Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 480
Publikováno od do

Problematika vstupů na pozemky a do objektů v rámci terénních prací environmentálních projektů realizovaných ve veřejném zájmu
Suchánek, Zdeněk
2022 - český
Ve veřejném zájmu jsou prováděny i různé terénní činnosti, což se týká řady přírodovědeckých disciplín. V environmentálních oborech je pozorování přímo na místě, případně odběry vzorků, základním nástrojem sběru informací, které se obvykle zpracovávají do záznamů evidenčních databází. V případě projektu inventarizace kontaminovaných míst není v České republice právo návštěv lokalit a sběr informací na místě nijak specifikované zákonnými předpisy. Naopak, terénní pracovník musí respektovat zákonné požadavky, týkající se ochrany majetku, soukromí i zpracování osobních údajů. V projektu Národním inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) bylo terénní ověřování poměrů na známých nebo podezřelých lokalitách jednou ze základních metod aktualizace a doplnění evidenční databáze kontaminovaných míst. Do terénního ověřování bylo zahrnuto cca 30 tis. lokalit. Projekt NIKM byl dokončen ke konci roku 2021. Následně jsme v prezentované případové studii vyhodnotili rozsah a druhy problémů, které byly spojeny s návštěvami lokalit a analyzovali důvody pro jejich neprozkoumání „in situ“. Vzhledem k tomu, že zápis nenavštívení a/nebo neprovedení rekognoskace lokality na místě není možno v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) povinně vyplňovat do samostatné rubriky a není ani předepsán nebo vyžadován přesný výrok, který by mohl být použit jako vyhledávací / filtrovací parametr, bylo pro analýzy databáze použito fulltextové vyhledávání v tabulkových exportech ve formátu EXCEL, a to podle různých relevantních výroků, slov a částí slov. V projektu NIKM tvořil podíl 317 případů nenavštívení lokality pouhých 1,1 % z celkového počtu schválených (hodnocených a vyloučených) lokalit a podíl 171 nenavštívených hodnocených lokalit z počtu hodnocených lokalit je 1,7 %. Počet 171 hodnocených lokalit zároveň představuje pouze 0,6 % ze všech schválených lokalit. To jsou hodnoty, které je možno považovat za přijatelné z pohledu kvality záznamů celé databáze SEKM. Various field activities are also carried out in the public interest, which concerns a few natural science disciplines. In environmental fields, on-site observation or sampling is the basic tool for collecting information, which is usually processed into records of registration databases. In the case of the contaminated site inventory project, the right to visit sites and collect information on site is not specified by law in the Czech Republic. On the contrary, the field worker must respect the legal requirements regarding the protection of property, privacy, and the processing of personal data. In the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project, a field verification of conditions at known or suspected sites was one of the basic methods of updating and supplementing the registry database of contaminated sites. About 30,000 locations were included in the field verification. The project NIKM was completed by the end of 2021. Subsequently, in the presented case study, we evaluated the extent and types of problems that were associated with site visits and analyzed the reasons for not examining them "in situ". Since the entry of non-visiting and/or non-reconnaissance of the site cannot be completed in a separate section in the Contaminated Sites Registration System (SEKM) and sice there is no prescribed or required exact statement that could be used as a search / filtering parameter, a full-text search in tabular exports in EXCEL format was used for database analyses, according to various relevant statements, words, and parts of words. In the NIKM project, the share of 317 cases of non-visiting the location was only 1.1% of the total number of approved (evaluated and excluded) locations, and the share of 171 unvisited evaluated locations from the number of evaluated locations was 1.7%. At the same time, the number of 171 evaluated locations represents only 0.6% of all approved locations. These are values that can be considered acceptable from the point of view of the quality of the records of the entire SEKM3 database. Klíčová slova: soupis kontaminovaných míst; registrace kontaminovaných lokalit; databáze kontaminovaných míst; průzkum in situ; inventory of contaminated sites; registration of contaminated sites; database of contaminated sites; in situ survey Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika vstupů na pozemky a do objektů v rámci terénních prací environmentálních projektů realizovaných ve veřejném zájmu

Ve veřejném zájmu jsou prováděny i různé terénní činnosti, což se týká řady přírodovědeckých disciplín. V environmentálních oborech je pozorování přímo na místě, případně odběry vzorků, základním ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Pardubickém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Pardubickém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
Polák, Mojmír; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel; Škopán, Miroslav
2022 - český
Klíčová slova: azbest; dálkový průzkum; klasifikace; asbestos; remote sensing; classification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Polák, Mojmír; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel; Škopán, Miroslav
CENIA, 2022

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; hyperspektrál; multispektrál; skládka; remote sensing data; hyperspectral; multispectral; landfill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
2022 - anglický
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data. Klíčová slova: kontaminovaná místa; inventář; metodologie; registrace kontaminovaných míst; plánování analytických materiálů; plánování měst a venkova; contaminated sites; inventory; methodology; registration of contaminated sites; Planning Analytical Materials; town and country planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic

The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav a vývoj životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2021 je předkládána ve stručném znění. Počínaje Zprávou 2020 došlo ke změně obsahového konceptu a struktury Zprávy, vycházející ze Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, za účelem průběžného hodnocení jejích indikátorů a plnění stanovených cílů a priorit. Hlavní oblasti vycházejí ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) a jsou zarámovány dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). Zpráva 2021 byla vládou projednána a schválena 21. 12. 2022 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2021 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (zdůvodnění jejich nedostupnosti a budoucí aktualizace), pro které nejsou data za rok 2021 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2021 je současně zveřejněna v elektronické podobě (https://www.cenia.cz, https://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2021 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2021. Podrobné zdroje dat jsou k dispozici na portále Envirometr (https://www.envirometr.cz). The Report on the Environment of the Czech Republic (the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, Government Resolution No. 446 of 17 August 1994, and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014. It is submitted to the Government of the Czech Republic for approval and subsequently to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for debate. It is a comprehensive document assessing the state and development of the environment in Czechia from all aspects based on the data available for the year under assessment. The Czech Environmental Information Agency has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. The Report concept was revised in 2018. As a result, a detailed version of the Report is now prepared every two years, and in the intervening period the most important information on the state and development of the environment is published in concise form. The 2021 Report is one of those concise versions. Starting with the 2020 Report, the content concept and structure of the Report, based on the State Environmental Policy of the Czech Republic 2030 with a view to 2050, has been changed to enable the continuous assessment of its indicators and meet the set goals and priorities. The main areas are based on the State Environmental Policy 2030 (1. Environment and health, 2. Climate-neutral and circular economy, 3. Nature and landscape) and are framed by other topics central to the state and development of the environment (Planetary boundaries, Climate change in Czechia, Financing of environmental protection, Opinions and attitudes of the Czech public). The 2021 Report was discussed and approved by the Government on 14 December 2022 and then submitted to both parliamentary chambers for debate. Due to the reporting and processing methodology used, at the time the Report was being drawn up some data sets for 2021 were not available or the data were only provisional. Information on data sets (the reasons for their unavailability and future updates) for which 2021 data were unavailable at the time of publication is provided in the relevant chapters. The 2021 Report is simultaneously published electronically (https://cenia.cz, https://www.mzp.cz) together with the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2021 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2021. Detailed data sources are available on the Envirometr portal (https://www.envirometr.cz). Klíčová slova: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2021

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Plzeňském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí v Plzeňském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: doprava; energetika; jakost vody; rajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze