Počet nalezených dokumentů: 684
Publikováno od do

A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts
Lysáčková, Blanka; Outěřická, Tereza; Čechová, Hana
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá anglickými idiomy a jejich českými ekvivalenty. Teoretická část je zaměřena na definici idiomu, pozici v jazyce, charakteristické rysy a typy idiomů, interpretaci a překlad idiomů. Dále specifikuje sémantiku a rozdělení ekvivalentů použitou pro analýzu. Praktická část porovnává anglické idiomy s jejich českými ekvivalenty, následně je rozděluje a analyzuje ze sémantického, lexikálního a gramatického hlediska. Klíčová slova: idiom; ekvivalent; část těla; jazyk; angličtina; čeština; equivalent; body part; language; English; Czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts

Tato bakalářská práce se zabývá anglickými idiomy a jejich českými ekvivalenty. Teoretická část je zaměřena na definici idiomu, pozici v jazyce, charakteristické rysy a typy idiomů, interpretaci a ...

Lysáčková, Blanka; Outěřická, Tereza; Čechová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women
Macíková, Barbora; Kressová, Petra; Blažková, Barbora
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na cyklický time management, tedy na organizaci času žen na základě jejich proměnlivosti během hormonálního cyklu s cílem větší produktivity práce. Teoretická část bakalářské práce se zabývá zpracováním literárních poznatků, týkajících se vlivů cykličnosti na ženské schopnosti a následné rozdělení těchto poznatků do čtyř fází za pomocí cyklického time managementu. V praktické části bakalářské práce autorka analyzuje potencionální zvýšení produktivity a spokojenosti žen v případě, že se řídí a organizují čas dle cyklického time managementu. Dále také ověřením schopností a pocitů, které ženy během jednotlivých fází hormonálního cyklu prožívají a v neposlední řadě názory okolí na cyklický time management. Klíčová slova: time management; cyklický time management; hormonální cyklus; menstruační cyklus; ženy; organizace času; produktivita práce; cyclic time management; hormonal cycle; menstrual cycle; women; time organization; work productivity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women

Tato bakalářská práce se zaměřuje na cyklický time management, tedy na organizaci času žen na základě jejich proměnlivosti během hormonálního cyklu s cílem větší produktivity práce. Teoretická část ...

Macíková, Barbora; Kressová, Petra; Blažková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Marketing to Erasmus Students on Facebook
Motyčka, Jakub; Štarchoň, Peter; Blažková, Barbora
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá marketingem na sociálních sítích, konkrétně pak na Facebooku a to se zaměřením na studenty z programu Erasmus. Teoretická část obsahuje úvod do marketingu na internetu a jeho vývoj, dále pak vysvětlení pojmů tykajících se marketingu na sociálních sítích a detailní popis služby Facebook. Po teoretické části následuje část praktická, která obsahuje popis programu Erasmus, srovnává možnosti propagace studia ve Zlíně na Facebooku a v závěrečné části poskytuje plán konkrétní marketingové kampaně na Facebooku. Klíčová slova: internet; marketing; reklama; propagace; sociální sítě; Facebook; Erasmus; advertisement; social websites; promotion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Marketing to Erasmus Students on Facebook

Tato bakalářská práce se zabývá marketingem na sociálních sítích, konkrétně pak na Facebooku a to se zaměřením na studenty z programu Erasmus. Teoretická část obsahuje úvod do marketingu na internetu ...

Motyčka, Jakub; Štarchoň, Peter; Blažková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Franšízová smlouva: Překlad a analýza
Šeflová, Lucie; Nemčoková, Katarína; Čechová, Hana
2014 - anglický
Cílem bakalářské práce je prezentovat oblast překladu specifického textu, konkrétně textu s právním obsahem. Práce představuje různé principy translatologie a problémy spojené s překladem franšízové smlouvy. Klíčová slova: translatologie; typy textu; odborný překlad; právnický text charakteru smluv; franšízová smlouva; překladový ekvivalent; translatology; text types; domain-specific translation; legal text of a contractual nature; franchise contract; translation equivalent Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Franšízová smlouva: Překlad a analýza

Cílem bakalářské práce je prezentovat oblast překladu specifického textu, konkrétně textu s právním obsahem. Práce představuje různé principy translatologie a problémy spojené s překladem franšízové ...

Šeflová, Lucie; Nemčoková, Katarína; Čechová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic
Kolář, Martin; Chovancová, Miloslava; Papadaki, Šárka
2014 - anglický
Bakalářská práce pojednává o marketingové strategií vybrané společnosti v České republice, která se zabývá převážně velkoobchodním prodejem. Cílem bakalářské práce je odhalit slabé stránky v marketingové strategii a navrhnout doporučení pro její zlepšení. Teoretická část se zabývá problematikou týkající se marketingové strategie. Poté je v praktické části teorie aplikována na vybranou českou společnost za účelem popsání její marketingové strategie. Veškeré poznatky jsou shrnuty a dále rozvinuty ve SWOT analýze. Poslední kapitola praktické části navrhuje doporučení, na základě slabých stránek, pro zlepšení marketingové strategie společnosti. Klíčová slova: marketingová strategie; tržní segment; marketingový mix; zdroje společnosti; SWOT analýza; společnost; XY; hloubkové interview; interní data; marketing strategy; market segment; marketing mix; company resources; SWOT analysis; company; in-depth interview; internal data Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic

Bakalářská práce pojednává o marketingové strategií vybrané společnosti v České republice, která se zabývá převážně velkoobchodním prodejem. Cílem bakalářské práce je odhalit slabé stránky v ...

Kolář, Martin; Chovancová, Miloslava; Papadaki, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Role of eTrust in Online Shopping in the Czech Republic among University Students
Ustyanovič, Viktor; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
2014 - anglický
Bakalářská práce se zabývá úlohou důvěry při nakupování na internetu v České republice mezi studenty univerzit. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda mezi studenty univerzit panuje důvěra k internetovému obchodování či nikoliv, a díky konkrétním výsledkům poskytnout doporučení majitelům internetových obchodů, ke zvýšení důvěryhodnosti jejich podnikání. Teoretická část nejdříve zkoumá současné postavení e-commerce, se zaměřením na Bussines to Customer Marketing. Poté samostatně mapuje internetovou důvěru. V praktické části je, pomocí kvantitativního výzkumu formou dotazníku, zkoumán určitý vzorek studentů z mnoha českých univerzit, na což navazuje kvalitativní průzkum, formou rozhovoru, s bývalým majitelem internetového obchodu. Závěrečná část shrnuje získané poznatky a navrhuje zmíněná doporučení Klíčová slova: e-komerce; elektronická důvěra; důvěryhodnost; internet; B2C Marketing; studenti univerzit; e-shop; e-commerce; e-trust; credibility; university students Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
The Role of eTrust in Online Shopping in the Czech Republic among University Students

Bakalářská práce se zabývá úlohou důvěry při nakupování na internetu v České republice mezi studenty univerzit. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda mezi studenty univerzit panuje důvěra k ...

Ustyanovič, Viktor; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.
Vořechovská, Ivana; Čada, Jan; Kramoliš, Jan
2014 - anglický
Bakalářská práce se zabývá systémem motivace a odměňování brigádníků multikina Golden Apple Cinema, a.s. Jejím cílem je navrhnout efektivní systém motivace a odměňování. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a uvedení do problematiky řízení lidských zdrojů, motivace a odměňování. V analytické části je pomocí dotazníkového šetření, hloubkových rozhovorů, SWOT analýzy a PEST analýzy zhodnocena současná situace. V závěru práce jsou navrhnuty návrhy na zlepšení systému. Tyto návrhy jsou následně podrobeny časové, rizikové a nákladové analýze. Klíčová slova: řízení lidských zdrojů; motivace; odměňování; dotazník; rozhovory; SWOT analýza; multikino; human resource management; motivation; remuneration; questionnaire; in-depth interviews; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.

Bakalářská práce se zabývá systémem motivace a odměňování brigádníků multikina Golden Apple Cinema, a.s. Jejím cílem je navrhnout efektivní systém motivace a odměňování. Teoretická část obsahuje ...

Vořechovská, Ivana; Čada, Jan; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Analýza marketingové komunikační strategie značky Turbotiger
Skuplík, Michal; Chovancová, Miloslava; Kramoliš, Jan
2014 - anglický
Hlavním tématem této bakalářská práce je marketingová komunikační strategie mezinárodní dopravní společnosti Turbotiger. Cílem práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci podniku a na základě dalších poznatků přijít s návrhy na její inovaci. Teoretická část je věnována problematice týkající se tématu a tvoří tak základ pro další postup. Praktická část se zaměřuje na popis společnosti a na její současnou marketingovou komunikační strategii. V další části je dle firemní aktivity vytvořena SWOT analýza, následována dotazníkovým šetřením. Tyto informace pak tvoří základ k závěrečnému návrnu inovací marketingové komunikační strategie společnosti. Klíčová slova: Marketing; marketingová komunikační strategie; Turbotiger; SWOT analýza; dotazníkové šetření; marketing communication strategy; SWOT analysis; questionnaire survey Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza marketingové komunikační strategie značky Turbotiger

Hlavním tématem této bakalářská práce je marketingová komunikační strategie mezinárodní dopravní společnosti Turbotiger. Cílem práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci podniku a na ...

Skuplík, Michal; Chovancová, Miloslava; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Analýza povědomí jazykové školy Only4 s.r.o. ve Zlíně
Štos, Karel; Kressová, Petra; Papadaki, Šárka
2014 - anglický
Předkládaná práce se zabývá analýzou povědomí o Jazykové Škole Only4 s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na studium Public relations a marketingového průzkumu, kde definuje základní pojmy týkající se těchto témat. V praktické části se práce věnuje samotnému výzkumu povědomí o Jazykové Škole Only4 s.r.o. s cílem rozpoznat nejslabší článek cílové skupiny této společnosti a v závěru předkládá různá doporučení. Klíčová slova: Public relations; marketingový výzkum; Jazyková Škola Only4; analýza veřejného povědomí; marketing research; Language School Only4; awareness analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza povědomí jazykové školy Only4 s.r.o. ve Zlíně

Předkládaná práce se zabývá analýzou povědomí o Jazykové Škole Only4 s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na studium Public relations a marketingového průzkumu, kde definuje základní pojmy týkající se ...

Štos, Karel; Kressová, Petra; Papadaki, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Soběstačnost a anti-konzumerismus v transcendentalismu: Porovnání díla Walden od H. D. Thoreaua s dílem Útěk do divočiny od J. Krakauera
Tomšej, Petr; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - anglický
Tato práce se zabývá autobiografií Walden, aneb Život v lesích, napsanou Henry David Thoreauem a biografií Christophera McCandlesse, Útěk do divočiny. Práce se zpočátku zaměřuje na Transcendentalismus, který oba protagonisty výrazně ovlivnil a hraje tak klíčovou úlohu ve zkoumání a následném porovnání jejich názorů a postojů týkajících se soběstačnosti a společnosti. V závěru práce je shrnuta McCandlessova a Thoreauova představa osobní svobody ve vztahu ke konzumnímu způsobu života a konformitě. Ve světle podobností a odlišností Thoreauovy a McCandlessovy životní filozofie jsou vysvětleny důvody jejich úniku do divočiny. Klíčová slova: Walden; Útěk do divočiny; Christopher McCandless; Henry David Thoreau; Transcendentalismus; soběstačnost; konzumní způsob života; konformita; společnost; svoboda; Into the Wild; Transcendentalism; self-reliance; consumerism; conformism; society; freedom Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Soběstačnost a anti-konzumerismus v transcendentalismu: Porovnání díla Walden od H. D. Thoreaua s dílem Útěk do divočiny od J. Krakauera

Tato práce se zabývá autobiografií Walden, aneb Život v lesích, napsanou Henry David Thoreauem a biografií Christophera McCandlesse, Útěk do divočiny. Práce se zpočátku zaměřuje na ...

Tomšej, Petr; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze