Počet nalezených dokumentů: 17591
Publikováno od do

Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu
Nováková, Viktória
2023 - slovenský
Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. Nejčastěji postihující onemocnění gastrointestinálního traktu jsou septikemická koliinfekce, diarhoický syndrom a infekční enterotoxémie. Dýchací soustavu postihuje nejčastěji respirační syndrom, který jako komplex onemocnění zahrnuje infekční bovinní rinotracheitidu, parainfluézu 3, bovinní respirační syncytiální virus a pasteurelózu. Na onemocnění telat se vztahují různé faktory a příčiny, které ovlivňují jejich zdraví. Zdraví podmiňuje z velké části kolostrální a mléčná výživa. Je-li narušen jeden z faktorů ovlivňujících zdraví, může to mít dopad na chov. Praktická část se zabývá sledováním respiračních, průjmových onemocnění a jejich léčbou v podniku na Slovensku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že v daném chovu je nemocnost 86,26 % z celkového počtu telat do odstavu. Nejvíce převažovaly průjmová onemocnění 48,07% a respirační onemocnění 36,05%. Doporučením je poučení zaměstnanců o technologických a zoohygienických zásadách chovu. The bachelor’s thesis Diseases and deaths of dairy cattle calves in the period until weaning describes an overview of the most common diseases of calves from birth to weaning and the causes of their death in this time period. The most common diseases affecting the gastrointestinal tract are septicemic coli infection, diarrhoic syndrome and infectious enterotoxemia. The respiratory system is most often affected by the respiratory syndrome, which as a complex of diseases includes infectious bovine rhinotracheitis, parainfluenza 3, bovine respiratory syncytial virus and pasteurellosis. Calves diseases are affected by various factors that affect their health. Health is conditioned to a large extent by colostral and milk nutrition, the principles of witch are based on we will discuss. If one of the factors affecting health is disturbed, it can have impact on breeding. Practical part with the most common diseases and their treatment in a company in Slovakia. Based on the results, it was found that in the given farm, the morbidity rate is 86.26% of the total number of calves until weaning. The most prevalent were diarrheal diseases 48.07% and respiratory diseases 36.05%. The recommendation is to educate employees about the technological and animal hygiene principles of husbandry. Klíčová slova: kráva; onemocnění; tele; výživa; calf; cow; disease; nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu

Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. ...

Nováková, Viktória
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů
Vodová, Veronika
2023 - český
Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou révová vína, džusy nebo čaje. KK vykazuje velmi zajímavé fotochemické chování, které je ovlivněno prostředím, ve kterém se KK nachází. Bude-li se měnit kvalita nápoje například z pohledu pančování, zákonitě se bude měnit i koncentrace KK i reakční podmínky. Jestliže takovéto vzorky vystavíme UV záření (spustíme fotochemické reakce) a následně zaznamenáme fluorescenční spektra pomocí, kterých půjde vzorky od sebe rozlišit. Vzhledem ke složitosti této problematiky je tato práce rozdělena na dvě části. První (přehledová) část této práce obsahuje důležité informace o KK z různých pohledů (výskyt, metabolismus, účinky a pod). Druhá (praktická) část této práce je zaměřena na fluorescenční monitorování standardu KK při různých podmínkách po UV ozáření (vliv doby působení UV záření, vliv pH prostředí a vliv koncentrace fosfátového pufru). Na základě výsledků bylo jednoznačně prokázáno, že fluorescenční vlastnosti (fotochemické chování) KK jsou striktně závislé na pH, době působení UV záření, použité koncentraci KK a chemické složení nápoje. Uvedené výsledky naznačují, že KK lze považovat za fluorescenční marker kvality nápojů. Pro ověření této hypotézy bude zapotřebí analyzovat větší množství reálných vzorků a statisticky vyhodnotit. The work was focused on the study of the photochemical behaviour of caffeic acid (KK) with focus on the evaluation of quality of beverages. This organic acid is found in various beverages of natural origin, such as grape wines, juices, or teas. KK shows a very interesting photochemical behaviour, which is influenced by the environment in which it is found. If the quality of drinks changes, for example from the point of view of punching, the concentration of KK and the reaction conditions will naturally change as well. If such samples are exposed to UV radiation (starting photochemical reactions) and then is recorded fluorescence, which can be used to distinguish the sample from each other. Due to the complexity of this issue, this work is divided into two parts. The first (overview) part of this work contains important information about KK from different perspectives (occurrence, metabolism, effects etc.). The second (practical) part this work focused on fluorescence monitoring of KK standard under different conditions after UV irradiation (effect of UV exposure time, effect of pH of the environment and effect of phosphate buffer concentration). Based on the results, it was clearly demonstrated that the fluorescence properties of KK (photochemical behaviour) are strictly dependent on the pH, UV radiation time, the concentration of KK used and the chemical composition of the drink. These results suggest that KK can be considered as a fluorescent marker of beverage quality. To test this hypothesis will need to be analysed a larger number of real samples and statistically evaluated. Klíčová slova: antioxidant; fluorescenční marker; kyselina kávová; minerální vody; UV otisk prstu; caffeic acid; fluorescent marker; mineral water; UV–Fingerprint Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů

Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou ...

Vodová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu
Špaček, Filip
2023 - český
V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby odkládacího prostoru pro hudební nástroj, ale i zajímavého dekoračního prvku interiéru, případně pódia. Autor popisuje ranné fáze vývoje, úskalí spojená s návrhy prvních tvarů, úpravy a adaptace až po výsledný tvar kytarového stojanu a proces samotné výroby, při kterém rovněž došlo k odklonu od návrhu a následným úpravám. Výsledným řešením této práce se stala konstrukce spojující lamelový prvek s masivním dřevem doplněná o prvky vzniklé technologií 3D tisku. This theses describes creation and fabrication of a custom guitar stand in a prototype phase with lamellar element used in its frame. The main aim was to create a functional product that can be used both as a place for musical instrument and also as an interesting interior or stage element. Author describes early phases of development, problems detected on early shapes of the guitar stand and their alterations during fabrication up to the final design. The final solution was wooden construction with lamellar element which was supplemented with 3D-printed supports. Klíčová slova: hudba; kytara; lamelový prvek; stojan; 3D tisk; guitar; lammellar element; music; stand; 3D print Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu

V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby ...

Špaček, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol
Čabanová, Lenka
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu vyhoření, prevencí proti syndromu vyhoření a pedagogické profesy. Praktická část je věnovaná vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům. Bachelor thesis deals with the burnout syndrome of teachers at high school. The work is devided into two parts, teoretical part and practical part. The teoretical part deals wit the concept of burnout syndrome, prevention against burnout syn-drome, and teaching profession. The practical part is dedicated to my own re-search and results of the research. Klíčová slova: MBI; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; anxiety; burnout syndrome; prevention; teacher Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu ...

Čabanová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd
Matějčková, Michaela
2023 - český
Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází z výzkumu, který byl před danou dobou prováděn na stejných stanovištích a z tehdy nasbíraných dat (rok 2010). Bylo vykopáno 16 půdních sond v porostech umělých a přirozených a ve čtyřech vegetačních stupních, byly odebrány vzorky a v laboratoři pak provedeny vybrané analýzy, s předpokladem pro výraznější změny. Ty byly až na dvě výjimky, velice nepatrné, což může pro další vývoj zkoumaných lesních porostů nebo pro zahrnutí analýz do obnovy OPRL, LHP či LHO představovat pozitivní aspekt. Zmíněné rozdíly ve vlastnostech byly zejména v B horizontech u přirozených porostů, a to u pH/KCl, kdy byla hodnota oproti původnímu stavu významně nižší ve 4. vegetačním stupni, což značí okyselení půdy. V druhém případě šlo o rozdíly mezi vegetačními stupni, a to opět nejvýrazněji u 4. vegetačního stupně, kdy významně vzrostlo množství celkového dusíku, což lze vnímat v souvislosti se snížením pH a mohlo by být odůvodněno projevujícím se vlivem člověka, který je v nižších vegetačních stupních logicky intenzivnější oproti vyšším horským polohám. This bachelor thesis deals with the issue of changing soil properties between forest stands in vegetation stages on a medium-term scale and their impact, significance and use in forestry practice. It is based on research that was carried out at the same locations before that time and on the data collected at that time (year 2010). Sixteen soil probes were excavated in artificial and natural stands and in four vegetation stages, samples were taken and then selected analyses were carried out in the laboratory, with the assumption of significant changes. These were, with two exceptions, very minor, which may be a positive aspect for the further development of the examined forest stands or for the inclusion of analyses in the restoration of “OPRL”, “LHP” or “LHO”. The mentioned differences in properties were especially in the B horizons of natural stands, namely for pH/KCl, where the value was significantly lower compared to the original state in the 4th vegetation stage, which indicates soil acidification. In the second case, it was a matter of differences between vegetation stages, again most markedly in vegetation stage 4, when the amount of total nitrogen increased significantly, which can be perceived in connection with a decrease in pH and could be justified by the manifestation of human influence, which is logically more intense in the lower vegetation stages compared to higher mountain positions. Klíčová slova: celkový obsah dusíku; celkový obsah uhlíku; pH/KCl; přirozené porosty; umělé porosty; artificial stands; natural stands; total carbon content; total nitrogen content Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd

Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází ...

Matějčková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
2023 - český
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě. The thesis deals with the documentation of a timbered building in the village of Čeladná from the beginning of the 20th century. The thesis contains a complete description of all structures and details of the building, including photo documentation. For better recording, a 3D model of the wooden structure was created and the accuracy of the existing documentation was checked. The identified structural failures were plotted in the views generated from this model. The overall condition of the building and its causes were evaluated and recommendations for its possible restoration were described, taking into account its economic and historical value. Klíčová slova: dřevostavba; historie stavby; obnova; ochrana dřeva; poškození dřeva; průzkum konstrukce; roubená konstrukce; building history; restoration; structural survey; timber building; timber damage; timber frame; timber preservation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Průzkum a dokumentace roubené stavby

Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo ...

Pytel, Kristián
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích
Sejkorová, Michaela
2023 - český
Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou nejdříve obecně shrnuty skokové soutěže, včetně penalizací v nich. Další kapitoly se věnují požadavkům pro výběr skokového koně, jaké vlastnosti by měl mít, tj. jeho exteriér, povaha, temperament a původ. Následně je pojednáváno o správném lonžování koně, o jeho přípravě na obsednutí, a také o samotném obsedání koně, které je nezbytné pro každý výcvik mladého koně. Hlavní část bakalářské práce je základní výcvik mladého koně. Tato část se zabývá postupným stupňováním výcvikových požadavků, tedy prací mladého koně na jízdárně i v terénu, a také prací s kavaletami přes gymnastická cvičení až po samostatné skoky. Závěr práce je věnován přípravě mladého koně na první závody a následným navyšováním jezdeckých požadavků na mladého koně směřujícím k účasti koně na vyšších stupních soutěží. The content of the bachelor‘s thesis on the topic "Training of a young horse with a focus on the use in jumping competitions" is the gradual development of a young horse to an adult individual with competition experience. It is divided into several chapters in which jumping competitions are first summarised in general, including the penalties in them. Other chapters deal with the requirements for selecting a jumping horse, what characteristics it should have, i.e. its exterior, character, temperament and origin. Then the proper longeing of the horse, its preparation for saddling, and the actual saddling of the horse itself, which is essential for any training of a young horse. The main part of the bachelor thesis is the basic training of the young horse. This part deals with the gradual gradation of training requirements, i.e. the work of the young horse on the riding arena and in the field, and also the work with cavalettes through gymnastic exercises to independent jumping. The conclusion of the thesis is devoted to the preparation of the young horse for the first competitions and the subsequent increase of the riding requirements for the young horse towards the participation of the horse in higher levels of competitions. Klíčová slova: kůň; lonžování; obsedání; penalizace; požadavky; skákání; zkušenosti; experience; horse; jumping; longeing; penalties; requirements; saddling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích

Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do ...

Sejkorová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Bukáčková, Silvie
2023 - český
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. Začínající kapitola teoretické části ujasňuje syndrom vyhoření a jeho diagnostiku. Dále navazuje na rozdílnost a srozumitelnost mezi depresí a stresem. Další kapitola v teoretické části se věnuje výzkumu se zaměřením na syndrom vyhoření u učitelů středních škol, kterému se věnovali odborníci Masarykovy univerzity v Brně. V závěru se teoretická část věnuje informacím a přehledu profesí, které nejvíce ohrožuje syndrom vyhoření, na které navazuje kapitola zabývající se konkrétně stresem v učitelské profesi. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření zaměřenému na stres, vyhoření a prevenci. Cílem práce bylo porovnat zjištěné výsledky s výzkumy učitelů, které byly provedeny v České republice. Pro výzkumné kvantitativní šetření byl sestaven vlastní anonymní dotazník, který byl rozdán respondentům tedy žáků dvou středních škol v jesenickém okrese. Základní výzkumnou otázkou této práce bylo zjistit, do jaké míry jsou stresem v současné době učitelé ovlivněni a jak se jim brání. Z výzkumu plyne, že se stres a vyhoření učitelů se projevuje ve změně jejich chování. Učitelé tyto změny vnímají jako způsob podrážděnosti, nespokojenosti a agresi. Jako prevenci používají pravidelný pohyb a snaží se svůj volný čas trávit s rodinou a přáteli. Abstract The bachelor thesis focuses on the issue of burnout syndrome in secondary school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into several areas. The beginning chapter of the theoretical part clarifies the burnout syndrome and its diagnosis. It then goes on to establish the difference and clarity between depression and stress. The next chapter in the theoretical part is devoted to research focusing on burnout syndrome in secondary school teachers, which was conducted by experts from Masaryk University in Brno. The theoretical part concludes with information and an overview of the professions most threatened by burnout syndrome, followed by a chapter dealing specifically with stress in the teaching profession. The practical part is devoted to a research investigation on stress, burnout and prevention. The aim of the work was to compare the findings with research on teachers that has been conducted in the Czech Republic. For the quantitative research investigation, a self-administered anonymous questionnaire was designed and distributed to the respondents, i.e. pupils of two secondary schools in the Jeseník district. The basic research question of this paper was to find out to what extent teachers are currently affected by stress and how they resist it. The research shows that teachers' stress and burnout are manifested in changes in their behaviour. Teachers perceive these changes as a way of irritability, dissatisfaction and ag-resis. They use regular exercise as prevention and try to spend their free time with family and friends. Klíčová slova: deprese; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; prevention; burnout syndrome; depression; stress; teacher Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol

Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. ...

Bukáčková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému
Jedličková, Žaneta
2023 - český
Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a zároveň objasnit její souvislost se schopností vytvořit kořenový systém, případně konečný produkt – semeno máku v rámci výnosotvorného procesu. Laboratorní část experimentu byla prováděna na Ústavu pěstovaní, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Pozorování a měření se uskutečnilo na polním pokusu v katastru obce Chvalíkovice v roce 2022 pod vedením firmy OSEVA PRO s.r.o. Výsledky potvrdily očekávání, kdy při zvyšování intenzity sucha docházelo ke snižování počtu vyklíčených jedinců. Při testování vitality byly zjištěny značné rozdíly mezi jednotlivými genotypy. Zjištěny byly i rozdíly ve velikosti kořenového systému a výši výnosu semene. Zajímavým zjištěním této práce byla data, která ukazují vyšší počet vyklíčených jedinců při teplotě 10 °C oproti testování při teplotě 20 °C. Při korelaci dat vitality osiva máku a velikosti kořenového systému máku byla shledána statisticky významná závislost. Čím je osivo vitálnější, tím je schopnější rostlina vytvořit mohutný kořenový systém v počátečních fázích růstu. Avšak tato vazba se již jednoznačně nepromítá do výše výnosu máku. Neexistuje průkazná závislost mezi vitalitou osiva máku a jeho následnou výší výnosu semene. Do výnosotvorného procesu semene máku vstupuje nespočet vnějších faktorů, tudíž nelze říci, že vysoce vitální osivo zajistí velké množství kvalitního makového semene. The thesis deals with seed vigour testing of 10 selected poppy genotypes. The aim was to determine the tolerance of poppy seed to selected suboptimal abiotic factors such as drought and temperature, and to clarify its relationship with the ability to form the root system or the final product - poppy seed in the yield-forming process. The laboratory part of the experiment was carried out at the Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University in Brno. Observations and measurements were carried out in a field experiment in the municipality of Chvalíkovice in 2022 under the direction of OSEVA PRO s.r.o. The results confirmed the expectation that the number of germinated individuals decreased with increasing drought intensity. Significant differences between genotypes were found when testing for vigour. Differences in root system size and seed yield were also found. An interesting finding of this work was the data showing a higher number of germinated individuals at 10 °C compared to testing at 20 °C. A statistically significant relationship was found when poppy seed vigour data were correlated with poppy root system size. The more vigorous the seed, the more able the plant is to form a robust root system in the early stages of growth. However, this relationship is no longer clearly reflected in the yield of poppy. There is no conclusive relationship between the vigour of poppy seed and its subsequent seed yield. A myriad of external factors enter into the poppy seed yield process, so it cannot be said that a highly vigorous seed will produce a large quantity of quality poppy seed. Klíčová slova: mák setý; stres suchem; vitalita; drought stress; poppy; Papaver somniferum L.; vigour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému

Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a ...

Jedličková, Žaneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Electrochemical detection of prion proteins
Chepizhko, Veronika
2023 - anglický
Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V tomto výzkumu byly použity myší antigen a protilátka, kteří nejsou tak infekční jak prionové proteiny. Hlavní výzkum je založen na elektrochemické detekci proteinů pomocí klasické tříelektrodové impedanční metody. Jako výsledek, byla prokázaná účinnost této metody a byla nalezená vhodná koncentrace protilátky a antigenu. To je důležité, protože znalost vhodné koncentrace, která se v této metodě používá, umožňuje získat přesné výsledky a zároveň používat chemikálie racionálně. This study is focused on different methods that allow to detect prion proteins (infectious proteins, causing a group of fatal neurogenerative diseases, affecting humans or other animals). In this research mice antigen and antibody, that are not infectious as prion proteins, were used as a model. The main research is based on electrochemical protein detection, using classical three-electrode impedance method. As a result, efficiency of this method was proofed, and appropriate concentration of antibody and antigen was found. This is important because knowing an appropriate concentration that is used in this method allows to get precise results, in the meantime, to use chemicals rationally. Klíčová slova: detekce prionových proteinů; elektrochemie; impedance; interakce protilátka-antigen; antibody-antigen interaction; electrochemistry; prion protein detection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Electrochemical detection of prion proteins

Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V ...

Chepizhko, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze