Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung
MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
2019 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou přídavných jmen, zejména přídavných jmen s koncovkou "-frei". Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na dva typy slovotvorby - kompozici a derivaci a jsou představeny dvě přípony "-los" a "-frei". V praktické části jsou provedeny dva výzkumy. První zkoumá četnost přídavných jmen s koncovkou "-frei" v různých tematických oblastech. Druhý zkoumá, jak mohou být tato přídavná jména parafrázována a které jsou nejčastěji používány. This bachelor thesis deals with the word formation of adjectives, the ones with the ending "-frei". The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on two types of word formation - compounding and derivation, describing two endings: "-los" and "-frei". In the practical part, two analyses were conducted. The first research focuses on the frequency of appearance of the adjectives with the ending "-frei" in various thematic areas and the second research examines the rephrasing of this ending and studies how often is this paraphrase used. Klíčová slova: adjective; word formation; suffixoid; compounding; derivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Das Kompositionsglied "-frei" im Rahmen der deutschen Wortbildung

Tato bakalářská práce se zabývá slovotvorbou přídavných jmen, zejména přídavných jmen s koncovkou "-frei". Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na dva ...

MACHULÍKOVÁ, Pavla; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Schweiz - ein umweltfreundliches Land
MUCHKOVÁ, Jessica; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
2019 - německý
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekologii ve Švýcarsku. Zabývá se základnímí zeměpisnými informacemi, životním prostředím a jeho znečištěním, ochranou životního prostředí ve Švýcarsku a ochranou životního prostředí v České republice a v olomouckém regionu. V praktické části této práce budou použity kvantitativní metody výzkumu. Byl vypracován dotazník, jehož cílem bylo zjistit, zda vybraní respondenti mají povědomí o švýcarské ekologie. This bachelor thesis focuses on ecology in Switzerland. It deals with basic geographic information, the environment and its pollution, the protection of the environment in Switzerland and the protection of the environment in the Czech Republic and the Olomouc region. In the practical part of this work will be used quantitative method of research. A questionnaire was drawn up to determine whether selected respondents were aware of Swiss ecology. Klíčová slova: Environment; pollution; Switzerland; the Alps; hydropower; glacier; environmental protection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Schweiz - ein umweltfreundliches Land

Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekologii ve Švýcarsku. Zabývá se základnímí zeměpisnými informacemi, životním prostředím a jeho znečištěním, ochranou životního prostředí ve Švýcarsku a ochranou ...

MUCHKOVÁ, Jessica; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Náměty zájmových činností se zaměřením na téma vesmír ve školní družině
STRATILOVÁ, Lucie; VYHNÁLKOVÁ, Pavla; CHUDÝ, Štefan
2019 - německý
Práce je zaměřena na výchovu ve volném čase, a to převážně ve školní družině. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu volný čas, výchova mimo vyučování, školní družina, text se zabývá také hrou, zájmovými činnostmi a zkušenostním učením. Cílem praktické části práce je vytvořit, popsat a zhodnotit soubor rozmanitých činností zaměřených na téma vesmíru. The work focuses on the education of children during their free time, mainly during after-school care. The theoretical part aims at spcification of the term free time, education outside the classroom, after-school care, the text also addresses play time, extracurricular activities, and education by experience. The goal of the practical part of the work is to create, describe and evaluate a set of diverse activities aimed at the topic of outer space. Klíčová slova: Free time; education during free time; education outside the classroom; extracurricular aktivity; after-school care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Náměty zájmových činností se zaměřením na téma vesmír ve školní družině

Práce je zaměřena na výchovu ve volném čase, a to převážně ve školní družině. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu volný čas, výchova mimo vyučování, školní družina, text se zabývá také hrou, ...

STRATILOVÁ, Lucie; VYHNÁLKOVÁ, Pavla; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál
LUDMOVÁ, Iveta; KRÁKORA, Pavel; KOPEČEK, Pavel
2019 - německý
Bakalářská práce "Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál" se zabývá problematikou edukačních programů a s tím spojeným edukačním potenciálem muzea. Bakalářská práce se konkrétně zabývá vzděláváním v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, a to pedagogice dětí předškolního vzdělávání, žáků na druhém stupni základních škol, žáků středních škol, vysokoškolských studentů i dalších návštěvníků. V teoretické části věnuje práce pozornost především muzeologii coby vědní disciplíně a edukaci v muzeu, v praktické části edukačním působením Arcidiecézního muzea v Olomouci s využitím edukačních pomůcek. Hlavní cíle práce se zabývají vytvořením podmínek pro edukaci, míře využívání těchto podmínek a edukačním potenciálem Arcidiecézního muzea. The bachelor thesis entitled "The Archdiocesan museum of Olomouc and its educational potential" deals with the issue of educational programmes and the related educational potential of the Museum. Specifically, the bachelor thesis discusses education in the Archdiocesan Museum of Olomouc in terms of educating preschool children, upper primary school pupils, secondary school pupils, university students and other visitors. The theoretical part focuses on museology as a scientific discipline and education in museums. The practical part describes the educational activities of the Archdiocesan Museum of Olomouc with the use of teaching aids. The main objectives of the work comprise creating conditions for education, the level of application of these conditions and the educational potential of the Archdiocesan Museum. Klíčová slova: Museum; museology; museum pedagogy; museum education; exposition; Olomouc Archdiocesan Museum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál

Bakalářská práce "Arcidiecézní muzeum Olomouc a jeho edukační potenciál" se zabývá problematikou edukačních programů a s tím spojeným edukačním potenciálem muzea. Bakalářská práce se konkrétně zabývá ...

LUDMOVÁ, Iveta; KRÁKORA, Pavel; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Uplatnění principů dobra a zla v keltských a českých pohádkách
PIKARTOVÁ, Karolína; SLADOVÁ, Jana; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - německý
Cílem této práce je porovnat keltskou a českou pohádku z pohledu jejich principů dobra a zla a jejich kontrastů. Zvolenou problematiku jsem vyřešila na základě porovnání četnosti projevů dobra a zla, jejich odměňování a trestání. This bachelor thesis is focused on comparison between celtic and czech tale pointing out differences and contrasts in principles of good and evil. I decided to solve this issue by comparing amount of good and evil expressions in each story, their consequential revarding and punishment. Klíčová slova: Good; evil; fairytales; celtic and czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Uplatnění principů dobra a zla v keltských a českých pohádkách

Cílem této práce je porovnat keltskou a českou pohádku z pohledu jejich principů dobra a zla a jejich kontrastů. Zvolenou problematiku jsem vyřešila na základě porovnání četnosti projevů dobra a zla, ...

PIKARTOVÁ, Karolína; SLADOVÁ, Jana; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Autoren der deutschmährischen Literatur als Übersetzer
STUPKOVÁ, Kristýna; FIALOVÁ, Ingeborg; PAPOUŠKOVÁ, Alena
2019 - německý
Předložená práce představuje především zapomenuté autory moravské německé literatury, kteří mimo jiné překládali. Shrnuje jejich životy, zkoumá jejich literární a překladatelskou praxi a zabývá se jejich významem v kulturně politické sféře. Má práce se snaží vyvrátit ideologický povlak, který dodnes lpí na moravské německé literatuře a praví, že její autoři byli povětšinou německy šovinističtí a vykazovali pohrdavý postoj k české literatuře. This bachelor thesis presents mainly the forgotten authors of German Moravian literature who translated beside other things. It summarizes their lives, studies their literary and translating experience and is concerned with their importance in the cultural-political sphere. The bachelor thesis tries to disprove the ideological coat which the German Moravian literature has had till today which says that their writers were predominantly German chauvinists and showed their supercilious attitude to the Czech literature. Klíčová slova: author; German Moravian literature; translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Autoren der deutschmährischen Literatur als Übersetzer

Předložená práce představuje především zapomenuté autory moravské německé literatury, kteří mimo jiné překládali. Shrnuje jejich životy, zkoumá jejich literární a překladatelskou praxi a zabývá se ...

STUPKOVÁ, Kristýna; FIALOVÁ, Ingeborg; PAPOUŠKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.
ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - německý
Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht bedeutungsgleich; entsprechend werden sie auch unterschiedlich verwendet. Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, den Gebrauch dieser Wörter auf der Grundlage einer Korpuserhebung zu untersuchen. Hierbei sollen die Beschreibungen gängiger Wörterbücher als Ausgangspunkt gewählt werden. The Czech word "chvíle" can be translated in German as "Augenblick", "Moment", "Zeit" and "Weile" (HIELSCHER et al. 2003:15). Nevertheless these words aren't always semantically equal. So does their usage. This diploma thesis analyzes synonyms of the word "Weile" and studies the usage of these words. It employs methodology of corpus linguistics to study the most commonly used collocations of the synonyms examined in the thesis and their occurrence in text. Klíčová slova: Corpus linguistics; collocation; interference mistakes; synonyms; use of expressions; cooccurrence analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.

Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht ...

ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?
KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
2018 - německý
Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména české literatury. Na několika z nich se ukázalo, že příběh Krysaře je i dnes velmi zajímavý. This bachelor thesis tries to search the origin of the legend about Pied Piper from Hamelin, the became famous in many works by not only germen Authors. As foreign overlap was given some examples of translations from English and Czech literature. On several of them has been showed, that story of Pied Piper is today as well remarkably interesting. Klíčová slova: The Pied Piper; Legend; Goethe; Bertolt Brecht; Carl Zuckmayer; Viktor Dyk; Brothers Grimms; Karikatur; Literature; Poem; Drama; Prose; Lyric Poetry; Bunting; Childern; Hamelin; Disappearance; Influenc; Motive; Contense Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Wie geht der Rattenfänger durch Generationen?

Bakalářská práce se pokouší dohledat původ pověsti o Krysaři z Hamelnu, která se proslavila v mnoha dílech nejen německých autorů. Jako zahraniční přesah bylo uvedeno pár příkladů z anglické a zejména ...

KUBÍČKOVÁ, Šárka; FIALOVÁ, Ingeborg; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Der Muff"
GÁLIKOVÁ, Lenka; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
2018 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá překladem frazeologismů v povídce Der Muff od moravské německy píšící autorky Marie von Ebner-Eschenbach. V teoretické části práce je popsán frazeologický výzkum, vysvětleny základní pojmy, specifikována klasifikace frazeologismů dle H. Burgera, charakterizována konotace, modifikace, kontrastivní frazeologie a ekvivalence. Na základě analýzy Korhonena je v této práci upozorněno na možné chyby při překladu frazeologismů. Celou teoretickou část uzavírá život a dílo autorky. Praktická část se zabývá kontrastivní analýzou dvou českých překladů povídky Der Muff, na jejichž základě jsou frazeologismy klasifikovány, je jim přiřazena míra ekvivalence, konotace a určen způsob použití. This bachelor thesis deals with the translation of phraseology in the short story Der Muff by the Moravian writer Marie von Ebner-Eschenbach, writing in German language. The theoretical part of the thesis describes the phraseological research, explains the basic terms, specifies the classification of phraseologisms according to H. Burger, characterizes by connotations, modifications, contrastive phraseology and equivalency. Based on Korhonen's analysis, possible errors in the translation of phraseology are mentioned as well. The whole theoretical part is closed by the life and work of the author. The practical part deals with the contrastive analysis of two Czech translations of the short story Der Muff, on the basis of which the phraseology is classified, the degree of equivalency, the connotation and the manner of use is determined. Klíčová slova: phraseologism; phraseology; characteristics of phraseologisms; classification of phraseologisms; connotation; modification; equivalency; contrastive phraseology; translation of phraseologisms; contrastive analysis; Marie von Ebner-Eschenbach; short story; Der Muff Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Der Muff"

Tato bakalářská práce se zabývá překladem frazeologismů v povídce Der Muff od moravské německy píšící autorky Marie von Ebner-Eschenbach. V teoretické části práce je popsán frazeologický výzkum, ...

GÁLIKOVÁ, Lenka; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kommentierte Übersetzung der Kurzgeschichte "Das Katzenhaus" von Keto von Waberer ins Tschechische.
KOTOROVÁ, Martina; KRAPPMANN, Marie; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - německý
Cílem bakalářské práce je předložit komentář k vlatnímu překladu povídky Das Katzenhaus současné německé spisovatelky Keto von Waberer. Teoretická část práce se zabývá analýzou povidky. Praktická část práce je zaměřena především na použití, funkci a překlad španělských slov, metafor a srovnání použitých v textu. Na základě vytvořeného překladu je zkoumána ekvivalence na úrovni lexikální, gramatické, pragmatické a textové. The main objective of my Bachelor thesis is the translation of this short story Das Katzenhaus from german author Keto von Waberer. Primarily, the thesis is focused on the funktion and the translation of spanish words and metaphers in the short story. Based on the translation, the equivalence is investigated at the lexical, grammatical, pragmatic and textual level. Klíčová slova: Short story; translation; commented translation; metaphor; comparation; loanword; lexis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kommentierte Übersetzung der Kurzgeschichte "Das Katzenhaus" von Keto von Waberer ins Tschechische.

Cílem bakalářské práce je předložit komentář k vlatnímu překladu povídky Das Katzenhaus současné německé spisovatelky Keto von Waberer. Teoretická část práce se zabývá analýzou povidky. Praktická část ...

KOTOROVÁ, Martina; KRAPPMANN, Marie; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze