Počet nalezených dokumentů: 22687
Publikováno od do

Tsunami a ochrana obyvatelstva
VODIČKA, Radek; HALÁSOVÁ, Olga
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na tsunami a ochranu obyvatelstva proti událostem tsunami. V první části jsou popsány základní pojmy tsunami, vznik, výskyt a základní vlastnosti tsunami. Dále se zabývám popisem vybraných tsunami ve světě, jejich příčinami, průběhem a následky. Ve druhé části se zabývám ochranou obyvatelstva před tsunami, což zahrnuje prevenci, varovné systémy, informovanost obyvatelstva a ochranné stavby. The bachelor thesis is focused on tsunami and civic defense against tsunami events. The first part describes the basic concepts of tsunami, origin, occurrence and basic characteristics of tsunami. Next I deal with description of selected tsunami in the world, their causes, course and consequences. In the second part I deal with the civic defense against tsunami, which includes prevention, warning systems, population awareness and protective buildings. Klíčová slova: tsunami; voda; ochrana obyvatelstva; zemětřesení; vlna; tsunami; water; Civic Defence; earthquake; wave Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Tsunami a ochrana obyvatelstva

Bakalářská práce je zaměřena na tsunami a ochranu obyvatelstva proti událostem tsunami. V první části jsou popsány základní pojmy tsunami, vznik, výskyt a základní vlastnosti tsunami. Dále se zabývám ...

VODIČKA, Radek; HALÁSOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj kondice v požárním sportu
ŽAMBOCH, Tomáš; HÁP, Pavel
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá rozvojem kondice v požárním sportu. Praktická část slouží jako zásobník cviků, které lze využít v přípravě závodníků. Zásobník cviků je koncipován tak, aby byly zastoupeny průpravné cviky pro každou disciplínu v požárním sportu. The bachelor thesis deals with the development of fitness in fire sport. The practical part serves as a stack of exercises that can be used to prepare competitors. The Exercise Tray is designed to represent training exercises for each discipline in fire sport. Klíčová slova: pohybová aktivita; rychlost; síla; koordinace; vytrvalost; požární sport; physical activity; endurance; power; coordination; persistency; fire sport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rozvoj kondice v požárním sportu

Bakalářská práce se zabývá rozvojem kondice v požárním sportu. Praktická část slouží jako zásobník cviků, které lze využít v přípravě závodníků. Zásobník cviků je koncipován tak, aby byly zastoupeny ...

ŽAMBOCH, Tomáš; HÁP, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Soubor pohybových her - honičky
PETROVÁ, Barbora; BĚLKA, Jan
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými hrami na principu hry na chytanou - honičky a jejich využití v tělesné výchově i ve volném čase. Součástí bakalářské práce bylo sestavení zásobníku 31 různých her na chytanou - Honičky, jejich možné modifikace a úpravy. Pro lepší přehled a pochopení jsem hry na chytanou - honičky graficky znázornila. This bachelor thesis deals with movement games, especially a game called tag and its usage in lessons of PE or in free time. An irreplaceable part of this thesis is also a complilation of 31 different kinds of the chase games, its possible modifications and adaptations. They are graphically explained as well for better undestanding. Klíčová slova: hry na chytanou - honičky; pohyb; pohybová aktivita; hra; pohybová hra; vyučovací jednotka; chase; movement; physical activity; game; movement games; teaching unit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Soubor pohybových her - honičky

Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými hrami na principu hry na chytanou - honičky a jejich využití v tělesné výchově i ve volném čase. Součástí bakalářské práce bylo sestavení zásobníku 31 ...

PETROVÁ, Barbora; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Investování do dluhopisů
ŠMÍD, Marin; FIŠER, Jiří; BOHANESOVÁ, Eva
2019 - český
Tato práce se bude zabývat investováním do dluhopisů. Bude řečeno, co je to dluhopis, jaké má mít náležitosti, jak se vypočítá jeho cena a výnos do splatnosti. Blíže se bude zabývat vztahem mezi cenou dluhopisu a výnosem do splatnosti a jeho aplikací při investování. This work deals with bonds. The definition of a bond, its legal requirements and the calculation of its price and yield to maturity are given. The practical part is focused on the relation between the theoretical price of the bond and the yield to maturity and its application to bond investment. Klíčová slova: Dluhopis; tržní míra výnosnosti; kupon; kuponová sazba; investice; výnosová křivka; výnos.; Bond; market rate of return; coupon; coupon rate; investment; yield curve; yield. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Investování do dluhopisů

Tato práce se bude zabývat investováním do dluhopisů. Bude řečeno, co je to dluhopis, jaké má mít náležitosti, jak se vypočítá jeho cena a výnos do splatnosti. Blíže se bude zabývat vztahem mezi cenou ...

ŠMÍD, Marin; FIŠER, Jiří; BOHANESOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Terorismus a jeho dopad na společnost
KALIŇÁK, Michal; NOVÁK, Jaromír
2019 - český
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou terorismu a ochrany obyvatelstva v České republice. Je zde popsán terorismus, jeho historie a také jsou zde rozepsané jednotlivé druhy terorismu. V práci je popsán vliv médií pro společnost, boj proti terorismu a jsou zde navrženy prevence před terorismem. Jsou zde vysvětleny jednotlivé důsledky terorismu. V práci je popsána problematika a jednotlivé pojmy ochrany obyvatelstva v České republice a také útvar rychlého nasazení Policie České republiky. The bachelor thesis is focused on issue of terrorism and the protection of inhabitants in Czech republic. The first part is about the definition of terrorism, it´s historical development and also well-describes individual types of terrorism. Then following up with social media and how they affects the population. The thesis also describes the fight against terrorism and designes basic preventions of terrorism. Next part is about the consequences of terrorism. The thesis also describes individiual terms of protection of the inhabitants and introduces the Police Unit of Rapid Deployment of the Czech Republic. Klíčová slova: terorismus; historický rozvoj; média; boj; prevence; dopad z hlediska újmy na zdraví a ekonomiky; ČR a ochrana obyvatelstva; Urna; Terrorism; historical development; media; fight against terrorism; prevention; psychological and economic impacts; Czech Republic and protection of inhabitants; the Police Unit of Rapid Deployment of the Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Terorismus a jeho dopad na společnost

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou terorismu a ochrany obyvatelstva v České republice. Je zde popsán terorismus, jeho historie a také jsou zde rozepsané jednotlivé druhy terorismu. V práci ...

KALIŇÁK, Michal; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Způsob provedení evakuace při mimořádné události a zajištění nezbytné péče o evakuované osoby
FAKSOVÁ, Nikola; NOVÁK, Jaromír
2019 - český
Provedení evakuace při mimořádné události v České republice i v zahraničí se zaměřením na hlavní problémy. Následně se práce bude zabývat vytvořením doporučujících přístupů k provedení dlouhodobé plošné evakuace včetně zajištění nezbytné péče o evakuované osoby. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Způsob provedení evakuace při mimořádné události a zajištění nezbytné péče o evakuované osoby

Provedení evakuace při mimořádné události v České republice i v zahraničí se zaměřením na hlavní problémy. Následně se práce bude zabývat vytvořením doporučujících přístupů k provedení dlouhodobé ...

FAKSOVÁ, Nikola; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti predikce atletické výkonnosti v disciplíně skok do dálky
SMUTNÝ, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
2019 - český
Tato bakalářská práce řeší, zda a nakolik je možno predikovat budoucí výkonost ve skokanských disciplínách na základě výsledků vybraných motorických testů. Cílem bylo zjistit, který test může posloužit jako nejlepší prediktor. Dílčí cíle zahrnovaly diferenciaci mezi výsledky atletů a studentů fakulty. Výzkumný soubor tvořily výsledky motorických testů a zúčastnilo se 40 mužů a 20 žen. Testy, které nejvíce předpovídají výkony v dálce jsou 30 m letmo, dálka z místa a desetiskok, tzn. čím lepší výkony v těchto testech, tím lepší výkony ve skoku do dálky. This bachelor thesis solves whether and to what extent it is possible to predict future performance in long jump based on results of selected motor tests. The aim was to find out which test could serve as the best predictor. Partial objectives included differentiation between the results of athletes and students of the faculty. The research sample consisted of motor test results and 40 men and 20 women participated. Tests that predict long jump performance are 30 m dash, standing long jump and ten consecutive jumps, ie. the better the performance in these tests, the better the long jump performance. Klíčová slova: motorické testy; síla; rychlost; testování; dálka z místa; pětiskok; desetiskok; přesah; validita; korelace; motor tests; speed; strength; testing; standing long jump; five consecutive jumps from dominant leg; ten consecutive jumps; reach; validity; correlations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Možnosti predikce atletické výkonnosti v disciplíně skok do dálky

Tato bakalářská práce řeší, zda a nakolik je možno predikovat budoucí výkonost ve skokanských disciplínách na základě výsledků vybraných motorických testů. Cílem bylo zjistit, který test může ...

SMUTNÝ, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přístrojové potápění jako součást sportovního cestovního ruchu
KLUS, Jaromír; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - český
Potápění je v dnešní době populární sport, který má růstovou tendenci. Čím dál více se taky potápění dostává do sportovní sféry a je čím dál více dostupnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli má potápění místo v nabídce organizovaného sportovního cestovního ruchu v České republice. Sekundárním cílem je pomocí dotazníku zjistit názory na cesty do zahraničí skupiny potápěčů a dále tyto názory analyzovat a porovnat je s výsledky jiné kvalifikační práce. Výsledky práce ukazují na potenciální věkovou skupinu, na kterou by se měli zaměřit provozovatelé cest do zahraničí. V závěru uvádí autor doporučení ke zlepšení služeb provozovatelů cest do zahraničí za potápěním. Scuba diving is nowadays one of sports with high growth tendency. Increasingly is getting into sport sphere and is more and more accessible. Main task of this work is to find out if scuba diving has a place in the offer of organized sport tourism in the Czech republic. Secondary task is to use the survey to find out opinions on trips abroad from a group of divers, analyze this opinions and compere them with another qualification work. Results of my work shows target age group on which they can throw main focus. In the conclusion you find recommendation from author how to improve these services. Klíčová slova: Přístrojové potápění; cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; dobrodružný cestovní ruch; Scuba diving; tourism; sport tourism; adventure tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Přístrojové potápění jako součást sportovního cestovního ruchu

Potápění je v dnešní době populární sport, který má růstovou tendenci. Čím dál více se taky potápění dostává do sportovní sféry a je čím dál více dostupnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je ...

KLUS, Jaromír; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv rodičů na pohybové a stravovací návyky u sourozenců rozdílného věku
MÁČALOVÁ, Tereza; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá vlivem rodičů na stravovací a pohybové návyky v rodinách se dvěma dětmi ve věku 6-12 let. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv rodičů na pohybovou aktivitu a stravovací návyky sourozenců rozdílného věku a porovnat, zda je tento vliv rodičů je stejný na mladší i starší dítě. Pro cíle práce byl použit standardizovaný dotazník: Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině (SPZR). Výzkumného šetření se zúčastnilo 30 rodin s dětmi ve věku 6-12 let (33 dívek a 27 chlapců). Výsledky prokázaly rozdílnou míru korelace ve všech testovaných oblastech v rámci pohybové aktivity a stravovacích zvyklostí u rodičů (matky i otce) a mladšího i staršího sourozence. The bachelor's thesis deals with the influence of parents on eating and physical habits in families with two children aged 6 to 12. The thesis aimed to find out about the parents' influence on the physical activity and eating habits in siblings of different ages and to compare if the parental influence is the same on both the younger and older child. A standardized questionnaire Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině (SPZR, The Eating and Physical Habits in Families) was used. The survey research included 30 families with children aged 6 to 12 (33 girls and 27 boys). The results have shown different correlation rates in all tested areas within physical activity and eating habits in parents (mother and father) and the younger and older siblings. Klíčová slova: mladší školní věk; pohybová aktivita; rodina; zdraví; životní styl; younger school age; physical activity; family; health; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv rodičů na pohybové a stravovací návyky u sourozenců rozdílného věku

Bakalářská práce se zabývá vlivem rodičů na stravovací a pohybové návyky v rodinách se dvěma dětmi ve věku 6-12 let. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv rodičů na pohybovou aktivitu a ...

MÁČALOVÁ, Tereza; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přehrada Oroville a ochrana obyvatelstva
GLIER, Petr; HALÁSOVÁ, Olga
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá největší sypanou vodní přehradou v USA, přehradou Oroville. Práce zachycuje historii přehrady od jejího vzniku až po současnost. Popisuje události spojené s možností protržení hráze přehrady a zkoumá celou situaci - příčiny vzniku, průběh, následky a to z pohledu ochrany obyvatelstva. This bachelor thesis deals with the largest water reservoir in the USA, the Oroville dam. The work captures the history of the dam from its origin to the present. Describes the events associated with the possibility of breaking the embankment dam and looking into the whole situation - reasons, the course, the consequences from the perspective of the protection of the population. Klíčová slova: Přehrada Oroville; historie; možnost protržení přehrady; ochrana obyvatelstva; Oroville dam; history; possibility of breaking the embankment dam; protection of the population Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Přehrada Oroville a ochrana obyvatelstva

Bakalářská práce se zabývá největší sypanou vodní přehradou v USA, přehradou Oroville. Práce zachycuje historii přehrady od jejího vzniku až po současnost. Popisuje události spojené s možností ...

GLIER, Petr; HALÁSOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze