Počet nalezených dokumentů: 1222
Publikováno od do

Engineering Mechanics 2023
Radolf, Vojtěch; Zolotarev, Igor
2023 - anglický
The proceedings contains papers presented at the 29th International Conference on Engineering Mechanics, which has been held in OREA Resort Devět Skal in Czech Republic under auspices of the Czech Society of Mechanics and being a part of IFTOMM (The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) activities. As it corresponds with character of the conference, this proceedings consists of several topic oriented parts: Biomechanics, Fluid mechanics, Dynamics, Fracture mechanics, Mechatronics, Reliability of structures, Mechanics of solids, Technological processes, Thermodynamics. The volume represents a well-balanced overview of theoretical, numerical and experimental work on fundamental and applied studies. Klíčová slova: biomechanics; dynamics; mechatronics; fluid mechanics; mechanics of solids; fracture mechanics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Engineering Mechanics 2023

The proceedings contains papers presented at the 29th International Conference on Engineering Mechanics, which has been held in OREA Resort Devět Skal in Czech Republic under auspices of the Czech ...

Radolf, Vojtěch; Zolotarev, Igor
Ústav termomechaniky, 2023

Epigraphica & Sepulcralia 14. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník k sympoziu Rodová pohřebiště v Čechách: možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace, Praha 26.-27. října 2022
Chlíbec, Jan; Hrdinová, M.
2023 - český
Předkládaný svazek studií vznikl na základě mezioborového sympozia Rodová pohřebiště v Čechách, možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace (Praha 2022) v rámci výzkumného programu Strategie AV21: Anatomie evropské společnosti. Je jedním z výstupů projektu Rodová pohřebiště v Čechách v pozdním středověku a raném novověku. Regionalismus, interregionalismus a internacionalismus. Rodové nekropole a jejich výtvarné vybavení jsou důležitým pramenem pro poznání života šlechtické společnosti na sklonku středověku a v raném novověku. Dané téma je zkoumáno z různých aspektů sdružujících humanitní i exaktní vědy – z pohledu historického, uměleckohistorického, archeologického, geologických oborů i z hlediska detailní analýzy archivních pramenů. Tyto různé přístupy představují ve svém úhrnu pestrý obraz studované problematiky. Na přelomu středověku a novověku dochází k zakládání nových šlechtických nekropolí, které svou výtvarnou náplní – náhrobky a epitafy, někdy doplněné dalšími funeráliemi jako rodovými praporci, štíty, zbrojí – představují důležitou kapitolu českých dějin umění. Tato díla svým zpracováním, ale i vybraným druhem materiálu odrážejí často dobové, nezřídka i módní trendy odehrávající se na poli sepulkrální výtvarné kultury. Šlechtické nekropole jako sakrální prostor byly zároveň projevem rodové sebereprezentace, místem, které kromě své religiózní funkce dokládalo hlubokou tradici toho kterého rodu, jeho věhlas i společenské postavení; v případě figurálních náhrobků také svým způsobem sloužilo jako rodová portrétní galerie. The collection of narrowly specialised studies is a product based on the interdisciplinary symposium Family Necropolises in Bohemia: Possibilities and Methods of Their Research and Presentation (Prague 2022) within the research programme Strategy AV21: Anatomy of European Society, this meeting of experts is one of the outcomes of the project Family Necropolises in Bohemia in the Late Middle Ages and Early Modern Times: Regionalism, Inter-Regionalism and Internationalism. Family necropolises and their artistic equipment are important sources of knowledge about the life of noble society in the Late Middle Ages and early modern times. The given theme is examined from various aspects combining the humanities and exact sciences – from the perspectives of history, art history, archaeology, and geological disciplines, as well as a detailed analysis of archival sources. These various approaches produce a manifold image of the studied issue. At the turn of the Middle Ages and modern times new noble necropolises emerged whose artistic aspect – tombstones and epitaphs, sometimes with other funeral elements such as family banners, shields, and armour – mark a significant chapter of Czech art history. The craftsmanship as well as the type of material selected for these works often reflect the period and fashion trends in the field of sepulchral art culture. Furthermore, noble necropolises as a sacral space served as family self-presentation, a place that in addition to the religious function documented profound tradition of the family, its glory, and social status; figural tombstones, if present, may have acted as a portrait gallery of the family. Klíčová slova: family necropolises in Bohemia; sepulchral monuments; sculpture of the Late Middle Ages and Renaissance Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Epigraphica & Sepulcralia 14. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník k sympoziu Rodová pohřebiště v Čechách: možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace, Praha 26.-27. října 2022

Předkládaný svazek studií vznikl na základě mezioborového sympozia Rodová pohřebiště v Čechách, možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace (Praha 2022) v rámci výzkumného programu Strategie AV21: ...

Chlíbec, Jan; Hrdinová, M.
Ústav dějin umění, 2023

Book of Abstracts of the 32st Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE)
Kožíšek, Zdeněk; Král, Robert; Zemenová, Petra
2023 - anglický
Conference topics. Trends in the development of materials research. Information about the research programs of individual institutions. Results of materials research. Education of materials science at the universities. Information about equipment for preparation and characterization of materials.\n Klíčová slova: material sciences Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Book of Abstracts of the 32st Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE)

Conference topics. Trends in the development of materials research. Information about the research programs of individual institutions. Results of materials research. Education of materials science ...

Kožíšek, Zdeněk; Král, Robert; Zemenová, Petra
Fyzikální ústav, 2023

Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 42 (2023)
Kytýř, Daniel; Doktor, T.; Zlámal, Petr
2023 - anglický
The YSESM symposium provides a forum for young researchers and engineers, PhD students and students dealing with subjects of experimental mechanics. The Symposium concentrates on current work in all areas of experimental research and its application in solid and fluid mechanics. The topic will particularly concern to: Conventional and Advanced Experimental Methods in Solid and Fluid Mechanics, Non-Destructive Testing and Inspection, Measurements in Material Science, Computer Assisted Testing and Simulation, Engineering Design Simulation, Hybrid Methods, Experimental Techniques – Numerical Simulation, Optical Methods and Image Processing, Measurements in Biomechanics, Sensor Techniques for Micro- and Nano-Applications, Measurement Methods for Forensic Engineering. Klíčová slova: experimental mechanics; fluid mechanics; mechanics of solids Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 42 (2023)

The YSESM symposium provides a forum for young researchers and engineers, PhD students and students dealing with subjects of experimental mechanics. The Symposium concentrates on current work in all ...

Kytýř, Daniel; Doktor, T.; Zlámal, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ E – Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - český
Klíčová slova: mass spectrometry; proteomics; data analysis Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ E – Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ F – Bioléčiva pohledem hmotníkáře
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - český
Klíčová slova: mass spectrometry; biopharmaceuticals; LC-MS Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ F – Bioléčiva pohledem hmotníkáře

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

NIVB Meeting 2023
Hostomský, Zdeněk; Vácha, R.; Pichová, Iva; Šímová, Šárka
2023 - anglický
NIVB Meeting 2023 – the second meeting of the National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) in Kutná Hora on 2. 10. – 5. 10. 2023 will be again after one year an opportunity to meet the participating teams, discuss excellent science, establish collaborations, and present the progress of the project to the members of the International Scientific Advisory Board. Thanks to funding from the Czech Economic Recovery Plan, a number of important results have already been published in high impact journals. Several networking workshops have been organized and scientific collaborations have been established. The meeting in Kutná Hora is therefore a summary of all that has happened in the project over the past year. The main goal of the NIVB is to facilitate cooperation between 30 participating research teams from 8 Czech research institutions, and this goal is gradually being achieved. The NIVB acts as a common communication platform to discuss the desired cooperation of the NIVB research teams, especially those that have not had much contact so far due to their inter-institutional, interdisciplinary or inter-regional distance.\nWe thank all the participants who contributed to the meeting with 30 oral presentations and 67 posters. The NIVB 2022 meeting had the ambition to launch a new series of annual meetings dedicated to virology and bacteriology, and NIVB 2023 fulfils this ambition and continues to aim to inform the wider scientific community about new developments, trends and issues in these disciplines. Klíčová slova: virology; bacteriology; National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB); NIVB meeting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
NIVB Meeting 2023

NIVB Meeting 2023 – the second meeting of the National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) in Kutná Hora on 2. 10. – 5. 10. 2023 will be again after one year an opportunity to meet the ...

Hostomský, Zdeněk; Vácha, R.; Pichová, Iva; Šímová, Šárka
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

5th International Percid Fish Symposium, Percis V 2022
Holubová, Michaela
2022 - anglický
The publication contains scientific abstracts from the international conference. Klíčová slova: abstracts; conference; fish Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
5th International Percid Fish Symposium, Percis V 2022

The publication contains scientific abstracts from the international conference.

Holubová, Michaela
Biologické centrum, 2022

Sborník 23. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie. Krátký kurz A. Hmotnostní spektrometrie od A do Z
Cvačka, Josef; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin; Vlk, Mikuláš
2022 - český
Klíčová slova: ion sources; mass analyzer; mass analyzer Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sborník 23. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie. Krátký kurz A. Hmotnostní spektrometrie od A do Z

Cvačka, Josef; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin; Vlk, Mikuláš
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

LA62. Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER62
Růžička, Bohdan
2022 - český
Klíčová slova: laser; laser technology; optics; optical fiber Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
LA62. Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER62

Růžička, Bohdan
Ústav přístrojové techniky, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze