Počet nalezených dokumentů: 12127
Publikováno od do

Zhodnocení fungování turistického informačního centra ve Slatiňanech
Chmelíková, Hana; Rašín, Vladimír; Šilhánová, Jana
2015 - český
Bakalářská práce je napsána za účelem zhodnocení fungování turistického informačního centra ve Slatiňanech. Hlavním cílem práce je navržení opatření pro zlepšení fungování informačního centra a nabízených služeb za účelem zvýšení atraktivity ve směru k zákazníkům. V první části práce je provedena rešerše teoretických poznatků z problematiky rozebírané v části druhé. Pro zhodnocení slouží SWOT analýza, která je sestavena na základě komparace turistického informačního centra ve Slatiňanech s ostatními v mikroregionu Chrudimsko-Hlinecko a na základě vyhodnocení ankety, na kterou odpovídali návštěvníci turistického informačního centra ve Slatiňanech. V závěrečné části je pak navrženo ono opatření ke zlepšení fungování a zatraktivnění informačního centra pro zákazníky. Klíčová slova: cestovní ruch; turistické informační centrum; komparace s konkurencí; anketa; SWOT analýza; Tourism; Touristist information Centre; Comparison with competitors; Questionnaire; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zhodnocení fungování turistického informačního centra ve Slatiňanech

Bakalářská práce je napsána za účelem zhodnocení fungování turistického informačního centra ve Slatiňanech. Hlavním cílem práce je navržení opatření pro zlepšení fungování informačního centra a ...

Chmelíková, Hana; Rašín, Vladimír; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vytvoření evidenčního databázového systému firmy
Cápík, Josef; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Radek
2015 - český
Bakalářská práce reprezentuje aplikační systém sloužící pro evidenci zaměstnanců, pracovních pomůcek a automobilu ve firmě Brola spol. s r.o. s místem sídla v Klečůvce. Cílem je zpracování osobních a kontaktních informací o zaměstnancích, absolvovaných školení, uzavření pojištění, apod. Pomocí formulářů a tiskových sestav jsou tyto informace přehledně zpracovány. Zpracování práce probíhalo v programu MS Access 2013, na vyžádání zadavatele. Klíčová slova: databáze; aplikační systém; MS Access; relační schéma; tabulka; tisková sestava; database; application system; relational schema; table; print report Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Vytvoření evidenčního databázového systému firmy

Bakalářská práce reprezentuje aplikační systém sloužící pro evidenci zaměstnanců, pracovních pomůcek a automobilu ve firmě Brola spol. s r.o. s místem sídla v Klečůvce. Cílem je zpracování osobních a ...

Cápík, Josef; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Radek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje
Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
2015 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje nastaviteľné výstupné napätie v rozsahu 0 až 30V a reguláciu prúdového obmedzenia do 3A. Schéma a doska plošného spoja bola vytvorená v prostredí Eagle. Súčasťou práce bolo tiež zobrazenie výstupného napätia pomocou LCD displeja a následné overenie správnej funkčnosti celého zdroja. Klíčová slova: napájací zdroj; sieťový transformátor; mostíkový usmerňovač; stabilizátor; filtračný kondenzátor; dióda; výkonový rezistor; power supply; power transformer; bridge rectifier; stabilizer; filter capacitor; diode; power resistor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje

Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje ...

Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny
Juřina, Lukáš; Král, Erik; Vařacha, Pavel
2015 - český
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na přijímání SMS zpráv, poznámek i úkolů a následně je vytisknout nízko-nákladovou termo tiskárnou. Pro příjem SMS zpráv je nutné přihlásit se do GSM sítě operátora s příslušnou SIM kartou. Pro příjem úkolů a poznámek je nutné vytvořit TCP server a data přenést pomocí GPRS služby. Klíčová slova: Internet věcí; termo tiskárna; Microsoft .NET micro-framework; GSM; GPRS; Internet of Things; thermal printer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na přijímání SMS zpráv, poznámek i úkolů a následně je vytisknout nízko-nákladovou termo tiskárnou. Pro příjem SMS zpráv je nutné přihlásit se ...

Juřina, Lukáš; Král, Erik; Vařacha, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Metody pro výuku programování na základních školách
Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
2015 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu cieľovej skupiny, učiteľov a správcov systému a analyzovať existujúce, najčastejšie používané edukačné systémy. Následne na základe zistených skutočností špecifikovať požiadavky a zostaviť sadu úloh pre unikátny edukačný softvér, určený pre výučbu programovania na druhom stupni základných škôl v Českej republike. Klíčová slova: deti; základy programovania; programovanie pre neprogramátorov; metodika vyučovania programovania; software pre výučbu programovania; programovacie prostredie; design orientovaný na užívateľa; gamifikácia; Children; How Programming Works; Programming for Non-Programmers; Methods for Teaching Programming; Educational Software; Programming Environments; User Centered Design; Gamification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Metody pro výuku programování na základních školách

Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu ...

Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Linux na platformě RouterBoard
Štramberský, Michal; Sysel, Martin; Korbel, Jiří
2015 - český
Práce se zabývá základním představením platformy RouterBoard, především hardwarovou konfiguraci RB450G. Popisem licenčního systému Mikrotik RouterOS. Představením ope- račního systému GNU/Linux a popsání distribucí GNU/Linux určených pro směrovací zařízení a jiná embedded zařízení. V praktická část se věnuje instalaci a konfiguraci operačního systému OpenWRT na zařízení RB450G, instalací používaných služeb a zabezpe- čení systému proti útokům zvenčí. Klíčová slova: Linux; OpenWRT; RouterBoard; Mikrotik; RouterBoot; LuCI Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Linux na platformě RouterBoard

Práce se zabývá základním představením platformy RouterBoard, především hardwarovou konfiguraci RB450G. Popisem licenčního systému Mikrotik RouterOS. Představením ope- račního systému GNU/Linux a ...

Štramberský, Michal; Sysel, Martin; Korbel, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Programování modelů pro testování tepelné stability místnosti
Duháček, Matej; Charvátová, Hana; Sehnálek, Stanislav
2015 - slovenský
Bakalárska práca je zameraná na testovanie tepelnej stability miestností. Práca sa skladá z 6 častí. V prvej časti sú popísané základné mechanizmy zdieľania tepla a ich princíp. V druhej časti je popísané kombinované zdieľanie tepla prestupom. V tretej časti analyzujem podmienky tepelnej stability miestností v zimnom období, ktoré vyplývajú z aktuálnej platnej legislatívy v Českej Republike. V ďalšej časti rozoberám základný popis funkcií programu COMSOL MULTIPHYSICS a jeho prostredí Heat Transfer Module, ktorý vyu-žívam v práci na simulovanie rozložení teploty pri vykurovaný a chladnutí jednotlivých analyzovaných modelov. V piatej časti vysvetľujem základy modelovania v programu COMSOL MULTIPHYSICS na konkrétnom príklade miestnosti. V šiestej ukazujem simu-láciu vykurovania a chladenia druhej miernosti. V poslednej časti analyzujem výsledky simulácii. Klíčová slova: Tepelná stabilita miestností; nestacionárne zdieľanie tepla; Heat Transfer Module; Comsol Multiphysics; Thermal stability of rooms; non-stationary sharing of heat; Heat transfer Module Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Programování modelů pro testování tepelné stability místnosti

Bakalárska práca je zameraná na testovanie tepelnej stability miestností. Práca sa skladá z 6 častí. V prvej časti sú popísané základné mechanizmy zdieľania tepla a ich princíp. V druhej časti je ...

Duháček, Matej; Charvátová, Hana; Sehnálek, Stanislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh laboratorní úlohy pro použití Ramanovy spektroskopie pro forenzní účely
Koprda, Mikuláš; Vašková, Hana; Neumann, Petr
2015 - slovenský
Táto práca sa zaoberá využitím Ramanovej spektroskopie pre forenzné účely. V praxi sa pre kriminalistické a forenzné účely táto metóda v poslednej dobe používa stále častejšie. Vzhľadom k celej rade jej výhod, ako je nedeštruktívnosť, neinvazívnosť, nenáročnosť požiadavkou na vzorky a tiež rýchlosť merania sa Ramanova spektroskopia javí ako veľmi vhodná a účinná metóda. V práci je priblížené využitie Ramanovej spektroskopie vo viacerých odvetviach, ale najviac sa sústredí na zmienené forenzné účely. Hlavná časť je venovaná návrhu a príprave dvoch laboratórnych úloh, a s tým súvisiacimi meraniami vybraných vzoriek. Tými sú biele prášky, či farebné stopy na tkanivách. Klíčová slova: Ramanova spektroskopia; vibračná spektroskopia; Ramanov jav; forenzné vedy; biele prášky; stopy farieb; Raman spectroscopy; vibration spectroscopy; Raman effect; forensic science; white powders; trace of colour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh laboratorní úlohy pro použití Ramanovy spektroskopie pro forenzní účely

Táto práca sa zaoberá využitím Ramanovej spektroskopie pre forenzné účely. V praxi sa pre kriminalistické a forenzné účely táto metóda v poslednej dobe používa stále častejšie. Vzhľadom k celej rade ...

Koprda, Mikuláš; Vašková, Hana; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Měření profilu pásovnice u pásových pil pro pořez kulatiny
Stuchlík, Karel; Sysala, Tomáš; Navrátil, Pavel
2015 - český
Obsahem této práce je návrh a realizace inovace měření pro firmu zabývající se pilovými pásy. Teoretická část popisuje jednotlivé části pásové pily a současný způsob měření opotřebení pásovnice. Následuje rozbor současné metodiky měření a vytčení největších nedostatků. Poté je popsán samotný návrh inovace měření včetně teoretického rozboru a návrhu potřebných snímačů. Praktická část obsahuje popis realizace navrženého řešení a programového vybavení. Závěr praktické části je věnován prezentaci a rozboru naměřených dat včetně zhodnocení přínosů navrženého řešení. Klíčová slova: Pásová pila; pásovnice; měření; laserový snímač; magnetický snímač; DataLab IO; Control Web; Band saw; band saw wheel; measurement; laser sensor; magnetic sensor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Měření profilu pásovnice u pásových pil pro pořez kulatiny

Obsahem této práce je návrh a realizace inovace měření pro firmu zabývající se pilovými pásy. Teoretická část popisuje jednotlivé části pásové pily a současný způsob měření opotřebení pásovnice. ...

Stuchlík, Karel; Sysala, Tomáš; Navrátil, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Diferenciální počet funkcí dvou proměnných tvorba úloh pro výukové účely
Koudelková, Zuzana; Martinek, Pavel; Fajkus, Martin
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá úlohami z diferenciálního počtu funkce dvou proměnných, konkrétně úlohami na výpočet diferenciálu, Taylorova polynomu a lokálních extrémů. Jednak uvádí výběr příkladů často se vyskytujících v literatuře, jednak za pomoci softwaru Wolfram Mathematica vytváří úlohy nové, splňující požadavek snadné řešitelnosti. Přínosem této práce je hlavně použití nově nalezených úloh pro výukové účely. Klíčová slova: diferenciální počet funkcí dvou proměnných; lokální extrémy; Taylorův polynom; diferenciál; Wolfram Mathematica 8.0; differential calculus of two variables; local extrema; Taylor polynomial; diffe-rential Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Diferenciální počet funkcí dvou proměnných tvorba úloh pro výukové účely

Bakalářská práce se zabývá úlohami z diferenciálního počtu funkce dvou proměnných, konkrétně úlohami na výpočet diferenciálu, Taylorova polynomu a lokálních extrémů. Jednak uvádí výběr příkladů často ...

Koudelková, Zuzana; Martinek, Pavel; Fajkus, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze