Počet nalezených dokumentů: 8798
Publikováno od do

Výkonnost organizace a možnosti jejího zvyšování
2022 -
Cílem bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace pomocí nástrojů finanční a nefinanční analýzy a navrhnutí možnosti jejího zvýšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu výkonnost, popsání nástrojů finanční analýzy a popsána metoda Balanced Scorecard. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na vybranou organizaci, kterou je Wolfstein s.r.o. Předmětem činnosti společnosti je nabízení a zajišťování telekomunikačních služeb. Práce je završena navrhnutím možných opatření pro zlepšení výkonnosti organizace. Klíčová slova: finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza; rentabilita; likvidita; zadluženost; aktivita; malý a střední podnik; strategický plán; systém vyvážených ukazatelů; výkonnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výkonnost organizace a možnosti jejího zvyšování

Cílem bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace pomocí nástrojů finanční a nefinanční analýzy a navrhnutí možnosti jejího zvýšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vedení pracovníků na homeoffice
2022 -
Předložená práce je zaměřena na problematiku vedení lidí na homeoffice. Cílem práce je zjištění aktuálního fungujícího modelu ve vybraném podniku, tento model vyhodnotit a na jeho základě navrhnout ideální model řízení lidí na homeoffice. Teoretická část práce je zaměřena na zpracování literární rešerše a objasnění základních pojmů a problematiky homeoffice. Je zde věnována pozornost formám práce na dálku, vývoji a historii homeoffice, dále výhodám, nevýhodám a souvislostem které se s touto formou práce pojí. Je zde věnována pozornost důležitým faktům, které k práci z domova/dálku patří. V praktické části práce je popsána metodika sběru dat, pomocí které byly získány informace o práci z domova ve společnosti Aptar Čkyně s.r.o. V úvodu je společnost Aptar Čkyně s.r.o. nejprve stručně charakterizována a následně jsou vyhodnoceny výsledky šetření, které proběhlo formou dotazníků pro získání současného obrazu práce z domova v této společnosti. Převážná část práce je věnována aplikaci teoretických poznatků pro navržení modelu řízení lidí na homeoffice pro konkrétní podnik. Na závěr jsou formulovány výsledky šetření a na jejich základě navržen ideální model řízení lidí na homeoffice. Klíčová slova: práce z domova; vedení; time management; pracovníci; manažer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vedení pracovníků na homeoffice

Předložená práce je zaměřena na problematiku vedení lidí na homeoffice. Cílem práce je zjištění aktuálního fungujícího modelu ve vybraném podniku, tento model vyhodnotit a na jeho základě navrhnout ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Plánování zakázky podniku a návrhy na jeho zefektivnění
2022 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na plánování zakázky a návrhy na jeho zefektivnění. Cílem je zanalyzovat průběh konkrétní zakázky podnikem, identifikovat jeho nedostatky a navrhnout řešení pro jeho zefektivnění. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy projektu a veřejnými zakázkami. Následně jsou popsány vybrané nástroje projektového managementu V neposlední řadě je čtenář seznámen s vybranou společností. Praktická část se zaměřuje na analýzu konkrétní veřejné zakázky. Je zde rozebrán a popsán její současný průběh. Podle zpracované analýzy konkrétní zakázky jsou představeny návrhy řešení pro jeho zefektivnění. Klíčová slova: projekt; plánování; nástroje projektového managementu; veřejná zakázka; zadavatel; zadávací dokumentace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Plánování zakázky podniku a návrhy na jeho zefektivnění

Tato bakalářská práce je zaměřena na plánování zakázky a návrhy na jeho zefektivnění. Cílem je zanalyzovat průběh konkrétní zakázky podnikem, identifikovat jeho nedostatky a navrhnout řešení pro jeho ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá získáním teoretických poznatků z oblasti nákladů a kalkulací a dále na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat a zhodnotit náklady a podoby kalkulace společnosti Strojírenská výroba HBH s.r.o. a navrhnout potřebná opatření a následná vylepšení v těchto oblastech. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se charakteristikou nákladů, nákladových kalkulací a alokací nákladů. Druhá praktická část je zaměřena na využití těchto poznatků. V rámci této části práce je představena společnost a její činnost. Dále je obsažena identifikace nákladů a jejich horizontální a vertikální analýza. Poté je popsána podoba kalkulace. Na závěr jsou popsána možná opatření, která by vedla k optimalizaci nákladů a zlepšení kalkulací ve společnosti. Klíčová slova: náklady; kalkulace; alokace nákladů; rozvrhová základna; přímé náklady; nepřímé náklady; režijní náklady; analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku

Tato bakalářská práce se zabývá získáním teoretických poznatků z oblasti nákladů a kalkulací a dále na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat a zhodnotit náklady a podoby kalkulace ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Řízení rizik projektu
2022 -
Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s procesem řízení rizik projektu. V teoretické části je popsána teorie projektového managementu - definice projektu, fáze projektu, logický rámec projektu, cíle projektu. Druhá část teorie se věnuje řízení rizik projektu. Je zde přiblížena problematika identifikace rizik a jejich následné ohodnocení a ošetření. V praktické části je představena firma S com ENERGO s.r.o. a projekt "rozšíření garážových stání v budově D na depu Kačerov". Cílem praktické části je identifikace rizik spojených s popisovým projektem, následné ohodnocení vlivu na projekt a návrh na jejich ošetření. Výstupem je registr rizik. Klíčová slova: projekt; projektový management; rizika; řízení rizik; analýza rizik Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Řízení rizik projektu

Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s procesem řízení rizik projektu. V teoretické části je popsána teorie projektového managementu - definice projektu, fáze projektu, logický rámec ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Marketingová komunikace vybraných obchodů s online prodejem
2022 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci vybraných obchodů s online prodejem. Cílem práce je zhodnotit marketingovou komunikaci společnosti Datart a dle získaných poznatků případně navrhnout vhodná doporučení pro další praxi v oblasti marketingové komunikace. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části autor definuje marketingovou komunikaci a jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Praktická část analyzuje marketingovou komunikaci společnosti Datart a následně porovnává využívání vybraných nástrojů marketingové komunikace s nástroji významného konkurenta, kterým je společnost Electro World. V závěru práce jsou identifikované nevyužité příležitosti a vhodná doporučení. Klíčová slova: marketingová komunikace; komunikační mix; e-shop; datart; electro world Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Marketingová komunikace vybraných obchodů s online prodejem

Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci vybraných obchodů s online prodejem. Cílem práce je zhodnotit marketingovou komunikaci společnosti Datart a dle získaných poznatků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza spokojenosti a loajality zákazníků vybrané společnosti
2022 -
Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku spokojenosti a loajality zákazníků vybrané pobočky společnosti LKQ CZ s.r.o., konkrétně značky Auto Kelly. Cílem práce je zhodnocení spokojenosti a loajality zákazníků vybrané pobočky a návrh opatření. V první části práce jsou za využití odborné literatury charakterizovány klíčové pojmy potřebné k pochopení řešené problematiky. Druhá část práce popisuje vybranou společnost a její produkty a služby. Praktická část práce zahrnuje marketingový výzkum spokojenosti a loajality zákazníků vybrané pobočky prováděný za pomoci dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu jsou následně analyzovány a jsou navržena opatření, která mohou přispět ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků společnosti. Klíčová slova: spokojenost; loajalita; zákazník; marketingový výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza spokojenosti a loajality zákazníků vybrané společnosti

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku spokojenosti a loajality zákazníků vybrané pobočky společnosti LKQ CZ s.r.o., konkrétně značky Auto Kelly. Cílem práce je zhodnocení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Marketingová komunikace firmy Coca Cola HBC
2022 -
Cílem bakalářské práce je zhodnotit marketingovou komunikace společnosti Coca-Cola HBC, která působí jako přední distributor nealkoholických nápojů společnosti Coca-Cola, a na základě získaných poznatků navrhnout doporučení pro další praxi v oblasti marketingové komunikace. Teoretická východiska marketingové komunikace jsou uvedena v kapitolách 1 až 3. Výzkumnou část práce tvoří kapitoly 4 až 7. Kapitola 4 blíže představuje využité metody k dosažení cíle bakalářské práce, jimiž jsou pozorování, rozhovory s manažery společnosti Coca-Cola HBC a dotazníkové šetření. Kapitola 5 se věnuje zejména představení společnosti Coca-Cola Company a společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která operuje na územní České republiky. Představeny jsou také konkrétní produkty spadající do portfolia této společnosti. Kapitola 6 je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a využívané nástroje marketingové komunikace. Získané poznatky a s nimi související doporučení jsou uvedené v závěrečné části práce. Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; marketingový mix; 4p; 4c; komunikační mix; coca-cola hbc; coca-cola company Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Marketingová komunikace firmy Coca Cola HBC

Cílem bakalářské práce je zhodnotit marketingovou komunikace společnosti Coca-Cola HBC, která působí jako přední distributor nealkoholických nápojů společnosti Coca-Cola, a na základě získaných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Tréninkový systém vybrané pobočky McDonald's
2022 -
Bakalářská práce představuje tréninkový system společnosti McDonald's. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní významy tréninkových programů v dnešní době a představuje možnosti rozvoje zaměstnanců na pracovišti i mimo něj. V praktické části je hodnoceno aktuální fungování tréninkového systému na pobočce McDonald's Borská pole. Toto téma si autorka vybrala z toho důvodu, že má s danou pobočkou čtyřletou pracovní zkušenost a téma personalistika a rozvoj lidí je jí blízké. Hodnocení tréninkového systému dané pobočky je posuzováno dle výsledků z dotazníkového šetření, kterého se účastnili všichni stávající zaměstnanci restaurace. Vzhledem k počtu zaměstnanců a charakteru otázek se dotazníkové šetření jeví jako nejlepší možnosti. Díky dostupným datům je zjištěno, že je trénink na pobočce nastaven podle pravidel společnosti a funguje správným způsobem. Byly zjištěny čtyři zásadní nedostatky, k nimž je navrhnuto nápravné opatření. Tyto opatření je možné zapracovat ihned do provozu restaurace, aby mohl být rozvoj zaměstnanců ještě kvalitnější. Klíčová slova: tréninkový systém; rozvoj zaměstnanců; kultura mcdonald's; komunikace; edukace; lidské zdroje Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Tréninkový systém vybrané pobočky McDonald's

Bakalářská práce představuje tréninkový system společnosti McDonald's. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní významy tréninkových programů v dnešní době a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Kryptoměny a jejich potenciál v oblasti cestovního ruchu
2022 -
Bakalářská práce se zaměřuje na aktuální téma kryptoměn. Hlavním cílem práce je zkoumání potenciálu kryptoměn se zaměřením na využití v oblasti cestovního ruchu, dále identifikace zásadních výhod a nevýhod ze strany uživatele (zákazníka) i ze strany poskytovatele (prodejce) a návrh dalšího rozvoje a využití v daném odvětví. V návaznosti na stanovené cíle je práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje základní východiska ke zkoumané problematice kryptoměn a cestovního ruchu. Praktická část navazuje na teoretická východiska vlastním šetřením o postoje široké veřejnosti k tématu. Následně jsou data zpracována a vyhodnocena. V poslední části tvoří poznatky získané výzkumem základ pro návrhy řešení a dalšího rozvoje využití kryptoměn v oblasti cestovního ruchu. Klíčová slova: kryptoměny; blockchain; cestovní ruch; bitcoin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Kryptoměny a jejich potenciál v oblasti cestovního ruchu

Bakalářská práce se zaměřuje na aktuální téma kryptoměn. Hlavním cílem práce je zkoumání potenciálu kryptoměn se zaměřením na využití v oblasti cestovního ruchu, dále identifikace zásadních výhod a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze