Number of found documents: 214
Published from to

Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů
Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
2018 - Slovak
Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho stroja, popis technologického procesu a prehľad základných technologických parametrov. Praktická časť je zameraná na vyhodnotenie vplyvu vstrekovacieho tlaku a dotlaku na kvalitu a mechanické vlastnosti skúšobných teliesok.The thesis is focused on a technology of plastic injection moulding, an injection process and an effect of technological parameters on a quality and mechanical properties of the product. Theoretical part includes an introduction to polymers, description of an injection moulding machine, description of the technological process and review of the main technological parameters. Practical part is focused on an evaluation of the effect of an injection pressure and a packing pressure on the quality and mechanical properties of the test specimens. Keywords: vstrekovanie plastov,polyméry,vstrekovací tlak,dotlak,polypropylén,mechanické vlastnosti; plastic injection moulding,polymers,injection pressure,packing pressure,polypropylene,mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů

Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, ...

Skočilas Jan; Lipták Martin; Moravec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze
Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov spracovalo v softvéri Geomagic Studio, kde sa upravovalo až do finálnej podoby.This bachelor´s project deals with creating 3D model of historical sight. At the beginning, it was necessary to make measurement using laser scanner ? Surphaser 25HSX. Then, the measured point cloud was processed in the Geomagic Studio software, where it was modified to the final form. Keywords: Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio; Church of Saint Henry,3D scanning,laser scanning,interior of church,3D model,Geomagic Studio Available in digital repository of ČVUT.
3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov ...

Pavelka Karel; Petrilla Peter; Pavelka Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Možnosti praktického využití technologie Blockchain
Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
2018 - Slovak
Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša mnoho iných vylepšení ktoré sa dajú zužitkovať no pre ich komplexnosť ešte neboli centrom pozornosti pre širokú verejnosť. Najväčším prínosom sú takzvané smart kontrakty, kde sa jedná o záväzok, ktorý je vykonávaný autonómne podľa preddefinovaných pravidiel. Tieto smart kontrakty umožňujú vytvárať komplexnejšie decentralizované aplikácie (dApps) či autonómne organizácie (DAO), ktoré dokážu fungovať autonómne a bezpečne na blockchain technológii. Svet blockchain technológie je veľmi dynamický a vo veľmi krátkom čase tu vznikla obrovská diverzita blockchain riešení, ktoré sú vhodné na veľmi rozličné prípady použitia. Cieľom tejto práce je predstaviť hlavných hráčov na scéne blockchain technológií, a ujasniť čitateľovi aké riešenia prinášajú. Následne je na základe tejto štúdie vytvorený sprievodca, ktorý ma pomôcť človeku určiť, či potrebuje blockchain poprípade akú architektúru a prečo. Fungovanie sprievodcu je vysvetlené na modelových prípadoch a jednotlivé otázky, detailne vysvetlené aby používateľ pochopil rozhodnutia, ktoré musí urobiť pri výbere blockchain architektúry.A blockchain is a newly quick developing technology, which brings a new way of thinking when building decentralized, autonomous databases. You might hear of this technology in association with cryptocurrencies, but the blockchain technology brings much more than just digital money. It advances the field of smart contracts from idea to actually working ecosystem. This smart contracts which are digitalized and autonomous form of normal contracts allow developers to build decentralized applications (dApps) and later we will see decentralized autonomous organizations (DAO). The number of people interested in the blockchain usage apart from cryptocurrency has been rapidly growing in a recent couple of months. We have gotten to the stage, where we have so many different blockchain systems that it is really hard to navigate through for people outside of this business. And new solutions are being developed every month. The goal of this thesis is to explain main technical features of a blockchain and explain to the reader which architecture is suitable for what. According to this research, a decision guide has been created. Which will help the user determine whether to use blockchain for their problem and if yes which architecture and why. Decision guide is explained on various examples with a background for the question asked and decisions the user has to make. Keywords: Blockchain,distribuovaná sieť,decentralizované hlasovaciemechanizmy,zmysluplnosť blockchainu,sprievodca blockchainu,analýza architektúry; Blockchain,distributed network,consensus mechanism,architectureanalysis,decentralized consensus,decentralized network Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti praktického využití technologie Blockchain

Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s ...

Náplava Pavel; Trnka Dušan; Skotnica Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů
Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú neurónovú sieť a porovnať jej výstupy s reálnym chovaním betónu počas zaťažovania. Ako základ pre modelovanie slúžili výsledky zo zaťažovacích skúšok betónu veľmi raného veku, ktoré sa v minulosti uskutočnili na Fakulte stavebnej ČVUT. Na začiatku práce sú najprv objasnené princípy procesov prebiehajúcich v umelých neurónových sieťach a následne je vysvetlený postup pri tvorbe vlastného modelu umožňujúceho predpovedať analyzované vlastnosti. Samotná tvorba pracovného diagramu betónu sa nachádza v záverečnej časti práce.This thesis deals with a prediction of material behavior with a usage of artificial neural networks. The main motivation is to create a stress-strain diagram of early-age concrete with the aim to model a suitable neural network and compare its outputs with the real behavior of concrete specimens. As an input for the model, test's results of concrete specimens from experiments at CTU's Faculty of Civil engineering were used. The thesis starts with the summarised principles of processes in artificial neural networks and is followed by the steps required to predict a model able to forecast the analyzed properties. The construction of the model itself is at the end of this work. Keywords: Neurónové siete,python,materiálový model,betón raného veku,predikcia chovania; Neural Networks,python,material model,early age concrete,prediction of behaviour Available in digital repository of ČVUT.
Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů

V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú ...

Petřík Martin; Benková Patrícia; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dráček IV - Uživatelské rozhraní
Chludil Jiří; Sivák Dominik; Richtr Radek
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ktorého cieľ je poskytnúť deťom v školskom a predškolskom veku učenie pomocou hry na platforme Android. V tejto práci najprv zisťujem stav a kvalitu produktov predchádzajúcich iterácií a venujem sa ich nedostatkom. Práca pokračuje návrhovou časťou, v ktorej sa nachádzajú nápady na vylepšenie aplikácie a stratégie, ako tieto nápady realizovať. Tieto nápady sú následne realizované a popísané v implementačnej časti spolu s príručkami ku produktu. Poslednou časťou je testovanie, v ktorej opisujem aké testy boli po realizácii zmien vykonané.This thesis captures analysis, design, implementation and testing of changes made in application serving as core unit in modular system of applications. This application is a part of the project called Dráček (Dragon), which aims to deliver Android-based learning through play game. The thesis begins with evaluation of products created by previous iterations of this project. The thesis then continues with the design phase, in which I mention the ideas of possible improvements along with strategies regarding their implementation. These ideas are then implemented in the implementation phase, which also contains product manuals. The last phase is testing, in which I describe tests that were executed after the implementation. Keywords: mobilná aplikácia pre výuku detí,Android aplikácia,škola hrou,jadro aplikácie; mobile application for children education,Android application,learning through play,application core Available in digital repository of ČVUT.
Dráček IV - Uživatelské rozhraní

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ...

Chludil Jiří; Sivák Dominik; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nabídková příprava ve stavební firmě
Tománková Jaroslava; Sklenár Oliver; Huml Tomáš
2018 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve časti - na teoretickú a na praktickú časť. V teoretickej časti sú postupne rozpracované činnosti a úlohy, ktoré musia zamestnanci stavebnej firmy pri zostavovaní cenovej ponuky vypracovať a prehodnotiť. Praktická časť túto problematiku ďalej rozvádza a konkrétne poukazuje na postupy a problémy, ktoré sa viažu k príprave cenovej ponuky vo vybranej stavebnej firme.The topic of bachelor thesis is a bid preparation in the construction company. The aim of the thesis is to simply a briefly explain the issues of the topic and to manifest how difficult the bid preparation in practice is. The said topic is divided into two parts - the theoretical part introduces progressively developed activities and tasks that the construction company's employees have to evaluate when compiling the bid. The practical part further disseminates this issue and specifically points out the procedures and problems that are associated with the preparation of the bid in the selected construction company. Keywords: cenová ponuka,verejná zákazka,projektová dokumentácia,stavebná firma,dodávateľ; bid,public procurement,project documents,construction company,supplier Available in digital repository of ČVUT.
Nabídková příprava ve stavební firmě

Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. ...

Tománková Jaroslava; Sklenár Oliver; Huml Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrace aplikací na společný dashboard
Jirkovský Vojtěch; Kurňavová Simona; Suchánek Marek
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá analýzou súčasných riešení problematiky správy väčšieho množstva aplikácií z užívateľského pohľadu, návrhom vhodnejšieho a vylepšeného riešenia a jeho následnou implementáciou. Cieľom práce je správne navrhnúť systém, ktorý spája niekoľko aplikácií do jedného dashboardu, jeho implementácia a otestovanie funkcionalít. Zameriava sa aj na prívetivé užívateľské rozhranie a intuitívnu prácu so systémom. Pri vývoji sa využívajú framework technológie Django a Angular 5 pre dve oddelené aplikácie predstavujúce klienta a server systému, prepojené pomocou REST API.This thesis focuses on analysis of the present technologies dedicated to the management of many applications from the user point of view. It provides design and architecture of better and more convenient solution and its implementation. The aim of this thesis is to design system, which connects bigger amount of applications into single dashboard, implement and test the functions of the system. It is also focused to create amiable user interface and intuitive interaction with the system. Technologies used during development are frameworks Django and Angular 5 for the two separate applications representing client and server side of the system, connected via REST API. Keywords: integrácia aplikácií,dashboard,widget; integration of aplications,dashboard,widget Available in digital repository of ČVUT.
Integrace aplikací na společný dashboard

Táto práca sa zaoberá analýzou súčasných riešení problematiky správy väčšieho množstva aplikácií z užívateľského pohľadu, návrhom vhodnejšieho a vylepšeného riešenia a jeho následnou implementáciou. ...

Jirkovský Vojtěch; Kurňavová Simona; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Chytrý strážce domácí sítě
Smítka Jiří; Páleník Peter; Moucha Alexandru
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti a v neposlednom rade na bezpečnosť detí a na kontrolu ich prístupu k Internetu. Cieľom práce je vytvoriť systém bežiaci na platforme Raspberry Pi 3, ktorý je čo najjednoduchší na nasadenie a používanie bežným užívateľom bez znalostí z odboru počítačových sietí. Systém má byť schopný spolupracovať s domácim routrom, ku ktorému má byť pripojený jediným ethernetovým káblom. Systém pracuje v prostredí GNU/Linux, jeho jadro je Java aplikácia slúžiaca ako server, ktorý zároveň obaľuje ďalšie existujúce open-source sieťové nástroje (Nmap, Suricata, a pod.). Výsledkom je systém spĺňajúci požadované vlastnosti, ktorý bol otestovaný v ostrom prostredí domácej siete.This thesis is about design and creation of a system, which tries to solve complex security of a home network. Emphasis is mostly placed on detection of new (and unknown) devices on the network, detection of attacks and threats in a home network and last but not least security of children and controlling their access to the Internet. The aim of this thesis is to create a system running on Raspberry Pi 3 platform, which is easy to deploy and use by an ordinary user without knowledge in the field of computer networks. System should be able to cooperate with home router, to which it should be connected by a single ethernet cable. System runs in GNU/Linux enviroment, the core of the system is Java application serving as a server, which also encapsulates other existing open-source network tools (Nmap, Suricata, etc.). The result is a system meeting the reqirements, which has been tested in home network enviroment. Keywords: bezpečnost' domácej siete,siet'ová bezpečnost',rodičovská kontrola,detekcia útokov,Intrusion Detection System,monitorovanie dátového toku,WiFi bezpečnost',IoT bezpečnost',Raspberry Pi; home network security,network security,parental control,attack detection,Intrusion Detection System,traffic monitoring,WiFi security,IoT security,Raspberry Pi Available in digital repository of ČVUT.
Chytrý strážce domácí sítě

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a ...

Smítka Jiří; Páleník Peter; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Špecifikácia požiadaviek investora na informácie obsiahnuté v modeli pre potreby oceňovania v rámci životného cyklu výstavbového projektu
Matějka Petr; Leško Jakub; Rudovský Zdeněk
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je informačné modelovanie stavieb z pohľadu investora s ohľadom na možnosti oceňovania stavebných prác. V úvode je predstavený BIM, jeho výhody a nevýhody ako aj aspekty spojené s životným cyklom výstavbového projektu. V kontexte digitalizácie stavebníctva sú uvedené kľúčové idey, ktoré budú odvetvie stavebníctva v budúcnosti formovať a ktoré by mal investor ovládať. V práci sú prezentované klasifikačné systémy používané v Českej Republike a vo svete a ich prípadná nadväznosť na BIM. Vymenované sú základné predpoklady pre implementáciu BIM do výstavbového projektu, na ktoré nadväzujú konkrétne požiadavky zadávateľa na informácie. V poslednej časti práce je uvedený príklad štruktúry dát pre oceňovanie stavebnej produkcie za pomoci BIM.A subject of the bachelor thesis is Building Information Modelling from the perspective of investor with regard to the possibilities of valuation of construction works. The introduction presents BIM, its advantages and disadvantages as well as aspects related to the life cycle of construction project. Within the context of digitalisation of construction industry, the thesis presents key ideas that will shape the industry in the future and which the investor should master. The thesis presents classification systems used in Czech Republic and around the world and their possible continuity with BIM. The basic assumptions for the implementation of BIM in the construction project are set out and followed by Employer's Information Requirements. The last part of thesis contains an example of data structure for valuation of construction works with BIM. Keywords: Informačné modelovanie stavieb (BIM),investor,Stavebníctvo 4.0,digitalizácia,oceňovanie stavebných prác; Building Information Modelling (BIM),investor,Construction 4.0,digitalisation,valuation of construction works Available in digital repository of ČVUT.
Špecifikácia požiadaviek investora na informácie obsiahnuté v modeli pre potreby oceňovania v rámci životného cyklu výstavbového projektu

Predmetom bakalárskej práce je informačné modelovanie stavieb z pohľadu investora s ohľadom na možnosti oceňovania stavebných prác. V úvode je predstavený BIM, jeho výhody a nevýhody ako aj aspekty ...

Matějka Petr; Leško Jakub; Rudovský Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Překladač vývojových schémat z Javy do C/C++
Jiřina Marcel; Tornóci Marek; Novák Jakub
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie, ktorá umožní preložiť vybrané, už naimplementované bloky v jazyku Java do jazyka C++. Tieto vybrané bloky predstavujú rôzne operácie pri spracovaní obrazu, ktoré medzi sebou dokáže užívateľ ľubovoľne kombinovať v interaktívnom prostredí Surmon. Výsledkom samotnej práce je naimplementovaná aplikácia v jazyku Java integrovaná v danom prostredí.This work deals with a design and implementation of the application, which will be able to translate chosen already implemented blocks in the Java programming language to the C++ programming language. Those methods represent various image processing operations which can a user freely combine in the interactive environment called Surmon. The result of the thesis is implemented application in the Java programming language integrated in the Surmon environment. Keywords: prekladač vývojových diagramov,Java,spracovanie obrazu,generátor C++ kódu,OpenCV; translator of flowcharts,Java,image processing,generator of C++ code,OpenCV Available in digital repository of ČVUT.
Překladač vývojových schémat z Javy do C/C++

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie, ktorá umožní preložiť vybrané, už naimplementované bloky v jazyku Java do jazyka C++. Tieto vybrané bloky predstavujú rôzne operácie pri ...

Jiřina Marcel; Tornóci Marek; Novák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases