of the contract from Russian to Czech language on the basis of the general language analysis and translation´s transformation analysis. Klíčová slova: translation; specialized style; legal language; term; terminology; equivalent; law; business law; contract; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Obchodněprávní terminologie Komentovaný překlad obchodní smlouvy

Tématem naší práce je jazyková analýza překladu obchodní smlouvy z ruského do českého jazyka. V teoretické části se věnujeme definování pojmu překlad a proces překladu. Dále se zaměřujeme na ...

FÁBELOVÁ, Zuzana; VYBÍRALOVÁ, Naděžda; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Ustanovení katolické církevní organizace, její vývoj na Ruském Dálném Východě, od konce 19. století do 30. let Sovětského období
JELČANINOV, Oleg; POSPÍŠIL, Ctirad V.; KRUMPOLC, Eduard
2013 - ruský
V této diplomové práci se autor snaží popsat vznik a vývoj katolické církve na ruském Dálném východě. Popisuje zakládání nově vznikajících farností a jejich osidlování na tomto území. Také se věnuje jednotlivým osobnostem, které měly podíl na vzniku partikulární katolické církve, diecéze Vladivostok na ruském Dálném východě. Práce končí popisem období tvrdých stalinských represí, kdy došlo k likvidaci celé struktury církve i jednotlivých farností a fyzické likvidace duchovenstva v novém Sovětském Rusku. In this thesis the author tries to describes the origin and development of the Catholic Church in the Russian Far East. He describes the creation of newly-emerging parishes and its colonization in that territory. He also deals with the personalities who have contributed to the creation of the particular Catholic church ? the Diocese of Vladivostok - in the Russian Far East. This thesis is ending with a description of the period of Stalinist repression, when the whole structure of the church and parishes were destructed and when the clergy were physical liquidated in the new Soviet Russia. Klíčová slova: the catholic church; deanery of Vladivostok; Charles Sliwowski; parishes of the Far East; Russian Far East Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ustanovení katolické církevní organizace, její vývoj na Ruském Dálném Východě, od konce 19. století do 30. let Sovětského období

V této diplomové práci se autor snaží popsat vznik a vývoj katolické církve na ruském Dálném východě. Popisuje zakládání nově vznikajících farností a jejich osidlování na tomto území. Také se věnuje ...

JELČANINOV, Oleg; POSPÍŠIL, Ctirad V.; KRUMPOLC, Eduard
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Funkce černého humoru v tvorbě D. Charmse
BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; PÁLUŠOVÁ, Martina
2012 - ruský
Diplomová práce se zabývá analýzou povídek a dramatu D. Charmse z hlediska černého humoru a prvku komična. Práce se snaží o komplexní pohled na dílo spisovatelé. Předmětem práce je také podrobný rozbor dramatu Jelizaveta Bam, ve kterém se analyzuje kompozice díla, hlavní postavy, kulisy a rekvizity a také se snaží nahlédnout na funkci humoru a tématům jako jsou strach, čas a čísla. Práce se nesnaží o jednostranný rozbor, ale o celkový pohled na dílo. This work is about literar works of Daniil Kharms. Its about black humor and its function in his stoories and drama.The object of this work is also analysis of drama Yelizaveta Bam, its composition, main characters, scenery and props and also trying to look at the humor of absurd, themes such as fear, time and numbers.The thesis is not a one-sided analysis, but on the overall view of the work. Klíčová slova: theatre od absurd; humor; black humor; interperetation of literary work; comic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Funkce černého humoru v tvorbě D. Charmse

Diplomová práce se zabývá analýzou povídek a dramatu D. Charmse z hlediska černého humoru a prvku komična. Práce se snaží o komplexní pohled na dílo spisovatelé. Předmětem práce je také podrobný ...

BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; PÁLUŠOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Prostředky a způsoby jazykové identifikace ženy v moderní ruštině
HONOVÁ, Eva; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2012 - ruský
Hlavním zaměřením této diplomové práce je komplexní analýza prostředků a způsobů jazykové identifikace ženy v současném ruském jazyce. Teoretická část je věnována několika oblastem - lexikálnímu významu slova, polysémii, gramatické kategorii rodu, prostředkům jazykové identifikace ženy ve slovnících a nominaci. Do této části jsme zahrnuli také informace o výkladovém slovníku ruského jazyka S. I. Ožegova. Dalším úkolem bylo excerpování všech podstatných jmen z výše uvedeného slovníku, která mohou jazykově identifikovat ženu. V praktické části jsme se nejprve zaměřili na podstatná jména ženského rodu odvozená od mužského ekvivalentu, dále pak pojmenování ženy podstatnými jmény mužského a společného rodu. Další kapitola pojednává o neodvozených podstatných jménech ženského rodu, mezi která patří pojmenování příbuzenstva, pojmenovaní ženy na základě typicky ženských profesí a ženská pojmenování s kladnou či zápornou konotací. Nedílnou součástí této diplomové práce je vytvořený slovník podstatných jmen identifikujících ženu v současném ruském jazyce (viz. příloha). The main focus of this thesis is a comprehensive analysis of the language means and methods of identifying women in Russian language. The theoretical part is focused on lexical meaning of the word, polysemy, grammatical category of gender, linguistic means of identifying women in dictionaries and nomination. The theoretical part includes information about monolingual dictionary (S. I. Ozhegov and N. JU. Shvedova). From this dictionary we excerpted all nouns which can identify woman. In the practical part we first focused on feminine nouns derived from the male equivalent, then we analyzed naming of women by masculine nouns and nouns in the common gender. The next chapter deals with feminine nouns which aren´t derived from their masculine equivalent. This chapter includes names of relatives, women named on the basis of typically female occupations and female names with positive or negative connotations. An integral part of this thesis is the dictionary of a woman identifying nouns in Russian language. Klíčová slova: lexical meaning of the word; polysemy; the grammatical category of gender; nominations; dictionary (S. I. Ozhegov and N. Ju. Shvedova); paired nouns; not derived feminine nouns; figurative names of women. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Prostředky a způsoby jazykové identifikace ženy v moderní ruštině

Hlavním zaměřením této diplomové práce je komplexní analýza prostředků a způsobů jazykové identifikace ženy v současném ruském jazyce. Teoretická část je věnována několika oblastem - lexikálnímu ...

HONOVÁ, Eva; ARKHANHELSKA, Alla; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Filmová zpracování Anny Kareninové v porovnání s literární předlohou.
KINDINOVA, Olga; PECHAL, Zdeněk; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2012 - ruský
Ve své magisterské diplomové práci jsem se zabývala porovnáváním dvou filmových adaptací ruského románu od L. N. Tolstého "Anna Kareninová". První kapitola se týká sémiotiky a vymezení různých odborných pojmů, které se týkají různých druhů umění ? literatury, filmu, filmových adaptací a jejich druhů. Ve druhé kapitole jsem se zabývala problémem interakce různých druhů umění a otázkou mezikulturního a uměleckého dialogu. Dále definuji co je vlastně film a filmová adaptace. Na závěr teoretické části se zmiňuji o shodných a rozdílných rysech filmového a literárního jazyka. V následující praktické časti se zabývám analýzou dvou filmových adaptací románu "Anna Kareninová". Porovnávám filmové jazyky s jazykem literatury. Hlavním cílem této práct bylo pochopit, která z těchto dvou adaptací se nejvíce blíží originálu literární předlohy, a prostřednictvím analýzy obou filmů se pokusit najít podoby a rozdíly mezi filmem a románem L. N. Tolstého. The four opening chapters are theoretical. The first chapter deals with semiotics. The second one with the incorporation of different kinds of art, dialog in art, and the differences of art between cultures. The following part specializes in the definition of films and film adaptation. Especial attention is given to the differences and similarities of both film and literature. The purpose of the study was to analyse the novel "Anna Karenina" written by Leo Tolstoj, and its two film adaptations Anna Karenina from 1967 and 1997 to answer the question of which piece was more similar to the original novel. This was achieved by using audiovisual movie resources in order to compare the differences between the two films. Klíčová slova: Semiotics; art; dialog; film; film adaptation; literature; novel; literature resources; composition; symbols. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Filmová zpracování Anny Kareninové v porovnání s literární předlohou.

Ve své magisterské diplomové práci jsem se zabývala porovnáváním dvou filmových adaptací ruského románu od L. N. Tolstého "Anna Kareninová". První kapitola se týká sémiotiky a vymezení různých ...

KINDINOVA, Olga; PECHAL, Zdeněk; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze