Počet nalezených dokumentů: 11427
Publikováno od do

Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících
Sliacky Milan; Richard Papež; Šimůnek Jan
2022 -
Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account Based bude pro získání dat třeba měření v terénu. Pro původní systém Card Centric budou použita již dříve zpracovaná data.The subject of this bachelor thesis is speed comparison of passenger check-in in public transport using the old type of system called Card Centric and using the new type of system called Account Based. In case of Account Based system field measurements will be executed to obtain the data. Previously processed data will be used for work with Card Centric system. Klíčová slova: odbavení; Card Centric; Account Based; veřejná doprava; srovnání; check-in; Card Centric; Account Based; public transport; comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících

Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account ...

Sliacky Milan; Richard Papež; Šimůnek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadel
Stojić Slobodan; Martin Zázvorka; Havíř Radomír
2022 -
Tématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis a analýzu aktuálních procesů fungování provozu a údržby vozíků na letišti v Praze. Druhá část obsahuje návrh vylepšení jejich provozu a údržby. V průběhu zkoumání byly nalezeny systémy ( např. GPS lokace vozíků a autorem navržený systém parkování techniky) k efektivnějšímu provozování i údržbě vozíků. Na závěr bude shrnut dopad změn na dotčené společnosti a návrhy budou ověřeny, zda-li pomohly k lepšímu provozu a údržbě na pražském letišti.Traffic and maintenance of ground handling equipment is a topic of this bachelor’s thesis. The objective is to prepare a proposal for improvement of ground handling equipment utilization. First part of the thesis includes description and analysis of actual processes of baggage cart‘s maintenance and traffic at Prague airport. Second part includes proposal of improvement of their traffic and maintenance. During the research were found systems which improve utilization of baggage carts( for example GPS location of baggage carts and author’s system of baggage carts‘ parking). At the conclusion of the thesis there is summarized the impact of chances to all concerned companies proposals are validated if they help for better traffic and maintenance at Prague airport. Klíčová slova: Provoz a údržba; zavazadlové a kontejnerové vozíky; odbavení letadel; Traffic and maintenance; baggage carts aircraft clearance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadel

Tématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis ...

Stojić Slobodan; Martin Zázvorka; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze
Kříž Milan; Gauhar Ussipbek; Benedikt Vojtěch
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V první části práce je provedena rešerše literatury a jsou stanoveny hypotézy. Ve druhé části práce je provedena samotná analýza dat a srovnání výsledků s výsledky z jiných prací.The subject of the bachelor's thesis "Impact of weather on cycling flow in Prague" is to determine the dependence of using bicycle on weather conditions through analysis and data processing. In the first part of the work, a literature search is performed and hypotheses are established. In the second part of the work, the analysis of data and comparison of results with results from other works are performed. Klíčová slova: Analýza; intenzita; počasí; Praha; Analysis; intensity; weather; Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze

Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V ...

Kříž Milan; Gauhar Ussipbek; Benedikt Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP
Stojić Slobodan; Matěj Vilímek; Havíř Radomír
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem odbavení. V práci je využita analýza STPA, která je porovnávána s ISAGO Standard Manual, jako porovnání navrhovaného přístupu s přístupem používaným v dnešní době.The subject of the bachelor thesis „Safety inspections at the Airport based on the model STAMP“ is a study of the topic safety inspections. The thesis deals with the ground handling processes. The thesis is based on STPA analysis which is compared to ISAGO Standard Manual. Klíčová slova: Bezpečnostní inspekce; pozemní odbavení letadla; model STAMP; provozní bezpečnost; Safety inspections; ground handling process; STAMP model; safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP

Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem ...

Stojić Slobodan; Matěj Vilímek; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA
Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
2022 -
Cílem bakalářské práce “Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA” je určit hodnotu společnosti a značky České aerolinie, s využitím ekonomických metod, a také identifikovat potenciální kupce, kteří by o tuto společnost nebo její značku mohli mít ze strategických či ekonomických důvodů zájem. Součástí práce je úvod do problematiky oceňování podniku a její specifikace pro letecký průmysl. V neposlední řadě jsou uvedeny předchozí prodeje a fúze leteckých dopravců z minulosti jako paralela na současný stav Českých aerolinií.The aim of the bachelor thesis “Valuation of company and trademark of CSA” is the evaluation of the company and the Czech Airlines brand, using economic methods, and the identification of potential buyers who might be interested in this airline or its brand for strategic or economic reasons. Part of the thesis is dedicated to the introduction of the issue of business valuation and its specifications for the aviation industry. Lastly, previous sales and mergers of air carriers from the past are presented as a parallel to the current state of Czech Airlines. Klíčová slova: České aerolinie; hodnota podniku; určování hodnoty; letecký dopravce; značka; Czech Airlines; company value; value determination; air carrier; brand Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA

Cílem bakalářské práce “Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA” je určit hodnotu společnosti a značky České aerolinie, s využitím ekonomických metod, a také identifikovat potenciální kupce, kteří ...

Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil
Rozhdestvenskiy Dmitry; Aleš Novák; Silar Jan
2022 -
Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných komponentů. Vytvořený model může sloužit jako nástroj pro simulace elektromobilů s motory v kolech různých parametrů.The aim of this thesis is to create a model, simulate and compare different powertrain designs for small carsharing EV using in wheel technology based on market research of available components. Created model can be used as a tool for simulating electric vehicles of different parameters. Klíčová slova: Motor v kole; elektromobil; carsharing; pohon; elektromotor; modelování; simulace; In wheel motor; elektromobile; carsharing; powertrain; electric motor; modeling; simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil

Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných ...

Rozhdestvenskiy Dmitry; Aleš Novák; Silar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst
Horák Tomáš; Kamilla Salimova; Vařacha Pavel
2022 -
Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené pojmy, tato část se také věnuje popisu konceptu sdílení automobilů. Praktická část práce analyzuje a porovnává sdílení automobilů v České republice a v jiných městech světa a vyčísluje finanční náklady vlastnictví automobilu a carsharingových služeb.This bachelor thesis is focused on the evaluation of carsharing in the concept of Smart Cities in the Czech Republic and in other cities. The theoretical part of the thesis describes the concept of Smart City and related concepts, this part also deals with the description of the concept of carsharing. The practical part of the work analyzes and compares carsharing in the Czech Republic and abroad and quantifies costs of car ownership and carsharing services. Klíčová slova: Sdílená ekonomika; chytré město; sdílení automobilů; internet věcí; Sharing economy; Smart City; carsharing; internet of things Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst

Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré ...

Horák Tomáš; Kamilla Salimova; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw
Augsten Kamil; Eliška Jelínková; Pešek Michal
2021 -
Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. Pro tento účel jsou studovány výlučné procesy, jako jsou např. mezonové produkce a hluboce virtuální Comptonův rozptyl. Ty lze měřit pomocí rozsáhlého spektrometru tvořeného mnoha detektory. Jedním z nich je detektor Straw skládající se z trubičkových driftových komor. Kalibrace jeho RT závislosti pro rok 2021 byla ověřena pomocí dat z roku 2018. Dále byl proveden výpočet z měření survey z roku 2021, který slouží určení polohy detektoru, což je základní požadavek pro úspěšnou kalibraci a co nejvyšší účinnost při dráhové rekonstrukci.This thesis deals with the target experiment COMPASS, which is a part of CERN (European Organization for Nuclear Research). The physics program of the COMPASS experiment is focused on the research of the hadrons structure and hadrons spectroscopy. For this purpose, exclusive processes such as productions of mesons and deeply virtual Compton scattering are studied. These processes can be measured using an extensive spectrometer consisting of many detectors. One of them is the detector Straw composed of tube drift chambers. The calibration of its RT relation for the year 2021 was verified using the data from the 2018 run. Furthermore, a calculation from the 2021 survey measurement was performed. It serves to determine the position of the detector, which is essential for successful calibration and for high efficiency of the chamber in track reconstruction. Klíčová slova: COMPASS; detektor Straw; produkce mezonů; kalibrace RT závislosti; měření survey; COMPASS; detector Straw; meson production; calibration of the RT relation; survey measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw

Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a ...

Augsten Kamil; Eliška Jelínková; Pešek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ
Veteška Jaroslav; Jan Valeček; Tomešková Kateřina
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické části práce je analyzována a charakterizována oblast teorie postgraduálního vzdělávání, klasifikována a identifikována oblast kompetencí učitelů a jejich profesní rozvoj. Empirická část obsahuje analýzu profesních kompetencí uvedené cílové skupiny. Cílem je zjistit, jak rozvíjejí své profesní kompetence odborní učitelé v roli vzdělavatelů, a to v průběhu dalšího profesního vzdělávání a karierního rozvoje, ze kterého stanovujeme profesní standard. Výzkumný vzorek zahrnuje začínající a zkušené učitele působící na středních odborných školách v Praze.This thesis deal with the issue teachers of vocational subjects in their development and creation of competencies, including the requirements that they must meet as educators in the formal sphere of teaching at secondary schools The theoretical part of the work analyzed and characterized the theory of postgraduate education, classificated and identified the area of teacher ‘s competencies and their professional development. The empirical part contains an analysis of professional competencies of the target group. The aim is to find out how professional teachers develop their professional competencies and professional standard in the role of educators, during further professional education and career development. The research sample is including novice and experience teachers work at secondary vocational schools in Prague. Klíčová slova: Klasifikace kompetencí; učitel odborných předmětů; střední odborné vzdělávání; další profesní vzdělávání učitelů; profesní kompetence učitelů; rozvoj kompetence; učení se a vzdělávání dospělých; Competency classification; teacher of vocational subject; secondary vocational educa-tion; further professional education; professional competencies of teachers; compe-tence development; learning and adult education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ

Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí ...

Veteška Jaroslav; Jan Valeček; Tomešková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE
Smolík Jan; Eva Fialová; Průša Petr
2021 -
Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy fotodetektorů. Dále je v práci uveden detailnější popis SiPM. V experimentální části práce jsou popsána měření volt-ampérových charakteristik SiPM, metody určení průrazného napětí a zhášecího oporu a jsou zde uvedeny zpracované výsledky provedených měření při pokojové teplotě a při teplotě kapalného dusíku.The Silicon Photomultiplier SiPM is a type of photodetector that will collect scintilating photons in the Far Detector of Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). This thesis briefly describes the DUNE experiment and the most used types of photodectors. A more detailed description of SiPMs is presented. The experimental part of the thesis describes measurements of volt-amper characteristics of SiPMs, methods for determination of breakdown voltage and quenching resistance and the processed results of measurements made at room temperature and at liquid nitrogen are given here. Klíčová slova: fotodetektory; SiPM; volt-ampérová charakteristika; zhášecí odpor; průrazné napětí; neutrina; photodetectors; SiPM; volt-amper characteristic; quenching resistance; breakdown voltage; neutrinos Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE

Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a ...

Smolík Jan; Eva Fialová; Průša Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze