Počet nalezených dokumentů: 16774
Publikováno od do

Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd
Matějčková, Michaela
2023 - český
Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází z výzkumu, který byl před danou dobou prováděn na stejných stanovištích a z tehdy nasbíraných dat (rok 2010). Bylo vykopáno 16 půdních sond v porostech umělých a přirozených a ve čtyřech vegetačních stupních, byly odebrány vzorky a v laboratoři pak provedeny vybrané analýzy, s předpokladem pro výraznější změny. Ty byly až na dvě výjimky, velice nepatrné, což může pro další vývoj zkoumaných lesních porostů nebo pro zahrnutí analýz do obnovy OPRL, LHP či LHO představovat pozitivní aspekt. Zmíněné rozdíly ve vlastnostech byly zejména v B horizontech u přirozených porostů, a to u pH/KCl, kdy byla hodnota oproti původnímu stavu významně nižší ve 4. vegetačním stupni, což značí okyselení půdy. V druhém případě šlo o rozdíly mezi vegetačními stupni, a to opět nejvýrazněji u 4. vegetačního stupně, kdy významně vzrostlo množství celkového dusíku, což lze vnímat v souvislosti se snížením pH a mohlo by být odůvodněno projevujícím se vlivem člověka, který je v nižších vegetačních stupních logicky intenzivnější oproti vyšším horským polohám. This bachelor thesis deals with the issue of changing soil properties between forest stands in vegetation stages on a medium-term scale and their impact, significance and use in forestry practice. It is based on research that was carried out at the same locations before that time and on the data collected at that time (year 2010). Sixteen soil probes were excavated in artificial and natural stands and in four vegetation stages, samples were taken and then selected analyses were carried out in the laboratory, with the assumption of significant changes. These were, with two exceptions, very minor, which may be a positive aspect for the further development of the examined forest stands or for the inclusion of analyses in the restoration of “OPRL”, “LHP” or “LHO”. The mentioned differences in properties were especially in the B horizons of natural stands, namely for pH/KCl, where the value was significantly lower compared to the original state in the 4th vegetation stage, which indicates soil acidification. In the second case, it was a matter of differences between vegetation stages, again most markedly in vegetation stage 4, when the amount of total nitrogen increased significantly, which can be perceived in connection with a decrease in pH and could be justified by the manifestation of human influence, which is logically more intense in the lower vegetation stages compared to higher mountain positions. Klíčová slova: celkový obsah dusíku; celkový obsah uhlíku; pH/KCl; přirozené porosty; umělé porosty; artificial stands; natural stands; total carbon content; total nitrogen content Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd

Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází ...

Matějčková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
2023 - český
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě. The thesis deals with the documentation of a timbered building in the village of Čeladná from the beginning of the 20th century. The thesis contains a complete description of all structures and details of the building, including photo documentation. For better recording, a 3D model of the wooden structure was created and the accuracy of the existing documentation was checked. The identified structural failures were plotted in the views generated from this model. The overall condition of the building and its causes were evaluated and recommendations for its possible restoration were described, taking into account its economic and historical value. Klíčová slova: dřevostavba; historie stavby; obnova; ochrana dřeva; poškození dřeva; průzkum konstrukce; roubená konstrukce; building history; restoration; structural survey; timber building; timber damage; timber frame; timber preservation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Průzkum a dokumentace roubené stavby

Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo ...

Pytel, Kristián
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích
Sejkorová, Michaela
2023 - český
Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou nejdříve obecně shrnuty skokové soutěže, včetně penalizací v nich. Další kapitoly se věnují požadavkům pro výběr skokového koně, jaké vlastnosti by měl mít, tj. jeho exteriér, povaha, temperament a původ. Následně je pojednáváno o správném lonžování koně, o jeho přípravě na obsednutí, a také o samotném obsedání koně, které je nezbytné pro každý výcvik mladého koně. Hlavní část bakalářské práce je základní výcvik mladého koně. Tato část se zabývá postupným stupňováním výcvikových požadavků, tedy prací mladého koně na jízdárně i v terénu, a také prací s kavaletami přes gymnastická cvičení až po samostatné skoky. Závěr práce je věnován přípravě mladého koně na první závody a následným navyšováním jezdeckých požadavků na mladého koně směřujícím k účasti koně na vyšších stupních soutěží. The content of the bachelor‘s thesis on the topic "Training of a young horse with a focus on the use in jumping competitions" is the gradual development of a young horse to an adult individual with competition experience. It is divided into several chapters in which jumping competitions are first summarised in general, including the penalties in them. Other chapters deal with the requirements for selecting a jumping horse, what characteristics it should have, i.e. its exterior, character, temperament and origin. Then the proper longeing of the horse, its preparation for saddling, and the actual saddling of the horse itself, which is essential for any training of a young horse. The main part of the bachelor thesis is the basic training of the young horse. This part deals with the gradual gradation of training requirements, i.e. the work of the young horse on the riding arena and in the field, and also the work with cavalettes through gymnastic exercises to independent jumping. The conclusion of the thesis is devoted to the preparation of the young horse for the first competitions and the subsequent increase of the riding requirements for the young horse towards the participation of the horse in higher levels of competitions. Klíčová slova: kůň; lonžování; obsedání; penalizace; požadavky; skákání; zkušenosti; experience; horse; jumping; longeing; penalties; requirements; saddling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích

Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do ...

Sejkorová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Bukáčková, Silvie
2023 - český
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. Začínající kapitola teoretické části ujasňuje syndrom vyhoření a jeho diagnostiku. Dále navazuje na rozdílnost a srozumitelnost mezi depresí a stresem. Další kapitola v teoretické části se věnuje výzkumu se zaměřením na syndrom vyhoření u učitelů středních škol, kterému se věnovali odborníci Masarykovy univerzity v Brně. V závěru se teoretická část věnuje informacím a přehledu profesí, které nejvíce ohrožuje syndrom vyhoření, na které navazuje kapitola zabývající se konkrétně stresem v učitelské profesi. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření zaměřenému na stres, vyhoření a prevenci. Cílem práce bylo porovnat zjištěné výsledky s výzkumy učitelů, které byly provedeny v České republice. Pro výzkumné kvantitativní šetření byl sestaven vlastní anonymní dotazník, který byl rozdán respondentům tedy žáků dvou středních škol v jesenickém okrese. Základní výzkumnou otázkou této práce bylo zjistit, do jaké míry jsou stresem v současné době učitelé ovlivněni a jak se jim brání. Z výzkumu plyne, že se stres a vyhoření učitelů se projevuje ve změně jejich chování. Učitelé tyto změny vnímají jako způsob podrážděnosti, nespokojenosti a agresi. Jako prevenci používají pravidelný pohyb a snaží se svůj volný čas trávit s rodinou a přáteli. Abstract The bachelor thesis focuses on the issue of burnout syndrome in secondary school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into several areas. The beginning chapter of the theoretical part clarifies the burnout syndrome and its diagnosis. It then goes on to establish the difference and clarity between depression and stress. The next chapter in the theoretical part is devoted to research focusing on burnout syndrome in secondary school teachers, which was conducted by experts from Masaryk University in Brno. The theoretical part concludes with information and an overview of the professions most threatened by burnout syndrome, followed by a chapter dealing specifically with stress in the teaching profession. The practical part is devoted to a research investigation on stress, burnout and prevention. The aim of the work was to compare the findings with research on teachers that has been conducted in the Czech Republic. For the quantitative research investigation, a self-administered anonymous questionnaire was designed and distributed to the respondents, i.e. pupils of two secondary schools in the Jeseník district. The basic research question of this paper was to find out to what extent teachers are currently affected by stress and how they resist it. The research shows that teachers' stress and burnout are manifested in changes in their behaviour. Teachers perceive these changes as a way of irritability, dissatisfaction and ag-resis. They use regular exercise as prevention and try to spend their free time with family and friends. Klíčová slova: deprese; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; prevention; burnout syndrome; depression; stress; teacher Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol

Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. ...

Bukáčková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému
Jedličková, Žaneta
2023 - český
Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a zároveň objasnit její souvislost se schopností vytvořit kořenový systém, případně konečný produkt – semeno máku v rámci výnosotvorného procesu. Laboratorní část experimentu byla prováděna na Ústavu pěstovaní, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Pozorování a měření se uskutečnilo na polním pokusu v katastru obce Chvalíkovice v roce 2022 pod vedením firmy OSEVA PRO s.r.o. Výsledky potvrdily očekávání, kdy při zvyšování intenzity sucha docházelo ke snižování počtu vyklíčených jedinců. Při testování vitality byly zjištěny značné rozdíly mezi jednotlivými genotypy. Zjištěny byly i rozdíly ve velikosti kořenového systému a výši výnosu semene. Zajímavým zjištěním této práce byla data, která ukazují vyšší počet vyklíčených jedinců při teplotě 10 °C oproti testování při teplotě 20 °C. Při korelaci dat vitality osiva máku a velikosti kořenového systému máku byla shledána statisticky významná závislost. Čím je osivo vitálnější, tím je schopnější rostlina vytvořit mohutný kořenový systém v počátečních fázích růstu. Avšak tato vazba se již jednoznačně nepromítá do výše výnosu máku. Neexistuje průkazná závislost mezi vitalitou osiva máku a jeho následnou výší výnosu semene. Do výnosotvorného procesu semene máku vstupuje nespočet vnějších faktorů, tudíž nelze říci, že vysoce vitální osivo zajistí velké množství kvalitního makového semene. The thesis deals with seed vigour testing of 10 selected poppy genotypes. The aim was to determine the tolerance of poppy seed to selected suboptimal abiotic factors such as drought and temperature, and to clarify its relationship with the ability to form the root system or the final product - poppy seed in the yield-forming process. The laboratory part of the experiment was carried out at the Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University in Brno. Observations and measurements were carried out in a field experiment in the municipality of Chvalíkovice in 2022 under the direction of OSEVA PRO s.r.o. The results confirmed the expectation that the number of germinated individuals decreased with increasing drought intensity. Significant differences between genotypes were found when testing for vigour. Differences in root system size and seed yield were also found. An interesting finding of this work was the data showing a higher number of germinated individuals at 10 °C compared to testing at 20 °C. A statistically significant relationship was found when poppy seed vigour data were correlated with poppy root system size. The more vigorous the seed, the more able the plant is to form a robust root system in the early stages of growth. However, this relationship is no longer clearly reflected in the yield of poppy. There is no conclusive relationship between the vigour of poppy seed and its subsequent seed yield. A myriad of external factors enter into the poppy seed yield process, so it cannot be said that a highly vigorous seed will produce a large quantity of quality poppy seed. Klíčová slova: mák setý; stres suchem; vitalita; drought stress; poppy; Papaver somniferum L.; vigour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému

Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a ...

Jedličková, Žaneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Electrochemical detection of prion proteins
Chepizhko, Veronika
2023 - anglický
Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V tomto výzkumu byly použity myší antigen a protilátka, kteří nejsou tak infekční jak prionové proteiny. Hlavní výzkum je založen na elektrochemické detekci proteinů pomocí klasické tříelektrodové impedanční metody. Jako výsledek, byla prokázaná účinnost této metody a byla nalezená vhodná koncentrace protilátky a antigenu. To je důležité, protože znalost vhodné koncentrace, která se v této metodě používá, umožňuje získat přesné výsledky a zároveň používat chemikálie racionálně. This study is focused on different methods that allow to detect prion proteins (infectious proteins, causing a group of fatal neurogenerative diseases, affecting humans or other animals). In this research mice antigen and antibody, that are not infectious as prion proteins, were used as a model. The main research is based on electrochemical protein detection, using classical three-electrode impedance method. As a result, efficiency of this method was proofed, and appropriate concentration of antibody and antigen was found. This is important because knowing an appropriate concentration that is used in this method allows to get precise results, in the meantime, to use chemicals rationally. Klíčová slova: detekce prionových proteinů; elektrochemie; impedance; interakce protilátka-antigen; antibody-antigen interaction; electrochemistry; prion protein detection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Electrochemical detection of prion proteins

Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V ...

Chepizhko, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji
Pfeifferová, Tereza
2023 - český
Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Teoretická část se zabývá základními pojmy a souvislostmi v oblasti migrace a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována volně dostupná sekundární data. V druhé části je proveden vlastní kvalitativní výzkum, který obsahuje polostrukturované rozhovory se zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě rozhovorů jsou identifikovány nejdůležitější poznatky a problémy, které souvisí se zaměstnáváním cizinců v sektoru výroby. V závěru jsou formulována doporučení, která přispějí ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Na závěr jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a limity práce. Pfeifferová, T. Migrants in the manufacturing sector in the South Moravian region. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor thesis deals with the employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. The theoretical part deals with basic concepts and contexts in the field of migration and employment of foreign workers. The analytical part is divided into two parts. In the first part, freely available secondary data are processed. In the second part, an own qualitative research is carried out, which includes semi-structured interviews with employers and employees. On the basis of interviews, the most important findings and problems related to the employment of foreigners in the manufacturing sector are identified. In conclusion, recommendations are formulated that will contribute to improving the situation in the field of employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. In the end, the most important findings and limits of the work are discussed. Klíčová slova: cizinec; Jihomoravský kraj; migrace; migrant; sektor výroby; trh práce; zahraniční pracovník; foreign worker; foreigner; labour market; manufacturing sector; migration; South Moravian region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji

Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru ...

Pfeifferová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole
Vávrová, Jitka
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů poranění. Empirická část je vypracována na zá-kladě didaktického testu. Cílem je zmapování teoretických znalostí žáků, na nej-menované střední odborné škole v rámci Jihomoravského kraje, z laické první pomoci. Na základě výsledků jsou zpracovány grafy, celkové shrnutí i závěr s doporučením pro pedagogickou praxi. The bachelor's thesis is focused on students' knowledge of pre-medical first aid. The theoretical part provides an overview of the history of first aid, its division and general first aid procedures for selected types of injuries. The empirical part is de-veloped on the basis of a didactic test. The aim is to map the theoretical know-ledge of pupils, at the unnamed secondary vocational school within the South Mo-ravian region, from lay first aid. Based on the results, graphs, an overall summary, and a conclusion with recommendations for pedagogical practice are prepared. Klíčová slova: předlékařská první pomoc; teoretické znalosti; zraněný; injured; pre-medical first aid; theoretical knowledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů ...

Vávrová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aspekty produkce jatečných prasat
Hodanová, Natálie
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční vlastnosti a popis jednotlivých kategorií prasat. Dále je popisována klasifikace a zpeněžování jatečných prasat v České republice. V poslední části se bakalářská práce věnuje aktuální úrovni produkce vepřového masa v České republice. This bachelor thesis deals with aspects of the production of slaughter pigs. The introductory part focuses on the production of slaughter pigs in the Czech Republic and around the world. The main part discusses the production characteristic and describes individual categories of pigs. Furthermore, the thesis deals with classifying and monetization of slaughter pigs in the Czech Republic. The last part of the thesis is dedicated to the current pork production level in the Czech Republic. Klíčová slova: chov prasat; klasifikace; produkce prasat; technologie; classification; pig breeding; pig production; technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Aspekty produkce jatečných prasat

Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční ...

Hodanová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu
Purčová, Lenka
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost sportovce. Do těchto faktorů byl zařazen například stres, nevhodné chování trenéra, motivace a problémy, týkající se příjmu potravy. Praktická část vychází z rozhovorů, které byly vedeny se studenty sportovního gymnázia. Je zaměřena především na faktory, které negativně ovlivňovali respondenty při studiu a zároveň při sportu, kterému se vrcholově věnovali. The bachelor's thesis is aimed at students of sports gymnasiums who are highly engaged in a sport. It highlights the most common factors that have a primarily negative impact on an athlete's development and performance, such as stress, inappropriate coaching behaviour, lack of motivation, and issues related to nutrition. The practical part of the thesis is based on interviews conducted with sports gymnasium students. It mainly focuses on the factors that negatively affected the respondents during their studies and their pursuit of top-level performance in their chosen sport. Klíčová slova: chování trenéra; individuální vzdělávací plán; motivace; poruchy přijmu potravy u sportovců; sportovní gymnázia; stres; athlete influencing factors; coaching behavior; eating disorder in athletes; motivational factors; personalized education plan; sports gymnasium; stress Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu

Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost ...

Purčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze