Počet nalezených dokumentů: 4303
Publikováno od do

Estetika astronomickej fotografie
Karčáková, Ineza; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
2018 - český
Diplomovou prácou sa primárne venujem skúmaniu súčasnej estetiky astronomickej fotografie. Pod pojmom astronomická fotografia rozumieme dve rozdielne, ale zároveň na sebe závislé skutočnosti. Termínom je jednak zastrešené pole vedeckých obrazov astronomického výskumu, ktoré sú primárne určené pre užšiu skupinu odborne vzdelaných pozorovateľov, na druhej strane, však termínom sledujeme aj obrazy planét, hviezd či hmlovín, s ktorými sa bežne stretáva v médiách široká laická verejnosť. Tieto obrazy na nás pôsobia ako dôveryhodné fotografie, ale v skutočnosti sú to prvotné kvantitatívne údaje pracne prevedené do vizuálnych scén, v súlade s konvenciami fotografickej estetiky. K estetizácii obrazov dochádzalo už v dobe, kedy astrofotografia pracovala primárne s fotografickými doskami. Nové spôsoby detekcie a vizuálneho zobrazenia, ktoré spoliehajú na digitálne spracovanie údajov a digitálne spracovanie obrazu, transformujú tieto tradičné postupy a techniky. Zároveň na nich ale v mnohom nadväzujú: pokračujú v budovaní špecifickej estetiky astronomickej fotografie. The diploma thesis is primarily devoted to the study of contemporary aesthetics of astronomical photography. The term astronomical photography means two different, but at the same time dependent facts. The term is covering a field of scientific images of astronomical research, which is primarily intended for a narrower group of professionally trained observers, but on the other hand, we also look at the images of planets, stars and nebulae commonly encountered by the broad lay public in the media. These images act as trusted photographs, but in fact, the initial quantitative data is practically transferred to visual scenes in accordance with the conventions of photographic aesthetics. Image aesthetization was taking place at a time when astrophotography worked primarily with photo plates. New ways of detecting and visualizing, relying on digital data processing and digital image processing, transform these traditional techniques and techniques, but at the same time they continue to do so: they continue building the specific aesthetics of astronomical photography. Klíčová slova: teorie fotografie; estetika fotografie; astrofotografie; astronomické dalekohledy Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Estetika astronomickej fotografie

Diplomovou prácou sa primárne venujem skúmaniu súčasnej estetiky astronomickej fotografie. Pod pojmom astronomická fotografia rozumieme dve rozdielne, ale zároveň na sebe závislé skutočnosti. ...

Karčáková, Ineza; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2018

FUCK HARDER
Svoboda, Jakub; JANOŠČÍK, Václav; Stejskalová, Tereza
2018 - český
Téma se odkazuje k současné světové tvorbě queer umělců. Cílem této práce je ilustrovat na příkladech osobní teorii o radikálnějším přístupu v queer kultuře, informovat o nových přístupech v queer umění a fluidně spojovat jisté sounáležitosti. Obsah: teorie, zážitek, rozhovory, umělci, vývoj, budoucnost Názvy hlavních kapitol: Spirit in the 21st century, Vulnerabilty & Balance, Criticism, Make Queers Great Again, People for people, New Normal Hlavní umělci: Jana Kratochvílová, Arca x Jessie Kanda, Anne Imhof, Tino Seghal, Justyna Gorowská, YBDG, Anohni Literatura: Phillip Vannini - Non-representational methodologies úvod: Téma práce vychází z osobní zkušenosti. V roce 2016 jsem intuitivně cítil, že umělci pracující s queer tématy začnou ve svém přístupu přitvrzovat a tvorba bude radikálnější. Napsal jsem proto v koupelně na zrcadlo statement FUCK HARDER IN 2K17. Ukázalo se, že jsem měl pravdu a opravdu rok 2017 byl ve znamení radikalismu na více směrů – od vizuálního umění, videoklipy, hudbu, pop kulturu až k módni fotografii. Ve své práci bych se tudíž rád zaměřil na toto téma a vybrané umělce z celého světa. Podložit své povšimnutí tohoto fenoménu skrze aktuální tvorbu vybraných umělců a na její bázi lehce naznačit další vývoj těchto radikálně tvořících umělců. Samotný výběr umělců bude klíčový pro celé téma práce a bude intuitivní, doplněný o rozhovory s umělci. Intuice v práci bude dalším klíčem na jehož základě budu spojovat vše co si dokážete představit. The theme refers to contemporary world production of queer artists. The aim of this work is to illustrate, on the example of personal theory, a radical approach in the field of culture, to inform about new approaches in the field of art and to fluidly combine certain belongings. Content: theory, experience, interviews, artists, development, future Headline Chapters: Ghost in the 21st Century, Wickedness, Brand Queers, Great Army of People, New Base (Emancipation) Main artists: Jana Kratochvílová, Arca x Jessie Kanda, Anne Imhof, Tino Seghal, Bjork, Ryan Trecartin, Anohni Literature: Phillip Vannini - theory unrepresentative introduction: The theme of the thesis is based on personal experience. In 2016, I intuitively felt that artists working with thematic themes would start to harden in their approach and make the creation more radical. So I wrote in the bathroom on the mirror the statement FUCK HARDER IN 2K17. It turned out I was right, and indeed 2017 was a sign of radicalism in more directions - from visual art, video clips, music, pop culture to fashion photography. In my work I would like to concentrate on this subject and selected artist from all over the world. Understand your perception of this phenomenon over the current work of selected artists, and on the basis of this you can easily indicate the further development of these artists. The selection of artists will be key to the work and will be intuitive, complemented by interviews with artists. Intuition at work will be the next key to link everything you can imagine. Klíčová slova: teorie umění; móda; performance (umění); video; feminismus; fotografie; sexualita; vizuální umění Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
FUCK HARDER

Téma se odkazuje k současné světové tvorbě queer umělců. Cílem této práce je ilustrovat na příkladech osobní teorii o radikálnějším přístupu v queer kultuře, informovat o nových přístupech v queer ...

Svoboda, Jakub; JANOŠČÍK, Václav; Stejskalová, Tereza
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Netradiční výuka hry na housle
Němcová, Lenka; UNTERMŰLLER, Karel; PĚRUŠKA, Jan
2018 - český
Magisterská práce se zabývá alternativními a netradičními metodami hry na housle, určené především pro malé děti. Magisterská práce popisuje filosofii, historii a užití těchto metod. Metoda Shinichiho Suzukiho Talent Education, metoda bratrů Szilvay Colourstring, Violin.nu – švédská metoda. Obsahuje dotazník učitelů, žáků a rodičů, a jeho závěrečné vyhodnocení. The master's thesis deals with alternative and non-traditional methods of violin playing especially for young children. The master's thesis describes the philosophy, history and use of these methods. Shinichi's Suzuki Talent Education Method, Szilvay Colourstring Brothers Method, Violin.nu - Swedish Method. It contains questionnaire for teachers, pupils and parents, and its final evaluation. Klíčová slova: Talent Education; metodika výuky Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Netradiční výuka hry na housle

Magisterská práce se zabývá alternativními a netradičními metodami hry na housle, určené především pro malé děti. Magisterská práce popisuje filosofii, historii a užití těchto metod. Metoda ...

Němcová, Lenka; UNTERMŰLLER, Karel; PĚRUŠKA, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika filtrace pomocí ND filtru na digitálních kamerách
Piňos, Matěj; ŠEC, Martin; HOJDA, Petr
2018 - český
Práce se zabývá možnostmi šedých filtrů při snímaní na digitální kamery. Mapuje vývoj filtrů, obsahuje informace o technologických novinkách a řešeních. Porozumění této problematice je důležitou součástí práce kameramana, neboť šedé filtry jsou nejpoužívanějších kameramanovým filtrem, především v exteriérech. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části práce soustředěné na testování filtrů na kamerách. This thesis concerns the possibilities of neutral density filters which are used on digital cameras. It is focused on the development of filters, information about technological innovations and solutions. Understanding this issue is an important part of the cinematographer's work, as neutral density filters are the most used filters, especially in the exteriors. The theoretical knowledge is used in the practical part of the thesis focused on camera filter testing. Klíčová slova: filmová technika; digitální kamery; filtry Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Problematika filtrace pomocí ND filtru na digitálních kamerách

Práce se zabývá možnostmi šedých filtrů při snímaní na digitální kamery. Mapuje vývoj filtrů, obsahuje informace o technologických novinkách a řešeních. Porozumění této problematice je důležitou ...

Piňos, Matěj; ŠEC, Martin; HOJDA, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

«Imitacianism»
Khaust, Elizabet; JANOŠČÍK, Václav; ŠIMŮNEK, Michal
2018 - český
První fázi této práce bych chtěla věnovat analýze několika sociologickým pojmům, vznikajících pod postmoderním vlivem a označít je jako klíčové koncepty, které budu používat po dobu mé diplomové práce. V další fázi chci pochopit, jak moc lze vysledovat kořeny tohoto tématu. A finální etapou chci představit termín «Imitacianismus» jako pojem označující umění při použití medialních avatarů. To znamená, že využívají alter ego nebo alter situace vytvořené v prostoru sociálních médií. Aby bylo možné dobře analyzovat toto téma, chci prozkoumat některé příklady uměleckých děl, které jsou s ním spojeny. The first phase of this work, I would like to dedicate a few sociological analysis concepts arising under the influence of postmodern and mark them as key concepts, which I will use for my diploma thesis. In the next phase I want to understand how much we can trace the roots of this topic in the history. And the final phase I want to present the term "Imitacianismus» as designating art term with using media avatars. In order to well analyze this issue, I want to examine some examples of artworks that are associated with it. Klíčová slova: sociální média; Facebook; internet; performance (umění); virtuální realita; počítačová simulace Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
«Imitacianism»

První fázi této práce bych chtěla věnovat analýze několika sociologickým pojmům, vznikajících pod postmoderním vlivem a označít je jako klíčové koncepty, které budu používat po dobu mé diplomové ...

Khaust, Elizabet; JANOŠČÍK, Václav; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ľudovosť v tvorbe Eugena Suchoňa
Pechočiak, Adam; MALÝ, Lubomír; UNTERMŰLLER, Karel
2018 - český
Táto práca pojednáva o súvislostiach tvorby Eugena Suchoňa, konkrétne o jeho inšpiračnom vzťahu k ľudovej etnickej hudbe Slovenska. Mojím zámerom bolo porovnať konkrétne kompozičné prístupy, v ktorých autor kombinuje tradíciu západoeurópskej avantgardy so štýlovosťou slovenskej ľudovej piesne. V tomto ohľade sa môžeme stretnúť s ojedinelým prístupom koncipácie nie len slovenskej národnej opery, ale aj s osobitým štýlom Eugena Suchoňa, v ktorom má ľudová pieseň tematickú úlohu. Práca pojednáva o operách Eugena Suchoňa, v ktorých etabloval slovenskú národnú hudbu, o čom svedčí aj kategorizácia opery Krútňava za národnú slovenskú operu. Presahy týchto súvislostí sa môžu nakoniec pretaviť v súčasnom hudobnom živote ako nové inšpirácie pre mladšiu generáciu skladateľov. This work looks into the context of Eugen Suchoň's works, namely the inspirational relation to the folk ethnic music of Slovakia. My intention was to compare specific compositional approaches in which the author combines the tradition of Western European avant-garde with the style of the Slovak folk song. In this respect, we can see a unique approach to the concept of the Slovak National Opera but also the special style of Eugene Suchoň, in which the folk song has a thematic role. The work deals with Eugen Suchoň's operas, in which he established Slovak national music, which is proven by the categorization of the opera Krútňava as a national Slovak opera. These contexts can eventually transform into new inspiration for the current generation of composers. Klíčová slova: slovenská opera; opera Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Ľudovosť v tvorbe Eugena Suchoňa

Táto práca pojednáva o súvislostiach tvorby Eugena Suchoňa, konkrétne o jeho inšpiračnom vzťahu k ľudovej etnickej hudbe Slovenska. Mojím zámerom bolo porovnať konkrétne kompozičné prístupy, v ...

Pechočiak, Adam; MALÝ, Lubomír; UNTERMŰLLER, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Stanislav Sucharda – fotografie a socha
Šemíková, Petra; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
2018 - český
Tato práce se zabývá fotografickým archivem sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Stanislav Sucharda patřil k vůdčím osobám počátku moderní českého sochařství. Cílem práce je provést průzkum a analýzu části soukromého fondu týkajícího se fotografických reprodukcí Suchardovy sochařské práce a děl. Sbírka vykazuje široký záběr, co se týká fotografických technik a materiálů. Čítá, jak skleněné negativy, tak negativy plastové, z fotografických pozitivních technik je přítomna albuminová fotografie, kolódiódiová fotografie i rozličné typy stříbroželatinových fotografií. Na negativech i pozitivech jsou patrné druhotné zásahy. Objevují se zde laky, orámování, retuše, vykrývání či fotokoláže. Fotografická sbírka není dle nějakého kódu tříděna, negativy jsou částečně tříděny dle jednotlivých soch. Snahou bude najít propojení snímků se sochařskými modely ze sbírky. Na základě určení, za jakým účelem byly fotografie pořízeny by měla vzniknout mozaika práce Stanislava Suchardy s fotografiemi. Dále bude tato fotografická sbírka porovnána s archivy v uměleckých institucích, majících ve svých fondech fotografie spojené se Stanislavem Suchardou. Na základě bádání bude potvrzena či vyvrácena teze, že část snímků v dnešním soukromém vlastnictví Nadace Stanislava Suchardy využíval sochař čistě jen pro své tvůrčí činnosti a nebyly předmětem reprezentace jeho práce. Následně bude stěžejním výstupem nastínění role fotografií při Suchardově sochařské tvorbě a potvrzení, zda Stanislav Sucharda sám fotografoval. Při zkoumání možností tvorby Stanislava Suchardy a jeho spolupráce s fotografiemi bude použit přístup komparace s fotografickou sbírkou Augusta Rodina, který byl Suchardův přítel. This work focuses on a photographic archive of a czech sculptor Stanislav Sucharda (1866-1916). Stanislav Sucharda was one of the leaders of modern Czech sculpture. The aim of the work is to investigate and analyze a part of the private fund related to photographic reproductions of Sucharda's sculptures and work. The collection shows a wide range of photographic techniques and materials. Counting both glass negatives and plastic negatives, photographic positive techniques including albumen prints, colloid prints and various types of silver-gelatin prints. On negatives and positives there are secondary interventions. There are framing, varnish, retouching or photocollages. The photo collection is not classified according to any code, chronological or thematic distribution is missing. The aim will be trying to find links between sculpture models and photographs. Determining the purpose for which the photographs were taken should create a mosaic of Stanislav Sucharda's work with photographs. I would like to compare this archive with archives in art institutions, which have photographs associated with Stanislav Sucharda in their funds. On the basis of the research, the thesis will be confirmed or refuted that this part of the private-owned photographical collection of the Stanislav Sucharda's Foundation was used by the sculptor purely for his creative activities and were not the representations of his work. Consequently, the key role of photographing Sucharda's sculpture and the confirmation of whether Stanislav Sucharda himself photographed will be the key outline. In exploring the possibilities of Stanislav Sucharda's work and his co-operation with photographs, I will use the approach of comparison with Auguste Rodin's photographic collection, who was Sucharda's friend. Klíčová slova: fotografie soch; sochaři; dějiny fotografie; sochařství; 90. léta 19. století; 10. léta 20. století; Sucharda, Stanislav, 1866-1916; Rodin, Auguste, 1840-1917 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Stanislav Sucharda – fotografie a socha

Tato práce se zabývá fotografickým archivem sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Stanislav Sucharda patřil k vůdčím osobám počátku moderní českého sochařství. Cílem práce je provést průzkum a ...

Šemíková, Petra; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Novocirkusový trénink
Smolková, Veronika; ŠTEFANOVÁ, Veronika; BRTNICKÁ, Eliška
2018 - český
Práce se zabývá základními metodami novocirkusového tréninku zaměřeného na závěsnou akrobacii. Popisuje můj vlastní systém a metodu tréninku, které jsem si sestavila za dobu, po kterou se závěsnou akrobacií, akrobacií obecně a jejím praktikováním i učením zabývám. Předmětem práce je zdůraznit důležitost funkčního a komplexního (novocirkusového) tréninku jako základu pro kreativní proces v rámci této cirkusové disciplíny. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První se zabývá fyzickou přípravou. Popisuje především moji vlastní metodu, nazývanou Zvířátkový trénink, která slouží pro rozcvičení, mobilizaci, posílení a protažení různých částí těla. Druhá část práce se zabývá psychosomatickou přípravou. Zasazuje závěsnou akrobacii do kontextu cirkusových disciplín a popisuje její specifika. Pojednává ale také o tématech, jako jsou například strach, bolest, koncentrace, bezpečnost, a nastiňuje jak s těmito faktory pracovat. Poslední část práce demonstruje můj osobní přístup ke kreativnímu procesu v rámci závěsné akrobacie na příkladu tvorby konkrétního artistického čísla na statické visuté hrazdě. This thesis is dedicated to basic methods of contemporary circus aerial acrobatics training. It describes my own system and method which I have developed over the time I've been teaching, practicing and performing aerial acrobatics. The objective of this thesis is to emphasize the importance of comprehensive (contemporary-circus) training as the basis of the creative process in the field of this acrobatic technique. This thesis is divided into three main sections. The first one is devoted to physical preparation and mostly describes my own method called “The Animal Training” which facilitates warm-up, mobilization, strengthening and stretching of various parts of the body. The second major section deals with the psychosomatic preparation. It sets aerial acrobatics into the context of other circus techniques and describes its unique properties. It also discusses such topics as fear, pain, concentration and safety and outlines ways of working with these. The final section demonstrates my personal approach to the creative process in aerial acrobatics using the specific example of a concrete acrobatic number on the static trapeze. Klíčová slova: Nový cirkus; závěsná akrobacie Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Novocirkusový trénink

Práce se zabývá základními metodami novocirkusového tréninku zaměřeného na závěsnou akrobacii. Popisuje můj vlastní systém a metodu tréninku, které jsem si sestavila za dobu, po kterou se závěsnou ...

Smolková, Veronika; ŠTEFANOVÁ, Veronika; BRTNICKÁ, Eliška
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Happening
Rybníčková, Alena; PILÁTOVÁ, Jana; HANČIL, Jan
2018 - český
V práci zkoumám podstatu a možnosti současného (2010–2014) druhu happeningu, který si oblíbili především aktivisté jako přitažlivý způsob upozornění na téma. Nazývám ho politickým happeningem, rozebírám své zkušenosti s ním a nabízím úhly pohledu, kterými se dá na tento druh akcí nejen dívat, ale i je pořádat. Pro můj přístup k happeningu jsou zásadní pojmy záměru a hry, jimiž se vymezuji vůči účelovým akcím. Účel definuji jako racionální konstrukt, pevný bod vně happeningu samotného, kdy příliš-ný důraz na něj dělá z akce propagaci. Proto doporučuji účely brát jako orientační body a těžiště akce ponechat v ní samotné. K tomu se lze dostat hrou, která osvobozuje od honby za vnějšími cíli a nechává nás prodlévat v situaci tady a teď. To dává aktivistovi i divákovi možnost od účelu i tématu poodstoupit a uvolnit se od přílišného a svazujícího pocitu odpovědnosti za výsledek. To neznamená zůstat pouze u hry. Happening je vázán na aktivistův záměr, který v mém pojetí účel a hru propojuje. Záměr je proces, který se sice orientuje podle účelu, na rozdíl od něho je však zakotven v přítomnosti a je připraven se proměňovat v reakci na vývoj situace. Dále se věnuji symbolické vrstvě akcí, která svou otevřeností patří do světa hry. Symbol nemá jeden konkrétní význam. To sice omezuje jeho komunikační potenciál, a tím i jasnou účelovost sdělení, ale zároveň nutí diváka k aktivnější účasti. Symbol neexistuje sám o sobě, ale je součástí sítě symbolických asociací. Součástí tohoto širšího symbolického kontextu se stávají i účastníci tím, že v něm jednají. Díky tomu symboly ožívají v těle, v gestech a pohybu, a evokují pocity a postoje. Tato stránka sdělení je psychosomatická, působí na náš postoj v hlubinném, tělesném smyslu, které tvoří podhoubí našich vědomých názorů. Tím dokáže diváky i aktéry ovlivňovat na úrovni, jíž by slovním vysvětlováním nebylo možné dosáhnout. Rozkrývám též satirickou strukturu happeningů, kterou popisuji pomocí vztahu dominantního a subverzivního vzorce. Ukazuji, že dobrá satira se pouze nevysmívá, ale je zároveň sebereflexivní. Pro organizátory happeningů je užitečné být svými vlastními pozornými diváky. Není podstatné, jestli si diváci povšimnou všech detailů, ale jestli o ně pečují aktéři. Pak se účinek žádné malič-kosti neztratí, ani kdyby ji nikdo „neviděl“. Happening potřebuje důvěru, že dobře zvládnutá akce smysl má, i když není snadné na něj ukázat. Při takovémto přístupu bude dobře zakotven ve svých aktérech a bude šance, že alespoň v některých divácích se zachytí, rozvine a přispěje k proměně jejich osobního postoje. In this thesis I inquire into the nature and possibilities of happenings as they were practiced in the years 2010–2014 especially by political activists, who regard them as an attractive means of drawing attention to various issues. I designate these types of happenings as political happenings, analysing and interpreting their nature with the help of examples taken from my own experience. What I see as most important is the attitude to happenings, which should be based in intention and play, as opposed to being solely guided by purpose. I consider purpose as a rational con-struct, a firm point outside the happening as such, which takes one’s mind off the event itself and tends to turn it into propaganda. For this reason I recommend to take purposes only as reference points, focusing instead on the event itself. This can be greatly facilitated by play, which frees us from the pursuit of external aims, allowing us to abide in the situation here and now. In this way both the activist and the spectator are given the opportunity to step back, gain ease, and to liberate themselves from the all too binding feeling of responsibility for the result. Of course, one cannot stay content with play, for to do so would be to turn the happening into an aimless practical joke with no proper form, and thus with little appeal. Instead, the happen-ing needs to be guided by the activist’s intention which mediates between purpose and play. Intention is a process which take purpose as its point of reference, but unlike it is grounded in the present moment and is ready to change as the situation itself develops. Next I analyse the symbolic level of happenings, which thanks to its openness belongs to the world of play. The fact that symbols cannot be reduced to a single meaning limits their poten-tial for communication and makes them unsuitable for expressing a clear purpose, but this very fact incites the spectators to more active types of communication. A symbol does not exist in itself, it is always a part of a wider network of symbolic associations. By acting within it, the participants themselves also become parts of this network. In this way symbols come alive in human body, gestures and movements, evoking feelings and attitudes. This type of communi-cation is psychosomatic, influencing our embodied stance which forms the matrix of our con-scious attitudes. Thanks to this, symbolic action can influence both actors and spectators on a level that would be hard to reach solely by verbal explanations. I also examine the satirical structure of happenings, which I describe as being constituted by the relation of the dominant and the subversive pattern. In addition to this I show that good satire does not just deride but is self-reflexive as well. For an organizer of happenings it is useful to be one’s own spectator. It does not matter if the spectators do not notice all the details. What matters is whether the actors pay sufficient atten-tion to them. If they do, the effect of every single detail does not get lost even if it is not actual-ly “seen” by anyone. A happening requires the confidence that a well performed event is mean-ingful even this meaning is not easy to point out. Only with this kind of attitude will it be well grounded in its actors, and there will be a chance that it gets caught on in the spectators and will contribute to a change in their personal attitude. Klíčová slova: depolitizace; happening (umění); politika; symboly; hry Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Happening

V práci zkoumám podstatu a možnosti současného (2010–2014) druhu happeningu, který si oblíbili především aktivisté jako přitažlivý způsob upozornění na téma. Nazývám ho politickým happeningem, ...

Rybníčková, Alena; PILÁTOVÁ, Jana; HANČIL, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Když zlost tančí
Cieslarová, Olga Věra; PILÁTOVÁ, Jana; KOUBOVÁ, Alice
2018 - český
disertační práci Když zlost tančí - Basilejská Fasnacht a pražské Sametové posvícení navazuji na diplomovou práci, jež vyšla v roce 2013 jako Fasnacht – v Basileji karneval? Věnuji se nyní do hloubky vývoji masky (Laarve), proudu vnitřní revolty v karnevalovém dění (Wilde Fasnacht) a vývoji Fasnacht od konce 19. století do dnešní formy, kdy získává mnohé archaické prvky. Ač se Fasnacht navenek prezentuje jako pevně strukturovaný rituál, vykazuje mimořádnou schopnost vnitřní proměny. Tato schopnost je pro mě odpovědí na otázku, co činí Fasnacht i dnes živou. Během celého doktorského studia jsem se věnovala organizaci Sametového posvícení, tedy přenesení Basilejské Fasnacht do Prahy. V závěru práce se pokusím o představení elementů, které jsme pro pražský karneval převzali, a zhodnocení toho, jak se v novém prostředí uchytily. Jak v basilejském, tak v pražském kontextu se věnuji tématu transformace zlosti (nespokojenost s poměry) pomocí uměleckých prvků do kreativního aktu a představuji Fasnacht i Sametové posvícení jako kultivovanou formu středověkého šarivari, stejně jako kreativní projev občanské angažovanosti. Přílohou práce je dokumentární film Violy Ježkové A pod maskou tma a fotografický průvodce 5 let Sametového posvícení. My doctoral thesis If the Anger dances - Fasnacht in Basel and the Velvet Carnival of Prague continues on topics, already researched for my master thesis and published as Fasnacht – a carnival in Basel in 2013. Now I deeply analyse the evolution of masks (Laarve) and a stream of inner revolt (Wilde Fasnacht). As well I show evolution of Fasnacht since the end of 19th century into the present form that grew into some archaic characteristics. From outside looks Fasnacht as a firmly structured ritual, but from inside shows an extraordinary ability of inner changes and flexibility. By presenting different forms of changes I tend to find principles that keep Fasnacht alive in the modern times. Since six years, throughout my whole doctoral studies, I devoted myself to organise the Velvet Carnival in Prague, a carnevalesque celebration that is directly inspired by Basler Fasnacht. At the end of my thesis I am presenting basic elements we transferred from the original and try to evaluate how those elements live in the new background. In the context of Basel and Prague I thematise a creative potential of anger that can be manifested in an artistic way. So do I show Fasnacht and Velvet Carnival as a cultivated form of middle-age Rough music and as a creative manifestation of active citizenship. Part of my thesis is a documentary film Beneath the mask, there is darkness (made by Viola Ježková) and a book of 5 Years of The Velvet Carnival. Klíčová slova: Fasnacht; karnevaly; masky; Praha (Česko); Basilej (Švýcarsko) Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Když zlost tančí

disertační práci Když zlost tančí - Basilejská Fasnacht a pražské Sametové posvícení navazuji na diplomovou práci, jež vyšla v roce 2013 jako Fasnacht – v Basileji karneval? Věnuji se nyní do hloubky ...

Cieslarová, Olga Věra; PILÁTOVÁ, Jana; KOUBOVÁ, Alice
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze