Počet nalezených dokumentů: 207666
Publikováno od do

Začínající učitelka v mateřské škole
HOŘEJŠÍ, Jana
2024 - český
Bakalářská práce se věnuje začínajícím učitelům a jejich uvádění do praxe. Shrnuje požadavky na učitele mateřských škol, věnuje se jejich uvádění do praxe a zaměřuje se i na formy jejich sebereflexe či psychohygieny. Cílem práce je zjištění, jaké jsou prostředky pro uvádění do praxe a jaká podpora plyne pro začínající učitele od vedoucích pracovníků. Zda se liší představy o zaměstnání učitelů mateřských škol od reality a v neposlední řadě také zjišťuje, jakou podporu by začínající učitelé ve svých začátcích potřebovali. V teoretické části se pojednává o požadovaném vzdělání, náležitostech práce. Pozornost je věnována i začínajícím učitelům, jejich uvádění do praxe a možné nástrahy, které začátky provází. Věnuje se také sebereflexi učitelů i psychohygieně, pro předcházení syndromu vyhoření. Polostrukturovaný rozhovor zjišťuje skutečné začátky začínajících pedagožek, i jejich očekávání a následné uvědomění reality. The bachelor's thesis focuses on beginning teachers and their induction into practice. It summarizes the requirements for kindergarten teachers, focuses on their induction and focuses on forms of self-reflection or psycho-hygiene. The aim of the thesis is to find out what the means of induction are and whether the perceptions of employment of kindergarten teachers differ from reality. The theoretical part discusses the required education, the requisites of the job. Attention is also paid to beginning teachers, their induction and the possible pitfalls that accompany the beginning. Self-reflection of teachers is also addressed, as well as psycho-hygiene, to prevent burnout syndrome. A semi-structured interview ascertains the actual beginnings of beginning teachers, as well as their expectations and subsequent awareness of reality. Klíčová slova: začínající učitel; uvádění do praxe; očekávání a realita; beginning teacher; induction; expectations; and reality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Začínající učitelka v mateřské škole

Bakalářská práce se věnuje začínajícím učitelům a jejich uvádění do praxe. Shrnuje požadavky na učitele mateřských škol, věnuje se jejich uvádění do praxe a zaměřuje se i na formy jejich sebereflexe ...

HOŘEJŠÍ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Meenal Agnihotri: Zpěvaččina zkušenost s transmisí hindustánské klasické hudby v transnacionálním kontextu
Gucká, Martina; Seidlová, Veronika; Poděbradský, Oldřich
2024 - anglický
Klíčová slova: Ethnomusicology; Ethnography; Digital; Indian; Classical; Music; Ethnomusicology; Ethnography; Digital; Indian; Classical; Music Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Meenal Agnihotri: Zpěvaččina zkušenost s transmisí hindustánské klasické hudby v transnacionálním kontextu

Gucká, Martina; Seidlová, Veronika; Poděbradský, Oldřich
Univerzita Karlova, 2024

Čelákovičtí vodáci v době tzv. normalizace pohledem orální historie
Fridrichová, Martina; Wohlmuth Markupová, Jana; Franc, Martin
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čelákovičtí vodáci v době tzv. normalizace pohledem orální historie

Fridrichová, Martina; Wohlmuth Markupová, Jana; Franc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Otevření hranic v roce 1989 a první cesty do zahraničí v pamětnické reflexi obyvatel ze Zlínska.
Jasenská, Nikol; Krátká, Lenka; Štemberk, Jan
2024 - český
Klíčová slova: orální historie; cestování; socialismus; hranice; oral history; travelling; socialism; borders Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Otevření hranic v roce 1989 a první cesty do zahraničí v pamětnické reflexi obyvatel ze Zlínska.

Jasenská, Nikol; Krátká, Lenka; Štemberk, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Cizinec v byrokratických rámcích národního státu: příklad regionálního pracoviště
Dušková, Barbora; Bittnerová, Dana; Terry, Zuzana
2024 - český
Klíčová slova: národní stát; migrace; migrant; cizinec; byrokracie; fronta; ekonomika času; nation state; migration; migrant; foreigner; bureaucracy; queue; time economy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Cizinec v byrokratických rámcích národního státu: příklad regionálního pracoviště

Dušková, Barbora; Bittnerová, Dana; Terry, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

"Po práci na pivo a pak vlakem domů". Etnografie nádražky.
Konopíková, Jana; Novotná, Hedvika; Bittnerová, Dana
2024 - český
Klíčová slova: nádražka; nádražní restaurace; uzel; sociální instituce; hospoda; železniční nádraží; cesta; cestující,štamgast; station pub; station restaurant; node; social institution; pub; railway station; path; passenger,local Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
"Po práci na pivo a pak vlakem domů". Etnografie nádražky.

Konopíková, Jana; Novotná, Hedvika; Bittnerová, Dana
Univerzita Karlova, 2024

Dějiny sportovního oddílu TJ Sokol Poruba a osudy jeho hráček. Na pozadí dějin mezinárodní házené v České republice
Piatková, Lucie; Soukupová, Blanka; Šalanda, Bohuslav
2024 - český
Klíčová slova: Ostrava; historie házené; TJ Sokol Poruba; rozhovor; vzpomínky; Ostrava; history of hanfball; TJ Sokol Poruba; interview; memories Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dějiny sportovního oddílu TJ Sokol Poruba a osudy jeho hráček. Na pozadí dějin mezinárodní házené v České republice

Piatková, Lucie; Soukupová, Blanka; Šalanda, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání upírské postavy v anglické literatuře 19. století
Adamírová, Anna; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
2024 - český
Klíčová slova: upír; literatura; Polidori; le Fanu; Stoker; vampire; literature; Polidori; le Fanu; Stoker Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání upírské postavy v anglické literatuře 19. století

Adamírová, Anna; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2024

Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu
Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
2024 - český
Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Department of Inorganic Chemistry Advisors: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D., De- partment of Inorganic Chemistry Abstract: Nonlinear optics is currently an important field for the development of areas such as laser physics or telecommunications, and its understanding is essen- tial for development of new technologies. Its development can also be aided by the investigation of various crystalline materials, such as salts containing cations and anions derived from polarizable organic molecules, exhibiting essential properties for nonlinear optics. This bachelor thesis is focused on preparation of crystalline forms of these compounds. These are salts of simple, nitrogen-rich bases with 5- aminotetrazole. Bigunidium 5-aminotetrazolate, guanidinium 5-aminotetrazolate and aminoguanidium 5-aminotetrazolate were prepared and further characteri- zed. The structures of the latter salts were solved from X-ray di raction data. The methods of spectral vibrational analysis supplemented with nuclear magne- tic resonance and powder di raction were applied to these prepared compounds.... Název práce: Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a stu- dium solí 5-aminotetrazolu Autor: Stanislav Pospíöil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Katedra anorga- nické chemie Konzultanti: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D. Abstrakt: Nelineární optika je v sou asnosti d leûit˝m oborem pro rozvoj oblastí jako je nap íklad laserová fyzika nebo telekomunikace, jejíû pochopení je zásad- ní pro v˝voj nov˝ch technologií. K jejímu rozvoji m ûe napomoci i zkoumání vybran˝ch krystalick˝ch materiál , jako jsou nap íklad soli obsahující kationty a anionty odvozené od polarizovateln˝ch organick˝ch molekul, které mohou vykazo- vat zásadní vlastnosti pro nelineární optiku. Tato bakalá ská práce je na p ípravu krystalick˝ch forem t chto slou enin zam ena. Jedná se o soli 5-aminotetrazolu s jednoduch˝mi, na dusík bohat˝mi bázemi. Biguanidium 5-aminotetrazolát, gua- nidinium 5-aminotetrazolát a aminoguanidinium 5-aminotetrazolát byly p ipra- veny a dále charakterizovány. Na tyto slou eniny, jiû d íve popsané v literatu e, byly aplikovány metody vibra ní spektroskopie dopln né o nukleární magnetic- kou rezonanci a práökovou difrakci. Pro dv posledn jmenované soli, byla nov vy eöena jejich struktura z dat difrakce rtg. zá ení... Klíčová slova: nelineární optika; krystalová struktura; vibrační spektroskopie; nonlinear optics; crystal structure; vibrational spectroscopy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu

Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin ...

Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Smrtelnost v díle J. R. R. Tolkiena
Rajmont, Matěj; Zika, Richard; Holeček, Tomáš
2024 - český
Klíčová slova: Tolkien; smrtelnost; nesmrtelnost; stvoření; křesťanství; krása; zlo; lidské bytí; láska; Tolkien; mortality; immortality; creation; Christianity; beauty; evil; human existence; love Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smrtelnost v díle J. R. R. Tolkiena

Rajmont, Matěj; Zika, Richard; Holeček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze