Počet nalezených dokumentů: 74309
Publikováno od do

Užití rázu v němčině a v češtině
Kubátová, Kristýna; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2024 - český
Klíčová slova: ráz; tvrdý hlasový začátek; hlasový začátek; fonace; hlasové ústrojí; ortoepie; jazyk reklamy; glottal stop; phonation; vocal tract; orthoepy; language of commercials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Užití rázu v němčině a v češtině

Kubátová, Kristýna; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Specifické poruchy učení u dětí s kritickou vrozenou srdeční vadou
Hála, Petr; Linková, Marie; Richterová, Magdalena
2024 - český
Klíčová slova: diagnostika; etiologie; kazuistika žáka; prevalence; reedukace; specifické poruchy učení; vrozené srdeční vady; diagnosis; aetiology; student case study; prevalence; re-education; specific learning disabilities; congenital heart defects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Specifické poruchy učení u dětí s kritickou vrozenou srdeční vadou

Hála, Petr; Linková, Marie; Richterová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2024

Výuka chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu ve Slovinsku
Hahnerová, Veronika; Bílek, Martin; Pelikánová, Monika
2024 - český
The bachelor thesis examines the Slovenian education system with a focus on chemistry teaching as a general education subject. The theoretical part analyses the content of the chemistry curriculum for students in primary and secondary schools, focusing not only on curriculum documents but also on the practical aspect, including interviews with actors in Slovenian chemistry education. The results of the work include analyzes of selected textbooks within the Slovenian chemistry education system, starting with the first encounter with chemistry content within the integrated subject of natural sciences (Naravoslovje) in the sixth grade up to the subject of chemistry in the fourth year of high school education. The bachelor thesis examines the opinions and attitudes of stakeholders in the Slovenian education system towards chemistry as a general education subject in relation to the current curriculum documents for secondary education, thus providing a wealth of inspiration for the current curriculum changes being implemented in the Czech Republic. Bakalářská práce zkoumá slovinský vzdělávací systém se zaměřením na výuku chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu. Analyzuje obsah chemického kurikula pro žáky základních škol a gymnázií, s důrazem nejen na kurikulární dokumenty, ale i na praktickou rovinu, zahrnující rozhovory s aktéry slovinského chemického vzdělávání. Výsledkem práce jsou analýzy vybraných učebnic chemického vzdělávacího systému od prvního kontaktu s chemickým obsahem v rámci integrovaného předmětu Přírodověda (Naravoslovje) v šestém ročníku, až po předmět Chemie ve čtvrtém ročníku gymnaziálního studia. Práce analyzuje názory a postoje aktérů slovinského vzdělávacího systému v oblasti chemie jako všeobecně- vzdělávacího předmětu ve vazbě na aktuální kurikulární dokumenty pro sekundární vzdělávání, a tak přináší řadu inspirací i pro aktuální změny kurikula realizované v současnosti v České republice. Klíčová slova: Výuka chemie ve Slovinsku; analýza kurikulárních dokumentů; učební plány; výuka chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu; Chemistry education in Slovenia; analysis of curriculum documents; lesson plans; teaching chemistry as a general education subject Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výuka chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu ve Slovinsku

The bachelor thesis examines the Slovenian education system with a focus on chemistry teaching as a general education subject. The theoretical part analyses the content of the chemistry curriculum for ...

Hahnerová, Veronika; Bílek, Martin; Pelikánová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Výzkum výslovnostních dovedností němčiny u žáků víceletých gymnázií
Spielmannová, Natálie; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2024 - český
Klíčová slova: Výslovnost; slovní přízvuk; samohlásky; výuka německého jazyka; český jazyk; problematické jevy ve výslovnosti němčiny; Pronunciation; word accent; vowels; German language teaching; Czech language; problematic phenomena in German pronunciation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum výslovnostních dovedností němčiny u žáků víceletých gymnázií

Spielmannová, Natálie; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Zvuková podoba anglicismů u hráčů vybraných počítačových her
Mužíková, Viktorie; Vlčková, Jana; Holanová, Radka
2024 - český
This bachelor's thesis deals with the analysis of the sound form of anglicisms among players of selected video games (Among Us, Overwatch, World of Warcraft). This thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the characteristics of the gamer community, the definition of anglicisms, the description of the adaptation principles, differences between the phonetic systems of both Czech and English and a short study of previous works. The practical part delves into the descriptions of the chosen video games, the description of the analysed group of speakers and the analysis of the terms excerpted from the video recordings. The conclusion then summarizes the overall results of the analysis of the excerpted terms. Tato bakalářská práce se zabývá podrobnou analýzou zvukové podoby anglicismů v řeči hráčů vybraných počítačových her (Among Us, Overwatch, World of Warcraft). Práce má teoretickou i praktickou část. V teoretické části je nejdříve charakterizována komunita hráčů počítačových her, dále definovány anglicismy obecně, po té vysvětleny jednotlivé adaptační principy, rozdíly mezi hláskovými systémy angličtiny a češtiny a krátká přehledová studie týkající se předchozích výzkumů. Praktická část se po té věnuje popisu jednotlivých her, popisu zkoumané skupiny mluvčích a následné analýze excerpovaných výrazů z dostupných video nahrávek - z hlediska použitých adaptačních principů a přejímaných hlásek. Závěr shrnuje celkové výsledky analýzy excerpovaných výrazů. Klíčová slova: anglicismus; adaptační principy; vokály; konsonanty; počítačové hry; anglicisms; adaptation principles; vowels; consonants; video games Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zvuková podoba anglicismů u hráčů vybraných počítačových her

This bachelor's thesis deals with the analysis of the sound form of anglicisms among players of selected video games (Among Us, Overwatch, World of Warcraft). This thesis is divided into a theoretical ...

Mužíková, Viktorie; Vlčková, Jana; Holanová, Radka
Univerzita Karlova, 2024

Efekt pojetí výuky na schopnost studentů prvního ročníku bakalářského studia provádět chemické výpočty
Nováková, Karolína; Rusek, Martin; Matěcha, Tadeáš
2024 - český
This bachelor thesis deals with the readiness of undergraduate students to perform chemical calculations. The years of students entering the Department of Chemistry and Didactics of Chemistry at the Faculty of Education of Charles University in the academic years 2022/23 and 2023/24 were examined. The theoretical background is presented at the beginning of the paper, where the issues of chemical calculations are described based on previous research. Factors affecting the ability to solve chemical calculations and their overlap with mathematics are included. In addition, attention is given to the position of chemical calculations in the school curriculum system. The practical part focuses on identifying the secondary school students abilities to perform chemical calculations. At the beginning, students were given an entrance test. In addition to the success rate, the mistakes made by the students were also examined. At the end of the winter semester, students wrote an analogous posttest. The results of both tests were then compared. In addition, selected students were interviewed to obtain more accurate information regarding the teaching of chemical calculations. The results show that students are coming out of high school underprepared even though they should be proficient in calculations according... Tato bakalářská práce se zabývá připraveností vysokoškolských studentů provádět chemické výpočty. Zkoumány byly ročníky studentů nastupují ke studiu na katedru chemie a didaktiky chemie na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v akademickém roce 2022/23 a 2023/24. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska, kde je popsána problematika chemických výpočtů na základě dřívějších výzkumů. Jsou zde zařazeny faktory ovlivňující schopnost řešit chemické výpočty a jejich přesah do matematiky. Dále je pozornost věnována pozici chemických výpočtů ve školním kurikulárním systému. Praktická část se zaměřuje na zjištění, s jakými schopnostmi provádět chemické výpočty přichází studenti ze středních škol. Na začátku byl studentům zadán vstupní test. Kromě úspěšnosti byly zkoumány i chyby, které studenti dělají. Na konci zimního semestru studenti psali analogický posttest. Výsledky obou testů byly následně porovnávány. Dále byly s vybranými studenty provedeny rozhovory, aby se získaly přesnější informace ohledně výuky chemických výpočtů. Z výsledků je patrné, že studenti přichází ze středních škol nedostatečně připraveni i přesto, že by výpočty měli podle kurikulárních dokumentů ovládat. Nejvíce problematické se jeví výpočty z rovnic, výpočty pH a výpočty zaměřené na míchání roztoků. Tato práce doplňuje... Klíčová slova: chemické výpočty; pretest; posttest; rozhovory; chemical calculations; pretest; posttest; interviews Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efekt pojetí výuky na schopnost studentů prvního ročníku bakalářského studia provádět chemické výpočty

This bachelor thesis deals with the readiness of undergraduate students to perform chemical calculations. The years of students entering the Department of Chemistry and Didactics of Chemistry at the ...

Nováková, Karolína; Rusek, Martin; Matěcha, Tadeáš
Univerzita Karlova, 2024

Anglicismy v projevech influencerů v oblasti životního stylu
Pospíšilová, Alžběta; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2024 - český
This bachelor thesis focuses on anglicisms in the discourse of Czech lifestyle influencers. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes how English language and culture has affected Czech language. It also unveils the phonological, grammatical and word-forming adaptation principles. Finally, it defines the community of online content creators and the lifestyle category. The practical part analyses the collected anglicisms. The main focus is on the used adaptation principles. All of the lexical material has been extracted from recent (i.e. 2023, 2024) YouTube and TikTok posts. A dictionary with every collected anglicism is also included in this thesis. Tato bakalářská práce zkoumá anglicismy užívané českými influencery v oblasti životního stylu. Dělí se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vliv angličtiny na češtinu a adaptace anglicismů v rovině hláskové, morfologické a slovotvorné. Dále charakterizuje komunitu influencerů a oblast životního stylu. Praktická část analyzuje shromážděné anglicismy. Pozornost je zaměřena hlavně na jednotlivé adaptační principy. Lexikální materiál pro praktickou část byl čerpán ze sociálních sítí YouTube a Tiktok. Všechny použité příspěvky byly publikovány v letech 2023 a 2024, jedná se tedy o data aktuální. Součástí práce je i slovník všech zkoumaných anglicismů. Klíčová slova: Anglicimus; influencer; životní styl; sociální síť; přejatá slova; adaptace; Anglicisms; influencer; lifestyle; social networking sites; loan words; adaptation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Anglicismy v projevech influencerů v oblasti životního stylu

This bachelor thesis focuses on anglicisms in the discourse of Czech lifestyle influencers. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes how English ...

Pospíšilová, Alžběta; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Slovní zásoba v písních hudební skupiny Wohnout
Řimnáčová, Markéta; Nedvědová, Blanka; Vlčková, Jana
2024 - český
This bachelor thesis deals with the lexical analysis of the vocabulary in the lyrics of the Czech band Wohnout. It shows dominant lexical features, whose identification was based on the excerpted material. Before the first theoretical chapter, there is specified the methodology of this work, including the initial assumptions, and determined goals. The initial chapter defines theoretically the genre of the song and the lyrics. The following chapters combine theoretical parts, containing the terminology, with the practical application of these terms, exemplified on the specific parts of the analysed texts. These chapters deal with the vocabulary layers, puns together with the semantics, phraseology, and proper nouns. In the final part of this thesis, there are described the initial assumptions and defined the dominant features, which are typical for the band Wohnout, whose identification was based on the accomplished analysis. Tato bakalářská práce se zabývá lexikální analýzou slovní zásoby v textech české hudební Zachycuje dominantní lexikální jevy, které byly identifikovány na základě excerpovaného materiálu. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které se zabývají konkrétními jevy. První teoreticky zaměřené kapitole předchází stanovená práce, která obsahuje úvodní předpoklady a jednotlivé stanovené cíle. První kapitola vymezuje teoreticky žánr písně a písňový text. Další kapitoly již kombinují teoretickou část, obsahující terminologické vymezení, s praktickou aplikací těchto termínů na jednotlivých ukázkách z analyzovaných textů. Tyto kapitoly se zabývají vrstvami slovní zásoby, slovními hříčkami společně významovou stránkou slov, frazeologií a proprii. závěru práce jsou okomentovány vymezené předpoklady z úvodu práce a také jsou shrnuty dominantní jevy, typické pro hudební skupinu , které byly zjištěny na základě provedené analýzy. Klíčová slova: Wohnout; slovní zásoba; písňový text; frazeologie; propria; slovní hříčky; Wohnout; vocabulary; lyrics; phraseology; proper nouns; puns Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Slovní zásoba v písních hudební skupiny Wohnout

This bachelor thesis deals with the lexical analysis of the vocabulary in the lyrics of the Czech band Wohnout. It shows dominant lexical features, whose identification was based on the excerpted ...

Řimnáčová, Markéta; Nedvědová, Blanka; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Analytická reprezentace afinních zobrazení v rovině
Horáčková, Blanka; Beran, Filip; Zamboj, Michal
2024 - český
The thesis deals with three main topics - isometric, similar, and affine transformations of the plane from the point of view of analytic geometry. In the first chapter, the most basic concepts are recalled, which will be subsequently dealt with throughout the thesis. The second chapter focuses on identical transformations. Here, we find an analytic representation of this transformation in matrix and complex forms. The third chapter focuses on similar transformations. The central point is then the decomposition of similarity into identity and identicalness, where knowledge of both similarities and identities are combined. The last chapter focuses on affinities. This chapter is not so theoretical anymore but focuses mainly on the characteristic elements of affine transformations and examples. This work's important and beneficial factor is the solved examples, supplemented by several figures. The work is intended primarily for mathematics students as a study material. However, it may also be used by secondary school teachers to supplement the secondary school curriculum. Práce se věnuje třem hlavním tématům - shodným, podobným a afinním zobrazením roviny z pohledu analytické geometrie. V první kapitole jsou připomenuty nejzákladnější pojmy, se kterými se bude v celé práci následně pracovat. Druhá kapitola je zaměřená na shodnosti. Nalezneme zde analytickou reprezentaci této transformace jak v maticové, tak i komplexní podobě. Třetí kapitola je zaměřená na podobnosti. Stěžejní je pak rozklad podobnosti na shodnost a stejnolehlost, kde se spojují znalosti jak podobností, tak shodností. Poslední kapitola se věnuje afinitám. Tato kapitola již není tak teoreticky zaměřená, ale orientuje se zejména na charakteristické prvky afinních transformací a dále také na příklady. Důležitým a přínosným faktorem této práce jsou řešené příklady, které jsou doplněny o množství obrázků. Práce je určena zejména pro studenty matematiky, jako studijní text. ale využití může najít i u středoškolských učitelů, k doplnění středoškolského učiva. Klíčová slova: shodné zobrazení; podobné zobrazení; afinní zobrazení; geometrické transformace; matice; isometric transfomration; similarity transformation; affine transformation; geometric transformation; matrix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analytická reprezentace afinních zobrazení v rovině

The thesis deals with three main topics - isometric, similar, and affine transformations of the plane from the point of view of analytic geometry. In the first chapter, the most basic concepts are ...

Horáčková, Blanka; Beran, Filip; Zamboj, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Regionální varianty německého jazyka na příkladu Christine Nöstlingerové
Leová, Yen Nhi; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
2024 - německý
This bachelor's thesis analyzes a linguistic phenomenon known as "austriacisms" and its use in Austrian German. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the analytical. The theoretical part analyzes different language varieties and their occurrence in the Austrian context. This includes terms such as "variety," "dialect," and "colloquial language," as well as specific characteristics of the German language in Austria, including austriacisms. This part serves as a basis for understanding the linguistic phenomena analyzed in the practical part. The analytical part then examines austriacisms in "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse" by Christine Nöstlinger. This part identifies and analyses these linguistic phenomena and examines whether they are recognized and used by people in the age groups 10-13 years and 14-17 years. The results confirm the hypothesis that these expressions are generally recognized and commonly used in current communication. Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jazykového fenoménu známého jako "austriacismy" a jeho používání v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a analytické. V teoretické části jsou analyzovány různé jazykové variety a jejich výskyt v kontextu. To zahrnuje pojmy jako "varieta", "dialekt" a "hovorový jazyk", jakož i specifické charakteristiky německého jazyka v Rakousku, včetně austriacismů. Tato část slouží jako základ pro pochopení jazykových jevů, které jsou analyzovány v praktické části. Analytická část se pak zaměřuje na konkrétní zkoumání austriacismů v díle Christine Nöstlingerové "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse". Tato část identifikuje a analyzuje tyto jazykové jevy a zkoumá, zda jsou rozpoznávány a používány osobami ve věkových skupinách 10-13 let a 14-17 let. Výsledky potvrzují hypotézu, že tyto výrazy jsou obecně uznávané a běžně používané v současné komunikaci. Klíčová slova: austriacismy; rakouská dětská literatura; Christine Nöstlingerová; sociolingvistický výzkum; austriacisms; Austrian children's literature; Christine Nöstlinger; sociolingvistics research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Regionální varianty německého jazyka na příkladu Christine Nöstlingerové

This bachelor's thesis analyzes a linguistic phenomenon known as "austriacisms" and its use in Austrian German. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the analytical. The ...

Leová, Yen Nhi; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze