Počet nalezených dokumentů: 441
Publikováno od do

Problematika diskriminace imigrantů a azylantů žijících v ČR
FITTLOVÁ, Romana
2009 - český
Chování majority vůči cizincům (a tedy i azylantům a imigrantům) se často zakládá na stereotypním uvažování a z něho plynoucích předsudcích vůči skupině či jednotlivci. Diskriminace se poté děje na základě těchto předsudků. Diskriminace však není jen problémem menšin, obětí diskriminace se může stát v podstatě kdokoliv. Existuje mnoho forem diskriminace avšak i tehdy, dochází {--} li k diskriminaci veřejně, lze jí jen obtížně prokázat. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na definování pojmu diskriminace a jejích forem, pojmů souvisejících s problematikou diskriminace, pojmů z oblasti migrace, uprchlictví a azylu. Poslední část teorie se zabývá problematikou médií a jejich vlivu na společnost. Pro výzkum mé bakalářské práce byly použity dvě metody kvalitativního výzkumu. První z nich byla metoda řízeného rozhovoru s vybranými členy majoritní populace. Druhou použitou metodou byla metoda obsahové analýzy vybraného deníku se zaměřením na reportáže (články) týkající se imigrantů, azylantů (případně žadatelů o mezinárodní ochranu). Obsahová analýza byla provedena zpětně za půl roku vydávání vybraného deníku. Prvním cílem práce bylo zjistit názory, stereotypy a předsudky ve vztahu k imigrantům, azylantům (případně žadatelům o mezinárodní ochranu) u vybraných členů majoritní populace. Druhým cílem bylo zjistit, jak vybraný deník prezentuje reportáže (články) vztahující se k imigrantům, azylantům (případně žadatelům o mezinárodní ochranu)- tzn., že používáním určitých slovních druhů de facto neposkytuje neutrální (nezaujatý) pohled na danou skutečnost. Oba tyto cíle byly splněny. Jelikož se v mé práci jedná o kvalitativní výzkum, byly hypotézy stanoveny až na základě výsledků výzkumu. Mimo jiné byla stanovena např. hypotéza č. 1: Osobní zkušenost s cizinci uvádí nejvíce respondentů z kategorie časná a střední dospělost (věkové rozmezí od 20 do 45 let). Hypotéza č. 5: Členové majoritní populace by nebyli ochotni přijmout azylanta či imigranta za člena své rodiny. Hypotéza č. 15: Titulky článků odpovídají jejich obsahům. Další hypotézy jsou uvedeny v části diskuze. Na základě mé práce vznikla některá doporučení k řešení dané problematiky např. rozšiřování povědomí o problematice migrace a to nejen na školách, ale i prostřednictvím nejrůznějších přednášek pro širokou veřejnost a také samozřejmě prostřednictvím médií, aby byla zaručena informovanost širokých vrstev obyvatelstva, dále zbavit veřejnost předsudků týkajících se cizinců pocházejících z východních států {--} zprostředkovat široké veřejnosti kontakt s cizinci z těchto zemí např. besedy s cizinci, pořádat přednášky o těchto zemích, o problémech, které mohou tamní obyvatelé ve své zemi mít apod. Další doporučení jsou popsány v závěru práce. The behaviour of the majority towards foreigners (including asylum seekers and immigrants) is often based on stereotype thinking and the resulting prejudices against a group or an individual. Discrimination occurs then on the base of those prejudices. But discrimination is not only a problem of minorities; anybody in essence can become a victim of discrimination. There are a number of forms of discrimination, but even in case discrimination occurs in public, it can be proved only with difficulties. The theoretic part of the bachelor work is focused on the definition of the concept of discrimination and its forms, the concepts related with the issue of discrimination, the concepts from the sphere of migration, refugees and asylum seekers. The last part of the theory deals with the issue of media and their influence on the society. Two methods of qualitative research were used for the investigation of my bachelor work. The first was the method of controlled interview with selected members of majority population. The second method used was the method of contents analysis of a selected newspaper with focus on coverage (articles) of immigrants and asylum seekers (or possibly applicants for international protection). The contents analysis was performed retrospectively for six months of issue of the selected newspaper. The first goal of the work was to ascertain the opinions, stereotypes and prejudices related to immigrants and asylum seekers (or possibly applicants for international protection) among the selected members of the majority population. The second goal was to ascertain how the selected newspaper presented the coverage (articles) of immigrants and asylum seekers (or possibly applicants for international protection) {--} i.e. to discover whether it did not offer neutral (unbiased) view of the relevant situation in fact by using certain word classes. Both those goals were met. As my work presents qualitative research, the hypotheses were set only on the base of the research results. Among other things, e.g. the hypothesis No. 1 was set: Personal experience with foreigners shall be described mostly by respondents from the category of early and middle adulthood (age range from 20 to 45 years). Hypothesis No. 5: The members of majority population would not be ready to accept an asylum seeker or an immigrant as a member of their family. Hypothesis No. 15: The headlines of the articles correspond to their contents. Further hypotheses are stated in the discussion part. My work gave base to the origin of several suggestions for solution of the relevant issue, e.g. by expanding the awareness of the issue of migration, not only in schools but also through different lectures for broad public and of course also through the media, in order to guarantee the information level of broad classes of the public, further by releasing the public from prejudices concerning foreigners from Eastern countries {--} through contact with foreigners from those countries to broad public, e.g. meetings with the foreigners, lectures about those countries, about the problems the inhabitants can have in their relevant countries, etc. Further suggestions are described in the end of the work. Klíčová slova: azylant; imigrant; diskriminace; rasismus; asylum seeker; immigrant; discrimination; racism Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika diskriminace imigrantů a azylantů žijících v ČR

Chování majority vůči cizincům (a tedy i azylantům a imigrantům) se často zakládá na stereotypním uvažování a z něho plynoucích předsudcích vůči skupině či jednotlivci. Diskriminace se poté děje na ...

FITTLOVÁ, Romana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Fyzioterapie po poranění bérce a nohy
ŠPÍREK, Vlastimil
2009 - český
Tato práce se zabývá problematikou poranění v oblasti bérce a nohy. Skládá se ze dvou hlavních částí. V první teoretické části popisuje všechny anatomické struktury dolní končetiny, dále pak metodické postupy používané v léčebné rehabilitaci a fyzioterapii, druhy poranění, jejich komplikace a způsoby vyšetřování. Cílem práce je zjistit, zda je možné včasným zásahem rehabilitační léčby ovlivnit návrat postižené končetiny do normy. Druhá, výzkumná část popisuje ambulantní rehabilitaci pacienta po zlomenině holenní kosti. Je zvolen kvalitativní druh výzkumu s volným rozhovorem během pacientovo pravidelných návštěv ambulantního zařízení, kde se rehabilitoval. This thesis deals with the subject of injuries in the area of the crus and the leg. It consists of two main parts. The first, the theoretical part, describes all the anatomical structures of the lower extremity, further methodical procedures used in the therapeutic rehabilitation and physiotherapy, kinds of injuries, the complications thereof and ways of examinations. The objective of the thesis is to find out whether a timely action of rehabilitation treatment may influence the return of the extremity affected to the norm. The other, the research part, describes outpatient rehabilitation of the patient following a fracture of the shinbone. For this purpose, the qualitative kind of research was chosen, involving a free conversation in the course of the patient{\crq}s regular visits to the outpatient facility where he / she underwent his / her rehabilitation. Klíčová slova: fyzioterapie; bérec; noha; poranění; physiotherpy; crus; foot; injury Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Fyzioterapie po poranění bérce a nohy

Tato práce se zabývá problematikou poranění v oblasti bérce a nohy. Skládá se ze dvou hlavních částí. V první teoretické části popisuje všechny anatomické struktury dolní končetiny, dále pak metodické ...

ŠPÍREK, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání
STACHOVÁ, Veronika
2009 - český
Téma mé bakalářské práce zní Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání. Žádná jiná droga nerozděluje odbornou veřejnost tolik jako právě marihuana. Nová zjištění mezinárodních výzkumů vedou ke stále vášnivějším diskusím o tom, do jaké míry je marihuana zdraví škodlivá, a hlavně proč se těší takové oblibě mezi mládeží. Alarmujícím faktem zůstává, že k experimetování s marihuanou dochází ve stále nižším věku. Případy prvoužití konopí před třináctým rokem věku nejsou již v dnešní době výjimkou. Informací o konopných drogách díky neustálému vědeckému pokroku přibývá, ale o dostatečnosti nově zjištěných údajů lze pochybovat, protože právě u marihuany veškeré preventivní snažení selhává. Na jedné straně je tato droga prezentována jako droga neškodná, její rizika jsou bagatelizována, na straně druhé kolem ní vznikají nesmyslné odstrašující mýty. Bakalářská práce zjišťuje, jaké motivy vedou mladé lidi k užívání konopných drog a jaká je znalost zdravotních rizik plynoucích z jejich užívání. Teoretická část této práce se zabývá faktory, které u mladého člověka zvyšují riziko experimentu a tím tedy i následného užívání marihuany, a samotnými motivy užívání konopí. V neposlední řadě popisuje jednotlivá zdravotní rizika. Teoretická část se také věnuje teorii marihuany jako iniciační drogy. Cílem šetření této práce je zjistit motivy vedoucí k užívání konopných látek a pokusit se zmapovat znalosti zdravotních rizik uživatelů marihuany. Pro zjištění těchto cílů byl zvolen kvalitativní výzkum, technika rozhovoru. Otázek je celkem osm a týkají se těchto oblastí: okolnosti a motiv prvního užití marihuany, okolnosti, za nichž obvykle u uživatele dochází ke konzumu drogy, nagativní prožitky vlivem akutní intoxikace, hlavní motiv současného užívání konopí, dále znalost zdravotních rizik spojených s užitím drogy, užívání jiných návykových látek, teorie marihuany jako vstupní drogy, legalizace marihuany. Výzkumný soubor je tvořen středoškolskou mládeží. Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny čtyři hypotézy. Hypotéza č. 1: Rizika spojená s užíváním marihuany jsou samotnými uživateli této drogy podceňována. Hypotéza č.2: Dospívající mládež užívající marihuanu dostatečně nezná zdravotní rizika. Hypotéza č.3: Negativní účinek marihuany (tzv. bad trip) nemotivuje většinu jejích uživatelů k abstinenci. Hypotéza č.4: Nejčastějším motivem k prvnímu užití marihuany je zvědavost. The theme of my bachelor thesis is called Reasons for Using Marihuana and the Frequency of its Use. No other drug divides the professional public as much as marihuana does. New findings of international research lead to increasingly hot discussions to what extent marihuana is harmful to health and, especially, why it is so popular with young people. It remains an alarming fact that experiments with marihuana occur at lower and lower ages. Cases of first use of cannabis before the age of thirteen are no exception nowadays. Thanks to continuing scientific research, information on cannabis drugs increases, but the sufficient amount of the newly obtained data may be doubted because all prevention efforts fail especially with marihuana. On the one hand, this drug is presented as harmless and its risks are played down, and, on the other hand, absurd deterring myths are made up. This bachelor thesis investigates the motives that lead young people to using cannabis drugs, and the extent of awareness of health risks resulting from its use. The theoretical part of this thesis deals with factors that increase the risk of experimenting and thus the resulting use of marihuana, as well as the actual motives of the use of cannabis. Last but not least, it describes individual health risks. The theoretical part also deals with the theory of marihuana as the initiation drug. The investigation aim of this thesis is to find out the motives leading to the use of cannabis, and to try to survey the knowledge of health risks of marihuana users. To achieve these aims, I used the qualitative research by means of the conversation method. There are altogether eight questions concerning these areas: the circumstances and motive of the first time use of marihuana, circumstances under which the user consumes the drug, negative experiences caused by acute intoxication, the main motive of cannabis use at present, further the knowledge of health risks connected with the use of the drug and other habit-forming substances, the theory of marihuana of the gateway drug and making marihuana legal. The research set consists of secondary school pupils. Four hypotheses were established on the basis of the research results. Hypothesis No. 1: Risks connected with the use of marihuana are underestimated by the users themselves. Hypothesis No. 2: Adolescents using marihuana do not have sufficient knowledge of health risks. Hypothesis No. 3: The negative effect of marihuana (bad trip) does not motivate most of its users to abstain from it. Hypothesis No. 4: The most frequent motive of the first time use is curiosity. Klíčová slova: adolescence; experiment; konopné drogy; marihuana; motivy; rizikové faktory; adolescence; experiment; hemp drugs; marihuana; motives; risk factors Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání

Téma mé bakalářské práce zní Důvody k užívání marihuany a frekvence jejího užívání. Žádná jiná droga nerozděluje odbornou veřejnost tolik jako právě marihuana. Nová zjištění mezinárodních výzkumů ...

STACHOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Prevalence obezity dětí v Mateřské škole a ve zdravé Mateřské škole v Českých Budějovicích
HORNÁTOVÁ, Klára
2009 - český
Dětská obezita je v dnešní době často diskutované téma a nabývá celosvětové epidemie. V populaci se jí objevuje čím dál více v nižších věkových kategoriích a to je zapříčiněno hlavně změnou stravovacích návyků, špatnou skladbou jídelníčku a velkým nedostatkem pohybu. Dnešní děti ve volném čase raději dávají přednost sezením u počítače nebo televize. Dětská obezita však s sebou přináší i psychickou újmu na zdraví dítěte. Jeho vrstevníci se mu často pro jeho hmotnost vysmívají a on se cítí být odstrčený a vyhledává spíše samotu a některé děti to řeší přejídáním. Mimo to obezita s sebou přináší i zdravotní problémy jako jsou diabetes mellitus, hypertenze, astma, onemocnění pohybového aparátu a právě i psychologické problémy. Proto je tak důležitá Mateřská škola, kde si děti osvojují návyky a setkávají se i s jinými výživovými zvyklostmi než doma v rodině. Rodina je leckdy spouštěčem právě špatného stravování. Bakalářská práce je zpracována za využití kvantitativního výzkumu, metodou dotazování rodičů dětí, technikou dotazníku. Zkoumaným souborem byly děti předškolního věku od 3 do 6 let. Dotazníky byly rozdány ve dvou Mateřských školách z toho jedna byla zdravá Mateřská škola a druhá klasická Mateřská škola v Českých Budějovicích . Pro svou práci jsem zvolila dva cíle. Zhodnotit podíl růstu obezity u dětí v Mateřských školách a monitorovat postoje dětí a rodičů k tématu strava a obezita. Výzkumem jsme došli k závěru, že podíl růstu obezity stále stoupá, avšak menší podíl obezity je ve zdravé Mateřské škole než v klasické. Rodiče jsou vcelku dobře informováni o tématu strava a obezita v obou Mateřských školách, ale v praxi nedbají na dodržování zásad. Dále jsem zvolila dvě hypotézy. Děti ve zdravé Mateřské škole se stravují zdravěji, dle zásad racionální výživy (i s přihlížením na stravu ve školce) a mají nižší BMI než jejich vrstevníci. 1. hypotéza se tedy potvrdila. Rodiče nejsou dostatečně informováni o správném stravování dětí a o prvních projevech obezity. Tato hypotéza byla vyvrácena. Rodiče jsou vcelku dobře informováni o správném stravování, ale v praxi nedbají na dodržování zásad. Výsledky výzkumu bakalářské práce mohou sloužit jako studijní materiály a jsou nabídnuty rodičům, kteří se podíleli na výzkumu. Children obesity is a frequently discussed issue nowadays as it becomes the extents of an international epidemic. It occurs in greater frequency in lower age categories, which is caused mainly by change in eating habits, a wrong composition of meals and great lack of motion. Children nowadays prefer sitting in front of their computers or television. Children obesity brings along mental harm to the child. He/she is often being laughed at for his/her weight and causing the child to feel alone and seeking solitude and many children thus succumb to overeating. Besides obesity causes health problems such diabetes mellitus, hypertension, asthma, locomotive organs disease and mental problems. Therefore kindergarden is so important since children meet other eating habits than at home. The family is often the trigger of unhealthy eating habits. Quantitative research was applied in the bachelor thesis by means or a questionnaire for the parents. The researched file represented preschool children in the age of 3 to 6 years of age. The questionnaires were distributed in two kindergardens, one of which was a healthy life style kindergarden and the second was a classical kindergarden. Two goals were set in the paper. To assess the rate of obesity growth in children in kindergardens and to monitor the attitude of children and parents to the topic of food and obesity. The research has shown that obesity rate keeps increasing, however there is a smaller rate of obesity in the healthy life style kindergarden than in the classical one. In general, parents are well informed on the food and obesity topic in both kindergardens but in practice they do not adhere to the correct principles. Further, two hypotheses were set. Children in healthy life style kindergarden eat healthier food according to principles of rational nutrition (taking account of food in the kindergarden) and have lower BMI than other children of the same age. The first hypothesis was thus confirmed. The second hypothesis that parents are not sufficiently informed on the right eating habits for children was not confirmed. The results of the research in the bachelor thesis can be applied as study material and they were offered to parents who took part in the research. Klíčová slova: BMI; Celiakie; Dětská obezita; Diabetes mellitus; Prevence; Body mass index; Celiac disease; Children obesity; Diabetes mellitus; Prevention Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Prevalence obezity dětí v Mateřské škole a ve zdravé Mateřské škole v Českých Budějovicích

Dětská obezita je v dnešní době často diskutované téma a nabývá celosvětové epidemie. V populaci se jí objevuje čím dál více v nižších věkových kategoriích a to je zapříčiněno hlavně změnou ...

HORNÁTOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Klinika a fyzioterapie u přetížených šíjových svalů
KOLIBÍKOVÁ, Eliška
2009 - český
Abstrakt Ve své práci se zabývám fyzioterapií přetížených šíjových svalů. Toto téma je mi blízké proto, že se po zdravotní stránce týká i mé osoby. Pro tento výzkum jsem si vybrala tři pacienty, se kterými jsem pracovala. Prvního pacienta jsem sledovala po dobu 3 měsíců, další dvě pacientky jsem sledovala po dobu šesti návštěv. Krční páteř je nejpohyblivější a nejvíce namáhanou částí páteře. Problém přetížení šíjového svalstva je značně podceňován, preventivních programů zaměřujících se na oblast šíjového svalstva existuje málo, a lidé nevědí, jak tomuto problému předcházet. Cílem mé práce je přiblížit a ozřejmit problematiku přetížení šíjového svalstva a dále těchto poznatků využít v praxi. Odhalit některé příčiny potíží. Posledním cílem je na základě vyšetření a následné terapie u náhodně vybraných pacientů určit efekt terapie přetížení šíjového svalstva, a to na základě subjektivního hodnocení pacienta a objektivního hodnocení vyšetření fyzioterapeuta. K dosažení svých cílů jsem použila kvalitativní výzkum. Důležitou roli při terapii hrála i spolupráce pacienta {--} dva pacienti spolupracovali výborně, u těchto pacientů se podařilo dosáhnout určených cílů, třetí pacientka nespolupracovala při cvičení doma, docházela pouze na terapii, zde bylo dosaženo pouze částečného úspěchu při léčbě. Odešla ve stabilizovaném stavu, otázkou je, jak dlouho vydrží bez bolesti. Při vyšetřování jsem použila kineziologický rozbor {--} nejdříve jsem odebrala anamnézu, vyšetřila pacienta pohledem {--} zepředu, zezadu, zboku ; pohmatem {--} vyšetření aktivních pohybů krční páteře v sedě, poté pasivní pohyby. Vyšetření cervikotorakálního přechodu a hrudní páteře. Techniky, které jsem použila: měkké techniky, mobilizaci žeber dle Mojžíšové, cvičení dle Čápové, postizometrická relaxace svalová a její modifikace {--} antigravitační relaxace, facilitace {--} míčkováním, manipulace + fyzikální terapie. U všech pacientů jsem vypracovala krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán. Dále jsem uvedla příklady metod primárně zaměřených k pohybové výchově a ke správnému držení těla. Výsledky mé práce mohou posloužit, jak pro účely laické veřejnosti jako informace, tak i odborné veřejnosti. Abstract My thesis is focused on physiotherapy of overstrained neck musculature. This issue is familiar to me also due to the fact that it relates to me personally from the health point of view. I have selected three patients with whom I worked for this research. I have been monitoring the first patient for three months, and two other patients for six visits. The cervical spine is the most mobile and most strained spinal part. The problem of overstrained neck musculature is often highly underestimated; there are rare prevention programs focused on cervical musculature available, and it is not known how to prevent it. The goal of my thesis is to approach and describe the issue of overstrained neck musculature, as well as to use these findings in real life. To discover some causes of these problems. The last goal is to measure, based on the examinations and follow-up therapy in randomly selected patients, the effect of overstrained neck musculature therapy, through the patient{\crq}s individual feedback and the objective evaluation of the physiotherapist{\crq}s examination. To achieve my goals, I have used a qualitative research approach. Patient cooperation played an important role in therapies {--} two of the patients have cooperated very well, our targets have been achieved together, but the third patient did not cooperate with home exercising, she made just therapeutic visits where only partial success has been achieved in treatment. She left the study in a stabilized condition, but it is disputable, how long she will stay pain-free. I used kinesiological analysis in examinations {--} at first the patient{\crq}s history was collected, and then the patient was visually examined {--} from the front, back and side; through palpitation {--} examination of active movements of the cervical spine in the sitting position and thereafter during passive movements. Examination of cervicothoracic transition and thoracic spine. The following techniques have been used: soft techniques, rib mobilisation by Mojžíšová, Čápová's exercises, post isometric relaxation of muscles and its modifications {--} anti-gravitation relaxation, facilitation {--} ball massages, manipulation + physical therapy. I have prepared both short- and long-term rehabilitation plans for all patients. Besides that, I mentioned examples of methods primarily focused on movement education and correct body posture. Results of my thesis can be used by both the unprofessional (as an information source) and professional public. Klíčová slova: krční páteř; pohybový stereotyp; správné držení těla; stres; svaly krční páteře; cervical spine; locomotion stereotype; correct posture; stress; cervical muscles Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Klinika a fyzioterapie u přetížených šíjových svalů

Abstrakt Ve své práci se zabývám fyzioterapií přetížených šíjových svalů. Toto téma je mi blízké proto, že se po zdravotní stránce týká i mé osoby. Pro tento výzkum jsem si vybrala tři pacienty, se ...

KOLIBÍKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Alimentární infekce a intoxikace v okrese České Budějovice
PRAŽMOVÁ, Zuzana
2009 - český
Výskyt alimentárních nákaz souvisí s životní úrovní a životním stylem populace. Přestože by se zdálo, že v dnešní době je hygiena a zdravotní výchova na vysoké úrovni, každoročně se i v České republice setkáváme s výskytem alimentárních nákaz. Bakalářské práce ve své teoretické části shrnuje pomocí dostupné literatury základní informace o problematice alimentárních onemocnění. Je zaměřena na rozdělení alimentárních nákaz a jejich stručnou charakteristiku. Popisuje základní pravidla prevence alimentárních nákaz, jež byla Světovou zdravotnickou organizací shrnuta do tzv. 5 klíčů. Cílem praktické části je zjistit informovanost spotřebitelů v okrese České Budějovice a zásadách bezpečného zacházení s potravinami a dále zjistit jaké je povědomí veřejnosti o rizicích infekce při nesprávném zacházení s nimi. K dosažení výzkumného cíle byly stanoveny 3 hypotézy. Byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu - technika dotazníku. Výzkum probíhal v okrese České Budějovice a výzkumný soubor byl tvořen náhodně vybranými respondenty a to z řad laické veřejnosti a z řad studentů ZSF. Souhrn zahrnoval celkem 300 respondentů. Na základě získaných a statisticky vyhodnocených dat byly všechny hypotézy potvrzeny. Výsledky výzkumu však prokázaly, že znalosti zásad bezpečného zacházení s potravinami a informovanost o alimentárních nákazách nejsou u obyvatel okresu České Budějovice na uspokojivé úrovni. Bakalářská práce může sloužit jako podpora při zdravotní výchově obyvatelstva ze strany orgánů státní správy, dále může být využita i jako studijní materiál pro studenty i širokou veřejnost. The incidence of alimentary infection is closely connected with the standard of living and the lifestyle. Even though hygiene and health education seem to be maintained at a high level, there is a yearly incidence of alimentary infections in the Czech Republic.The theoretical part of this Bachelor´s work summarises basic information of alimentary diseases as they are reported in professional literature. The attention is paid to different kinds of alimentary infections, their brief description and prevention essentials which were introduces as the 5 keys by the World Health Organisation. The aim of the practical part has been to find out how much are the inhabitants in the region of České Budějovice informed about safe handling of food and what they know about infection risks resulted from unsuitable or inappropriate food handling. There were three hypotheses stated at the beginning. A quantitative research method, a questionnaire, was used. The survey was realised in the region of České Budějovice and the research set was made up by randomly chosen respondents of both laymen and professionals (students of the Faculty of Health and Social Studies). Three hundred respondents were asked to complete the questionnaire. The questionnaire data, statistically processed, have proved the hypotheses. The findings have shown that the common knowledge of safe food handling is not yet satisfactory in the region of České Budějovice. The Bachelor´s work can be used as a supportive material in health education realised by the state authorities or as a study material for students and general public. Klíčová slova: Onemocnění; potraviny; prevence; hygiena; výchova; Disease; food; prevention; hygiene; education Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Alimentární infekce a intoxikace v okrese České Budějovice

Výskyt alimentárních nákaz souvisí s životní úrovní a životním stylem populace. Přestože by se zdálo, že v dnešní době je hygiena a zdravotní výchova na vysoké úrovni, každoročně se i v České ...

PRAŽMOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Služby Harm Reduction na tanečních akcích v klubech i pod širým nebem
PEŠEK, Martin
2009 - český
Prostředí tanečních akcí přináší kromě zábavy i značná rizika a zátěž pro jejich návštěvníky. Nejde jen o zvýšenou dostupnost drog v tomto prostředí. Jedinec je zde vystaven i dalším vnějším faktorům, které jej mohou přímo či nepřímo ohrožovat na zdraví. Nikoli eliminace, ale minimalizace těchto rizik je hlavním posláním služeb Harm Reduction, které jsou v prostředí tanečních akcí realizované terénními programy neziskových organizací plnící úkoly státní protidrogové politiky. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu Harm Reduction. Přibližuje čtenáři nejen obecný princip modelu, ale seznamuje i se specifickými službami jako je například testování tablet syntetických drog, které jsou poskytovány účastníkům tanečních akcí. Tato práce dále přináší charakteristiku prostředí tanečních akcí, informuje o vývoji a současném stavu v České republice. Zevrubně informuje také o nejčastějších psychoaktivních látkách a jejich rizicích, jež jsou v tomto prostředí nadužívány. V závěrečné kapitole pak pojednávám o termínu bezpečného prostředí taneční akce, který vychází z tuzemských i zahraničních doporučení vládních organizací. Cílem práce bylo porovnat poskytované služby se subjektivním pohledem příjemců služeb. Cíl práce byl splněn. První hypotéza potvrzuje, že přítomnost služeb Harm Reduction je více než 70 % účastníků vnímána pozitivně jako součást bezpečného prostředí taneční akce. Druhá hypotéza potvrzuje, že průběžné doplňování programu novými službami, včetně využití služeb zrušených, je účastníky tanečních akcí pozitivně přijímáno. K šetření byla zvolena kvantitativní metoda. Data byla získávána pomocí anonymních dotazníků. Výzkumný soubor tvořilo 60 účastníků tanečních setkání ve městech Plzeň, Praha a České Budějovice. Výsledky práce by mohli být použity jako zpětná vazba pro terénní programy působící v prostředí tanečních akcí. Práce poukazuje na aktuální problémy a naznačuje možná řešení a východiska pro budoucnost. The environment of dance events brings, apart from entertainment, considerable risks and stress to those who attend these events. This does not concern only the easy availability of drugs in this environment. The individual person is exposed to further external factors that may, directly or indirectly, endanger his / her health. The main task of services provided by Harm Reduction in the environment of dance events by field programmes of non-profit organizations fulfilling tasks of the state antidrug policy, is to minimise and not to eliminate these risks. The theoretical part is focused on defining the term of ``Harm Reduction{\crqq}. It explains to the readers not only the general principle of the model, but also acquaints them with specific services, such as testing tablets of synthetic drugs that become available to visitors to dance events. Further, this thesis presents characteristic features of the environment of dance events, informs on the development and the present state in the Czech Republic. It informs comprehensively on the most frequent psychoactive substances that are overused in this environment and the risks thereof. In the final chapter, I deal with the term of the safe dance event environment, which is based on Czech and foreign recommendations by government organizations. The objective of my thesis was to compare the provided services, with a subjective view of the recipients of these services. The objective of the thesis was fulfilled. The first hypothesis confirms that the presence of the Harm Reduction services is positively viewed by over 70 per cent of the participants, as part of a safe environment of a dance event. The second hypothesis confirms that the continuous enlargement of the programme with new services, including services already cancelled, is positively viewed by the participants in dance events. I used the quantitative method for the investigation. The data were obtained by means of anonymous questionnaires. The research set comprised sixty participants in dance events in the towns of Pilsen, Prague and České Budějovice. The results of my thesis could be sued as a feed back for field programmes applied in the environment of dance events. The thesis points out topical problems and suggests possible solutions and starting points for the future. Klíčová slova: drogy; extáze; Harm Reduction; taneční akce; taneční scéna; drugs; extasy; Harm Reduction; dance events; dance scene Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Služby Harm Reduction na tanečních akcích v klubech i pod širým nebem

Prostředí tanečních akcí přináší kromě zábavy i značná rizika a zátěž pro jejich návštěvníky. Nejde jen o zvýšenou dostupnost drog v tomto prostředí. Jedinec je zde vystaven i dalším vnějším faktorům, ...

PEŠEK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Informovanost o zdravém životním stylu pacientů s diagnózou diabetes mellitus
BEČKOVÁ, Věra
2009 - český
Cílem této práce je zmapovat aktuální situaci informovanosti o zdravém životním stylu diabetiků. Zjistit zda jsou informace o zdravém životním stylu pro pacienty dostupné, dostatečně srozumitelné a zda se jimi také řídí. Pro tuto práci jsem stanovila 4 hypotézy: 1. Pacienti s diagnózou diabetes mellitus mají pocit dostatku informací o zdravém životním stylu v rámci své nemoci. 2. Třetina respondentů má pocit, že pro ně informace o zdravém životním stylu v souvislosti s jejich chorobou nejsou dostupné. 3. Třetina respondentů má potíže s porozuměním informací o zdravém životním stylu v souvislosti s jejich chorobou. 4. Více než polovina respondentů se řídí informacemi o zdravém životním stylu v souvislosti s jejich chorobou. Vybranou skupinu osob pro výzkum tvořili pacienti s diagnózou diabetes mellitus. Údaje byly získány pomocí anonymního dotazníku, který byl určen respondentům navštěvujícím dvě diabetologické ambulance ve Znojmě, bez ohledu jejich věk, pohlaví a typ diabetu. Dohromady bylo distribuováno 150 dotazníků. Konečný počet použitých dotazníků pro zpracování dat však tvořil po vyřazení neúplně nebo chybně vyplněných položek 118 dotazníků. Výsledky výzkumu ukázaly, že většina pacientů se cítí být o této problematice dostatečně informována a informace se jim zadají také dostupné, navzdory těmto skutečnostem, se však informacemi, které se týkají zdravého životního stylu plně řídí pouze 22,9% všech respondentů, zbytek si nedokáže poradit se vším, co by měli zvládnout nebo vůbec nedokáže změnit svůj životní styl v souvislosti s radami od profesionálů. Touto prací bych ráda zdůraznila význam informací, které mohou pomoci pacientům s chorobou diabetes mellitus předcházet nepříznivým komplikacím této nemoci, a tím zajistit zlepšení kvality jejich života. K těmto aspektům však musí patřit také zájem nemocného o sebe sama a uvědomění si důležitosti dodržování zásad zdravého životního stylu. Proto považuji šíření informací o zdravém životním stylu diabetiků za velmi důležité, a doufám, že k tomuto účelu poslouží také má bakalářská práce. This thesis aims to depict the contemporary situation in diabetes patients{\crq} awareness of healthy life style and to determine whether the information on healthy life style is reasonably accessible and comprehensible to patients or not and whether they abide by the rules. I set four assumptions for this thesis: 1. The diabetes mellitus patients feel that the information on healthy life style within the frame of their illness is sufficient and accessible. 2. One third of the informants feels that the information on healthy life style in terms of their disease is not accessible. 3. One third of the informants has difficulties with apprehension of the information on healthy life style in terms of their illness. 4. More than half of the informants abides by the information on healthy life style in terms of their illness. The selected group of informants consisted of diabetes mellitus patients. The data were extracted from anonymous questionnaire intended for the patients of two diabetology clinics in Znojmo regardless their age, sex or diabetes type. 150 questionnaires were distributed. The finite number of questionnaires used for data compilation after elimination of erroneously or incompletely filled items was 118. The results of the research revealed that most of the patients feel sufficiently informed and that the information on healthy life style is reasonably accessible. Nevertheless only 22,9% of informants abide by the information on healthy style, the rest of the informants is not able to manage all the rules they should be conformant with or cannot change their life styles in accordance with the advices of professionals. I would like to emphasize the importance of information on healthy life style in the frame of diabetes mellitus that can help the patients to prevent the unfavourable complications of this disease and therefore improve the quality of their lives. Nevertheless also the patient must feel the consciousness and need to abide the rules of healthy life style. That is why I consider the distributing information on healthy life style of diabetics very important and hope that my thesis will also serve this purpose. Klíčová slova: diabetes mellitus; diabetická dieta; edukace; informace; komplikace; obezita; péče o tělo; pohybová aktivita; diabetes mellitus; diabetes diet; education; information; complication; obesity; aid; physical activity Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Informovanost o zdravém životním stylu pacientů s diagnózou diabetes mellitus

Cílem této práce je zmapovat aktuální situaci informovanosti o zdravém životním stylu diabetiků. Zjistit zda jsou informace o zdravém životním stylu pro pacienty dostupné, dostatečně srozumitelné a ...

BEČKOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Prevence sociálně patologických jevů v rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání
BIDLOVÁ, Jana
2009 - český
Vzhledem k přechodu českého školství na školní vzdělávací programy se změnil i způsob provádění primární prevence. Do výuky byla zavedena průřezová témata a žáci v průběhu povinné školní docházky plní dané klíčové kompetence. Cílem této práce bylo zhodnotit, zda školní vzdělávací programy podporují provádění primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách. V praktické části byla využita výzkumná metoda kvantitativního výzkumu, technika dotazníku a nestandardizovaného rozhovoru. Využití pro praxi: Především materiál pro pedagogy, vypovídající o kvalitě školních vzdělávacích programů. With regard to the transition of the Czech school system to school educational programmes, the manner of conducting prevention has also changed. The cross-sectional topics were encluded to the education. Pupils performs pivotal competences. My objective was to find out whether the school educational programmes support the prevention of socially pathological phenomena at the primary schools. The method used in practical part is the quantitative research, the technique of processing is a questionnaire and non-standardised conversations. Usage for profession: In general material for pedagogues talking about quality of school educational programmes. Klíčová slova: školní vzdělávací program; sociálně patologické jevy; primární prevence; průřezová témata; klíčové kompetence; school educational programme; socially pathological phenomenas; prevention; cross-sectional topics; pivotal competences Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Prevence sociálně patologických jevů v rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání

Vzhledem k přechodu českého školství na školní vzdělávací programy se změnil i způsob provádění primární prevence. Do výuky byla zavedena průřezová témata a žáci v průběhu povinné školní docházky plní ...

BIDLOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji
TOMÁŠKOVÁ, Anděla
2009 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji

TOMÁŠKOVÁ, Anděla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze