Počet nalezených dokumentů: 7194
Publikováno od do

Být slepým - způsoby vnímání světa z perspektivy nevidomých
Kaška, Lukáš
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá tím, jakým způsobem nevidomí vnímají okolní svět. Důraz je kladen na prožitky slepců v každodenním životě při orientaci v prostoru, vnímání barev, komunikace s ostatními lidmi a na jejich sny. Práce odhaluje jaká je perspektiva světa z pozice slepého člověka. This thesis deals with the way in which blind people perceive the world. Emphasis is placed on the experiences of blind people in everyday life for orientation in space, color perception, communication with other people and their dreams. Work reveals what is the perspective of the world from the position of a blind man. Klíčová slova: nevidomí; slepí; zrak; smyslové vnímání; vnímání barev; perspektiva slepců; slepecké pomůcky; snění nevidomých; tyflopedie; prostorová orientace nevidomých; realita; biografická metoda; etnometodologie; echolokace; blind; vision; sensory perception; color perception; perspective blind; blind aids; dreaming of the blind; typhlopedia; spatial orientation of the blind; the reality biographical method; ethnomethodology; echolocation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Být slepým - způsoby vnímání světa z perspektivy nevidomých

Bakalářská práce se zabývá tím, jakým způsobem nevidomí vnímají okolní svět. Důraz je kladen na prožitky slepců v každodenním životě při orientaci v prostoru, vnímání barev, komunikace s ostatními ...

Kaška, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Být zvířetem, být člověkem
Kommová, Alice
2015 - český
V roce 2003 Donna Haraway napsala průlomový text, ve kterém mimo jiné naznačila, že pro sociologii existuje nová výzkumná oblast zaměřující se na postihování vztahů mezi odlišnými druhy. Cílem této bakalářské práce je popsat vznik takového vztahu mezi vodícím psem a nevidomým člověkem. Tento vztah je velmi specifický. V jeho rámci se ustanovuje Latourovský hybrid, kde se za využití různých sítí zprostředkovatelů stírají rozdíly mezi přírodou a společností. V rámci mé práce proběhnou polo - strukturované rozhovory s lidmi z výcvikového střediska a s nevidomými klienty. Těmito rozhovory se budu snažit podpořit argument, že pes má vlastní subjektivitu a je schopen autonomního rozhodování a že díky práci zprostředkování dochází ke vzniku agregátu mezi nevidomým člověkem a vodícím psem. In 2003, Donna Haraway wrote a groundbreaking text , in which , inter alia, indicated that for sociology there is a new research area focusing on prosecuting relationships between different species. The aim of this work is to describe the emergence of such a relationship between a guide dog and a blind man. This relationship is very specific . Within this framework it establishes Latour´s hybrid where using different network providers blur the distinction between nature and society . As part of my work will be undertaken in - depth interviews with people from training centers and blind clients. These interviews I will try to support the argument that the dog has its own personality and is capable of autonomous decision-making and that, thanks to the work of mediation leads to aggregate formation between the blind man and the guide dog . Klíčová slova: vodící pes; nevidomý; agregát; hybrid; zprostředkovatel; mezidruhová etnografie; guide dog; blind man; aggregate; hybrid; intermediary; multi-species ethnography Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Být zvířetem, být člověkem

V roce 2003 Donna Haraway napsala průlomový text, ve kterém mimo jiné naznačila, že pro sociologii existuje nová výzkumná oblast zaměřující se na postihování vztahů mezi odlišnými druhy. Cílem této ...

Kommová, Alice
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Sexualita u transsexuálů FtM
Marků, Vojta
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá sexualitou u transsexuálů FtM. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem transsexuálové (FtM) prožívají svoji sexualitu, jakým způsobem se vztahují k normám ženské a mužské sexuality, jak je vnímají a sami konstruují a zda se proměňuje jejich vyjádření sexuality během přeměny. Práce z velké části vychází z Foucaultových Dějin sexuality. Kvalitativní výzkum je uchopen jako fenomenologické zkoumání, vychází z rozhovorů se 14 lidmi, kterým byla diagnostikována transsexualita. This bachelor thesis deals with sexuality of transsexuals FtM. The purpose of this thesis is to examine how transsexuals (FtM) experience their sexuality, how they relate to standards of female and male sexuality, how they perceive and construct their identity and if their expression of sexuality has changes in the process of their transition to opposite gender. Theoretical part is largely based on Foucault's The History of Sexuality. The research is based on qualitative methodology and consists of phenomenological examination. 14 people who have been diagnosed as transsexuals participated in this research. Klíčová slova: sexualita; transsexualita ftm; gender; genderová identita; heteronormativita; binární genderový řád; genderové stereotypy; genderové normy; fenomenologie; sexuality; transsexuality ftm; gender; gender identity; heteronormativity; binary gender system; gender stereotypes; gender norms phenomenology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Sexualita u transsexuálů FtM

Bakalářská práce se zabývá sexualitou u transsexuálů FtM. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem transsexuálové (FtM) prožívají svoji sexualitu, jakým způsobem se vztahují k normám ženské a ...

Marků, Vojta
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Postoje singles k partnerství a rodinnému životu v České republice
Ondrová, Zuzana
2015 - český
Cílem kvalitativní studie je snaha o pochopení postojů na partnerství, manželství a rodičovství současných singles v České republice. První část je věnována teoretickému kontextu, který shrnuje teorii singles a dosavadní výzkumy. Druhá část práce zahrnuje metodologickou kapitolu. Data jsou zjišťována skrze polo-strukturované rozhovory a následně zpracována pomocí tematické analýzy. Výsledky této práce nám umožňují blíže pochopit problémy singles s navazováním vztahů a schopností si dlouhodobý vztah udržet. The aim of this qualitative study is to understand the attitudes of the partnerships, marriages and parenthoods of contemporary singles in the Czech Republic. The first part is devoted to theoretical context which summarizes singles theory and previous researches. The second part is devoted to methodological chapter.I use semi-structured interview and thematic analysis. The results of this study allow us to understand the problems with establishing the relationships and the ability to maintain long-term relationship. Klíčová slova: singles; partnerství; životní styl; individualismus; sex; rozpad vztahů; děti; singles; partnership; lifestyle; individualism; sex; relationship breakdown; children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Postoje singles k partnerství a rodinnému životu v České republice

Cílem kvalitativní studie je snaha o pochopení postojů na partnerství, manželství a rodičovství současných singles v České republice. První část je věnována teoretickému kontextu, který shrnuje teorii ...

Ondrová, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Fenomén singles jako životní styl
Ottová, Tereza
2015 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na jedince, kteří se ve společnosti označují pod anglickým slovem singles, tedy nesezdaný a nezadaný jedinci. V této práci jsou především důležití ti, kteří se rozhodli žít sami dobrovolně. To znamená, že singlovství se stálo součástí jejich identity a osobnosti a zároveň i jejich životním stylem. Tato práce zjišťuje, jestli dochází k problematizování či zpochybnění singlovství a pokud ano, tak jakou singles volí obhajobu či strategii před případnými tlaky okolí. Zvolená metodologie práce je kvalitativní. S osmi vybranými participanty a participantkami se prováděli polostrukturované rozhovory. Věk participantu/tek byl v rozmezí 21-39 a rozdělení obou kategorií participantů/tek bylo rovnoměrné. Do výzkumu se zapojila i genderová perspektiva, protože nároky společnosti na single muže se liší od nároků na single ženy. The thesis focuses on individuals that are called singles, it means people who are not married and not in relationship. Those who decided to live alone optionally are especially important in this work. It means that being single is part of their identity and personality as well as their way of life. The thesis makes an inquiry whether there is questioning or impeachment of being single, and if the answer is positive, what kind of defence singles choose. Chosen methodology of the thesis is qualitative. Half structured interviews were taken with eight chosen participants. The age of the participants was between 21 and 39 years and both sexes were equally represented. Gender perspective was also included in the research, because the requierement of the society on single men is different from requirement on single women. Klíčová slova: singles; vztahy; životní styl; problémy; obhajoba; tlaky; singles; relationships; lifestyle; problems; defence; pressures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Fenomén singles jako životní styl

Bakalářská práce se zaměřuje na jedince, kteří se ve společnosti označují pod anglickým slovem singles, tedy nesezdaný a nezadaný jedinci. V této práci jsou především důležití ti, kteří se rozhodli ...

Ottová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Přechod k demokracii ve Španělsku a jeho reflexe v Baskicku.
Konečná, Veronika
2015 - český
Práce se zabývá postavením Baskického národa v průběhu 20. století, zejména v období španělské tranformace v demokracii. Reviduje naplnění snah Basků o jejich samostatnou národní stát. Thesis deals with position of the Basque nation during 20. century, particularly in time if Spanish democratic transition. It analyzes fulfilling of attempts of the Basque free national state. Klíčová slova: nacionalismus; baskové; demokracie; přechody k demokracii; nationalism; basque; democracy; transition to demokracy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Přechod k demokracii ve Španělsku a jeho reflexe v Baskicku.

Práce se zabývá postavením Baskického národa v průběhu 20. století, zejména v období španělské tranformace v demokracii. Reviduje naplnění snah Basků o jejich samostatnou národní stát....

Konečná, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Financování sportu v České republice (ex ante policy analýza)
Doudová, Jitka
2015 - český
Tématem bakalářské práce je Financováni sportu v České republice (ex ante policy analýza). Práce je členěna do dvou částí - analytické a praktické. V analytické části je identifikován metaproblém a jeho subproblémy. V praktické části jsou hodnocené návrhy řešení. The theme of this bachelor's thesis is Sports funding in the Czech Republic (ex ante policy analysis). The thesis is divided into two part - änalytical nad practical. There is set the metaproblem and its impacts in the analytical parts. The practical part is the evaluation of the the suggestions of solution. Klíčová slova: policy analýza; financování sportu; metaproblém; ženský fotbal; sazka a.s.; policy analysis; sports funding; metaproblem; women football; sazka a.s. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Financování sportu v České republice (ex ante policy analýza)

Tématem bakalářské práce je Financováni sportu v České republice (ex ante policy analýza). Práce je členěna do dvou částí - analytické a praktické. V analytické části je identifikován metaproblém a ...

Doudová, Jitka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Proměny korejsko-korejských vztahů od roku 1998 do současnosti
Mazancová, Gabriela
2015 - český
Tato práce se zabývá korejsko-korejskými vztahy od roku 1998 do roku 2013. Je zaměřena na zahraniční politiku Jižní Koreje vůči Severní Koreji. Zahrnuty jsou zde zahraniční politiky čtyř jihokorejských prezidentů: Kim Tä-džunga, Ro Mu-hjona, I Mjong-baka a Pak Kun-hje. Práce se podrobně zabývá vývojem zahraniční politiky prezidentů Jižní Koreje vůči KLDR. Rozebírá vliv těchto zahraničních politik na vzájemné vztahy. U každého prezidenta jsou představeny hlavní zásady jeho zahraniční politiky, vliv zahraniční politiky na korejsko-korejské vztahy, poskytnutá ekonomická pomoc a postoj jihokorejské veřejnosti. This thesis deals with Inter-Korean relations between 1998 and 2013. It is focused on foreign policy of South Korea toward North Korea. It contains policies of four different South Korean presidents: Kim Dae-jung, Ro Moh-hyun, Lee Myung-bak a Park Khun-hye. It deals with foreign policy development of South Korean presidents toward DPRK in detail. It analyses influence of these policies on mutual relations. For each president are introduced basic principles of foreign policies, influence of foreign policy on Inter-Korean relations, provided economic help and attitude of South Korean public. Klíčová slova: jižní Korea; KLDR; sunshine policy; korejsko-korejské vztahy; zahraniční politika; ekonomické vztahy; postoj veřejnosti; summit; jaderný program; jaderné zbraně; south Korea; DPRK; sunshine policy; inter-korean relations; foreign policy; economic relations; public attitude; summit; nuclear program; nuclear weapons Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Proměny korejsko-korejských vztahů od roku 1998 do současnosti

Tato práce se zabývá korejsko-korejskými vztahy od roku 1998 do roku 2013. Je zaměřena na zahraniční politiku Jižní Koreje vůči Severní Koreji. Zahrnuty jsou zde zahraniční politiky čtyř ...

Mazancová, Gabriela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Korupce a klientelismus v komunistických režimech - příklad Československa
Šnajdr, Karel
2015 - český
Tématem této bakalářské práce je problematika korupce a klientelismu v komunistickém Československu. Korupce je stále poměrně velkým tématem v české společnosti a často bývá mylně považována za výsledek porevolučního vývoje. Cílem této práce však je dokázat, že takové jednání bylo značně rozšířené i v období komunismu. V úvodu této práce se snažím o teoretické vymezení pojmů korupce, klientelismus, stranická patronáž a některých dalších termínů, které jsou s touto problematikou svázány. V další části představuji specifické rysy komunistického režimu, které odlišují komunismus od jiných politických zřízení. Hlavní část této práce se zaměřuje na proměny korupce v čase a charakteristiku jednotlivých dějinných období, od dogmatických 50. let, přes období normalizace až do listopadu 1989. Historickou sondu doplňuje část věnující se nomenklaturním elitám a jejich zapojením do tohoto typu jednání. Práce se také blíže věnuje deskripci ekonomického vývoje Československa, vzhledem k tomu, že oblast hospodářství byla korupcí a klientelismem velmi silně prostoupena, z velké části díky špatně fungujícímu systému centrálně plánovaného hospodářství. Praktickou nefunkčnost tohoto systému ilustruje další část věnující se praxi korupce ve společnosti, jež čtenáři předkládá vedle obecného popisu fungování těchto neformálních vztahů také některé konkrétní příklady. Prostor je věnován také odrazu korupčního chování v názorech a politice Komunistické strany Československa. This paper deals with the topic of corruption and clientelism in communist Czechoslovakia. I guess that corruption is still quite a big issue in the Czech society and it is also often regarded as the result of post-revolutionary development. The aim of this paper is to show that such behavior was widespread even in the period of communism and not only after the fall of communism. At the beginning of this thessis I am trying to define theoretical base of corruption, clientelism, party patronage and some other terms, which are related to these issues. The next section describes specific features of the communist regime which distinguishes it from other political systems. The main part of this bachelor's thesis is focused on the transformation of corruption during the time and its characteristics in different historical periods, from the dogmatic 50´s, over a period of normalization until November 1989. The historical probe is accompanied by the part devoted to the nomenclature elites and their involvement in this type of behavior. Another part is dedicated to description of the economic development of Czechoslovakia, because corruption and clientelism were mutally interconnected with economy, mostly due to poorly functioning system of centrally planned economy. Practical ineffectiveness of the system are illustrated in the next section devoted to the practice of corruption in society. This part presents a general description of the functioning of these informal relationships and there are also some real examples. This paper also examines the reflection of corruption in the opinions and policies of the Communist Party of Czechoslovakia. Klíčová slova: československo; klientelismus; korupce; komunismus; stínová ekonomika; stranická patronáž; czechoslovakia; clientelism; corruption; communism; shadow economy; party patronage Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Korupce a klientelismus v komunistických režimech - příklad Československa

Tématem této bakalářské práce je problematika korupce a klientelismu v komunistickém Československu. Korupce je stále poměrně velkým tématem v české společnosti a často bývá mylně považována za ...

Šnajdr, Karel
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Přímá volba premiéra v Izraeli (případová studie)
Pergl, Tomáš
2015 - český
V této bakalářské práci se věnuji přímé volbě prezidenta v Izraeli, která byla zavedena v roce 1992.Izrael se potýkal s vysokou fragmentací stranického systému a vládní nestabilitou. Volební reforma z roku 1992 měla tyto problémy vyřešit. Měla posílit bipolaritu systému a zabránit častým pádům vlády. Na začátku práce jsem stanovil dvě hypotézy. Zaprvé, že přímá volba vedla k posílení multipartismu a za druhé, že nepomohla vytvořit stabilní a akceschopnou vládu. Ve zbytku práce vysvětluji, proč tomu tak je. This bachelor thesis deals with the issue of the direct election of the prime minister in the State of Israel, which was agreed in 1992. Since the establishment of the State of Israel, the Israeli political system struggled with a high fragmentation of the party system and the governmental instability. The direct election was predicted to make a strong position of two biggest political parties (Labour party and Likud) and impose often fall of the government. At the beginning of this work I presented two hypotheses. The first hypothesis claims that the introduction of the direct election of the prime minister, lead to an increase in fragmentation of party system. The second hypothesis claims that the new reformation had a negative effect on the political system in Israel and also on the governmental stability. Klíčová slova: přímá volba; premiér; izrael; volební systémy; stranické systémy; multipartismus; izraelská společnost; izraelská politika; případová studie; direct election; prime minister; election system; israel; multipartism; israeli society; israeli politics; case study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Přímá volba premiéra v Izraeli (případová studie)

V této bakalářské práci se věnuji přímé volbě prezidenta v Izraeli, která byla zavedena v roce 1992.Izrael se potýkal s vysokou fragmentací stranického systému a vládní nestabilitou. Volební reforma z ...

Pergl, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze