Počet nalezených dokumentů: 11938
Publikováno od do

Náboženství a mytologie v raně středověké Skandinávii
Kateřina Olšová; vedoucí práce Pavel Smrž
2014 - český
Tato bakalářská práce se zabývá historickým komplexním vývojem náboženství ve skandinávských oblastech v období raného středověku. Významnou část práce zaujímá rekonstrukce mytologických představ pohanské víry na základě studia pramenů, sepsaných ve stejném období. Výběr pramenů se vymezuje na původní skandinávskou a křesťanskou tvorbu, která obsahuje informace týkající se vikingské mytologie. Poslední část detailně rozebírá vybranou mýtickou postavu, na které je demonstrováno použití pramenů a problematika jejich výkladu. Klíčová slova: náboženství; mytologie; středověk Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Náboženství a mytologie v raně středověké Skandinávii

Tato bakalářská práce se zabývá historickým komplexním vývojem náboženství ve skandinávských oblastech v období raného středověku. Významnou část práce zaujímá rekonstrukce mytologických představ ...

Kateřina Olšová; vedoucí práce Pavel Smrž
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv podmínek plazmové depozice na užitné vlastnosti tenkých vrstev na bázi uhlíku
Ivan Cícha; vedoucí práce Petr Louda
2014 - český
Tato bakalářská práce vznikla za účelem zjistit, jaké depoziční podmínky mají nejpříznivější vliv na užitné vlastnosti tenkých vrstev na bázi uhlíku. Práce se zabývá studiem DLC vrstev s mezivrstvou titanu a gradientem karbidu uhlíku. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zabývám teoretickými principy nanášení tenkých vrstev a obecnou charakteristikou tenké vrstvy. Poté jsem se zaměřil na charakteristiku samotného uhlíku a jeho alotropických modifikací. Blíže jsem se zabýval charakteristikou DLC (diamond like carbon - diamant podobný uhlíku) tenkých vrstev. V tom jsou zahrnuty jejich vlastnosti, druhy a jejich praktické aplikace. Na konec této části jsem uvedl i základní teoretické principy předdepozičních příprav vzorku. Druhá část práce pojednává o samotném experimentu a popisu experimentálního zařízení. Je zde také uveden popis přípravy vzorků a jejich stručná charakteristika. Má práce byla rozdělená na dvě fáze. V té první se na křemíkové destičky nanášel jen samotný titan, a to z důvodu, aby se zjistila jeho depoziční rychlost při různém předpětí. V té druhé fázi se už přešlo k depozici DLC vrstev s mezivrstvou titanu a gradientu karbidu titanu. V tomto případě se již deponovalo na ocelové vzorky. Obě fáze se realizovaly RF PACVD/MS metodou. V první řadě se na substrát nanesla mezivrstva titanu a poté gradientní vrstva karbidu uhlíku, a to z důvodu lepší přilnavosti konečné DLC vrstvy. Výsledné vrstvy se poté podrobily zkouškám nanotvrdosti, adheze, tribologie a také se změřila tloušťka. V úplném závěru této části došlo k porovnání jednotlivých vrstev z hlediska jejich vlastností. Poté došlo k zhodnocení a vybrání nejvhodnější vrstvy pro další praktické využití. Klíčová slova: tenké vrstvy; uhlík Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vliv podmínek plazmové depozice na užitné vlastnosti tenkých vrstev na bázi uhlíku

Tato bakalářská práce vznikla za účelem zjistit, jaké depoziční podmínky mají nejpříznivější vliv na užitné vlastnosti tenkých vrstev na bázi uhlíku. Práce se zabývá studiem DLC vrstev s mezivrstvou ...

Ivan Cícha; vedoucí práce Petr Louda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Analýza, návrh a realizace vylepšení stávajícího bezpečnostního systému muzea motocyklů
Vladimír Nývlt; vedoucí práce Přemysl Svoboda
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů a návrhem a realizací vylepšení zabezpečení konkrétního objektu. V teoretické části této práce jde především o seznámení se s dnešními dostupnými prostředky, které se v tomto odvětví využívají. Obsažena je i analýza objektu Motomuzea v Borku pod Troskami, ve kterém se odehrává podstatná část tohoto projektu. V praktické části bylo úkolem zprovoznit vzdálenou správu kamerového systému, instalovaného právě Motomuzeu v Borku pod Troskami, zálohování nahraného materiálu a poskytnutí návrhu vylepšení dodatečného systému zabezpečení. Zahrnuta je i ukázka využitelnosti informatiky v tomto oboru v podobě jednoduché aplikace, detekující pohyb člověka. Klíčová slova: ochrana objektů; kamerové dohlížecí systémy; zabezpečovací technika Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Analýza, návrh a realizace vylepšení stávajícího bezpečnostního systému muzea motocyklů

Bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů a návrhem a realizací vylepšení zabezpečení konkrétního objektu. V teoretické části této práce jde především o seznámení se s ...

Vladimír Nývlt; vedoucí práce Přemysl Svoboda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Stanovení filtračních charakteristik biocidně modifikovaných ultrafiltračních membrán
Ondřej Dlask; vedoucí práce Lukáš Dvořák
2014 - český
Tato práce se zabývá porovnáním filtračních charakteristik biocidně modifikovaných ultrafiltračních membrán. Jedná se o membrány připravené pomocí sorpčně navázaného stříbra, kovalentně navázaného stříbra a membrány na bázi nanovláken s obsahem stříbra. Takto modifikované membrány byly porovnávány s komerčně dostupnou, nemodifikovanou membránou NADIR? UP 150. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda takto modifikované membrány se budou dát v budoucnu použít v reálných aplikacích jako je filtrace povrchových vod či čištění odpadních vod. Klíčová slova: membrány; čištění vody Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Stanovení filtračních charakteristik biocidně modifikovaných ultrafiltračních membrán

Tato práce se zabývá porovnáním filtračních charakteristik biocidně modifikovaných ultrafiltračních membrán. Jedná se o membrány připravené pomocí sorpčně navázaného stříbra, kovalentně navázaného ...

Ondřej Dlask; vedoucí práce Lukáš Dvořák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Online aplikace pro validaci XML
Martin Kubíček; vedoucí práce Mojmír Volf
2014 - český
Tato bakalářská práce rozebírá základy XML validace a soustředí se na její uplatnění v online prostředí. V kapitole XML dokumenty a schémata je popsána XML technologie a jsou roze-brány dva nejrozšířenější typy schémat XML Schema a DTD. Kapitola dále popisuje několik způsobů, jak lze XML dokumenty číst a zpracovávat. Kapitola Webová aplikace rozebírá vytvořený webový XML validátor, jeho postup vývoje, popis uživatelského rozhraní a vnitřních metod. Dále je ukázáno a popsáno, jak tento validátor validuje XML dokumenty v praxi a jaké dokáže poskytnout výsledky validace uživateli. Popis webové aplikace je doplněn o doprovodné obrázky. V kapitole Srovnání s ostatními validátory jsou pak porovnány tři ostatní validační služby nalezené na internetu. Kapitola obsahuje podrobný popis těchto služeb a porovnání jejich funkčnosti s vytvořenou webovou aplikací. Závěr pak obsahuje shrnutí dosažených výsledků a získaných znalostí. Klíčová slova: WWW aplikace Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Online aplikace pro validaci XML

Tato bakalářská práce rozebírá základy XML validace a soustředí se na její uplatnění v online prostředí. V kapitole XML dokumenty a schémata je popsána XML technologie a jsou roze-brány dva ...

Martin Kubíček; vedoucí práce Mojmír Volf
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vývoj metody pro hodnocení podpovrchového poškození
Martin Kulhánek; vedoucí práce Ondřej Matoušek
2014 - český
Podpovrchové poškození vznikající při opracování optických povrchů způsobuje nežádoucí vlastnosti limitující následné použití a proto je nutné jej vhodně zvoleným výrobním procesem minimalizovat, k čemuž je potřebná dostatečně detailní znalost o jeho míře, zejména pak o jeho hloubce. Cílem této bakalářské práce proto bylo vytvoření a odzkoušení postupu, který umožní účinně a jednoduše kvantifikovat míru podpovrchového poškození v křehkých materiálech používaných v optice bez subjektivního vlivu operátora a odlišit se tak od již existujících metod, které jsou na subjektivním hodnocení založeny. Navrhovaná metoda hodnocení míry podpovrchového poškození je založena na asymetrickém leštění broušené plochy vedoucím ke vzniku klínu s rostoucí penetrační hloubkou v závislosti na poloměru plochy a následné analýze povrchu pomocí Interferometrie v bílém světle poskytující informaci o struktuře povrchu, kdy pomocí vhodně zvoleného mikrostrukturního parametru (záporné odchylky Valley od střední hodnoty plošné mikrodrsnosti) je detekována hloubka zasažená podpovrchovým poškozením. To do budoucna představuje značný potenciál směrem k případné automatizaci celé analýzy. Klíčová slova: povrchové úpravy materiálů; zkoušení materiálů Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vývoj metody pro hodnocení podpovrchového poškození

Podpovrchové poškození vznikající při opracování optických povrchů způsobuje nežádoucí vlastnosti limitující následné použití a proto je nutné jej vhodně zvoleným výrobním procesem minimalizovat, k ...

Martin Kulhánek; vedoucí práce Ondřej Matoušek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Evidence a řízení osobní agendy pomocí informačního systému
Jakub Drobník; vedoucí práce Klára Antlová
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá spojením informačních technologií s metodami Time managementu a Life managementu. Autor uvádí příklady, jak lze osobní agendu pomocí informačních technologií řídit. Dále uvádí výhody a nevýhody spojené s řízením osobní agendy pomocí informačních technologií. Autor využívá svoje poznatky získané v praxi v případové studii, ve které zpracovává službu na podporu Time managementu Plus4U My Territory. Práce je koncipovaná tak, aby dala čtenáři ucelený přehled o možnostech správy osobní agendy pomocí informačních technologií. Klíčová slova: informační systémy; management času Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Evidence a řízení osobní agendy pomocí informačního systému

Bakalářská práce se zabývá spojením informačních technologií s metodami Time managementu a Life managementu. Autor uvádí příklady, jak lze osobní agendu pomocí informačních technologií řídit. Dále ...

Jakub Drobník; vedoucí práce Klára Antlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Závislost tvrdosti a magnetoelastického parametru při hodnocení broušených součástí analyzátorem MicroScan 600-1
Huong Bui thi; vedoucí práce Jan Jersák
2014 - český
Bakalářská práce se zbývá závislosti tvrdosti a magnetoelastického parametru po broušení za použití různých procesních kapalinách. Práce je zaměřena na programu měření tvrdosti a magnetoelastickém parametru. Pomocí přístroje MH180 Hardness Tester a analýzátoru MicroScan 600-1. Hodnoty naměření pro různých procesních kapalinách jsou se sebou porovnány a klade důraz na zjišťování vliv tvrdosti na namagnetoelastickém parameteru. Klíčová slova: broušení; měření; procesní kapaliny Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Závislost tvrdosti a magnetoelastického parametru při hodnocení broušených součástí analyzátorem MicroScan 600-1

Bakalářská práce se zbývá závislosti tvrdosti a magnetoelastického parametru po broušení za použití různých procesních kapalinách. Práce je zaměřena na programu měření tvrdosti a magnetoelastickém ...

Huong Bui thi; vedoucí práce Jan Jersák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Laboratorní diagnostika aerobních schopností - porovnání různých metod stanovení VO2max
Kristýna Mrázková; vedoucí práce Iva Šeflová
2014 - český
Cílem bakalářské práce je laboratorní diagnostika aerobních schopností a s ní spojené porovnání přímých a nepřímých metod stanovení maximální spotřeby kyslíku. V teoretické části práce nalezneme přehled testových protokolů pro stanovení maximální spotřeby kyslíku a aerobní výkonnosti. Dále obsahuje základní pojmy, které úzce souvisí s danou tématikou. Případová studie je provedena na souboru pěti vybraných studentů pedagogické fakulty v Liberci, u nichž jsme stanovili maximální spotřebu kyslíku a aerobní výkonnost pomocí 3 testů. Porovnáván je test spiroergometrie, Cooperův test a Queen College Step Test. Testováno je buď přímou metodou, kde hodnotu maximální spotřeby kyslíku určil speciální přístroj, nebo nepřímou metodou, kde se jednotlivé výsledky dopočítávají pomocí predikčních rovnic. Testové protokoly a jejich výsledky mohou mít značnou výhodu pro sportovce, kteří pomocí zjištěných dat mohou zvýšit efektivitu svého tréninku. Nepřímá metoda je velice výhodnou pro osoby se srdečním onemocněním, pro které není testování do maxima doporučováno. Klíčová slova: laboratorní diagnostika Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Laboratorní diagnostika aerobních schopností - porovnání různých metod stanovení VO2max

Cílem bakalářské práce je laboratorní diagnostika aerobních schopností a s ní spojené porovnání přímých a nepřímých metod stanovení maximální spotřeby kyslíku. V teoretické části práce nalezneme ...

Kristýna Mrázková; vedoucí práce Iva Šeflová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Netradiční hry na běžeckých lyžích
Michal Křenovský; vedoucí práce Lada Čuříková
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá tvorbou zásobníku netradičních her pro běžecké lyžování. Práce je rozdělena na dvě části. První část pojednává o historii vzniku lyžování a teorii her v přírodě. Dále popisuje pomůcky pro orientaci v přírodě a řeší teorii školního lyžařského kurzu. Druhá část práce obsahuje zásobník her pro běžecké lyžování. Tyto hry jsou rozděleny podle typu do pěti skupin: orientační, s využitím GPS, koordinační, skupinové a hry s mezipředmětovými vztahy. Klíčová slova: běh na lyžích; lyžování Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Netradiční hry na běžeckých lyžích

Bakalářská práce se zabývá tvorbou zásobníku netradičních her pro běžecké lyžování. Práce je rozdělena na dvě části. První část pojednává o historii vzniku lyžování a teorii her v přírodě. Dále ...

Michal Křenovský; vedoucí práce Lada Čuříková
Technická univerzita v Liberci, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze