Počet nalezených dokumentů: 183798
Publikováno od do

Změna odtoku z vybraných ledovcových povodí v Alpách
Chytil, Jan; Jeníček, Michal; Nedělčev, Ondřej
2024 - český
Glaciers are crucial in alpine regions, especially during the summer months when they supply water to lower-lying regions. However, they are expected to melt more rapidly in the future and glacier water is expected to decline gradually. As a consequence, the seasonality of runoff from glacial catchments will change and the water deficit in the summer months will intensify. The goals of this thesis were (1) to assess the current state of knowledge on the hydrological regime of mountain glacier catchments and its changes, and (2) to evaluate the hydrological regimes of selected mountain glacier catchments in the Alps. Long time series from 5 glacier catchments in the Swiss Alps were used to find trends in monthly runoff. Trends were calculated using the Mann-Kendall trend test and quantified by the Sen's slope estimator. In general, the results indicated that summer flows increased the most in the catchments with the highest percentage of glaciation and also with the highest mean elevation. A decreasing trend in summer flows and an increasing trend in winter flows occurred at stations with low percent glaciation and large catchments area. Catchments with both low percent glaciation and the lowest average elevation were the least subject to trends in both average and extreme flows. Accelerating... Ledovce hrají zásadní roli v horských oblastech, a to hlavně v letních měsících, kdy zásobují vodou níže položené oblasti. Do budoucna se ale očekává jejich rychlejší tání a postupný úbytek ledovcové vody. V důsledku toho se bude měnit sezonalita odtoku z ledovcových povodí a bude se prohlubovat nedostatek vody v letních měsících. Cílem této práce bylo (1) zhodnotit současný stav poznatků na téma hydrologického režimu horských ledovcových toků a jeho změn, a (2) zhodnotit hydrologické režimy vybraných horských ledovcových toků v Alpách. K nalezení trendů měsíčních průtoků byly použity dlouhé časové řady z 5 ledovcových povodí ve Švýcarských Alpách. Trendy byly vypočítány za pomoci Mann-Kendall trend testu a kvantifikovány Senovou směrnicí přímky. Obecně výsledky naznačovaly, že letní průtoky se nejvíce zvyšovaly v povodích s největším procentem zalednění a zároveň s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou. Klesající trend letních průtoků a rostoucí trend zimních průtoků nastal u stanic s nízkým procentuálním zaledněním a velkou plochou povodí. Povodí s nízkým procentem zalednění a zároveň s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou nejméně podléhala trendům jak průměrných, tak extrémních průtoků. Zrychlující úbytek ledovců naznačuje, že u toků s velkou plochou povodí a s nízkým procentem zalednění bude... Klíčová slova: ledovcový režim toku; změna odtoku; ledovce; změna klimatu; glacier runoff regime; runoff changes; glaciers; climate changes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změna odtoku z vybraných ledovcových povodí v Alpách

Glaciers are crucial in alpine regions, especially during the summer months when they supply water to lower-lying regions. However, they are expected to melt more rapidly in the future and glacier ...

Chytil, Jan; Jeníček, Michal; Nedělčev, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Arktické zesílení: příčiny, projevy, důsledky
Houser, Mikoláš; Huth, Radan; Krauskopf, Tomáš
2024 - český
The Arctic amplification is a byproduct of the climate change, manifested by faster warming in the Arctic region compared to other parts of the planet. This paper summarises the basic understanding of the mechanisms underlying this phenomenon (mainly snow-ice albedo and temperature feedback) and the potential impacts of Arctic amplification for atmospheric circulation at mid-latitudes. The research is completed by a correlation analysis describing the relationship between Arctic amplification and the North Atlantic Oscillation. Based on the literature it is suggested that Arctic amplification may influence various factors of the mid-latitude atmospheric circulation (e.g., phases of the North Atlantic Oscillation, jet stream, circumpolar vortex), but natural variability of the climate makes it difficult to unravel this relationship. Recent climate model outputs seems more likely to show a smaller influence of Arctic amplification compared to the internal variability of the climate system. This is demonstrated by the results of the correlation analysis, which show very little statistical connection of the observed variables and large statistical uncertainty in the results. Arktické zesílení je doprovodný jev klimatické změny, který se projevuje rychlejším oteplováním v oblasti Arktidy oproti jiným částem planety. Tato práce shrnuje základní poznatky o mechanismech vzniku tohoto jevu (hlavně o zpětné vazbě albeda sněhu a ledu a teplotních zpětných vazbách) a o potenciálních důsledcích arktického zesílení na atmosférickou cirkulaci mírných zeměpisných šířek. Doplněním rešerše je korelační analýza popisující vztah mezi arktickým zesílením a indexem Severoatlantické oscilace. Z uvedené literatury vyplývá, že arktické zesílení může mít vliv na různé faktory atmosférické cirkulace mírných šířek (např. fáze Severoatlantické oscilace, tryskové proudění, cirkumpolární vír), ale přirozená proměnlivost klimatu komplikuje odhalit tento vztah. Výstupy novějších klimatických modelů ukazují spíše menší vliv arktického zesílení oproti vnitřní proměnlivosti klimatického systému. To ilustrují i výsledky korelační analýzy, které vykazují velmi malý statistický vztah pozorovaných veličin a velkou statistickou nejistotu výsledků. Klíčová slova: globální změna klimatu; arktické zesílení; atmosférická cirkulace; mořský led; teplota; global climate change; Arctic amplification; atmospheric circulation; sea ice; temperature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Arktické zesílení: příčiny, projevy, důsledky

The Arctic amplification is a byproduct of the climate change, manifested by faster warming in the Arctic region compared to other parts of the planet. This paper summarises the basic understanding of ...

Houser, Mikoláš; Huth, Radan; Krauskopf, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Metody studia interakce spermie a vajíčka u savců.
Broulíková, Aneta; Kraus, Veronika; Zelenková, Natálie
2024 - český
Focusing on understanding the mechanisms of sperm-egg interaction in mammals is crucial for understanding the mysteries of reproduction and fertilization. The analysis of key phases of these processes involves the study of chemical signals and proteins that influence the mutual attraction of sperm and egg, and subsequently allow the successful fusion of these two cells. This thesis aims to analyze the methods used to study these interactions, with an emphasis on emphasizing the involvement of proteins such as tetraspanins, fertilins, MAIA, and others playing a role in the interaction or fusion of gametes. Methods used to study gamete interaction include imaging techniques such as microscopy and fluorescent labeling, biochemical analyses, and more recently, advanced methods such as genetic manipulation. Choosing the right method to identify and characterize the key proteins engaging in sperm-egg interaction is critical for understanding the molecular mechanisms behind the fertilization process. This work focuses on a review of modern methodologies that allow to investigation of the complex interactions between sperm and egg at the molecular level, mainly methods used to prepare genetically modified organisms or methods that block the binding between gametes. Studying sperm-egg interactions in... Zaměření na porozumění mechanismů interakce mezi spermií a vajíčkem u savců je klíčové pro porozumění tajemství reprodukce a oplození. Analýza klíčových fází těchto procesů zahrnuje studium chemických signálů a proteinů, které ovlivňují vzájemnou přitažlivost spermie a vajíčka, a následně umožňují úspěšnou fúzi obou buněk. Cílem této práce je analyzovat metody používané ke studiu těchto interakcí s důrazem na účast proteinů, jako jsou tetraspaniny, fertiliny, MAIA a další, které se na interakci či fúzi gamet podílejí. Metody používané na studium interakce gamet zahrnují obrazové techniky jako mikroskopii a fluorescenční značení, biochemické analýzy a nově i pokročilé metody jako je genetická manipulace. Zvolení správné metody pro identifikaci a charakterizaci proteinů klíčových pro interakci spermie a vajíčka, je rozhodující pro pochopení molekulárních mechanismů za procesem oplození. Tato práce se zaměřuje na přehled moderních metodik, které umožňují zkoumat složité interakce mezi spermií a vajíčkem na molekulární úrovni, a to hlavně na metody využívající se na přípravu geneticky modifikovaných organismů anebo metody blokující vazbu mezi gametami. Studium interakce spermie a vajíčka u savců je klíčové, protože rozšiřuje nejen naše povědomí o reprodukční biologii, ale také otevírá perspektivy pro... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody studia interakce spermie a vajíčka u savců.

Focusing on understanding the mechanisms of sperm-egg interaction in mammals is crucial for understanding the mysteries of reproduction and fertilization. The analysis of key phases of these processes ...

Broulíková, Aneta; Kraus, Veronika; Zelenková, Natálie
Univerzita Karlova, 2024

Invazní druhy zooplanktonu v Evropě a faktory ovlivňující jejich výskyt
Klečková, Barbora; Sacherová, Veronika; Šorf, Michal
2024 - český
In Europe, there are at least 8 invasive species of freshwater zooplankton: rotifers Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) and Lecane decipiens (Murray, 1913), copepods Acanthocyclops americanus (Marsh, 1892), Boeckella triarticulata (Thomson, 1883) and Skistodiaptomus pallidus (Herrick,1879), and cladocerans Pleuroxus denticulatus Birge, 1879, Daphnia ambigua Scourfield, 1946 and Daphnia parvula Fordyce, 1901. These invasive species must face various combinations of factors in non-native environments, which can influence their occurrence,andtheir presence canhave negative impacts onnative communities in some cases. The most significant invasions seem to be those of species from North America. The first part of this work summarizes knowledge about these 8 species, mainly about the factors that appear to be limiting their occurrence. Among the best-studied invasive species in Europe are cladocerans Daphnia ambigua and Daphnia parvula, whose presence has been extensively studied in the Czech Republic at the turn of the 21st century. Therefore, the second part of this work also thoroughly examines the factors that may play a significant role in the colonization of waters by these species in Central Europe. Key words: European invasive zooplankton species, biotic factors, abiotic factors,... V Evropě se nachází přinejmenším 8 invazních druhů sladkovodního zooplanktonu: vířníci Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) a Lecane decipiens (Murray, 1913), klanonožci Acanthocyclops americanus (Marsh, 1892), Boeckella triarticulata (Thomson, 1883) a Skistodiaptomus pallidus (Herrick, 1879) a perloočky Pleuroxus denticulatus Birge, 1879, Daphnia ambigua Scourfield, 1946 a Daphnia parvula Fordyce, 1901. Tyto invazní druhy musejí v nepůvodním prostředí čelit různým kombinacím faktorů které mohou ovlivňovat jejich výskyt a jejich přítomnost má v některých případech negativní dopady na nativní společenstva. Pro Evropu se zdá nejvýznamnější invaze druhů ze Severní Ameriky. První část práce shrnuje poznatky o těchto 8 druzích a faktorech, které se zdají být limitující v jejich výskytu. Mezi nejlépe prozkoumané invazní druhy v Evropě se řadí Daphnia ambigua a Daphnia parvula, jejichž výskyt byl v České republice hojně zkoumánna přelomu21. století.Druhá část této práce proto také podrobně zkoumá poznatky o faktorech, které mohou hrát výraznou roli při osidlování vod těmito druhy ve střední Evropě. Klíčová slova: evropské invazní druhy zooplanktonu, biotické faktory, abiotické faktory, sladkovodní zooplankton, invaze Klíčová slova: evropské invazní druhy zooplanktonu; biotické faktory; abiotické faktory; sladkovodní zooplankton; invaze; European invasive zooplankton species; biotic factors; abiotic factors; freshwater zooplankton; invasion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Invazní druhy zooplanktonu v Evropě a faktory ovlivňující jejich výskyt

In Europe, there are at least 8 invasive species of freshwater zooplankton: rotifers Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) and Lecane decipiens (Murray, 1913), copepods Acanthocyclops americanus ...

Klečková, Barbora; Sacherová, Veronika; Šorf, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Vliv mravenců na půdní chemismus napříč biomy
Kostečka, Luboš; Frouz, Jan; Jílková, Veronika
2024 - český
Ants are important ecosystem engineers. Their activity has direct and indirect influence on soil chemistry inside their nest through processes such as bioturbation or accumulation of organic matter and its decomposition by the microbial community. These processes depend on environmental conditions such as soil properties and climate. However, there has not yet been a comparison of this influence on soil chemistry across different biomes. The aim of this thesis is therefore (1) describe the processes through which ants influence soil chemistry (2) summarize the resulting influence on soil properties such as the concentration of nutrients and the pH level in the ant nests and the surrounding soil (3) find out whether there is a common trend to these influences across biomes, or if every biome has its own specific trend. The findings of this thesis point to the conclusion that while there is a common trend across biomes, it heavily depends on conditions such as nest structure, feeding strategy of a particular species and the climatic conditions of the given ecosystem. Key words: ants, soil, soil chemistry, biomes, nests, bioturbation, feeding strategy, macronutrients, pH, environmental conditions, climate Mravenci patří mezi významné ekosystémové inženýry. Jejich aktivita má přímý i nepřímý vliv na půdní chemismus uvnitř jejich hnízd skrze různé procesy, například bioturbaci nebo akumulaci potravy a její rozklad mikrobiální komunitou. Tyto procesy závisí na podmínkách prostředí, například na půdních vlastnostech nebo klimatu na daném stanovišti. Přesto zatím nebyl vliv mravenců porovnán mezi různými biomy. Cílem této práce je proto (1) popsat procesy, jimiž mravenci ovlivňují půdní chemismus, (2) shrnout výsledný vliv na chemické půdní vlastnosti jako koncentrace živin a úroveň pH v mraveništích a okolní půdě, (3) zjistit, zdali existuje trend společný všem biomům, či zdali se od sebe vlivy v různých biomech liší. Závěrem této práce je, že společný trend sice existuje, ale velmi závisí na podmínkách jako je struktura mraveniště, potravní strategie konkrétního druhu a klima daného ekosystému. Klíčová slova: mravenci, půda, půdní chemismus, biomy, hnízda, bioturbace, potravní strategie, makroprvky, pH, podmínky prostředí, klima Klíčová slova: mravenci; půda; půdní chemismus; biomy; hnízda; bioturbace; potravní strategie; makroprvky; pH; podmínky prostředí; klima; ants; soil; soil chemistry; biomes; nests; bioturbation; feeding strategy; macronutrients; pH; environmental conditions; climate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv mravenců na půdní chemismus napříč biomy

Ants are important ecosystem engineers. Their activity has direct and indirect influence on soil chemistry inside their nest through processes such as bioturbation or accumulation of organic matter ...

Kostečka, Luboš; Frouz, Jan; Jílková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

3D modely skalního reliéfu z různých dat
Pecáková, Kateřina; Hartvich, Filip; Jelének, Jan
2024 - český
The use of digital elevation models is becoming increasingly used as a scientific method, thanks to the advancement of technologies and public accessibility, particularly in the fields of geomorphology and physical geography. The use of UAV significantly facilitates data collection and subsequent creation of a digital model through the structure from motion (SfM) process. Another data collection method employed in the research is the laser scanning using terrestrial laser scanner (TLS). The aim of the study is to create digital models using these methods and to compare them using the software environment of Agisoft Metashape and CloudCompare software. Additionally, it investigates the influence of georeferencing points on the quality and accuracy of the models. Furthermore, a comparison of the individual methods is conducted based on such parameters as time, costs, data flexibility, environmental impact, and others. The study also seeks to determine the influence of the digital model parameters on obtaining secondary information from the DEMs, such as slope azimuth and geometry of structural planes and joints, used for example in the research of the prevention of potential rockfalls. The results indicate that the use of UAVs is suitable, if not the best option, for geomorphological features in... Tvorba digitálních modelů terénu, respektive povrchu je metoda, která se stává díky rozvoji technologií a možnostem zpracování velkých objemů dat, čím dál častěji využívanou. Metodou, která výrazně usnadňuje sběr dat je UAV mapování a následná tvorba digitálního modelu metodou structure from motion (SfM). Druhou využívanou metodou je Laserové skenování pomocí pozemního LiDARu (TLS). Zmíněné metody nachází své uplatnění zejména v oblasti geomorfologie a fyzické geografie. Práce si klade za cíl vytvořit digitální modely z těchto metod, vzájemně je porovnat a zhodnotit. Zpracování probíhalo v prostředí programu Agisoft Metashape pro a CloudCompare. Dále byl zkoumán vliv využití georeferenčních bodů na kvalitu a přesnost modelů. Na závěr bylo provedeno porovnání jednotlivých metod z hlediska parametrů časových, cenových, flexibility dat, vlivu prostředí a další. Součástí práce bylo rovněž zkoumat možnosti podrobného digitálního modelu na získávání sekundárních informací, jako jsou sklony a směry strukturních ploch a puklin, využívané mimo jiné kvůli prevenci potenciálního skalního řícení. Výsledky práce naznačují, že využití UAV je pro geomorfologické úkazy vhodné, ne-li nejlepší možností s ohledem na rychlost, ekonomické hledisko a přesnost dat. Využití georeferenčních bodů sice zlepšuje výslednou... Klíčová slova: 3D model; skalní reliéf; skalní řícení; SfM; UAV; pozemní LiDAR; 3D model; rock relief; rockfall; SfM; UAV; TLS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
3D modely skalního reliéfu z různých dat

The use of digital elevation models is becoming increasingly used as a scientific method, thanks to the advancement of technologies and public accessibility, particularly in the fields of ...

Pecáková, Kateřina; Hartvich, Filip; Jelének, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Wellbeing adolescentů s poruchou chování
Richterová, Eliška; Valešová Malecová, Barbara; Felcmanová, Lenka
2024 - český
Klíčová slova: wellbeing; poruchy chování; adolescence; wellbeing; behavioral disorder; adolescence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Wellbeing adolescentů s poruchou chování

Richterová, Eliška; Valešová Malecová, Barbara; Felcmanová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Využití expresivních technik v přípravě adolescentů z dětského domova na samostatný život
Barešová, Michaela; Valešová Malecová, Barbara; Komorná, Marie
2024 - český
Klíčová slova: Dětský domov; expresivní techniky; terapie ve speciální pedagogice; opuštění dětského domova; Children's home; expressive techniques; therapy in special education; leaving the children's home Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití expresivních technik v přípravě adolescentů z dětského domova na samostatný život

Barešová, Michaela; Valešová Malecová, Barbara; Komorná, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Estetická hodnota heterogenity prostředí
Bufka, Ondřej; Hořák, David; Janečková Molnárová, Kristina
2024 - český
Throughout their lives, people are in constant contact with the natural environments that surrounds them. The aesthetic value of this environment has a great infuence on man's relationship with it. There is also a connection between the aesthetic value of the environment and it's heterogeneity. Environmental heterogeneity includes physical, topographical and also biodiversity of the environment. It is also an important factor influencing it's ecological and aesthetic value. High levels of heterogeneity in a landscape can have a positive impact on biodiversity, resistance against disturbances and also on people's aesthetic preferences. Positive effects resulting from people's contact with visually attractive landscapes can further motivate them to protect and conserve nature and even improve their mental health. The aesthetic value of the environmental heterogeneity therefore has a great, but not yet fully exploited, potential for nature conservation and landscape management. Člověk je během svého života neustále v kontaktu s přírodním prostředím, jež ho obklopuje. Na vztah člověka k tomuto prostředí má výrazný vliv i jeho estetická stránka. Existuje rovněž souvislost mezi estetickou hodnotou prostředí a heterogenitou prostředí. Heterogenita prostředí neboli environmentální heterogenita zahrnuje fyzickou, topografickou i druhovou bohatost krajiny. Vysoká úroveň heterogenity prostředí může mít pozitivní vliv na biodiverzitu, odolnost vůči disturbancím ale také estetické preference lidí. Pozitivní dojem, způsobený kontaktem s vizuálně atraktivní krajinou následně může motivovat lidi k ochraně přírody, a dokonce zlepšit jejich psychické zdraví. Estetická hodnota heterogenity prostředí tedy disponuje vysokým, avšak v současné době ne zcela prozkoumaným, potenciálem pro ochranu přírody a krajinný management. Klíčová slova: estetická hodnota; ekologická hodnota; přírodní prostředí; heterogenita; ochrana přírody; aesthetical value; ecological value; natural environments; heterogeneity; nature conservation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Estetická hodnota heterogenity prostředí

Throughout their lives, people are in constant contact with the natural environments that surrounds them. The aesthetic value of this environment has a great infuence on man's relationship with it. ...

Bufka, Ondřej; Hořák, David; Janečková Molnárová, Kristina
Univerzita Karlova, 2024

Zkoumání kognitivních schopností u dětí v zařízeních náhradní výchovné péče
Křesťanová, Natalie; Tirpák, Jan; Felcmanová, Lenka
2024 - český
Investigation of cognitive abelities in children in substitute educational care facilities The bachelor's thesis is devoted to the topic of cognitive abilities in children in school facilities for the performance of institutional and protective education. The theoretical part deals with the issue of institutional education and the area of cognitive functions in relation to the selected group of respondents. The practical part consists of the results of the verbal battery of the standardized Test of Cognitive Abilities - TKS (Thorndike & Hagen, 1998). The verbal battery of this test focuses and classifies vocabulary, the ability to construct sentences, emphasizes children's ability to think in words and phrases, and use words in a given context. The aim of the research investigation is to determine, find and compare differences in the mentioned area of cognitive abilities in selected groups of respondents aged 12 - 18 years. Part of the thesis is a discussion of the established facts, the formulation of more generally valid conclusions and recommendations for the practice of special education. Zkoumání kognitivních schopností u dětí v zařízeních náhradní výchovné péče Bakalářská práce se věnuje tématu kognitivních schopností u dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Teoretická část se zabývá problematickou ústavní výchovy a oblastí kognitivních funkcí ve vztahu k vybrané skupině respondentů. Praktickou část tvoří výsledky verbální baterie standardizovaného Testu kognitivních schopností - TKS (Thorndike & Hagen, 1998). Verbální baterie tohoto testu se zaměřuje a klasifikuje slovní zásobu, schopnost sestavování vět, klade důraz na schopnost dětí uvažovat slovy a slovními spojeními a používat slova v daném kontextu. Cílem výzkumného šetření je zjistit, nalézt a porovnat odlišnosti v uvedené oblasti kognitivních schopností u vybraných skupin respondentů ve věku 12 - 18 let. Součástí práce je diskuse zjištěných skutečností, formulace obecněji platných závěrů a doporučení pro praxi speciální pedagogiky. Klíčová slova: kognitivní schopnosti; zařízení náhradní výchovné péče; Test kognitivních schopností - TKS; cognitive abilities; facilities for substitute educational care; Test of cognitive abilities - TKS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkoumání kognitivních schopností u dětí v zařízeních náhradní výchovné péče

Investigation of cognitive abelities in children in substitute educational care facilities The bachelor's thesis is devoted to the topic of cognitive abilities in children in school facilities for the ...

Křesťanová, Natalie; Tirpák, Jan; Felcmanová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze