Počet nalezených dokumentů: 817
Publikováno od do

Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel
Miziová, Hana
2015 - slovenský
Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. století a počátku 21. století lokalizovaných v České a Slovenské republice s cílem vymezit základní principy a zásady pro zahradní - architektonické řešení podnikových areálů a sídel. Analyzuje vybrané areály a hledá mezi nimi spojitosti v řešení. Práce stručně zachycuje i tendence v tvorbě v zahraničí z důvodu jejich vlivu na tvorbu na našem území. Na základě vyplývajících zásad je vypracována studie modelového území a konkrétního objektu, která je doložena grafickým zpracováním. Jedná se o území průmyslového parku - Nitra Sever. The bachelor thesis is focused on landscaping an administrative, production and mix-used areas which were built in 20. and 21. centrury with focus on reviewing and evaluating basic principles to be applied in landcaping those areas. Thesis documents and analyzes selected areas and looks for connections and similarities in design solutions. Thesis briefly suggests tendencies and progress in designing and landscaping such areas. Those tendencies are to be awaited not only in Czek and Slovak republic but in foreign countries as well. Based on principles a study is created consisting of a model area and a particular object which is graphically designed for an industrial park - Nitra Sever. Klíčová slova: administrativní areál; podnikový areál; zahradní architektura Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel

Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. ...

Miziová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva
Musila, Jan
2015 - český
Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva Práce hodnotí rozdíly mezi krmivy, která jsou užívána k zimnímu doplnění zásob včel, a to jak na základě zevrubné literární analýzy, tak formou laboratorních rozborů a polních experimentů. Definuje primární, sekundární a terciální zdroje potravy, zabývá se problematikou obsahu a tvorby hydroxymethylfurfuralu v potravě včel, jasně charakterizuje glycidové druhy krmiva, jejich vývoj a s nimi spojené riziko falšování medu. Práce je také zaměřena na specifika výživy včely medonosné (Apis mellifera) a jejich vývojových stádií, podrobněji pak na sacharidovou složku potravy. Přináší dílčí výsledky polního experimentu přezimovatelnosti včelstev na celkově 6 stanovištích ve 3 různých lokalitách České republiky a chemickou analýzu krmiv. V závěru práce jsou zhodnoceny dosavadní poznatky a výsledky odborných experimentů a studií, objasňujících problematiku výživy, krmiv a také geneticky založené imunity a detoxifikace včely medonosné, spolu s výsledky experimentu, vedeného v rámci této práce. This thesis deals with an evaluation of differences between feedstuffs which are used for winter restocking of bee-colonies. This was done with the help of comprehensive both literary and laboratory analysis and field experiments. It defines primary, secondary and terciary sources of food. It deals with the problematics of content and forming of hydroxymethylfurfural in bees' food, it clearly characterizes glycidic types of feedstuffs, their development and risk of false honey production which is connected with it. This thesis also focuses on the specifics of honeybee's nutrition and its stages of development. Special attention was paid on sacharide components of these feedstuffs. The thesis brings intermediate results of fields experiment of wintering skills at 6 stands at 3 various locations in the Czech Republic. It also presents a chemical analysis of feedstuffs. In conclusion there are evaluated present findings and results of specialized experiments and studies, explaining the problematics of nutrition, feedstuffs and also genetics-based immunity and detoxication of honeybee, together with the results of experiment, which was performed within this thesis. Key words: honeybee, bee feedstuffs, sacharides, HMF, wintering Klíčová slova: krmiva včel; včela medonosná; zimování Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva

Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva Práce hodnotí rozdíly mezi krmivy, která jsou užívána k zimnímu doplnění zásob včel, a to jak na základě zevrubné literární ...

Musila, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Úprava a zpracování vína pro další nápojové aplikace
Zelenka, Martin
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy a zpracování vína s následnou aplikací pro výrobu aromatických vín a pro výrobu lihovin na bázi vína. Stěžejním prvkem jsou teoretické znalosti chemického složení vína s jeho praktickým patentovým zpracováním až do podoby produktů uveditelných na spotřebitelský trh. Součástí bakalářské práce jsou senzorické, analytické a legislativní opory a jejich vyhodnocení v grafické i tabelární podobě. This bachelor thesis deals with the possibilities of a treatment and processing of wine with a subsequent application for the aromatic wine production and spirits production based on wine. A key element is the theoretical knowledge of the chemical composition of wine and its practical patent processing up to form of the product which can be introduced into the consumer market. A part of the bachelor thesis is sensory, analytical and legislative support and its evaluation in a graphic tabular form. Klíčová slova: analýza; legislativa; lihoviny; norma; senzorika; úprava; víno; vyhodnocení; zpracování Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Úprava a zpracování vína pro další nápojové aplikace

Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy a zpracování vína s následnou aplikací pro výrobu aromatických vín a pro výrobu lihovin na bázi vína. Stěžejním prvkem jsou teoretické znalosti chemického ...

Zelenka, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji
Josková, Marie
2015 - český
Bakalářská práce s názvem Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji je zaměřena na analýzu stavu ekologického zemědělství v Pardubickém kraji. V teoretické části jsou definovány pojmy vztahující se k ekologickému zemědělství, popsán je jeho vznik a vývoj zejména v České republice, principy a zásady, legislativa, kontrola a certifikace, značení bioprodukce a současný stav v České republice a stručně také ve světě. Praktická část obsahuje z veřejně dostupných zdrojů Ministerstva zemědělství zpracovaný stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji z hlediska počtu subjektů, výměry půdy a produkce a také analýzu povědomí obyvatel Hlinska a Chrudimi o ekologickém zemědělství a biopotravinách, která byla získána formou dotazníkového šetření. Bachelor thesis entitled Situation of organic farming in Pardubice region is focused on analyzing the situation of organic farming in the Pardubice region. The teoretical part defines terms related to organic farming, describes its formation and development particularly in the Czech Republic, its principles and polices, legilation, inspection and certification, marking bioproduction and the current situation in the Czech republic and briefly also in the world. The practical part contains from publicly available sources of the Ministry of Agriculture processed state of organic farming in the Pardubice region in terms of numbers of subjects, acreage and production and also analyzed public awareness of organic farming and organic food in Hlinsko and Chrudim, which was obtained by questionnaire. Klíčová slova: biopotraviny; dotazníkové šetření; ekologické zemědělství; Pardubický kraj Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji

Bakalářská práce s názvem Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji je zaměřena na analýzu stavu ekologického zemědělství v Pardubickém kraji. V teoretické části jsou definovány pojmy ...

Josková, Marie
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Charakteristika podnikatelských aktivit vybraného subjektu podnikajícího v režimu ekologického zemědělství (SONNENTOR s.r.o.)
Opluštilová, Eliška
2014 - český
První část bakalářské práce popisuje obor ekologického zemědělství. Zahrnuje jeho definici, historii, vývoj v České republice, pojmy ekologického zemědělství, principy a cíle, platnou legislativu a značení. V druhé části jsem se zaměřila na stav ekologického zemědělství v Jihomoravském kraji a dále charakterizovala podnikatelské aktivity společnosti Sonnentor, s. r. o. a zpracovala SWOT analýzu. The first part of the thesis describes the scope of organic agriculture. Includes its definition, history, and development in the Czech Republic, the concepts of organic farming principles and objectives, legislation and signage. In the second part I will focus on the status of organic agriculture in the South Moravian region and characterized the entrepreneurial activities of the company Sonnentor, s. r. o. and I processed SWOT analysis. Klíčová slova: ekologické zemědělství; Sonnentor; s. r. o..; SWOT analýza Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Charakteristika podnikatelských aktivit vybraného subjektu podnikajícího v režimu ekologického zemědělství (SONNENTOR s.r.o.)

První část bakalářské práce popisuje obor ekologického zemědělství. Zahrnuje jeho definici, historii, vývoj v České republice, pojmy ekologického zemědělství, principy a cíle, platnou legislativu a ...

Opluštilová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Třídění mincí pomocí strojového vidění
Čupová, Jana
2014 - český
Bakalářská práce je zaměřena na třídění mincí pomocí rozpoznávání obrazu kamerou. Je zde využit krokový motorek, LED pásky, rozpoznávání obrazu pomocí webové kamery s HD rozlišením, vývojové prostředí Control Web s rozšířením VisionLab, elektromagnety a třídící model z plexiskla. Propojení aplikace s modelem je pomocí průmyslového systému vstupních a výstupních modulů Datalab. V praktické části je popsáno sestrojení a vývoj modelu, vývoj aplikace a také další praktiky použité pro uskutečněné třídění mincí pomocí optického senzoru. Cílem práce je rychlé třídění mincí ve třech státních měnách. My bachelor's work is focused on sorting of coins using picture recognition by a camera. The stepping motor, LED bands, picture recognition by HD web camera, Control Web development environment with VisionLab extension, electromagnets and a sorting Plexiglas model are used. The application and the model are connected through a system of input and output Datalab modules. In the practical part of work the construction and development of the model, application development and other steps used in the process of sorting of coins by optic sensor are described. Fast sorting of coins in three different currencies is the goal of this work. Klíčová slova: control web; třídění mincí; třídící model; VisionLab Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Třídění mincí pomocí strojového vidění

Bakalářská práce je zaměřena na třídění mincí pomocí rozpoznávání obrazu kamerou. Je zde využit krokový motorek, LED pásky, rozpoznávání obrazu pomocí webové kamery s HD rozlišením, vývojové prostředí ...

Čupová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Vliv teploty půdy na vývojová stádia vybraných patogenů pšenice
Haraštová, Alena
2014 - český
Téma této bakalářské práce pojednává o vlivu teploty půdy na vývojová stádia vybra-ných listových patogenů pšenice. Pozornost je věnována patogenům Blumeria graminis, Puccinia graminis, Mycosphaerella graminicola, Puccinia recondita a Pyrenophora tritici -- repentis. Patogeny byly detekovány a vyhodnoceny stupněm napadení na fungi-cidně neošetřených variantách pěti různých odrůd ozimé pšenice. Během tohoto pozo-rování byly současně měřeny teploty půdy pod porostem pšenice ve třech různých hloubkách. Sledování bylo prováděno v roce 2013 na pokusné stanici Obora Školního zemědělského podniku v Žabčicích u Brna. The bachelor thesis is aimed at the influence of soil temperature on developmental stages of wheat leaf pathogens. Attention was devoted to incidence of Blumeria graminis, Puccinia graminis, Mycosphaerella graminicola, Puccinia recondita and Pyrenophora tritici -- repentis. Pathogens were detected and evaluated on five selected fungicidal untreated winter wheat varieties. At the same time the soil temperature was measured in three depths under wheat canopy. The evaluation was carried out in research station Žabčice in 2013. Klíčová slova: Listové patogeny; Pšenice setá ozimá; Teploty půdy Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Vliv teploty půdy na vývojová stádia vybraných patogenů pšenice

Téma této bakalářské práce pojednává o vlivu teploty půdy na vývojová stádia vybra-ných listových patogenů pšenice. Pozornost je věnována patogenům Blumeria graminis, Puccinia graminis, Mycosphaerella ...

Haraštová, Alena
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Návrh inovace vícenožového krájecího stroje
Peš, Michal
2014 - český
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá nejen stroji na výrobu dýh, ale zabývá se také druhy dýh a možnosti jejich použití. Konkrétní návrh vícenožového krájecího stroje vychází z nevýhod stávající techniky. Samotné inovativní řešení je z oblasti krájení dýhy. Podstatou je znásobení počtu krájecích nožů a zjednodušení podávání a odebírání krájeného materiálu. Tento návrh má za úkol zefektivnit krájení během jednoho posunu a také zrychlit výrobu. This bachelors work is engage not only machine for production veneer, but it engage also the variety of veneer and their application. Particular proposal more knifes of slicing machine come out from disadvantage presented technology. Alone innovation solving is from area of slicing veneer. Substance is multiplication quantity slicer knifes and simplification serving and taking of cut up material. This inovation have got task more efficient slicing during of one shift and also accelerate production. Klíčová slova: dýhy; podélná kráječka; výřez dřeva Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Návrh inovace vícenožového krájecího stroje

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá nejen stroji na výrobu dýh, ale zabývá se také druhy dýh a možnosti jejich použití. Konkrétní návrh vícenožového krájecího stroje vychází z nevýhod stávající ...

Peš, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Charakteristika programu fair trade a uplatnění jeho prvků v městě Brně
Šanderová, Pavla
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou fair trade systému a uplatněním tohoto systému v městě Brně. Program fair trade je systém pěstování, distribuce a prodeje surovin a produktů z rozvojových zemí pro jejich dlouhodobou podporu. Ve vypracovaném literárním přehledu je shrnuta charakteristika fair trade systému, jeho historie, současnost, dostupnost produktů a aktivit. Druhá část práce je zaměřena na zjišťování dostupnosti fair trade produktů a aktivit v městě Brně a zlepšení aktuálního stavu. Součástí této části bakalářské práce je dotazníkové šetření zaměřené na zájem studentů o fair trade nápoje na Mendelově univerzitě. The bachelor thesis deals with the characteristics of fair trade system and the application of this system in the city of Brno. Program Fair trade is a system of cultivation, distribution and sales of raw materials and products from developing countries for their support. The literature review summarizes the characteristics of fair trade system, its history, present, availability of products and activities. The second part is focused on determining the availability of fair trade products and activities in the city of Brno and improves the current situation. This part of the thesis is the survey focused on students' interest in fair trade beverage at Mendel University. Klíčová slova: fair trade systém; fair trade v České republice; fair trade v městě Brně; Fairtrade certifikace a produkty; producenti z rozvojových zemí Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Charakteristika programu fair trade a uplatnění jeho prvků v městě Brně

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou fair trade systému a uplatněním tohoto systému v městě Brně. Program fair trade je systém pěstování, distribuce a prodeje surovin a produktů z rozvojových ...

Šanderová, Pavla
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers
Horník, Ondřej
2014 - anglický
Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v průmyslu výroby cementu. První část práce se zaměřuje na samotnou existenci politiky CSR v daném průmyslu a na to, jak je dané téma komunikováno s externími stakeholdery skrze nové a moderní komunikační kanály- online včetně využití sociálních médií/sítí. Další část výzkumu se zaměřuje na interní komunikaci CSR, tzn. komunikaci směrem k zaměstnancům. Výsledky jsou porovnány s počáteční hypotézou. Concept of corporate social responsibility (CSR) is a phenomenon on rise- world wide as well locally in Czech Republic. Thesis tries to research what approach to CSR concept in Czech cement industry is practiced. One part of research is focused on actual existence of CSR policy within the industry and communication of given topic towards external stakeholder via new, modern way- online including the us-age of social media/networks. Another part is focused on internal communication of CSR, communication toward the employees. Results of the research are com-pared with the initial hypothesis. Klíčová slova: komunikace online; socialní média/síť; společenská odpovědnost firem; udržitelný rozvoj; vnitřní a vnější komunikace; výrobci cementu Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers

Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v ...

Horník, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze