Počet nalezených dokumentů: 25244
Publikováno od do

Začínající učitelka v mateřské škole
HOŘEJŠÍ, Jana
2024 - český
Bakalářská práce se věnuje začínajícím učitelům a jejich uvádění do praxe. Shrnuje požadavky na učitele mateřských škol, věnuje se jejich uvádění do praxe a zaměřuje se i na formy jejich sebereflexe či psychohygieny. Cílem práce je zjištění, jaké jsou prostředky pro uvádění do praxe a jaká podpora plyne pro začínající učitele od vedoucích pracovníků. Zda se liší představy o zaměstnání učitelů mateřských škol od reality a v neposlední řadě také zjišťuje, jakou podporu by začínající učitelé ve svých začátcích potřebovali. V teoretické části se pojednává o požadovaném vzdělání, náležitostech práce. Pozornost je věnována i začínajícím učitelům, jejich uvádění do praxe a možné nástrahy, které začátky provází. Věnuje se také sebereflexi učitelů i psychohygieně, pro předcházení syndromu vyhoření. Polostrukturovaný rozhovor zjišťuje skutečné začátky začínajících pedagožek, i jejich očekávání a následné uvědomění reality. The bachelor's thesis focuses on beginning teachers and their induction into practice. It summarizes the requirements for kindergarten teachers, focuses on their induction and focuses on forms of self-reflection or psycho-hygiene. The aim of the thesis is to find out what the means of induction are and whether the perceptions of employment of kindergarten teachers differ from reality. The theoretical part discusses the required education, the requisites of the job. Attention is also paid to beginning teachers, their induction and the possible pitfalls that accompany the beginning. Self-reflection of teachers is also addressed, as well as psycho-hygiene, to prevent burnout syndrome. A semi-structured interview ascertains the actual beginnings of beginning teachers, as well as their expectations and subsequent awareness of reality. Klíčová slova: začínající učitel; uvádění do praxe; očekávání a realita; beginning teacher; induction; expectations; and reality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Začínající učitelka v mateřské škole

Bakalářská práce se věnuje začínajícím učitelům a jejich uvádění do praxe. Shrnuje požadavky na učitele mateřských škol, věnuje se jejich uvádění do praxe a zaměřuje se i na formy jejich sebereflexe ...

HOŘEJŠÍ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice
KAHOVCOVÁ, Sally
2024 - český
Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací jsou základní cíle této bakalářské práce. Pro naplnění cílů se vycházelo z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy. The bachelor's thesis first deals with brief information about the main stages of the progress of secondary education in Strakonice, the main part of the thesis is focused on the history of the Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice. A detailed description of these stages in addition to the presentation of previously unpublished information are the main objectives of this bachelor thesis. In order to fulfil the objectives, historical and heuristic methods were used, including comparative analysis as well as guided interviews with memorials and the current management of the school. Klíčová slova: Strakonice; střední vzdělávání; průmyslová škola; školství; historie.; Strakonice; secondary education; industrial school; education; history. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice

Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední ...

KAHOVCOVÁ, Sally
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Obrazy ženství v artefaktech žen
NOVOTNÁ, Silvie
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá ztvárněním obrazů ženství v jeho různých aspektech ve výtvarných artefaktech žen. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska a opírá se především o feministické přístupy v psychoterapii a arteterapii. Teoretická část stanovuje témata, která jsou sledována ve výzkumné části ve výtvarných pracích respondentek. Analýza artefaktů je provedena v souladu s postupy projektivně-intervenčního přístupu v arteterapii s podstatným zapojením feministické perspektivy do interpretačních postupů. The bachelor thesis deals with the representation of images of femininity in its various aspects in artefacts of women. The Theoretical part focuses on theoretical background and relies mainly on feminist approaches in psychotherapy and art therapy. The Theoretical part establishes the themes that are pursued in the research part in the respondents' artworks. The analysis of the artefacts is carried out in accordance with the procedures of the projective-interventionist approach in art therapy with a substantial involvement of feminist perspectives in the interpretative procedures. Klíčová slova: arteterapie; feminismus; žena; mateřství; sexualita; body image; stárnutí; art therapy; feminism; woman; motherhood; sexuality; body image; aging Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Obrazy ženství v artefaktech žen

Bakalářská práce se zabývá ztvárněním obrazů ženství v jeho různých aspektech ve výtvarných artefaktech žen. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska a opírá se především o feministické ...

NOVOTNÁ, Silvie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Arteterapie s dětmi-cizinci žijícími v českém prostředí
LACINOVÁ, Petra
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá arteterapeutickou podporou dětí-cizinců během jejich adaptačního období v České republice po přesídlení z původní země. Konkrétně předkládá zkušenosti ze skupinové arteterapie s dětskými ukrajinskými uprchlíky přicházejícími do České republiky po napadení jejich vlasti ruskou armádou v únoru 2022. V teoretické části jsou popsané okolnosti a proměny imigrační situace v České republice vlivem přílivu uprchlíků z Ukrajiny, legislativa vztahující se na děti-cizince žijící v České republice a způsoby podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému. Jedna podkapitola je věnována kulturně-historickému kontextu Ukrajiny, který je podstatný pro celkové pochopení politické a společenské situace, neboť se podílí na utváření identity ukrajinských dětí. Druhá kapitola se zabývá obvyklými psychologickými tématy nově příchozích dětí z jiné země. Praktická část popisuje průběh a zaměření arteterapeutických setkání pro ukrajinské děti, předkládá čtyři kazuistické studie podložené výtvarnou tvorbou dětí a definuje specifika arteterapeutické práce se zvolenou cílovou skupinou. The bachelor thesis deals with the art therapy support of children-foreigners during their adaptation period in the Czech Republic after resettlement from their country of origin. Specifically, it presents the experience of group art therapy with Ukrainian refugee children arriving in the Czech Republic after the Russian army invaded their homeland in February 2022. The theoretical part describes the circumstances and changes of the immigration situation in the Czech Republic due to the influx of refugees from Ukraine, the legislation applicable to foreign children living in the Czech Republic and the ways of supporting children with a different mother tongue in the Czech education system. One subchapter is devoted to the cultural and historical context of Ukraine, which is essential for the overall understanding of the political and social situation, as it contributes to the formation of the identity of Ukrainian children. The second chapter deals with the usual psychological themes of newly arrived children from another country. The practical part describes the course and focus of art therapy sessions for Ukrainian children, presents four case studies supported by children's artwork and defines the specifics of art therapy work with the chosen target group. Klíčová slova: arteterapie; děti; cizinci; uprchlíci; Ukrajina; art therapy; children; foreigners; refugees; Ukraine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Arteterapie s dětmi-cizinci žijícími v českém prostředí

Bakalářská práce se zabývá arteterapeutickou podporou dětí-cizinců během jejich adaptačního období v České republice po přesídlení z původní země. Konkrétně předkládá zkušenosti ze skupinové ...

LACINOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Techniky land artu v arteterapii
KAMARÝTOVÁ, Anna
2024 - český
Tato bakalářská práce zkoumá potenciál využití land artových uměleckých strategií v arteterapii. V teoretické části se zabývá historií land artu. Dále rozebírá jednotlivé tvůrčí principy land artu a jejich možné terapeutické využití. Jsou zde uvedeny také příklady z praxe. V praktické části jsou popsány zkušenosti z workshopu, během nějž respondenti tvořili a reflektovali díla inspirovaná land artem. Praktická část se zabývá také interpretačními možnostmi land artového díla. The bachelor thesis focuses on the potential of using land art strategies in art therapy. The theoretical part covers the history of land art, analyzes its creative principles, and explores its possible therapeutic applications. Practical examples are also presented. The practical part describes the experiences of workshop participants who created and reflected on their works inspired by land art. The practical part also deals with the interpretation possibilities of such land art works. Klíčová slova: land art; arteterapie; psychoterapie; příroda; přírodní terapie; eko terapie; eko arteterapie; land art; art therapy; psychotherapy; nature; nature therapy; eco therapy; eco art therapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Techniky land artu v arteterapii

Tato bakalářská práce zkoumá potenciál využití land artových uměleckých strategií v arteterapii. V teoretické části se zabývá historií land artu. Dále rozebírá jednotlivé tvůrčí principy land artu a ...

KAMARÝTOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

K problematice znalosti čtení a psaní v předškolním věku
ŽÁKOVÁ, Alena
2024 - český
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti. Teoretická část se věnuje předškolnímu vzdělávání, předškolnímu dítěti a jeho připravenosti a zralosti pro vstup do základní školy. Pozornost je také věnována hygienickým návykům pro psaní. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalosti písma pro čtení a psaní, případně rozvinutější dovednost čtení a na upevňování hygienických návyků u dětí v posledním ročníku mateřské školy. Výzkumné šetření probíhalo formou pozorování a rozhovorů s dětmi a učitelkami mateřských škol. The topic of the bachelor thesis is pre-reading literacy. The theoretical part focuses on pre-school education, pre-school child and the readiness and maturity for entering primary school. The practical part focuses on establishing the level of literacy skills for reading and writing, possibly more developed reading skills, and on strengthening hygiene habits in children in the last year of kindergarten. The research was conducted through observation and interviews with kindergarten children and teachers. Klíčová slova: čtenářská pregramotnost; předčtenářská gramotnost; školní zralost a připravenost; příprava na čtení a psaní; early reading literacy; pre-reading literacy; school maturity and readiness; preparation for reading and writing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
K problematice znalosti čtení a psaní v předškolním věku

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti. Teoretická část se věnuje předškolnímu vzdělávání, předškolnímu dítěti a jeho připravenosti a zralosti pro vstup do základní ...

ŽÁKOVÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv sociálních médií na poruchy příjmu potravy u současné mládeže
SLUNEČKOVÁ, Martina
2024 - český
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký mohou mít sociální média vliv na vznik poruch příjmu potravy u současné mládeže. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá skupinou, na kterou je práce zaměřena, a to konkrétně mladými dospělými. Dále je součástí teoretického pojetí vymezení pojmů jako jsou sociální média, poruchy příjmu potravy a v poslední řadě také jejich možný vzájemný vztah, neboli vliv sociálních médií na tyto poruchy. V praktické části je popsán výzkum, který probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem praktické části bylo popsat vliv sociálních médií na vznik a vývoj poruch příjmů potravy u žen ve věku od 20 do 25 let. The aim of this bachelor thesis was to investigate how social media may influence the development of eating disorders in today's youth. The thesis is theoretical and practical. The theoretical part deals with the group that is the focus of the thesis, namely young adults. Also, the theoretical part includes the definition of concepts such as social media, eating disorders and, last but not least, their possible interrelation, or the influence of social media on these disorders. The practical part describes the research, which took the form of semi-structured interviews. The aim of the practical part was to describe the influence of social media on the emergence and development of eating disorders in women aged 20 to 25 years. Klíčová slova: poruchy příjmu potravy; sociální média; mladá dospělost; body image; ideál krásy; Eating disorders; social media; young adulthood; body image; beauty ideal Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vliv sociálních médií na poruchy příjmu potravy u současné mládeže

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký mohou mít sociální média vliv na vznik poruch příjmu potravy u současné mládeže. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá skupinou, na kterou ...

SLUNEČKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Rizikové chování u žáků na základní škole
ANDRAŠIOVÁ, Miroslava
2024 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování u žáků druhého stupně na běžné základní škole. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je s ohledem na odbornou literaturu popsána problematika rizikového chování, odpovídající vývojové období žáků druhého stupně a strategie řešení tohoto chování. V praktické části bylo cílem zjistit výskyt jednotlivých vybraných druhů rizikového chování, formu preventivních opatření a řešení těchto projevů v rodině i ve škole. Výzkumu se zúčastnilo 177 žáků sedmých, osmých a devátých tříd z jedné vybrané školy. Vyhodnocení výzkumu probíhalo na základě dotazníkového šetření a výsledky byly poskytnuty i vybrané škole jako podklad pro tvorbu její preventivní strategie na následující školní rok. This bachelorś thesis deals with the issue of risky behaviour in second grade pupils in a mainstream primary school. I tis divided into two parts. In the first, tehoretical part, the issue of risky behaviour, the corresponding developmental periods of second grade pupils and strategies for dealing with this behaviour are described with reference to the literature. In the practical part, the aim was to determine the occurrence of each selected type of risky behaviour, the form of preventive precaution and the solution of this behaviour in the family and at school. The research involved 177 pupils in the seventh, eight and ninth grades from one selected school. The evalution of the research was based on a questionnaire survey and the results were also provived to the selected school as a basis for the development of its prevention strategy for the following school year. Klíčová slova: rizikové chování; dospívající; žák; rodina; škola; prevence; intervence; risk behaviour; adolescent; pupil; family; school; prevention; intervention Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rizikové chování u žáků na základní škole

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování u žáků druhého stupně na běžné základní škole. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je s ohledem na odbornou ...

ANDRAŠIOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výchova bez poražených pohledem rodičů
VACUŠKOVÁ, Simona
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá Výchovou bez poražených očima matek, které prošly stejnojmenným kurzem. Za hlavní cíl si klade zmapovat využití poznatků a dovedností nabytých účastníky v kurzech Výchovy bez poražených (P.E.T.) v ČR. Teoretická část se zaměřuje na výchovu, její cíle, výchovné prostředky a výchovné styly. Jsou popsány ideály a trendy současného rodičovství v ČR. Pozornost je věnována Výchově bez poražených, jsou uvedeny kořeny přístupu, nastíněna jeho historie a vysvětleny jeho základní principy. V praktické části je popsán realizovaný kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor byl sestaven formou dobrovolného výběru s dvěma předem danými kritérii, aby respondent byl rodičem a absolventem kurzu Výchova bez poražených (P.E.T.) v ČR. Přihlásily se čtyři matky, se kterými byly provedeny rozhovory počínající hloubkovou otázkou: "Co vám přinesla výchova bez poražených?" Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých případových studiích a následně společnou analýzou jednotlivých rozhovorů. Z výsledků vyplývá, že matky považují kurz Výchova bez poražených (P.E.T.) za univerzálně využitelný. Jako jeho přínosy pro sebe a své rodičovství zmiňují práci s chybou - její normalizaci a následné změny ve svém prožívání (méně obviňování, více sebejistoty, zklidnění), přechod od ideálního obrazu matky k reálné představě rodičovské role, získání nového náhledu, zvědomení vlastních potřeb, zlepšení komunikace s dětmi skrze aktivní naslouchání, objektivní popis situace, sdělování svých emocí a vymezování vlastních potřeb prostřednictvím Já-výroku. Přístup se pozitivně odráží také v partnerské komunikaci. Respondentky kvitují také modelové situace v kurzu, sdílení mezi účastníky a nově nabytá přátelství. The bachelor thesis deals with Parent Effectiveness Training through the eyes of mothers who have participated the corresponding course. The main objective is to map the utilization of knowledge and skills acquired by participants in the Parent Effectiveness Training (P.E.T.) courses in the Czech Republic. The theoretical part focuses on parenting, its goals, educational tools, and parenting styles. The ideals and trends of modern parenting in the Czech Republic are described. Attention is given to Parent Efectiveness training, including the roots of the approach, an outline of its history, and an explanation of its basic principles. In the practical part, realized qualitative research is described. The research sample was compiled through voluntary selection with two predetermined criteria: the respondent had to be a parent and a graduate of the Parent Effectiveness Training (P.E.T.) course in the Czech Republic. Four mothers volunteered, with whom interviews were conducted starting with an in-depth question: "What did Parent Effectiveness Training bring to you?" The results are presented in individual case studies, followed by a collective analysis of each interview. The results indicate that mothers consider the Parent Effectiveness Training (P.E.T.) course to be universally applicable. They mention benefits of P.E.T. for themselves and their parenting, including working with mistakes - normalizing them and making subsequent changes in their experience (less blaming, more self-confidence, calming down), transitioning from the ideal image of motherhood to a realistic concept of the parenting role, gaining a new perspective, awareness of their own needs, improvement of communication with children through active listening, objective description of situations, expressing their emotions, and asserting their needs through the use of the "I-statement". The approach also positively reflects in partner communication. Respondents also appreciate the model situations in the course, sharing among participants, and the newly formed friendships. Klíčová slova: výchova; rodičovství; Výchova bez poražených; Thomas Gordon; upbringing; parenting; Parent effectiveness training; Thomas Gordon Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výchova bez poražených pohledem rodičů

Bakalářská práce se zabývá Výchovou bez poražených očima matek, které prošly stejnojmenným kurzem. Za hlavní cíl si klade zmapovat využití poznatků a dovedností nabytých účastníky v kurzech Výchovy ...

VACUŠKOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Havárie jaderných elektráren a jejich dopady
BOROVKA, Petr
2024 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou havárii Jaderných elektráren. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy pro jadernou energetiku. Následně je popsán reaktor a typy používaných reaktorů. Dále jsou rozebrány bezpečnostní systémy pro jadernou energetiku a jsou uvedeny příklady využívaných systémů. Byla popsána i jaderná elek-trárna Temelín, z důvodu následného porovnání. Poté se problematika ubírá k popisu třech závažných havárii. Konkrétně se jedná o havárie v Černobylské jaderné elektrárně, Fukušimské jaderné elektrárně a jaderné elektrárně na ostrově Three Mile Island. V následujících kapitolách byla provedena komparace jednotlivých popisovaných havárii s jadernou elektrárnou Temelín. Pro Černobylskou havárii komparace spočívá v porovnání biologického štítu s kontejnmentem, xenonové otravy a kladného dutinové-ho koeficientu, regulačních tyčí, záložních typů napájení a závěrem je zanalyzován vý-buch při havárii. Pro komparaci s Fukušimskou havárii je poukázáno na riziko živelných pohrom na území, kde se nachází jaderná elektrárna Temelín, byla provedena analýza vodních ploch v blízkosti jaderné elektrárny. S Fukušimskou havárii jsou popsány rozdí-ly v stavbách kontejnmentu a rizika spojená s havárii. Dále byla provedena komparace havárie na ostrově Three Mile Island s havárii v jaderné elektrárně Rovno, jelikož se jed-nalo o stejný druh havárie s jinými výsledky. Poté bylo provedeno porovnání v měření hladiny vody v reaktoru a popsán postup, jakým způsobem se měří hladina vody pro reaktor typu VVER-1000/V320. This bachelor thesis deals with the issue of nuclear power plant accidents. First the basic terms for nuclear energy are explained. Then the reactor and the types of reactors used are described. Furthermore safety systems for nuclear energy are analyzed and examples of systems used are given. The Temelín nuclear power plant is described, because of comparison that comes afterwards. After that the topic moves on to the description of three serious accidents of nuclear plants. Specifically accidents at the Chernobyl nuclear power plant, the Fukushima nuclear power plant and the Three Mile Island nuclear power plant. Furthermore in the following chapters a comparison was made of the individual described accidents with the Temelín nuclear power plant. For the Chernobyl accident the comparison consists of comparing the biological shield with containment, xenon poi-soning and positive cavity coefficient, control rods, backup types of power supply, and finally the explosion during the accident is analyzed. For comparison with the Fukushi-ma accident, the risk of natural disasters in the area where the Temelín nuclear power plant is located is pointed out also an analysis of rivers near the nuclear power plant was made. With the Fukushima accident, the differences in containment structures and the risks associated with the accident are described. Furthermore, the accident of Three Mile Island was compared with the accident at the Rovno nuclear power plant, as it was the same type of accident with different results. Then a comparison was made in measuring the water level in the reactor and the procedure for measuring the water level for the VVER-1000/V320 type reactor was described. Klíčová slova: jaderná havárie; jaderná elektrárna; Temelín; Černobyl; Fukušima; komparace havárií jaderných elektráren; nuclear accident; nuclear power plant; Temelín; Chernobyl; Fukushima; accident of power plants comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Havárie jaderných elektráren a jejich dopady

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou havárii Jaderných elektráren. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy pro jadernou energetiku. Následně je popsán reaktor a typy používaných reaktorů. Dále ...

BOROVKA, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze