Počet nalezených dokumentů: 135133
Publikováno od do

Nástroj pro tvorbu vzorů logovacích zpráv
Hanus, Igor; Janoušek, Vladimír; Smrčka, Aleš
2023 - anglický
Cieľom práce je vyvtorenie prenositeľnej webovej aplikácie na spracovanie logov pomocou kombinácie Grok vzorova a regulárnych výrazov, za účelom vytvorenia vzoru pre jednotlivé záznamy logu s možnosťou exportovania do YAML formátu, ktorý je spracovateľný nástrojom Plogchecker. Aplikácia bola implementovaná pomocou JavaScript knižnice React použitím jazyka TypeScript. Spracovanie jednotlivých regulárnych výrazov je riešené pomocou knižnice Oniguruma, ktorá je integrovaná do aplikácie pomocou WebAssembly. Dôvodom použitia Oniguruma knižnice bola nekompatibilita medzi prekladačmi regulárnych výrazov definovanými štandardom ECMAScript a prekladačmi, ktoré sú využívané pre preklad Grok výrazov. Realizacia aplikácie bola podrobená automatizovaným testom a užívateľským testom, s opravou zistených nálezov. The thesis aims to create a portable web application for processing logs using combinations of Grok patterns and regular expressions to create a pattern for individual log messages with the possibility of exporting them into YAML format that can be processed by the tool Plogchecker. The application was implemented using the React JavaScript library using the TypeScript language. Processing of individual regular expressions is achieved using the Oniguruma library, which is integrated into the application using WebAssembly. The reason for using the Oniguruma library was the incompatibility between regular expression compilers specified by the ECMAScript standard and compilers used for Grok patterns. Automated testing and user testing were conducted, and identified flaws were addressed. Klíčová slova: log; log processing; web application; Grok; regular expressions; Regex; Regexp; React; TypeScript; Oniguruma; WebAssembly; log; spracovanie logov; webová aplikácia; Grok; regulárne výrazy; Regex; Regexp; React; TypeScript; Oniguruma; WebAssembly Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nástroj pro tvorbu vzorů logovacích zpráv

Cieľom práce je vyvtorenie prenositeľnej webovej aplikácie na spracovanie logov pomocou kombinácie Grok vzorova a regulárnych výrazov, za účelom vytvorenia vzoru pre jednotlivé záznamy logu s ...

Hanus, Igor; Janoušek, Vladimír; Smrčka, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza kombinace informací ve více-kanálové verifikaci mluvčích
Procházka, Jan; Plchot, Oldřich; Mošner, Ladislav
2023 - český
Tato práce se zabývá analýzou a porovnáním kombinací informací více-kanálových řečových dat pro úlohu verifikace mluvčího. Byly zvoleny tři úrovně/reprezentace pro fúzi dat: kombinace na úrovni signálu, embeddingu a skóre. Na úrovni signálu jsou implementovány prostorové filtry (algoritmy formování svazku – beamforming). Řečové nahrávky slouží jako vstup do neuronové sítě (architektura ECAPA-TDNN), která extrahuje „embeddingy“, vektorovou reprezentaci mluvčího. Vektory jsou dále porovnány pomocí kosinové podobnosti, jehož výsledkem jsou skóre, reálná čísla. Nejlepšího relativního zlepšení proti jedno-kanálovým nahrávkám dosahuje fúze na úrovni skóre (až 70 %), nejkonzistentnější výsledky pro různé podmínky pořizování nahrávek poskytuje fúze na úrovni embeddingu. In this work, we deal with the analysis and comparison of information combinations of multi-channel speech data for a speaker verification task. Three levels/representations were chosen for data fusion: signal-level, embedding-level, and score-level. At the signal level, spatial filters (beamforming) are implemented. Speech recordings serve as input to a neural network (ECAPA-TDNN architecture) that extracts embeddings, vector representations of the speaker. The vectors are further compared by cosine similarity module that results in scores, real numbers. Score-level fusion achieves the best relative improvement against single-channel recordings (up to 70 %). Embedding-level fusion provides the most consistent results for different recording conditions. Klíčová slova: verifikace mluvčího; formování svazku; prostorové filtrování; ECAPA-TDNN; Delay and sum; MVDR; fúze více-kanálových dat; MultiSV; Speech@FIT; speaker verification; beamforming; spatial filtering; ECAPA-TDNN; Delay and sum; MVDR; multi-channel data fusion; MultiSV; Speech@FIT Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza kombinace informací ve více-kanálové verifikaci mluvčích

Tato práce se zabývá analýzou a porovnáním kombinací informací více-kanálových řečových dat pro úlohu verifikace mluvčího. Byly zvoleny tři úrovně/reprezentace pro fúzi dat: kombinace na úrovni ...

Procházka, Jan; Plchot, Oldřich; Mošner, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Dostavba firemního objektu Essens Brno - Líšeň, hrubá spodní stavba
Zhorný, Jan; Kantová, Radka; Průcha, Aleš
2023 - český
Obsahem bakalářské práce je příprava realizace hrubé spodní stavby dostavby objektu pro firmu Essens v Brně – Líšni. Práce je zaměřena na zpracování technické zprávy zařízení staveniště, vyřešením dopravních vztahů a navazujících výkresů. Dále je obsahem práce návrh vhodné strojní sestavy, položkový rozpočet a časový harmonogram etapy hrubé spodní stavby. Velký důraz je kladen na zpracování podrobného technologického předpisu na provádění pilot a následně na provádění systému bílé vany. Na tuto kapitole navazuje zpracování kontrolního a zkušebního plánu. Poslední části je rozebrání problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vymezení pracovních rizik a navržená opatření pro jejich eliminaci. The content of the bachelor's thesis is the preparation of the realization of the gross substructure of the completion of Essens company building in Brno - Líšeň. The work is focused on the processing of the technical report of the construction site equipment, solving traffic relations and subsequent drawings. Furthermore, the content of the work includes the design of a suitable machine assembly, itemized budget, and time schedule of the stage of the gross substructure. Great emphasis is placed on the elaboration of detailed technological prescription for the implementation of piles and subsequently on the implementation of the white tank system. This chapter is followed by the processing of the inspection-check plan. The last part is an analysis of the issue of safety and health protection at work, definition of occupational risks and proposed measures for their elimination. Klíčová slova: Dostava objektu pro firmu Essens; hrubá spodní stavba; piloty CFA; bílá vana; kontrolní a zkušební plán; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; časový harmonogram; položkový rozpočet; situace se širšími dopravními vztahy; návrh strojní sestavy; Completation of Essens Company; gross substructure; CFA piles; white tank principle; inspection-check plan; occupational safety and health risks; time schedule; item budget; site-layout of the construction with transport relations; mechanical assembly Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dostavba firemního objektu Essens Brno - Líšeň, hrubá spodní stavba

Obsahem bakalářské práce je příprava realizace hrubé spodní stavby dostavby objektu pro firmu Essens v Brně – Líšni. Práce je zaměřena na zpracování technické zprávy zařízení staveniště, vyřešením ...

Zhorný, Jan; Kantová, Radka; Průcha, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Příprava realizace monolitického skeletu VilaPark Olomouc
Vítů, Ondřej; Bříza, Lukáš; Průcha, Aleš
2023 - český
Cílem této bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu E4, který je stavěn v rámci etapové výstavby VilaPark Tabulový Vrch Olomouc. Stavba je navržena jako železobetonový stěnový systém celkem o třech nadzemních podlažích. Budova má pravidelný tvar, nosné zdi tvoří monolitický železobeton. Stropy jsou deskové, také z monolitického železobetonu. V rámci řešené etapy je zpracován technologický předpis na monolitické konstrukce, časový plán, položkový rozpočet. Dále je řešena organizace výstavby, dopravní vztahy, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. The aim of this bachelor's thesis is the technological stage of the rough construction of the E4 residential building, which is being built as part of the staged construction of VilaPark Tabulový Vrch Olomouc. The building is designed as a reinforced concrete wall system with a total of three above-ground floors. The building has a regular shape, the load-bearing walls are made of monolithic reinforced concrete. The ceilings are slabs, also made of monolithic reinforced concrete. As part of the resolved stage, a technological prescription for monolithic constructions, a time schedule, and an itemized budget are processed. The organization of construction, transport relations, the design of the machine assembly, the control and test plan and safety and health protection at work are also dealt with. Klíčová slova: VilaPark Tabulový Vrch; hrubá vrchní stavba; železobeton; monolitický skelet; svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; časový plán; strojní sestava; položkový rozpočet.; VilaPark Tabulovy Vrch; rough superstructure; reinforced concrete; monolithic frame; vertical load-bearing structures; horizontal load-bearing structures; technological regulation; inspection and test plan; time schedule; machine assembly; itemized budget. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava realizace monolitického skeletu VilaPark Olomouc

Cílem této bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu E4, který je stavěn v rámci etapové výstavby VilaPark Tabulový Vrch Olomouc. Stavba je navržena jako železobetonový ...

Vítů, Ondřej; Bříza, Lukáš; Průcha, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statické řešení typického podzemního podlaží výškové budovy v Praze
Maršálek, Filip; Šimůnek, Petr; Zich, Miloš
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem stropní konstrukce výškové budovy. Podkladem pro práci byla výkresová dokumentace se základními půdorysnými rozměry a výškami. Cílem práce je navržení lokálně i bodově podepřené stropní desky formou výseku jednoho patra, konkrétně strop nad druhým podzemním podlažím. Dle zadané studie byl vytvořen deskový model v programu SCIA Engineer pro analýzu vnitřních sil na jejichž základě byl proveden návrh ohybové výztuže desky na mezní stav únosnosti. Návrh smykové výztuže vychází z vnitřních sil z 2D modelu, a byl proveden pomocí programu Schöck Bole s ručním ověřením vybraných částí. Dále byly ručně vypočítány šířky trhlin a ověřeny přes SCIA Engineer. Posledním výpočtem byl nelineární výpočet průhybu ve SCIA Engineer. Závěrem práce bylo navržení varianty s hlavicemi a porovnání obou typů desek. Součástí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace. This bachelor's thesis deals with the static design of the ceiling structure of a high-rise building. The basis for the bachelor was drawing documentation with basic plan dimensions and heights. The aim of the work is to design a locally and point-supported ceiling slab in the form of a section of one floor, specifically the ceiling above the second underground floor. According to the assigned study, a board model was created in the SCIA Engineer program for the analysis of internal forces, on the basis of which the design of the bending reinforcement of the board was carried out for the limit state of bearing capacity. The design of the shear reinforcement is based on the internal forces from the 2D model and was carried out using the Schöck Bole program with manual verification of selected parts. Furthermore, crack widths were manually calculated and verified via SCIA Engineer. The last calculation was a non-linear deflection calculation in SCIA Engineer. The conclusion of the work was the design of a variant with headers and a comparison of both types of boards. The work includes static calculation and drawing documentation. Klíčová slova: výšková budova; stropní deska; lokálně podepřená deska; bodově podepřená deska; stropní konstrukce; železobeton; beton; výztuž; ocel; zatížení; vnitřní síly; dimenzování; únosnost; kotevní délka; stykování; protlačení; mezní stavy; průhyb; šířka trhlin; high-rise building; floor slab; point-supported slab; locally-supported slab; floor structure; reinforced concrete; concrete; reinforcement; steel; load; internal forces; dimensioning; loadbearing capacity; anchorage length; punching; limit states; deflection; crack width Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statické řešení typického podzemního podlaží výškové budovy v Praze

Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem stropní konstrukce výškové budovy. Podkladem pro práci byla výkresová dokumentace se základními půdorysnými rozměry a výškami. Cílem práce je navržení ...

Maršálek, Filip; Šimůnek, Petr; Zich, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Promítaná rozšířená realita pro robotické pracoviště
Krupica, Petr; Bambušek, Daniel; Materna, Zdeněk
2023 - český
Tato práce se zabývá vývojem promítaného uživatelského rozhraní a kalibrací systému složeného z kamery a projektoru. Uživatelské rozhraní doplňuje aplikaci AREditor při programování kolaborativních robotů v systému ARCOR2. Toto rozhraní umožňuje uživateli přesnější vkládání objektů do scény díky promítání obrysu objektů přímo na pracovní plochu. Pro zajištění přesnosti projekce byla použita kalibrační metoda typu SLSCalib. Touto metodou byla zjištěna pozice a rotace projektoru vůči kameře a projekční matice, díky které je následně vypočítána pozice virtuálních objektů v projekční rovině. Uživatelské rozhraní bylo implementováno v herním enginu Unity. Výsledná aplikaci zvyšuje efektivitu práce s aplikací AREditor a zpříjemňuje uživatelskou zkušenost při správě robotického pracoviště. This work focuses on the development of a projected user interface and the calibration of a system composed of a camera and a projector. The user interface complements the AREditor application for programming collaborative robots in the ARCOR2 system. This interface allows the user to place objects in the scene more accurately by projecting the outlines of objects directly onto the work surface. To ensure the accuracy of projection, a SLSCalib calibration method was used. This method determined the position and rotation of the projector relative to the camera and the projection matrix, which is later used to calculate the position of virtual objects in the projection plane. The user interface was implemented in the Unity game engine. The resulting application improves the efficiency of working with the AREditor application and enhances the user experience in managing the robotic workspace. Klíčová slova: rozšířená realita; unity; projekce; kalibrace projektoru; kinect; testování; augmentet reality; unity; projection; projector calibration; kinect; testing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Promítaná rozšířená realita pro robotické pracoviště

Tato práce se zabývá vývojem promítaného uživatelského rozhraní a kalibrací systému složeného z kamery a projektoru. Uživatelské rozhraní doplňuje aplikaci AREditor při programování kolaborativních ...

Krupica, Petr; Bambušek, Daniel; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Frontové zpracování dat
Polívka, Tomáš; Rychlý, Marek; Bartík, Vladimír
2023 - český
Cílem této bakalářské práce je vybrat nejvhodnější technologii pro frontové zpracování dat. Pomocí vybrané technologie následně implementovat frontové řešení do současně fungující aplikace. Výslednou implementaci porovnat se stávajícím řešením, které je založené na databázové frontě. The idea of this bachelor thesis is to select the most suitable technology for queuing data processing. Using the selected technology, we will then implement the queuing solution in a currently running application. The final implementation compare with the existing solution which is based on database queuing. Klíčová slova: RabbitMQ; Apache Kafka; Docker; Databáze; Fronta; Systém pro frontu zpráv; PHP; RabbitMQ; Apache Kafka; Docker; Database; Queue; Message broker; PHP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Frontové zpracování dat

Cílem této bakalářské práce je vybrat nejvhodnější technologii pro frontové zpracování dat. Pomocí vybrané technologie následně implementovat frontové řešení do současně fungující aplikace. Výslednou ...

Polívka, Tomáš; Rychlý, Marek; Bartík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Řízení robota UR5 z Robotického operačního systému (ROS)
Zdeněk, Marcel; Formánek, Martin; Radil, Filip
2023 - český
Cílem bakalářské práce je popsat Robotický operační systém (ROS) a jeho využití. Dále vytvořit laboratorní úlohu, kde robot UR5e na základě dat získaných z hloubkové kamery, navede koncový člen manipulátoru, tzv. gripper, na uchopení předmětu v prostoru. V práci je popsán ROS a jeho rozšiřující balíčky MoveIt a Gazebo, které jsou především vhodné pro řízení a simulace manipulátorů a robotů obecně. V závěru práce je popsáno zprovoznění HW s ROS a postup při návrhu uchopovacího algoritmu a jeho testování na laboratorní úloze – nalezení a uchopení barevných kostek v prostoru a jejich následné sestavení na sebe. The aim of the bachelor's thesis is to describe the Robotic Operating System (ROS) and its use. Next, create a laboratory task where the UR5e robot, based on data obtained from the depth camera, guides the end effector of the manipulator, so-called gripper, to grasp an object in space. The thesis describes the ROS and its extension packages MoveIt and Gazebo, which are mainly suitable for controlling and simulating manipulators and robots in general. At the end of the thesis, the implementation of HW with ROS and the procedure for designing a grasping algorithm and testing it on a laboratory task – finding and grasping coloured cubes in space and their subsequent assembly on top of each other are described. Klíčová slova: ROS; MoveIt; UR5e; gripper; hloubková kamera; ROS; MoveIt; UR5e; gripper; depth camera Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řízení robota UR5 z Robotického operačního systému (ROS)

Cílem bakalářské práce je popsat Robotický operační systém (ROS) a jeho využití. Dále vytvořit laboratorní úlohu, kde robot UR5e na základě dat získaných z hloubkové kamery, navede koncový člen ...

Zdeněk, Marcel; Formánek, Martin; Radil, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Plánování trajektorie průmyslového manipulátoru s překážkami v pracovním prostoru
Vlček, Marek; Adámek, Roman; Rajchl, Matej
2023 - český
V této práci jsou vysvětleny základy řízení manipulátorů a algoritmů, které slouží k jejich navigaci v prostoru s překážkami. Dále je obhájeno využití algoritmu RRT*, jehož fungování je detailně vysvětleno a popsáno. In this thesis, the basics of manipulator control and algorithms used for their navigation in obstacle-filled space are explained. Furthermore, the utilization of the RRT* algorithm is justified and its functioning is explained and described in detail. Klíčová slova: Navigace; RRT*; Rapidly-exploring random trees; Manipulátor; UR5e; Přímá kinematika; Inverzní kinematika; Detekce kolizí; Navigation; RRT*; Rapidly-exploring random trees; Manipulator; UR5e; Forward Kinematics; Inverse Kinematics; Collision Detection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Plánování trajektorie průmyslového manipulátoru s překážkami v pracovním prostoru

V této práci jsou vysvětleny základy řízení manipulátorů a algoritmů, které slouží k jejich navigaci v prostoru s překážkami. Dále je obhájeno využití algoritmu RRT*, jehož fungování je detailně ...

Vlček, Marek; Adámek, Roman; Rajchl, Matej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh magnetické pružiny pro vibrační mikrosběrač
Kobík, Martin; Sosna, Petr; Rubeš, Ondřej
2023 - český
Práce se zabývá návrhem magnetické pružiny, která by mohla být použita v energy harvesteru. Je vytvořen parametrický výpočtový model, který umožní simulovat průběh síly pružiny se zvolenými parametry, jako jsou pozice a rozměry magnetů. Dále jsou v práci zavedeny dva koeficienty pro hodnocení průběhu síly – koeficient nelinearity a koeficient linearizované tuhosti. V práci jsou pak koeficienty použity k analýze vlivu změny parametrů na průběh síly pružiny. Po analýze jsou vybrány konkrétní hodnoty parametrů pro stavbu demonstračního zařízení. Výpočtový model je nakonec demonstračním zařízením experimentálně validován. The thesis is concerned with a design of a magnetic spring which could be used in an energy harvester. A parametric computational model is created, which allows to simulate the spring‘s force-displacement relationship with chosen parametres, such as the position and dimensions of the magnets. Furthermore two coefficients are defined for evaluating the force-displacement relationship – the coefficient of nonlinearity and the coeficient of linearized stiffness. The coefficients are further used in the analysis of the effect of the change of parameters on the force-displacement relationship. After the analysis, specific parameters are chosen for the construction of demonstration device. The computational model is finally validated by the demonstration device. Klíčová slova: vibrační mikrosběrač; magnetická pružina; nelineární pružina; FEMM; energy harvester; magnetic spring; nonlinear spring; FEMM Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh magnetické pružiny pro vibrační mikrosběrač

Práce se zabývá návrhem magnetické pružiny, která by mohla být použita v energy harvesteru. Je vytvořen parametrický výpočtový model, který umožní simulovat průběh síly pružiny se zvolenými parametry, ...

Kobík, Martin; Sosna, Petr; Rubeš, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze