Počet nalezených dokumentů: 19538
Publikováno od do

Zajištění dluhopisového portfolia
Kolář, Adam; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš
2017 - český
Cílem této bakalářské práce je popis, aplikace a následná analýza účinnosti některých zajišťovacích strategií využívaných při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů. Teoretická část této práce je věnována obecnému popisu charakteristik dluhopisů a futures a dále základním znalostem z oblasti zajišťování úrokového rizika. V emipirické části práce je na základě tržních dat sestaveno dluhopisové portfolio, které je následně zajištěno pomocí futures kontraktů při využití tří odlišných zajišťovacích strategií. V závěru praktické části je porovnávána účinnost jednotlivých aplikovaných strategií. Výsledky uvedené empirické analýze prokazují, že využití aplikovaných zajišťovacích strategií při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů vede ve většině případů k efektivnímu zajištění. The aim of this bachelor thesis is to describe, apply and subsequently analyse the effectiveness of several hedging strategies used when cross-hedging a bond portfolio with futures contracts. The theoretical part of this work is devoted to a general description of characteristics of bonds and futures and, also to basic knowledge of interest rate risk hedging. In the empirical part of this thesis, a bond portfolio is complied, utilising market data, and subsequently it is secured with futures contracts using three different hedging strategies. At the end of the practical part, the effectiveness of each applied strategy is compared. The results of the empirical analysis support, that using the applied strategies when cross-hedging a bond portfolio with futures contracts is in most cases effective. Klíčová slova: dluhopis; cross-hedging; futures; úrokové riziko; zajištění; portfolio; hedging; futures; interest rate risk; portfolio; bond; cross-hedging Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Zajištění dluhopisového portfolia

Cílem této bakalářské práce je popis, aplikace a následná analýza účinnosti některých zajišťovacích strategií využívaných při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů. ...

Kolář, Adam; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele
Bazala, Marek; Schlossberger, Otakar; Fleischmann, Luboš
2017 - český
Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu dané oblasti. Dále je v této práci provedena komparace jednotlivých platebních účtů u čtyřech poskytovatelů platebních služeb. Práce se zaměřuje na dodržování zákonem stanovených podmínek jednotlivých poskytovatelů základních platebních účtů. V závěrečné části jsou jednotlivé účty porovnány z hlediska velikosti úplaty za jednotlivé platební služby s nimi spojenými. Dále je zde provedeno zhodnocení této komparace. This Bachelor thesis deals with a payment account with basic features in the Czech Republic. It defines a payment account with basic features and describes all the main characteristic features according to the czech legal system. Furthermore, there is a comparison of individual payment accounts with basic features among four financial institutions. The thesis also aims at terms and conditions that are obligatory for each of the financial institution providing payment account with basic features. The final part compares cost of individual payment services associated with the payment accounts with basic features. Klíčová slova: základní platební účet; platební účet; zákon o platebním styku; payment account with basic features; payment account; payment system act Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele

Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu ...

Bazala, Marek; Schlossberger, Otakar; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Měnová politika Národní banky Běloruska
Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
2017 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, její cíle a funkce. Druhá část po charakteristice základních režimů měnové politiky se soustředí na analýzu měnové politiky Běloruska a jejích cílů po rozpadu Sovětského svazů. Poté jsou vysvětleny základní principy fungování transmisního mechanismu v Bělorusku. Poslední část se věnuje analýze vybraných ekonomických parametrů. V této části je probrána horizontální struktura platební bilance za rok 2016, dále je tu prezentována grafická analýza zahraniční investiční pozice a zahraničního dluhu Běloruska, analyzovány příčiny inflace a inflační tlaky a na konci je popsán vývoj kursového systému a jeho současné trendy. Annotation The aim of the bachelor´s thesis is to analyze the monetary policy of the Republic of Belarus. At the beginning of the first part is described the economic and financial situation in Belarus. Further, the history of the establishment of the central bank, its objectives and functions are discussed. The second part, following the characteristics of the basic monetary policy regimes, focuses on the analysis of the monetary policy of Belarus and its objectives after the collapse of the Soviet Union. Then, the basic principles of the functioning of the transmission mechanism in Belarus are explained. The last part deals with the analysis of selected economic parameters. This section discusses the horizontal structure of the balance of payments for 2016, a graphical analysis of the foreign investment position and the foreign debt of Belarus, the causes of inflation and inflationary pressures, as well as the development of the exchange system and its current trends. Klíčová slova: Bělorusko; Měnová politika; Kursový systém; Exchange rate system; Monetary Policy; Republic of Belarus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Měnová politika Národní banky Běloruska

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, ...

Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza akcie společnosti easyJet
Pelevaniuc, Elena; Veselá, Jitka; Hejdová, Martina
2017 - český
Táto bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akciového titulu britské letecké společnosti easyJet. První kapitola zkoumá vztahy mezi vybranými makroekonomickými veličinami a vývojem akciových kurzů. Druhá kapitola, věnující se odvětvové analýzy, zabývá se regulací leteckého odvětví a postavením společnosti easyJet na domácím a zahraničním trhu. Poslední kapitola je věnována firemní analýze, kde pomocí několika metod je vypočítána vnitřní hodnota akcie a uvedené výsledné investiční doporučení. This bachelor thesis deals with fundamental analysis of a share of British airline company easyJet. The first chapter is based on estimating the influence of selected macroeconomic variables on the changes of the stock price. The second chapter, which is dedicated to sectoral analysis, deals with the regulation of the aviation industry and easyJet's position on the domestic and foreign markets. The last chapter is devoted to corporate analysis, which calculates the internal value of the share using several methods and presents an appropriate investment recommendation. Klíčová slova: fundamentální analýza; easyJet PLC; akcie; investování; fundamental analysis; easyJet PLC; shares; investing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Fundamentální analýza akcie společnosti easyJet

Táto bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akciového titulu britské letecké společnosti easyJet. První kapitola zkoumá vztahy mezi vybranými makroekonomickými veličinami a vývojem ...

Pelevaniuc, Elena; Veselá, Jitka; Hejdová, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Měnová politika v době nízkých úrokových sazeb a hrozbě deflace
Kochergin, Aleksei; Gevorgyan, Kristine; Šíma, Ondřej
2017 - český
Cílem bakalářské práce je analyzovat českou ekonomiku za dobu provádění devizových intervenci, a několik měsíců po nich v situaci hrozící deflace. Téma je zvoleno k aktuálnosti prohlášení bankovní rady ČNB o ukončení kurzového závazku, který nepochybně bude definovat tuzemskou ekonomiku po určitou dobu. Práce se zabývá aspekty, které donutily Českou národní banku intervenovat na devizovém trhu, zkoumá stav ekonomiky v období provádění intervenci, a pak po ukončení kurzového závazku. Práce je rozdělena na tři hlavní častí. První část této práce vysvětluje podstatu měnové politiky a její aplikace centrální bankou. V druhé časti je vysvětlena ekonomická podstata terminu deflace a různé názory na danou problematiku. Třetí část se soustředí na analýzu ekonomické situace v České republice a politiku centrální banky. Výsledkem této analýzy bude zhodnocení úspěšnosti zvolené strategie na příkladu makroekonomických ukazatelů a vyhodnocení její adekvátnosti vzhledem k zjištěným poznatkům. The aim of the bachelor thesis is to analyze the Czech economy during the period of foreign exchange interventions, and several months after them in the situation of impending deflation. The topic is chosen to be the most up-to-date statement by the Czech National Bank council on the termination of the exchange rate commitment, which will undoubtedly define the domestic economy for a certain period of time. The thesis deals with aspects that have forced the Czech national bank to intervene in the foreign exchange market, it examines the state of the economy during the implementation period of the intervention, and then after the end of the exchange rate commitment. The work is divided into three main parts. The first part of this work explains the essence of monetary policy and its application by the central bank. The second part explains the economic nature of deflation and different views on this issue. The third part focuses on the analysis of the economic situation in the Czech Republic and the policy of the central bank. The result of this analysis will be the assessment of the success of selected strategy on the example of macroeconomic indicators and the evaluation of its adequacy due to the findings. Klíčová slova: Deflace; Měnová politika; Devizové intervence; Cílování inflace; Česká národní banka; Foreign exchange intervention; Inflation targeting; Deflation; Czech national bank; Monetary policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Měnová politika v době nízkých úrokových sazeb a hrozbě deflace

Cílem bakalářské práce je analyzovat českou ekonomiku za dobu provádění devizových intervenci, a několik měsíců po nich v situaci hrozící deflace. Téma je zvoleno k aktuálnosti prohlášení bankovní ...

Kochergin, Aleksei; Gevorgyan, Kristine; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty
Miller, Jan; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - český
V bakalářské práci Stavební spoření v porovnání s dalšími spořícími produkty se věnujeme zpracování analýzy stavebního spoření ve třech stavebních spořitelnách a analýzy termínovaných vkladů u třech bank. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se budeme věnovat deskripcí obou zmíněných produktů. V druhé, praktické části se budeme analyzovat oba produkty celkem u šesti finančních institucí. Na konci praktické části bude porovnání výhodnosti produktů z pohledu klienta. In the bachelors thesis Building society savings account in comparison with another savings society products we aim at analysis of building society savings products within three different building societies and coherently at analysis of fixed term deposit accounts. The bachelors thesis is divided into two parts. In the theoretical part, we are going to describe both above mentioned products. In the second, practical part, we are going to analyze both products altogether at six different financial institutions. At the end of the practical part we are going to weight the favorableness of the products from the consumer point of view. Klíčová slova: stavební spoření; termínované vklady,; výnos; výnosnost; přidělení; building society savings accounts; fixed term deposit accounts; revenue; yield; allocation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty

V bakalářské práci Stavební spoření v porovnání s dalšími spořícími produkty se věnujeme zpracování analýzy stavebního spoření ve třech stavebních spořitelnách a analýzy termínovaných vkladů u třech ...

Miller, Jan; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza trhu platebních karet v České republice
Tomčík, Alexandr; Hoffman, Andrej; Fučík, Vojtěch
2017 - český
Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území České republiky. Dále rozděluje platební karty do několika skupin podle druhu či použité technologie. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se vyvíjel karetní trh, která ze společností Visa nebo MasterCard má hlavní podíl na vydávaných platebních kartách a kvantifikovat parametry bezhotovostních plateb v ČR. Z důvodu podobné rozvinutosti bezkontaktního placení je část práce určena srovnání se Slovenskou republikou. Poslední kapitola představuje současné varianty mobilního placení v několika zemích světa a dostupné možnosti v ČR. The subject of this bachelor thesis is the analysis of availible data on the payment card market in the Czech Republic in years 2001 to 2016. The theoretical part focuses on the history of payment cards and when they first appeared in the territory of the Czech Republic. It further divides payment cards into several groups according to the type or technology used. The purpose of the thesis is to find out how the card market has developed, wheter Visa or MasterCard has the major share of the issued payment cards and to quantify the parameters of non-cash payments in the Czech Republic. Due to the similar level of development of contactless payment in both countries, part of the work is intended to be compared with the Slovak Republic. The last chapter presents current variants of mobile payment in several world countries and available options in the Czech Republic. Klíčová slova: NFC; platební karty; bezkontaktní placení; MasterCard; Visa; mobilní placení; NFC; MasterCard; contactless payment; Visa; payment cards; mobile payment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza trhu platebních karet v České republice

Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území ...

Tomčík, Alexandr; Hoffman, Andrej; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Slanina, Šimon; Teplý, Petr; Fičura, Milan
2017 - český
Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování obrovského množství stochastických scénářů a dokáže efektivně řešit problémy nejen v oblastech fyziky a matematiky. Subjekty v bankovním sektoru jsou neustále vystavovány enormnímu množství různých rizik, například výskytu záporné úrokové míry. Na tato rizika je třeba brát zřetel, monitorovat, měřit a řídit je. I metoda Monte Carlo, použitelná v bankovnictví pro měření rizik, má slabiny, které je nutné brát v potaz, a vyžaduje pro svou aplikaci splnění určitých předpokladů. Je důležité správně aproximovat rozdělení pravděpodobnosti a vytvořit dostatečné množství náhodných scénářů, použít spolehlivý generátor náhodných čísel či zohlednit existenční a sekvenční závislosti vstupních dat. V praktické části práce jsem zanalyzoval vývoj sazby London Interbank Offered Rate s tříměsíční splatností vázané na americký dolar v letech 2000 až 2016 a pokusil se pomocí metody Monte Carlo předpovědět její vývoj budoucí. Došel jsem k závěru, že metodu je vhodné používat pro předpověď v kratších časových horizontech, neboť v delších poskytuje na všech hladinách pravděpodobnosti výrazně širší intervaly hodnot, kterých může sazba nabýt. Prostřednictvím stress testu jsem dále zjistil, že mnou uplatněná metoda ve výsledných prognózách příliš nezohledňuje výjimečné krátkodobé šoky. Ani metoda Monte Carlo ani předpověď serveru TRADING ECONOMICS nepředvídají v horizontu končícím rokem 2020 propad sazby LIBOR USD 3M do záporných čísel. A vigorous advancement in the field of information technologies allows practical use of sophisticated, computing power consuming methods. One of these is the Monte Carlo simulations method, which relies on generating an immense number of stochastic scenarios and can effectively solve problems in areas such as physics or mathematics. Entities in the banking sector are constantly exposed to many kinds of risks, for instance the occurrence of negative interest rates. These risks need to be taken into account, monitored, measured and managed. Even the Monte Carlo method, usable in banking for risk measurement, has its weaknesses that need to be considered, and requires certain conditions to be met. It is crucial to correctly approximate the probability distribution and to create a sufficient number of random scenarios, to use a reliable random number generator and to bear in mind any possible sequential dependencies amongst the input data. In the practical part of this work, I analyzed the development of the London Interbank Offered Rate with a three-month maturity based on the US dollar during the years 2000 to 2016 and, using the Monte Carlo method, I tried to predict its future development as well. I came to the conclusion that the method should be used for forecasting in shorter time horizons, considering it provides significantly wider ranges of the rate's possible values at all probability levels while forecasting for longer time horizons. Via stress test, I also found that the method I applied doesn't really reflect rare short-term shocks in the resulting predictions. Neither the Monte Carlo method nor the TRADING ECONOMICS website anticipate the LIBOR USD 3M rate to fall below zero during the time horizon ending in 2020. Klíčová slova: negativní úrokové míry; nejistota; pravděpodobnost; Monte Carlo simulace; bankovní rizika; London Interbank Offered Rate; LIBOR skandál; uncertainty; London Interbank Offered Rate; Monte Carlo simulations; negative interest rates; LIBOR scandal; probability; banking risks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví

Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování ...

Slanina, Šimon; Teplý, Petr; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Hypoteční produkty a jejich porovnání v České Republice a Rusku
Tkachenko, Evgeniy; Mazáček, David; Radová, Jarmila
2017 - český
Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na téma, které je bezesporu velmi důležité v dnešní době - jedná se o hypoteční trh. V první části bakalářské práce se věnuje teorii hypotečního trhu, jeho klíčovým aspektům a popisu různých typů hypoték. Druhá část bakalářské práce byla již věnována výzkumu hypotečního trhu v České republice a v Rusku s důrazem na hlavní města obou zemí a vzájemného porovnání obou trhů. Cílem dané práce je provedení analýzy hypotečních produktů v České republice a v Rusku, podrobení analýze vývoje úrokových sazeb na daný produkt a rovněž vymezení odlišností mezi produkty mezi oběma státy. Závěrem práce je potom zjištění, že situace na hypotečním trhu je daleko lepší v České republice než v Rusku (v Praze než v Moskvě) - poměr splátky k průměrnému platu, výše úrokové sazby, očekávání inflace a další. jsou nižší nežli v Rusku. Dále se dospělo k závěru, že objem hypotečních úvěrů a úrokové sazby závisí na vývoji místního HDP. This bachelor thesis was focused on a topic that is undoubtedly very important nowadays - it is a mortgage market. The first part of the bachelor thesis is focused on the mortgage market theory, its key aspects and description of several different mortgage types.. The second part of the bachelor thesis was already dedicated to research on mortgage market in the Czech republic and Russia underlying the capital cities of both countries and its comparison. The aim of this thesis is to analyze mortgage products in the Czech Republic and Russia, analyze the development of interest rates for a given product and to define differences between products between the two countries. The work clearly pointed out that the situation in the mortgage market is much better in he Czech Republic than in Russia (resp. in Prague than in Moscow) - the proportion of the payment of average salary, interest rates, or inflation expectations are lower than in Russia. Furthermore, it is concluded that the volume of mortgage loans and interest rates is affected by the local GDP. Klíčová slova: úroková sazba hypoték; nemovitosti; hypoteční trh; hypotéka; mortgage interest rate; mortgage market; Mortgage; real estate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Hypoteční produkty a jejich porovnání v České Republice a Rusku

Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na téma, které je bezesporu velmi důležité v dnešní době - jedná se o hypoteční trh. V první části bakalářské práce se věnuje teorii hypotečního trhu, jeho ...

Tkachenko, Evgeniy; Mazáček, David; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financování malých a středních podniků
Haloun, Marek; Dvořák, Petr; Jablonský, Petr
2017 - český
Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje malého a středního podnikání v České republice a srovnání jednotlivých ukazatelů s průměrnými hodnotami Evropské unie. Druhá kapitola bakalářské práce charakterizuje obecné způsoby financování podnikatelské činnosti. Závěr teoretické části se zaobírá charakteristikou bankovních produktů pro financování provozních a investičních potřeb podniku. V praktické části poté postupně dochází k aplikování získaných teoretických znalostí na výrobní podnik A, a na obchodní podnik B. Na základě finančního due diligence jsou dané podniky zanalyzovány a vyhodnoceny. V poslední části bakalářské práce jsou pro zvolené podniky vytvořeny konkrétní modelové situace a na aktuální nabídce úvěrových produktů vybraných bank navržena nejzajímavější možnost financování. The bachelor thesis focuses on current issues regarding financing of small and medium enterprises. The first chapter thoroughly defines the SME segment. There is also an analysis of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and the comparison of individual indicators with the average values of the European Union. The second chapter of the bachelor thesis describes the general ways of financing the business activity. The conclusion of the theoretical part deals with the characteristics of banking products for financing the operational and investment needs of the company. In the practical part, the theoretical knowledge is gradually applied to the manufacturing company A and the business enterprise B. Based on financial due diligence, these enterprises are analyzed and evaluated. In the last part of the bachelor thesis, specific model situations are created for selected companies and the best financing option is proposed on the current offer of loan products of selected banks. Klíčová slova: podnikatelský plán; finanční analýza; úroková sazba; provozní a investiční úvěr; MSP; SME; business plan; financial analysis; operational and investment loans; interest rate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Financování malých a středních podniků

Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje ...

Haloun, Marek; Dvořák, Petr; Jablonský, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze