Počet nalezených dokumentů: 37
Publikováno od do

Antinomická struktura románu Michaila Bulgakova Bílá garda
STETSENKO, Anna; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
2010 - ruský
Tato práce je věnována románu Michaila Afanasjeviče Bulgakova Bílá garda, který vypráví příběh rodiny Turbinových, prožívajících vlastní soukromé drama na pozadí ruské občanské války. Jejím cílem je dokázat, že struktura románu je založena na protikladech, kontrastních symbolech a figurách, což zdůrazňuje hlavní myšlenku díla, autorské názory a jeho osobní vztah k postavám a odehrávajícím se událostem. This thesis is devoted to Michail Bulgakov's novel The Whitw Guard. It tells a story about Turbin family's life whose members have to aling with the russian Civil War. The main purpose of this work - to proof that structure of the novel is based on antitheses, opposites and contrast pieces which emphasize the main idea of th novel, author's views and his personal relation to his charakters and described events. Klíčová slova: Structire of novel; antinomy; antithesis; meaning of colors; role of colors; comparison; characters; allusions; analyses; space; symbology. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Antinomická struktura románu Michaila Bulgakova Bílá garda

Tato práce je věnována románu Michaila Afanasjeviče Bulgakova Bílá garda, který vypráví příběh rodiny Turbinových, prožívajících vlastní soukromé drama na pozadí ruské občanské války. Jejím cílem je ...

STETSENKO, Anna; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)
HONOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2010 - ruský
Hlavním zaměřením bakalářské práce ?Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)? je samotný překlad prezentace českého podniku s následným vypracováním rusko-českého tematického slovníku, doplněného o terminologii prezentací nábytkářských podniků, působících na území Ruské federace. Teoretická část je věnována historii nábytku, jeho druhům a moderním stylům nábytku a interiéru. Dále jsme se seznámili se současnou situací na českém a ruském trhu s nábytkem. Z jazykovědného hlediska jsme se zaměřili na charakteristiku odborného stylu a jeho překladu, klasifikaci překladatelských transformací. V praktické části jsme nejdříve přeložili prezentaci firmy TEKTONA do ruského jazyka. Dalším úkolem bylo sestavení slovníku z uvedené prezentace, který jsme rozšířili o výrazy z internetových prezentací ruských podniků a dalších termínů dřevozpracujícího průmyslu. Nedílnou součástí praktické části je komentář k vytvořenému slovníku a překladu prezentace. The main focus of the thesis " Translation of Furniture Company's Presentation into Russian (with Commentary on Translation)" is itself a translation of the Czech company´s presentations followed by Russian-Czech dictionary. The theoretical part is devoted to the history of furniture, its forms and styles of modern furniture and interior design. We also focused on the current situation in the Czech and Russian furniture market, characterization of scientific style and its translation and classification of translation transformations. In the practical part, we first translated the presentation of the company called Tektona into the Russian language. The last part is the dictionary from the internet presentations of Russian furniture companies and other terminology of woodworking industry and commentary on translation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)

Hlavním zaměřením bakalářské práce ?Překlad prezentace nábytkářského podniku do ruského jazyka (s translatologickým komentářem)? je samotný překlad prezentace českého podniku s následným vypracováním ...

HONOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech
CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2010 - ruský
Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech Vedoucí bakalářské práce: doc. Ludmila Stěpanova, CSc. Počet znaků: 101 143 bez mezer, 118 207 s mezerami Počet titulů použité literatury Klíčová slova: nová slovní zásoba, ruské ženské časopisy Charakteristika práce: V této bakalářské práci se zabýváme orientací na nová slova v současný ruských ženských časopisech. Můžeme si zde přečíst, jaké procesy probíhají v současném ruském jazyce a jak se tyto procesy projevují v textech již zmiňovaných časopisů. Pozornost věnujeme také jazykové charakteristice textů těchto časopisů. Dále zkoumáme, která slova v časopisech převládají, jestli ruská nebo přejatá, a v důsledku čeho se to děje. V rámci ruských a přejatých slov rozdělujeme slova a slovní spojení do různých skupin. Annotatiton Author: Oxana Baranova Cathedra and Faculty: Cathedra of the Russistic, Faculty of Phylosophy Title of the diploma thesis: The new wordage in the current Russian women's magazines Leader of the bachelor thesis: doc. Ludmila I. Stěpanova, CSc. Number of marks 101 143 whithout intervals 118 207 with intervals. Number of titles of the used bibliografy. Key words: The new wordage, Russian women´s magazines Characteristic of the thesis: We have oriented this bachelor thesis on the new words in the current Russian woman´s magazines. We can find out here, chat processes are running in the current Russian language and how are these processes exposed in the texts, we have searched. We are paing attention to the language characteristic of the text sof these magazines as well. Next, we are examinating the words, wich are dominating. If these words are original Russian, or if are they a loanwords. And we are folowing the consequneces of this. In the frame of the Russian original words nad loanwords, are we sorting these words into the different groups. Klíčová slova: The new wordage; Russian women´s magazines Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech

Anotace Autor: Oxana Baranova Katedra a fakulta: Katedra rusistiky, Filozofická fakulta Název diplomové práce: Nová slovní zásoba v současných ruských ženských časopisech Vedoucí bakalářské práce: ...

CAGAŠOVÁ, Oxana; STĚPANOVA, Ludmila; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Jazyk v Moskvě - Moskva v jazyce
PĚTOVSKÁ, Klára; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
2010 - ruský
Jazykem jako nejdůležitějším prostředkem komunikace se zabývá lingvistika. Definuje jeho funkce, zkoumá jeho složky. Sociolingvistika, která je docela mladou disciplínou, se zabývá vlivem společnosti na jazyk. Moskva je hlavní a zároveň největší město Ruska. Zahrnuje tak nejen spoustu různých společenských vrstev, z nichž každá do určité míry jazyk ovlivňuje, je také kolébkou ruských tradic a folklóru, z kterého vyplývají jak zvyky tak i přísloví a pořekadla. Mnoho lidí těchto zvyků a rčení užívá aniž by věděli, že mají kořeny v právě Moskvě. Cílem práce je seznámit čtenáře s jazykem a slovy, která v Moskvě vznikla, rovněž tak jako objasnit souvislosti rčení a názvů životem a historií této metropole. Linguistics thoroughly studies language as the most important means of communication. It defines its functions and explores all its componets and elements. Social linguistics is fairly new science branch which studies the effects of society on language. Moscow is not only the capital, but also the largest city in Russia. It is the place of many social ranks, where each of is more or less influencing the language. It is also the cradle of many Russian traditions and folklore, where many customs, proverbs and sayings arise. Many Russians use these very frequently without even knowing they originated in Moscow. The major aim of this thesis is to introduce to the reader the language and words which sprung up in Moscow, as well as to shed some light on the relations between Moscow´s sayings,names, life and history. Klíčová slova: Language; Russian language; vocabulary; dialect; society; Moscow; proverbs; sayings; household words; traditions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jazyk v Moskvě - Moskva v jazyce

Jazykem jako nejdůležitějším prostředkem komunikace se zabývá lingvistika. Definuje jeho funkce, zkoumá jeho složky. Sociolingvistika, která je docela mladou disciplínou, se zabývá vlivem společnosti ...

PĚTOVSKÁ, Klára; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Překlad propagačních materiálů z oblasti lékárenství do ruštiny (s translatologickým komentářem)
ZILVAROVÁ, Nikola; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2010 - ruský
Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad internetových stránek společnosti SynCare s následným komentářem k tomuto překladu. Práce se rozděluje na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována jak obecným poznatkům o dermokosmetice a jejímu postavení na současném ruském trhu, tak i lingvistickému popisu, ve kterém jsem se zaměřila na odborný styl, některé zvláštnosti překladu odborných textů, překladatelské transformace, srovnání české a ruské terminologie a v neposlední řadě na překlad termínů a vlastních jmen. Praktickou část tvoří nejen komentovaný překlad, ale také glosář nejčastěji používaných výrazů v této oblasti. The Essential aim of this bachelor thesis is a translation with following commentary of the official website of SynCare company. The thesis itself is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part deals with: firstly, general findings of dermocosmetics and its position on Russian market, secondly, linguistic description, in which I was focused on professional style, some peculiarities of translation of professional texts, translation transformation, compare of Czech and Russian terminology and finally on translation of professionalism and proper names. The practical part consists not only of commented translation, but also of glossary of most frequently used terms in this branch. Klíčová slova: Professional style; translation theory; translation transformation; Czech and Russian terminology; proper names´ translation; terms translation; dermocosmetics. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Překlad propagačních materiálů z oblasti lékárenství do ruštiny (s translatologickým komentářem)

Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad internetových stránek společnosti SynCare s následným komentářem k tomuto překladu. Práce se rozděluje na dvě části - teoretickou a praktickou. ...

ZILVAROVÁ, Nikola; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Černý humor v tvorbě Daniila Charmse
BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; KOMENDOVÁ, Jitka
2009 - ruský
Bakalářská práce Černý humor v tvorbě D. Charmse se zabývá estetikou komična v díle Daniila Charmse. Práce se skládá ze tři částí. V první části se zabýváme teorii komična, tragična a tragikomična. V druhé části se analyzuje tvorba spisovatele z hlediska estetiky komična. V třetí části práce jsou vybrány čtyři povídky spisovatele, kterým se podrobněji věnujeme. Cílem naše práce je komplexní pohled na komično v díle spisovatele. In our work we are trying to analyze works of D. Kharms in term of comic and tragicomic. Work consists of three parts. We define comic, tragic and tragicomic and then we apply this theory on works of author. Klíčová slova: nonsense; grotesque; humor; black humor; comic; tragic; tragicomic; carnival theory; parody; absurd Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Černý humor v tvorbě Daniila Charmse

Bakalářská práce Černý humor v tvorbě D. Charmse se zabývá estetikou komična v díle Daniila Charmse. Práce se skládá ze tři částí. V první části se zabýváme teorii komična, tragična a tragikomična. V ...

BOGOMOL, Yaroslava; PECHAL, Zdeněk; KOMENDOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny
TILKERIDU, Ivana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2009 - ruský
Bakalářská práce {\clq}Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny` se zaměřuje na zpracování jazykového materiálu prezentací potravinářských podniků na území Ruské federace a následný překlad prezentace českého podniku s komentářem. V teoretické části práce jsme se věnovali odbornému stylu v ruštině, porovnání české a ruské terminologie, metodám překladu, překladatelským transformacím a překladu vlastních jmen. V praktické části jsme nejprve nahlédli do historie cechu řezníků a uzenářů a také jsme se seznámili se současnou situací výroby masa a masných výrobků na českém a ruském trhu. Dále byla provedena analýza prezentací ruských masokombinátů, na jejichž základě byl vytvořen glosář výrazů a ustálených obratů. S využitím teoretických poznatků a vytvořeného glosáře jsme zpracovali ruský překlad české firmy Váhala a spol. s r.o. a následně také komentář k transformacím užitým v textu. The bachelor labour {\clq}qTranslation of Food Industry Presentation from Czech into Russian with Commentary`` is specialized in the elaboration of language material of presentations of food industry companies that operate on territory of the Russian Federation and consequent translation of presentation of Czech company with commentary. In theoretical part of the labour we put our mind to the scientific style in Russian, to the comparison of the Czech and Russian terminology, to the translation methods, to the translation transformation and to the proper noun translation. In the practical part of the labour we looked in the history of the food industry and we also acquainted with current situation of meat production at the Czech and Russian markets. As the following, we analyzed the presentations of Russian meat-processing plants, on the basis of which we set up a glossary of terms and collocations. With the aid of the theoretical knowledge and the glossary we finished the Russian translation of presentation of the Czech company Váhala a spol. s r.o. and, as the following, also the commentary to the translation transformation. Klíčová slova: scientific style; czech terminology; russian terminology; translation transformations; translation methods; proper noun translation; meat-packing industry; food industry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny

Bakalářská práce {\clq}Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny` se zaměřuje na zpracování jazykového materiálu prezentací potravinářských podniků na území Ruské ...

TILKERIDU, Ivana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Užití anglicismů v ruském studentském slangu
FRYSOVÁ, Petra; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2008 - ruský
Cílem práce je shromáždění a zpracování odborné literatury a sběr primárního materiálu a jeho analýza podle několika kriterií. Práce obsahuje dvě hlavní části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na problematiku sociálních dialektů, vymezení termínů žargon a slang, nové tendence v stylistické sféře současné ruštiny, expresivitu, přejímání cizí slovní zásoby, anglicismy a amerikanismy, studentský slang. Praktická část představuje analýzu shromážděného materiálu s důrazem na formální a sémantické aspekty užití anglicismů. The aim of the thesis is to discuss secondary literature on the given topic and to present material and its analysis according to several criteria. Theoretical Part deals with social dialects, specification of the terms "jargon" and "slang", new tendencies in stylistics of contemporary Russian, expressivity, borrowings, Anglicisms and Americanisms, students´ slang. Practical Part comments on primary material in view of formal and semantic aspects in the use of Anglicisms. Klíčová slova: social dialects; jargon; slang; informal language; stylistics of contemporary Russian; expressivity; borrowings; Anglicisms and Americanisms; students´ slang; formal and semantic aspects in the use of Anglicisms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Užití anglicismů v ruském studentském slangu

Cílem práce je shromáždění a zpracování odborné literatury a sběr primárního materiálu a jeho analýza podle několika kriterií. Práce obsahuje dvě hlavní části, a to část teoretickou a část praktickou. ...

FRYSOVÁ, Petra; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Nové jevy v současné ruštině (na materialu románu B. Akunin "Altyn-Tolobas")
RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2008 - ruský
Tato práce je zaměřená na {\clqq}nové jevy v současné ruštině``. Byla napsána na základě románu Borise Akunina {\clqq}Altyn-Tolobas``. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku současného ruského jazyka, biografii Borise Akunina a stručný popis obsahu románu Altyn {--} Tolobas. Praktická část práce je zaměřená na jazykový rozbor historické a současné části románu. Rozbor současné části je věnován novým tendencím v ruštině, zejména pak neologismům, fraseologismům a žargonismům. This work is devoted to new phenomena in modern Russian (based on B. Akunin "Altyn-Tolobas"). The aim of the thesis is to describe new changes in modern Russian and to charakterize every element of these changes separately. The are two parts icluded in the work. The first part is theoretical which includes the lumpsum charakteristic of the changes. The second part includes the practical part where is description of elements on practice. Klíčová slova: Altyn-Tolobas; Akunin; phrasis; rebuilding; neologism; build vocabulary; Russian language;linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nové jevy v současné ruštině (na materialu románu B. Akunin "Altyn-Tolobas")

Tato práce je zaměřená na {\clqq}nové jevy v současné ruštině``. Byla napsána na základě románu Borise Akunina {\clqq}Altyn-Tolobas``. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...

RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

K problému nepřeložitelného (porovnání literárního díla a jeho filmové adaptace: "Mistr a Markétka" od M.Bulgakova a Tv-seriál "Mistr i Markétka" )
KINDINOVA, Olga; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; PECHAL, Zdeněk
2008 - ruský
Počáteční tří kapitoly jsou teoretické. První kapitola se zabývá pojmy překlad, přeložitelné a nepřeložitelné, druhá se zabývala syntezí uměleckých druhů. Třetí kapitola se týkala pojmu sémiotika. Zvláštní pozornost je věnována termínu filmová adaptace, který se dá chápat jako režisérská interpretace jiných uměleckých děl pomocí filmových prostředků. V následující praktické časti se zabývám analýzou Tv-seriálu od V. Bortko. Porovnávám jazyk seriálu s jazykem literatury. Hlavním cílem této bakalářské diplomové práce bylo najít odpovědět, zda je možné cokoliv přeložit z literárního jazyka do jazyka filmového a předat její zvláštní atmosféru pomocí audiovizuálních prostředků. Opening three chapters are theoretical. The first chapter deals with the translation and untranslatable. The second one with the incorporation of the kinds of the artworkes. The following part specializes in semiotics. The special attention is given to term film adaptation. The purpose of the study is analyse a novel by M. Bulgakov "The Master and Margarita" and film adaptation {\clqq}Master and Margrete`` and find the answeres, if it is possible to translate anything from the language of literature to a movie language. And to keep its special atmosphere by using audiovisual resources. Klíčová slova: translation; intersemiotics translation; semiotics; interpretation; an art; literature; a novel; film adaptation; Tv-serials. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
K problému nepřeložitelného (porovnání literárního díla a jeho filmové adaptace: "Mistr a Markétka" od M.Bulgakova a Tv-seriál "Mistr i Markétka" )

Počáteční tří kapitoly jsou teoretické. První kapitola se zabývá pojmy překlad, přeložitelné a nepřeložitelné, druhá se zabývala syntezí uměleckých druhů. Třetí kapitola se týkala pojmu sémiotika. ...

KINDINOVA, Olga; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; PECHAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze