Počet nalezených dokumentů: 7854
Publikováno od do

Systém pro zpracování firemní listové pošty
Špaček Petr; Máca Ondřej; Štěpán Pavel
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového systému pro správu firemní listové pošty. Systém je tvořen transformací stávajícího systému a eliminuje původní návrhové nedostatky. Transformace je provedena za využití semi-automatického přístupu, který převod usnadňuje. V první části práce diskutuji nad způsoby a postupy, kterými lze převod provádět za využití současných technologií. V druhé části pak rozebírám postup samotného převodu. Cíl práce se podařilo zcela splnit. Přínosem této práce jsou poznatky zjištěné při semi-automatickém převodu původního systému do systému postaveného na nových technologiích.This bachelor thesis deals with the development of a web system for company letter management. The system is created by transformation of the existing system and it is eliminating the original design flaws. Transformation is done by using a semi-automatic approach that facilitates the conversion. In the first part I discuss the ways and procedures by which the transfer can be made using current technologies. In the second part, I discuss the process of the transfer itself. The objective of the thesis was accomplished. The contribution of the thesis is the knowledge of the semi-automatic transfer of the original system into a system based on new technologies. Klíčová slova: Špagety kód,udržovatelný kód,transformace,firemní systém,PHP,Symfony,Angular; Spaghetti code,maintainable code,transformation,company system,PHP,Symphony,Angular Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Systém pro zpracování firemní listové pošty

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového systému pro správu firemní listové pošty. Systém je tvořen transformací stávajícího systému a eliminuje původní návrhové nedostatky. Transformace je ...

Špaček Petr; Máca Ondřej; Štěpán Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dnešní mládež a drogy
Vobořilová Jarmila; Dvořáková Aneta; Dobrovská Dana
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení drogové problematiky v návaznosti nejen na studenty středních škol. Teoretická část se věnuje základní terminologii, užívání drogy v historii a české drogové scéně. Dále klasifikaci návykových látek jako je alkohol, tabák, opiáty, psychostimulancia, halucinogeny, kanabinoidy, taneční droga, farmaka či těkavé látky. Jsou zde popsány pomocné programy a typy prevence. Teoretická část je zakončena legislativou v oblasti primární prevence. V praktické části uvádím výsledky empirického výzkumu, jež byl realizován pomocí anonymního dotazníkového šetření, a jehož cílem bylo zjistit, jaké mají respondenti středních škol znalosti a zkušenosti s drogou, jaký vliv hraje pohlaví. Nejdříve jsou zjišťovány obecné informace o respondentech, dále dosavadní zkušenosti s drogou, následně s drogou virtuální. Dotazníkové šetření je zakončeno dotazy na respondentův názor na školní drogovou prevenci. Výzkum je zpracován pomocí tabulek a grafů, je doplněn slovní interpretací. Práce poukazuje na nebezpečí užívání drog u mládeže a dospívajících a na nutnost prevence již v útlém věku.The thesis is focused on the very discussed topic of the drugs and their influence on the youth, as well as about the possibility of drug prevention. There are new types of addictive substances, new methods of their production and ways of using. The goal of my bachelor thesis is the appraisal of the drug issues, not only in relation to students. The theoretical part is dedicated to basic terminology and drug using in history. It classificates the addictive substances such as alcohol, tobacco, opiates, psychostimulants, hallucinogens, cannabinoids, dance drugs, pharmaceuticals or volatile substances. It also describes special programs and types of anti-drug prevention. The theoretical part is concluded with the legislation on primary prevention. In the practical part, I present the results of empirical research. The questionnaire asks respondents of secondary schools about their knowledge and experience with the drugs. Research is evaluated by tables and diagrams, filled in by verbal interpretation. The thesis points out the dangers of drug use to the youth. It also reminds necessity of drug prevention at a very young age. Klíčová slova: Droga,návyková látka,závislost,prevence,škola,mládež; Drugs,addictive substances,addiction,prevention,school,youth Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Dnešní mládež a drogy

Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. ...

Vobořilová Jarmila; Dvořáková Aneta; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce statických snímků a animací ze záznamu obrazovky
Pulc Petr; Burkoň Richard; Polách Radomír
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá zpracováním záznamu prezentací. Výsledný program analyzuje kontinuální záznam obrazovky s jednotlivými slidy prezentace, který byl pořízen například pomocí programů třetích stran pro záznam obrazovky nebo nahráním signálu obrazovky do externího rekordéru. Výstupem programu je prezentace převedená do formátu statických snímků s jednotlivými slidy prezentace spolu s časovými značkami, kdy došlo ke změně slidu. Součástí je i podpora rozpoznávání videa nebo animace v prezentaci, které ukládá jako samostatné video soubory. Program je psán v jazyce C++ s podporou knihovny OpenCV, která umožňuje základní manipulaci s videi a obrazy.The topic of this work is processing records of lecture presentations. The program analyses the screen capture with presentation slides recorded with third-party programs or by recording the video signal with an external recorder. This capture is converted into a series of static slides and video files with individual slides and animations from the presentation. The file with timestamps of slides change is also included. The program is written in C++ with the support of the OpenCV library, which allows basic manipulation with videos and images. Klíčová slova: analýza videa,přednáška,detekce slidů,porovnávání snímků,opencv,c++; video analysis,lecture,slides detection,image comparison,opencv,c++ Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Detekce statických snímků a animací ze záznamu obrazovky

Bakalářská práce se zabývá zpracováním záznamu prezentací. Výsledný program analyzuje kontinuální záznam obrazovky s jednotlivými slidy prezentace, který byl pořízen například pomocí programů třetích ...

Pulc Petr; Burkoň Richard; Polách Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci
Richtr Radek; Bilák Tomáš; Chludil Jiří
2019 - český
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť čo možno najvernejší model vybraného interiéru fakulty s ohľadom na použitie vo webovom rozhraní. Práca sa zaoberá známymi technikami spracovania vizuálnych dát do 3D prostredia virtuálnej reality. Ďalej je v práci priblížený základ 3D grafiky a spracovania 3D objektov. V analytickej časti práce je tiež rozobor vhodných možností zobrazenia vizualizácie vo webovom rozhraní. Výsledkom praktickej časti práce je prototyp interaktívnej prezentácie vybraného interiéru fakulty, ktorý je otestovaný záťažovými testami na rôznych zariadeniach.The purpose of this bachelor thesis is to create as authentic model of chosen interior as possible with regard to use in web interface. Thesis describes established techniques of visual data processing for use in 3D virtual reality environment. Further, it outlines basics of 3D graphics and handling of 3D objects. In thesis' analytical part is also breakdown of convenient possibilities of displaying visualization in web interface. Outcome of thesis' practical part is prototype of interactive presentation of chosen faculty interior, which is tested on variety of devices. Klíčová slova: A-Frame,VR,AR,Vizualizácia; A-Frame,VR,AR,Visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť čo možno najvernejší model vybraného interiéru fakulty s ohľadom na použitie vo webovom rozhraní. Práca sa zaoberá známymi technikami spracovania vizuálnych ...

Richtr Radek; Bilák Tomáš; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití výpočetní techniky v administrativě školy
Vobořilová Jarmila; Holeček Lukáš; Dobrovská Dana
2019 - český
Bakalářská práce se věnuje využití a vhodnosti použití softwaru "Bakaláři" v administrativě školy. V teoretické části práce jsou vysvětleny informační technologie ve škole a využití programu "Bakaláři" porovnání s jinými programy. Dále se práce zabývá postojem pedagogů k informačním systémům, rozdělením základních funkcí systému možností využití a modulace systému. V Empirické části je provedeno dotazníkové šetření na střední škole technického zaměření jak u pedagogů, tak i rodičů a žáků.The bachelor thesis deals with the use and suitability of using the "Bakaláři" software in the school administration. In the theoretical part of the thesis are explained the information technologies in the school and the use of the program "Bakalaři" comparison with other programs. Further, the thesis deals with the attitude of educators to information systems, by dividing the basic functions of system of possibilities of utilization and modulation of the system. In the Empirical part, a questionnaire survey is carried out at the center of the technical focus of the school both on teachers and on parents and pupils. Klíčová slova: Administrativa,software,Bakaláři,výukový program; Administration,software,Bachelors,education program Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Využití výpočetní techniky v administrativě školy

Bakalářská práce se věnuje využití a vhodnosti použití softwaru "Bakaláři" v administrativě školy. V teoretické části práce jsou vysvětleny informační technologie ve škole a využití programu ...

Vobořilová Jarmila; Holeček Lukáš; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba nestandardizovaného didaktického testu pro 2. a 3. ročník střední průmyslové školy
Mrázková Kateřina; Slánský Ondřej; Vaněček David
2019 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nestandardizovaných didaktických testů. Tyto testy jsou důležitým nástrojem pedagogů k hodnocení výuky a získání zpětné vazby na vyučování. Teoretická část práce se zabývá členěním didaktických testů a charakterizo-váním jejich vlastností. Popisuje postup tvorby didaktického testu, výběr vhodných úloh a ověřování testu. V praktické části se práce věnuje vytvoření nestandardizovaných didak-tických testů pro střední průmyslové školy zaměřené na stavebnictví. Testy jsou ověřeny a na základě ověření upraveny do finální podoby. Vytvořené testy jsou použitelné v praxi.This bachelor thesis focuses on creation of non-standardized didactic tests. These tests are an important tool for teachers to evaluate the education and get feedback to teaching. The theoretical part deals with classification of didactic tests and description of their prop-erties. It also describes a process of creation of didactic tests, choice of suitable test tasks and its verification. The practical part deals with creation of non-standardized didactic tests for technical high schools focused on civil engineering. The tests are verified and modified to the final form (on the basis of the verification). The modified tests can be used in prac-tice. Klíčová slova: didaktický test,hodnocení výuky,měření výkonu,ověřování,testování,testové úlohy; didactic test,evaluation of education,measurement of performance,verifying,testing,test tasks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tvorba nestandardizovaného didaktického testu pro 2. a 3. ročník střední průmyslové školy

Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nestandardizovaných didaktických testů. Tyto testy jsou důležitým nástrojem pedagogů k hodnocení výuky a získání zpětné vazby na vyučování. Teoretická část práce ...

Mrázková Kateřina; Slánský Ondřej; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
Vaněček David; Kusý Jiří; Tureckiová Michaela
2019 - český
Bakalářská práce na základě literární rešerše odborné literatury včetně kurikulárních dokumentů popíše kompletní detailní strukturu, možnosti, předpoklady a požadavky při odborném vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Systém bude popsán od okamžiku, kdy příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je přijat do zaměstnání, až do doby, kdy je připraven plnit požadavky tohoto náročného povolání. Budou popsána i specifika, kdy systém odborného vzdělávání HZS ČR by měl reagovat na momentální odborné potřeby rozvíjející se moderní společnosti, včetně nosných nároků na práci hasiče během podnikového odborného vzdělávání. Podstatná při volbě této profese je motivace a velmi vysoký zájem o obor. Proto v rámci praktické části bude provedeno dotazníkové šetření pro tuto oblast s cílem objasnit hlavní motivační faktory na výběrovém souboru příslušníků HZS.The bachelor thesis on the basis of literary research of professional literature, including curricular documents, describes the complete detailed structure, possibilities, assumptions and requirements in the professional training of members of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The system will be described as soon as a member of the fire department is recruited until he is ready to meet the demands of this hard profession. Specifics will also be described in which the fire department educational system must respond to the current professional needs of an emerging modern society, including the claims of firefighters during vocational training. Essential in this profession is the motivation and very high interest in the subject. Therefore, within the framework of the practical part, a questionnaire survey will be carried out for this area in order to elucidate the main motivational factors in the sample of members of the Czech Fire Rescue Service. Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor České republiky,podnikové vzdělávání,vzdělávací program Generálního ředitelství HZS ČR,Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,odborná způsobilost,příslušníci HZS ČR,hasiči HZS podniků,druhy vzdělávání,resortní a mimo resortní vzdělávací instituce; Fire Brigade of the Czech Republic,Enterprise Education,Educational Program of Directorate-General of the Czech Fire Rescue Service,School and Training Facility of the Fire Brigade of the Czech Republic,professional competences,members of the Fire Brigade of the Czech Republic,firefighters of industrial fire departments,types of education,departmental and extra-curricular educational institutions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Bakalářská práce na základě literární rešerše odborné literatury včetně kurikulárních dokumentů popíše kompletní detailní strukturu, možnosti, předpoklady a požadavky při odborném vzdělávání ...

Vaněček David; Kusý Jiří; Tureckiová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rozšíření funkce simulátoru disků DiskSim
Kašpar Jiří; Berušková Jana; Šimeček Ivan
2019 - český
Tato bakalářská práce analyzuje, jak diskový simulátor DiskSim simuluje disková pole typu RAID a rozšiřuje ho o funkce, které mu umožní simulovat práci s daty i při výpadku jednoho a více disků. Problém zabezpečení dat je vyřešen RAID5 i RAID6 pomocí Reed-Solomonova schématu, který umožňuje rekonstrukci dat na více discích. Hotový simulátor se pak může používat při výuce o datových úložištích i v praxi pro porovnávání různých konfigurací.This bachelor thesis analyzes how disk simulator DiskSim simulates RAID arrays and extends it with functions that allow it to simulate the work with the data even when one or more disks are broken. The data security issue is resolved in RAID5, and RAID6 by using the Reed-Solomon scheme that allows the data to be reconstructed on multiple disks. The completed simulator can then be used in the education about data storage and in practice to compare different configurations. Klíčová slova: DiskSim,rozšíření diskového simulátoru DiskSim,datová úložiště,diskové pole,RAID5,RAID6,Reed-Solomonovo schéma; DiskSim,extension of disk system simulator DiskSim,data storage,disk array,RAID5,RAID6,Read-Solomon scheme Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Rozšíření funkce simulátoru disků DiskSim

Tato bakalářská práce analyzuje, jak diskový simulátor DiskSim simuluje disková pole typu RAID a rozšiřuje ho o funkce, které mu umožní simulovat práci s daty i při výpadku jednoho a více disků. ...

Kašpar Jiří; Berušková Jana; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Automatický docházkový systém s rozpoznáváním tváří
Černý Viktor; Bořil Filip; Holý Pavel
2019 - český
Tato bakalářská práce řeší tvorbu docházkového systému, který pro získávání dat docházky využívá automatické rozpoznávání tváří. Systém je určený pro malé a střední firmy pro usnadnění evidence docházky a správu dovolené. Systém není bezpečnostním prvkem a nelze jej použít např. k odemykání dveří. Systém je tvořený následujícími moduly. Modul pro detekování pohybu a zachycení obrazových dat je navržený pro mikropočítač Raspberry Pi s připojenou kamerou a senzorem pohybu a je naprogramovaný v jazyce Python. Modul pro rozpoznávání tváří je též vyvinutý v jazyce Python a pro rozpoznávání využívá již existujících knihoven. Nejdůležitějším modulem je webový portál, pomocí kterého se systém spravuje, kontroluje se docházka a žádá se o dovolené. Je naprogramovaný v jazyce PHP a využívá frameworku Nette. Moduly mezi sebou komunikují přes REST API a data ukládají do databáze MySQL. Vytvořený systém lze spolehlivě provozovat. Tváře rozpoznává spolehlivě díky postupnému učení tváří již v průběhu provozu systému. Provozovatel systému musí pouze zajistit vhodné světelné podmínky a umístění kamery. Práce obsahuje uživatelskou příručku systému včetně screenshotů webového portálu a v příloze lze nalézt příručku instalační.This bachelor thesis deals with attendance system creation, which uses automatic face recognition. The system is determined for smaller and medium-sized companies to simplify them attendance evidence and holiday management. The system is not a security element and it cannot be used i.e. for unlocking doors. This system consists of following modules. Module for motion detection and picture data capturation is designed for microcomputer Raspberry Pi with camera and PIR sensor connected and is programmed in Python. Face recognition module is also developed in Python and uses existing libraries for face recognition. The most importnant module is web portal, which is used for system management, attendance check and holiday application. It is programmed in PHP and uses Nette framework. Modules communicate via REST API between each other and they saves data to MySQL database. Created system can be used reliably. It recognizes faces reliably thanks to progressive faces learning yet during system operation. System operator just have to ensure suitable lighting conditions and camera placement. Thesis contains user guide including screenshots of web portal and in the attachment installation guide. Klíčová slova: docházkový systém,rozpoznávání tváří,webový portál,umělá inteligence,hloubkové učení,Raspberry PI,PHP,Python,Nette; attendance system,face recognition,web portal,artificial intelligence,deep learning,Raspberry PI,PHP,Python,Nette Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Automatický docházkový systém s rozpoznáváním tváří

Tato bakalářská práce řeší tvorbu docházkového systému, který pro získávání dat docházky využívá automatické rozpoznávání tváří. Systém je určený pro malé a střední firmy pro usnadnění evidence ...

Černý Viktor; Bořil Filip; Holý Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kvalifikace technických a obsahových vlastností webových stránek
Pavelka Jiří; Havrda Tomáš; Buchtela David
2019 - český
Cílem bakalářské práce je zdokumentování a návrh vhodné formy interpretace výstupu webového analytického nástroje WCA. Nejdříve byl proveden průzkum existujících řešení včetně analýzy obchodních modelů. Následovaly uživatelské průzkumy, které definovaly požadavky na obecnou formu reportování. Poté byla provedena klasifikace ukazatelů a návrh webové aplikace. Závěrem byl navržen i obchodní model nástroje.The objective of this bachelor thesis is to document and design a suitable form of interpretation of the output of the web analytical tool WCA. Initially, a survey of existing solutions, including analysis of business models, was conducted. User surveys followed, defining the requirements for the general form of reporting. Then, the indicators classification and web application design was performed. Finally, the business model of the tools was designed. Klíčová slova: analyzátor obsahu,analýza,klasifikace ukazatelů,periodická analýza,jednorázová analýza,prototyp,návrh,obchodní model,webová aplikace; content analyser,analysis,indicators classification,periodic analysis,one-shot analysis,prototype,design,business model,web application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kvalifikace technických a obsahových vlastností webových stránek

Cílem bakalářské práce je zdokumentování a návrh vhodné formy interpretace výstupu webového analytického nástroje WCA. Nejdříve byl proveden průzkum existujících řešení včetně analýzy obchodních ...

Pavelka Jiří; Havrda Tomáš; Buchtela David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze