Počet nalezených dokumentů: 149
Publikováno od do

Komentář k návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
Kolektiv OZEU
2012 - český
Klíčová slova: smlouva; stabilita; koordinace; hospodářská a měnová unie; pact; stability; coordination; economic and monetary union; ekonomická statistika; stabilita; hospodářská politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komentář k návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Kolektiv OZEU
Parlamentní institut, 2012

Vývoj politiky Evropské unie a České republiky v oblasti e-zdravotnictví v letech 2004 až 2012
Kavěna, Martin
2012 - český
Studie popisuje vývoj politiky Evropské unie a České republiky v oblasti elektronického zdravotnictví v letech 2004 až 2012. Obsahuje shrnutí i podrobný popis jednotlivých iniciativ a kroků orgánů EU (akční plány, závěry Rady EU a ministerská prohlášení, odborné komparativní a vědecké studie financované z prostředků EU, doporučení Komise) v této oblasti a současně poskytuje podrobný přehled koncepčních materiálů, které vznikaly paralelně v České republice ve stejném období za působení jednotlivých ministrů zdravotnictví - od ministryně Marie Součkové až po současného ministra Leoše Hegera (tj. od původní koncepce čipových karet, dočasného návratu k papírovým zdravotním knížkám, až po současné iniciativy v oblasti elektronizace). Studie dále popisuje současnou právní úpravu elektronických zdravotních záznamů (které mohou, ale nemusejí nahrazovat klasickou zdravotnickou dokumentaci), právní úpravu elektronické preskripce, jakož i právní úpravu národního zdravotnického informačního systému a národních zdravotních registrů. Klíčová slova: politika; Evropská unie; e-zdravotnictví; policy; European Union; e-health; výzkum; zdravotnictví; projekty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj politiky Evropské unie a České republiky v oblasti e-zdravotnictví v letech 2004 až 2012

Studie popisuje vývoj politiky Evropské unie a České republiky v oblasti elektronického zdravotnictví v letech 2004 až 2012. Obsahuje shrnutí i podrobný popis jednotlivých iniciativ a kroků orgánů EU ...

Kavěna, Martin
Parlamentní institut, 2012

Časové omezení parlamentní rozpravy (komparativní přehled)
Syllová, Jindřiška; Malá, Ivana; Scholzová, Markéta
2012 - český
Tato práce pojednává o délce rozpravy a způsobech omezení délky rozpravy v různých parlamentních komorách. Omezení délky rozpravy se v žádném z popsaných parlamentů bezprostředně nedotýká možnosti podávání pozměňovacích návrhů k zákonům, které je regulováno vždy jiným způsobem než časovým omezením rozpravy. Klíčová slova: parlamentní rozprava; časová omezení; parliamentary debate; time limits; zákonodárné sbory; parlament Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Časové omezení parlamentní rozpravy (komparativní přehled)

Tato práce pojednává o délce rozpravy a způsobech omezení délky rozpravy v různých parlamentních komorách. Omezení délky rozpravy se v žádném z popsaných parlamentů bezprostředně nedotýká možnosti ...

Syllová, Jindřiška; Malá, Ivana; Scholzová, Markéta
Parlamentní institut, 2012

Právní úprava srovnávací reklamy
Babka, Tomáš
2012 - český
Práce přináší rozbor právní úpravy institutu srovnávací reklamy v České republice a na evropské úrovni. K přímému zakotvení institutu srovnávací reklamy, jakožto zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, do českého práva došlo až v roce 2000, v důsledku toho bylo po celá devadesátá léta nakládáno se všemi případy srovnávací reklamy jako se zakázanými nekalosoutěžními praktikami. Téměř jakékoliv reklamní srovnání s konkurujícím subjektem, respektive s vlastnostmi jeho výrobku či služby, tak bylo před rokem 2000 soudy takřka automaticky shledáváno jako porušení dobrých mravů soutěže. Právě oblast klamavé a srovnávací reklamy je totiž předmětem regulace na úrovni Evropské unie a jednotlivá ustanovení tzv. harmonizačních směrnic EU se tak prostřednictvím transpozičních předpisů promítají do národního práva. Klíčová slova: srovnávací reklama; comparative advertising; obchodní právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní úprava srovnávací reklamy

Práce přináší rozbor právní úpravy institutu srovnávací reklamy v České republice a na evropské úrovni. K přímému zakotvení institutu srovnávací reklamy, jakožto zvláštní skutkové podstaty nekalé ...

Babka, Tomáš
Parlamentní institut, 2012

Přehled návrhů ústavních zákonů navrhujících celostátní referendum od roku 1993 do současnosti
Vaculová, Lucia
2011 - český
Informační podklad Klíčová slova: návrh; ústavní zákon; referendum; draft; constitutional law; referendum; volba; ústava Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přehled návrhů ústavních zákonů navrhujících celostátní referendum od roku 1993 do současnosti

Informační podklad

Vaculová, Lucia
Parlamentní institut, 2011

Přehled návrhů ústavních zákonů na přímou volbu prezidenta od roku 1993 do současnosti
Vaculová, Lucia
2011 - český
Informační podklad Klíčová slova: prezident; přímá volba; návrh; ústavní zákon; president; direct election; draft; constitutional law; volby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přehled návrhů ústavních zákonů na přímou volbu prezidenta od roku 1993 do současnosti

Informační podklad

Vaculová, Lucia
Parlamentní institut, 2011

Ochrana tzv. „strategických“ společností v evropském kontextu
Kavěna, Martin
2011 - český
Studie popisuje nástroje na ochranu tzv. strategických společností a jejich slučitelnost s právem EU. Jde zejména o různá právní omezení volného pohybu kapitálu (např. zlaté akcie státu v privatizovaných společnostech, povinné schvalovací řízení před nabytím majetkového podílu ve strategické společnosti ze strany investora atp.), ale i o různé faktické nástroje (např. členský stát si ponechá ovládací podíl ve strategické společnosti, resp. realizuje investice do strategických odvětví prostřednictvím státního investičního fondu, tzv. sovereign wealth fund). Studie podrobněji popisuje právní úpravu ve Francii (dekret č. 2005-1739) a na Slovensku (zákon č. 493/2009 Z.z.) a dále uvádí přehled judikatury Soudního dvora (vč. rozhodnutí Soudního dvora ve věci tzv. "zákona Volkswagen", C-112/05 Komise v. Německo). Klíčová slova: strategická společnost; ochrana; evropský; strategic company; protection; european; bankovnictví; investice; právo; strategické plánování; společnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ochrana tzv. „strategických“ společností v evropském kontextu

Studie popisuje nástroje na ochranu tzv. strategických společností a jejich slučitelnost s právem EU. Jde zejména o různá právní omezení volného pohybu kapitálu (např. zlaté akcie státu v ...

Kavěna, Martin
Parlamentní institut, 2011

Přístup veřejnosti k platům vysokých úředníků ve vybraných státech
Beranová, Marie; Syllová, Jindřiška
2011 - český
Práce se zabývá otázkou přístupu veřejnosti k platům vysokých úředníků. Jedná se o komparativní studii, která porovnává míru přístupu veřejnosti k platům vysokých úředníků ve vybraných státech. Cílem práce je zjistit jednotlivé právní úpravy a přístupy a vybraných zemí k poskytování údajů o platech vysokých státních úředníků třetím osobám. Jak z komparace vyplývá, většina států dosud považuje údaj o výši vypláceného individuálního platu úředníka (s výjimkou platů ústavních činitelů, které nekolísají, například platů poslanců, ministrů, soudců apod., tedy platů, jejichž celá výše je dána předpisem) za osobní údaj, který je takového charakteru, že je chráněn před povinností poskytovat ho podle zákona o poskytování informací ve veřejné správě. Ze zkoumaných států umožňují získat informaci o specifickém platu včetně jména úředníka především severské země jako Švédsko a Finsko. V žádném z těchto států však nejsou tyto individuální platy souhrnně uveřejňovány ani nejsou souhrnně veřejně přístupné. Nově se k této skupině států připojilo Slovensko. V Itálii byly platy vysokých úředníků uveřejněny v důsledku reformy veřejné správy, která proběhla v roce 2009 a jejímž cílem bylo zvýšení transparentnosti italské veřejné správy. Specifickou právní úpravu má Litva, kde jsou na internetu publikovány průměrné platy zaměstnanců na stejné pracovní pozici v určitém úřadě nebo organizaci. V případě, že na této pozici pracuje v dané organizaci pouze jedna osoba, je vyžadován její souhlas s uveřejněním takovéto informace. Další přístup k této problematice se momentálně vytváří ve Velké Británii, kde se uveřejňují nikoliv vyplacené přesné platy, ale vyplacené roční platy v intervalu 5000 liber. V Nizozemsku jsou úřady a právnické osoby, které jsou z větší části financovány státem, povinny sdělovat výši platů, pokud převyšují hranici odvozenou od průměrného ministerského platu.V některých státech, jako například v Norsku, se uveřejňují jen platy manažerů institucí a firem, navázaných na stát, pokud to vyžadují obchodně právní předpisy upravující transparentnost hospodaření. Práce dále obsahuje shrnutí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011 s komentářem A. Furka k rozsudku a na evropské úrovni shrnutí právního případu řešeného Evropským soudním dvorem ze dne 20. 5. 2003. Klíčová slova: vysoký úředník; plat; veřejnost; senior official; salary; public; plat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přístup veřejnosti k platům vysokých úředníků ve vybraných státech

Práce se zabývá otázkou přístupu veřejnosti k platům vysokých úředníků. Jedná se o komparativní studii, která porovnává míru přístupu veřejnosti k platům vysokých úředníků ve vybraných státech. Cílem ...

Beranová, Marie; Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2011

Právní úprava přestupků ve vybraných zemí Evropy, se zaměřením na přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
Babka, Tomáš; Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Němec, Jan; Pohl, Michal; Syllová, Jindřiška; Tetourová, Eva
2011 - český
Práce se zabývá problematikou právní úpravy přestupků ve vybraných zemích Evropy, přičemž zvláštní důraz je věnován přestupkům v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Práce se zaměřuje především na sankce udělované za tato protiprávní jednání a na postupy uplatňované, jestliže pachatel dobrovolně neplní uložené sankce. Mimo jiné se text zabývá také vymezením subjektů příslušných k projednávání takto spáchaných přestupků a postupů, které mohou být uplatněny, jestliže pachatel jedná při spáchání přestupku recidivně. Součástí této práce je také zodpovězení otázky, zda právní řády vybraných zemí umožňují postihovat dávky sociální povahy v případě nesplnění sankcí uložených za spáchaný přestupek. Klíčová slova: přestupek; právní úprava; veřejný pořádek; občanské soužití; majetek; delict; legal regulation; public order; civil co-existence; property; právo; trestní právo; přestupky; správní delikty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní úprava přestupků ve vybraných zemí Evropy, se zaměřením na přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Práce se zabývá problematikou právní úpravy přestupků ve vybraných zemích Evropy, přičemž zvláštní důraz je věnován přestupkům v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Práce se ...

Babka, Tomáš; Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Němec, Jan; Pohl, Michal; Syllová, Jindřiška; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2011

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky
Cupalová, Marcela
2011 - český
Práce analyzuje specifika zemí skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) a zabývá se konkrétně charakteristikou jednotlivých ekonomik a jejich vývoje, hospodářskou politikou jejich vlád i výhledy ekonomického vývoje do budoucna. Analyzuje také ekonomiky některých zemí (Jihoafrická republika, Turecko a Indonésie), které by mohly v budoucnosti do této skupiny patřit, a to jak vzhledem k dynamice jejich ekonomického vývoje, tak i díky nedávno zvýšenému hodnocení ratingových agentur. Práce se také pokouší identifikovat slabší a problematická místa všech výše zmíněných ekonomik, která by mohla jejich budoucí vývoj výrazněji poškodit. Klíčová slova: ekonomický vývoj; hospodářská politika; BRIC; economic developmnent; economic policy; BRIC; ekonomika; mezinárodní ekonomika; vývoj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Práce analyzuje specifika zemí skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) a zabývá se konkrétně charakteristikou jednotlivých ekonomik a jejich vývoje, hospodářskou politikou jejich vlád i výhledy ...

Cupalová, Marcela
Parlamentní institut, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze