Počet nalezených dokumentů: 852
Publikováno od do

Digital Transformation and Grey Literature Professionals
Savić, Dobrica
2019 - anglický
Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. Příspěvek se dále zaměřuje na následující problémy - měnící se charakter práce se šedou literaturou, požadované změny na personální úrovni, dopad na organizaci práce a nově definovaná role vedení (leadership). Předpokládá se, že přes jistou náročnost a obtížnost digitální transformace představuje také významnou příležitost pro odborníky na šedou literaturu. This paper looks at the impact of digital transformation on the workforce in general, while the special emphasis is placed on information management professionals working in the field of grey literature. The following areas are reviewed - the changing nature of grey literature work, changes required on a personal level, the impact on work organization, and the redefined role of leadership. It is assumed that although challenging, digital transformation also represents an important opportunity for grey literature professionals. Klíčová slova: digitální transformace; informační technologie; digital transformation; information technology; information management profession; šedá literatura; informační management Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Digital Transformation and Grey Literature Professionals

Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. ...

Savić, Dobrica
Národní technická knihovna, 2019

Integrace VŠKP do Univerzitního repozitáře TUL
Vencláková, Jitka; Trykarová, Markéta
2019 - anglický
Příspěvek mapuje proces budování a zprovozňování digitálního repozitáře Technické univerzity v Liberci. Stručně se věnuje i stavu, jenž předcházel zprovoznění repozitáře, a původním možnostem ukládání a zpřístupňování kvalifikačních prací i publikační činnosti. Na výstavbu repozitáře je nahlíženo z pozice přímých účastníků procesu, a příspěvek je tudíž sumarizací praktických zkušeností a příkladů dobré praxe, přičemž se ale nevyhýbá ani demonstraci nezdařených postupů. Součástí příspěvku je též popis nynějšího stavu činných procesů repozitáře a stručný plán jeho dalšího rozvoje a zdokonalení. The paper maps the entire process of building and commissioning the digital repository of the Technical University of Liberec. It also briefly discusses the preparation phase, and primary options for storing and accessing theses and publications. The whole process of assembling the repository has been seen from a direct participant’s point of view. This contribution is a summary of practical experience and examples of good practice, and moreover, points out the demonstration of failed processes. In addition, the contribution includes a description of the current state of active repository processes and a brief proposal for its further development and improvement Klíčová slova: archivace; DSpace; univerzitní repozitář; archiving; DSpace; university repository; šedá literatura; vysokoškolské práce; elektronické zdroje; digitální knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Integrace VŠKP do Univerzitního repozitáře TUL

Příspěvek mapuje proces budování a zprovozňování digitálního repozitáře Technické univerzity v Liberci. Stručně se věnuje i stavu, jenž předcházel zprovoznění repozitáře, a původním možnostem ukládání ...

Vencláková, Jitka; Trykarová, Markéta
Národní technická knihovna, 2019

Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories
Ahcene, Babori; Nabil, Aknouche
2019 - anglický
Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím zodpovězení následujících otázek: Jaké jsou nejlepší postupy pro zlepšení viditelnosti šedé literatury? Jak bychom mohli dosáhnout náležitého zviditelnění šedé literatury v institucionálním repozitáři v Alžírsku? This paper aims to discover the benefits and the impact of institutional repositories and its role to support the scientific research and enhancing the global visibility and impact of grey literature through answering the following questions: Which are the best practices to improve the visibility of grey literature? How could we achieve a high visibility of grey literature in Algerian institutional repository? Klíčová slova: institucionální repozitáře; Alžírsko; zviditelnění; institutional repositories; Algeria; visibility; šedá literatura; digitální knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories

Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím ...

Ahcene, Babori; Nabil, Aknouche
Národní technická knihovna, 2019

Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
Myška, Matěj
2019 - anglický
Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci. For libraries and repositories, the articles regulating new exceptions and limitations are the most relevant in the newly adopted Directive on Copyright in the Digital Single Market. This contribution however will focus on other provisions (in particular measures to achieve a well-functioning market for copyright, i.e. Article 17, concerning the use of protected content by online content-sharing service providers and Article 15 on protection of press publications). The paper gives an overview and a critical analysis of the potential impact of these provisions and explores the possibilities of the Czech legislator in their implementation. Klíčová slova: jednotný digitální trh; Digital Single Market; šedá literatura; knihovny; digitální knihovny; autorské právo Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů

Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří ...

Myška, Matěj
Národní technická knihovna, 2019

CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN
Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
2019 - anglický
Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. Představíme unikátní podporu licencování s důrazem na Open Access a to, jak podporujeme všechny 4 klíčové principy FAIR. Ukážeme vytváření záznamů včetně volby licence, jejich schvalování a publikaci editory, i prostředí pro administraci repozitáře včetně definice licencí, jejich podepisování a kontroly přístupu. Ukážeme také integrace repozitáře s dalšími službami a provozní statistiky. We will present a software solution for and experience in running a digital repository for language data and natural language processing tools - LINDAT/CLARIN. We will present unique support for licensing with an emphasis on Open Access, and how we support all 4 key FAIR principles. We will show the submission workflow including license choice, approval and publishing or submissions by editors, as well as the repository administration environment including license definition, signing and access control. We will also present repository integration with other services, and statistics of operation. Klíčová slova: datový repozitář; citace dat; softwarové nástroje; výměna metadat; integrace služeb; jazyková data; data repository; data citations; software tools; metadata exchange; service integration; community standards; language data; digitální knihovny; otevřený software; licence Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN

Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. Představíme unikátní podporu licencování s důrazem na ...

Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
Národní technická knihovna, 2019

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - anglický
Klíčová slova: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

The conundrum of resource sharing in Zimbabwe
Chisita, Collence Takaingenhamo; Fombad, Madeleine
2019 - anglický
Resource sharing has gained impetus among academic libraries as they seek novel and innovative ways to provide for the dynamic and complex needs of users. Zimbabwe is not an exception to the global trend of resource sharing in support of teaching, learning and research as evidenced by the establishment of sector-specific library consortia. This article explores the challenges and opportunities encountered by academic libraries in their endeavour to provide quality services. It will examine how library consortia, namely the Zimbabwe University Library Consortia (ZULC) and the College and Research Libraries of Zimbabwe (CARLC), have been able to provide for the information needs of their users at a time when budgets are low or inadequate and subscription costs to journals remain unaffordable. The article will examine the extent to which library consortia are exploiting information and communication technologies (ICTs) and trendy initiatives, for example Open Access (OA). It will also examine how academic libraries, through resource sharing platforms, have been able to exploit ubiquitous technologies and build on from the traditional interlibrary loan (ILL). The article will recommend a strategy based on a model to strengthen access to scholarship through resource sharing. Klíčová slova: resource sharing; library cooperation; networking; informační prameny; knihovny; kooperace; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
The conundrum of resource sharing in Zimbabwe

Resource sharing has gained impetus among academic libraries as they seek novel and innovative ways to provide for the dynamic and complex needs of users. Zimbabwe is not an exception to the global ...

Chisita, Collence Takaingenhamo; Fombad, Madeleine
Národní technická knihovna, 2019

Digital possibilities in international interlibrary lending
Clasen, Nicole
2019 - anglický
The German interlibrary loan service is a good and solid basic solution for the supply of literature between libraries within Germany and some other countries. It has proven itself both nationally and internationally. But in what form will it be needed in the future? Which digital possibilities does it offer our users regarding delivery or electronic media? Copyright law in Germany promises to have the right answers to the demands of modern digital working and studying. But does the copyright law also make this possible for German interlibrary lending? German libraries have the advantage that only a few countries worldwide have a copyright that contains a special section for interlibrary lending, and Germany is one of them. However, this positive effect does not make it easier for foreign libraries. Klíčová slova: Německo; digitální výpůjčky; interlibrary loan; Germany; digital lending; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů; autorské právo Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Digital possibilities in international interlibrary lending

The German interlibrary loan service is a good and solid basic solution for the supply of literature between libraries within Germany and some other countries. It has proven itself both nationally and ...

Clasen, Nicole
Národní technická knihovna, 2019

Meeting users in their spaces
Connaway, Lynn Silipigni; Cyr, Chris; Gallagher, Peggy; Hood, Erin M.; Brannon, Brittany; Holloway, Jay
2019 - anglický
OCLC Research has been studying how individuals get their information and resources and how they engage with technology for almost two decades. We have learned that convenience often is one of the factors that most drives individuals’ decisions for getting information and resources. However, convenience is a moving target and is dependent upon the context and situation of the individual’s need. Many factors will influence the decision-making process, such as how quickly the information or resource is needed, how important that information is to the individual need, and how much effort is required to get access to the information or resource. Our findings indicate that individuals often do not consider the library as the first place to get information and sometimes do not consider libraries at all. This often is attributed to the complexity and misunderstanding of library processes for acquiring resources and to not knowing resources or options for accessing and acquiring these resources through the library. Many individuals opt for open content since it is easy to discover and readily and quickly available in full-text. We have conducted semi-structured individual interviews with undergraduate and graduate/post graduate students and faculty in Australia and the U.S. to identify how they discover, access and acquire resources and why they make these choices and decisions, including their format preferences. We also have conducted focus group interviews with resource sharing and ILL librarians in Australia and the U.S. to identify their workflows and to discuss ideas to improve these processes to better meet the needs of their users. The findings from these interviews provide ideas for enhancing the discovery to delivery experience for both users and librarians. Klíčová slova: informační chování; information behaviour; informační prameny; akvizice; vyhledávání informací; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Meeting users in their spaces

OCLC Research has been studying how individuals get their information and resources and how they engage with technology for almost two decades. We have learned that convenience often is one of the ...

Connaway, Lynn Silipigni; Cyr, Chris; Gallagher, Peggy; Hood, Erin M.; Brannon, Brittany; Holloway, Jay
Národní technická knihovna, 2019

Project ReShare
Dethloff, Nora; Ibbotson, Ian; Rose, Kristina; Thompson, Sydney
2019 - anglický
The ReShare Community is a group of libraries, information organizations, and developers, with both commercial and non-commercial interests, who came together in 2018 to create a new and open approach to library resource sharing systems. Libraries have long established protocols and agreements among local, regional, national, and international networks to provide discovery and access to print and digital resources, extending the use and value of each library’s collection exponentially. However, current resource sharing solutions leave much to be desired. The marketplace has been characterized by stagnating technology, closed or siloed environments, and a consolidation of commercial options, leaving consortia to desire a fresh start; a re-imagined infrastructure that promotes an increased ability to innovate, experiment, and communicate across diverse library systems (ILS, discovery, resource sharing, etc.) and more sustainably pursue shared collection development and print retention initiatives. ReShare aims to inject new life into the space by developing a community-owned, modular resource sharing platform, enabling libraries and consortia to place library users at the center, from discovery, to request management and fulfillment. Project ReShare’s key differentiator is its foundation as a wholly community-owned solution. This approach offers libraries and commercial partners a fundamentally new model for shaping collections and connecting people with what they need, by greatly deepening our ability to collaborate and develop systems responsive to the needs of libraries and their users. In this paper, members of the Project ReShare Steering Committee and Product Management Team explore the frustrations with the current resource sharing environment, share perspectives on the importance of community-owned, open source tools, and discuss the benefits of this type of collaboration for the library community at large. The paper tells the story of Project ReShare, including how it is being developed, how the community has grown, and the potential for this new resource sharing solution. Klíčová slova: projekt ReShare; sdílení zdrojů; společenství; project ReShare; community-owned; resource sharing; interlibrary loan; informační prameny; meziknihovní výpůjční služby; otevřený software Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Project ReShare

The ReShare Community is a group of libraries, information organizations, and developers, with both commercial and non-commercial interests, who came together in 2018 to create a new and open approach ...

Dethloff, Nora; Ibbotson, Ian; Rose, Kristina; Thompson, Sydney
Národní technická knihovna, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze