Number of found documents: 28
Published from to

Využití středisek rekreace Bílá a Staré Hamry v turistické oblasti Beskydy - Valašsko pro cestovní ruch
KUTTNER, Michal
2011 - Slovak
Bachelor thesis "A utilization of recreation centres Bílá and Staré Hamry in the touristic area Beskydy - Valašsko for tourism" is an analysis of primary and secondary supply of tourism in the area Bílá and Stare Hamry. Using a questionnaire survey, this work also investigates and evaluates the needs and requirements of visitors in the area. Based on this analysis was designed a new tourism product a voucher card Beskydy Card. Bakalářská práce na téma: ,,Využití středisek rekreace Bílá a Staré Hamry v turistické oblasti Beskydy - Valašsko pro cestovní ruch'' je analýzou primární a sekundární nabídky cestovního ruchu v území Bílá a Staré Hamry. Pomocí dotazníkového šetření tato práce také zjišťuje a vyhodnocuje potřeby a požadavky návštěvníků v dané oblasti. Na základě takto provedené analýzy byl navrhnut nový produkt cestovního ruchu voucherová karta Beskydy Card. Keywords: tourism; primary supply of tourism; secondary supply of tourism; touristic area Beskydy - Valašsko; product of tourism; tourist information center; analysis of visitors needs and requirements; questionnaire research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití středisek rekreace Bílá a Staré Hamry v turistické oblasti Beskydy - Valašsko pro cestovní ruch

Bachelor thesis "A utilization of recreation centres Bílá and Staré Hamry in the touristic area Beskydy - Valašsko for tourism" is an analysis of primary and secondary supply of tourism in the area ...

KUTTNER, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Fyzioterapia pri paréze nervus facialis
DANANAJOVÁ, Lucia
2011 - Slovak
The subject of this bachelor?s thesis is physiotherapy for peripheral paralysis of a facial nerve (nervus facialis), specifically Bell?s palsy. This is a paralysis of the mimetic muscles affecting an entire half of a face. It is typified by a rapid onset, usually on waking in the morning, and normally follows a predictable course. The most notable objective symptom is a marked facial asymmetry together with a complete change in the facial expression. For most patients prognosis is good, many recover fully without any lasting effects, but in some patients symptoms can persist. Patient education and healthy lifestyle, together with appropriate physiotherapy, are equally important in the treatment of this unpleasant disorder, which, if it persists, can have a negative psychological impact on the patient. The first part of this bachelor?s thesis deals with the theoretical background of this problem area. It contains a summary of findings from the fields of anatomy, physiology and pathology of the facial nerve. Specifically, this work focuses on the peripheral paralysis of the nervus facialis, known as Bells palsy, including its definition, subtypes, symptoms, diagnostics, clinical picture, examination and treatment options. The aim of the research part of this project was to identify patients suffering from peripheral paralysis of the nervus facialis, their examination and a subsequent therapy designed for each individual patient, reflecting their specific needs. Second aim was to evaluate the extent to which patients have been informed by health personnel about the role of a healthy lifestyle. The practical part of this bachelor?s thesis presents case studies in which qualitative research methods were used. The research techniques used included one-to-one in-depth interviews, taking patients? medical history, personal observation, applied therapy and secondary data analysis. The research took place in České Budějovice Hospital Physiotherapy department, and in the Polyclinic Jih in České Budějovice. The research sample consists of three patients suffering from peripheral paralysis of the nervus facialis. The therapy results are presented as three separate case studies. Two of the patients recovered well, having lost most signs of paralysis. In the third patients the paralysis persisted. Research results show that the elected therapy and its application, in patients afflicted by nervus facialis palsy were successful. Further more, the results showed that medical staff had adequately informed the patients about the role of an appropriate life style, although patients did not always fully follow it. This bachelor?s thesis could be used during physiotherapy in a clinical setting, and as educational material for patients suffering from nervus facialis paralysis. Témou bakalárskej práce je fyzioterapia pri periférnej paréze nervus facialis, konkrétne zameraná na Bellovu obrnu. Jedná sa o obrnu mimických svalov na celej polovici tváre. Ochorenie vzniká rýchle, hlavne ráno po prebudení a má väčšinou typický priebeh. Nápadný je objektívny nález, v ktorom je zjavná asymetria tváre a kompletne zmenený mimický výraz tváre. Prognóza je priaznivá pre väčšinu pacientov, mnohí sa uzdravia bez následkov, ale u niektorých pacientov príznaky ochorenia pretrvajú. Preto má edukácia a dodržiavanie životosprávy nezastupiteľnú funkciu popri fyzioterapii v liečbe tejto nepríjemnej choroby, ktorá sa môže v dôsledku pretrvávajúcich potiaží negatívne prejaviť i na psychickej stránke pacienta. Náplňou prvej časti bakalárskej práce je spracovanie teoretických podkladov, ktoré sa týkajú danej problematiky. Obsahom teoretickej časti bakalárskej práce je súhrn poznatkov z anatómie, fyziológie a patofyziológie lícneho nervu. Konkrétnejšie je práca zameraná na periférnu parézu nervus facialis (Bellovu obrnu) a jej definíciu, rozdelenie, symptómy, diagnostiku, klinický obraz, klinické vyšetrenie a možnosti liečby. Cieľom výskumnej časti bol výber pacientov s periférnou parézou nervus facialis, ich vyšetrenie a následná praktická aplikácia terapie v súlade s individuálnymi potrebami a individuálnym prístupom ku každému pacientovi. Ďalším cieľom bolo zistiť úroveň edukácie v oblasti životosprávy poskytovanej zdravotníckym personálom pacientom. V praktickej časti bakalárskej práce bola použitá metóda kvalitatívneho výskumu, prípadová štúdia. Boli použité techniky ako je individuálny hĺbkový rozhovor s pacientmi, odobratie anamnézy, vlastné pozorovanie, aplikácia terapie v praxi a sekundárna analýza dát. Výskum bol uskutočnený v Nemocnici v Českých Budějoviciach na rehabilitačnom oddelení a na Poliklinike Jih v Českých Budějoviciach. Testovaný súbor pozostáva z 3 pacientov s periférnou perézou nervus facialis. Výsledky terapie sú spracované prostredníctvom kazuistík. Pri dvoch pacientoch došlo takmer k úplnému odoznení príznakov obrny, pri jednom pacientovi príznaky stále pretrvávajú. Výsledky výskumnej časti preukázali, že stanovenie a realizácia fyzioterapeutického plánu pre pacientov s parézou nervus facialis boli úspešné. Výsledky ďalej preukázali, že pacienti sú dostatočne edukovaní v oblasti životosprávy, ale nie vždy všetky zásady pevne dodržiavajú. Bakalárska práca môže byť využitá v klinickej praxi fyzioterapeutov ale aj ako edukačný a vzdelávací materiál pre pacientov s parézou nervus facialis. Keywords: Bell's palsy; physiotherapy; facial paralyses Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyzioterapia pri paréze nervus facialis

The subject of this bachelor?s thesis is physiotherapy for peripheral paralysis of a facial nerve (nervus facialis), specifically Bell?s palsy. This is a paralysis of the mimetic muscles affecting an ...

DANANAJOVÁ, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Vývoj populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku
LICHÝ, Radoslav
2010 - Slovak
The intention was on the basis of available statistical data and field investigations to assess the development status of the population size of brown bears in Slovakia. To evaluate changes in brown bear habitat and to propose realistic recommendations for additional protection and possible management. On the basis of sociological investigations, we found the position of nature protection, senior management of nature conservation and hunting organizations to the current issue. Through media monitoring, we found the level of public awareness on the issue of brown bear in Slovakia. hľadať Cieľom práce bolo na základe dostupných štatistických údajov a terénnych šetrení zhodnotiť vývoj početnosti stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Vyhodnotiť zmeny biotopu medveďa hnedého a navrhnúť reálne doporučenia pre ďalšiu ochranu a prípadné hospodárenie. Na základe sociologického šetrenia sme zistili postoj ochrany prírody, vrcholového managementu ochrany prírody a poľovníckych organizácií k aktuálnej problematike. Prostredníctvom monitoringu médií sme zistili úroveň informovanosti verejnosti o problematike medveďa hnedého na Slovensku. Keywords: brown bear; population; management; protection; regulation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

The intention was on the basis of available statistical data and field investigations to assess the development status of the population size of brown bears in Slovakia. To evaluate changes in brown ...

LICHÝ, Radoslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Božie milosrdenstvo vytryskujúce z prebodnutého srdca Ježíšovho v dejinách spásy
TURICOVÁ, Aneta
2009 - Slovak
My bachelor thesis deals with the secret of God{\crq}s most noble attribute {--} His infinite mercy. God reveals to people his love and kindness from which everything else springs forth. Mercy is the fruit of God{\crq}s infinite love which responds to man{\crq}s sin, his fall and his revolt against God as well. My thesis refers to the fact that God{\crq}s mercy has been accompanying mankind since his beginning and the truth about it is deeply embedded in the Holy Scripture. God{\crq}s mercy toward the sinner is the solution for re-establishment of life in harmony with God, with his neighbor a and with himself. The living tradition of Catholic Church provides the evidence. It is a great gift given first by God, which, if man accepts it, he may be able to use effectively and offer to the others. The main goal of this thesis was to discover and present mercy as God{\crq}s great attribute for today{\crq}s society, as an offer and answer for his life. Práce se zabývá tajemstvím nejvznešenější Boží vlastnosti {--} Jeho nekonečným milosrdenstvím. Bůh zjevuje lidem svou dobrotu a lásku, ze které všechno vychází. Plod této nekonečné Boží lásky je právě milosrdenství. To je zároveň i odpovědí na hřích člověka, na jeho pád, na jeho vzepření se Bohu. Tato práce poukazuje také na to, že Boží milosrdenství provází lidstvo od úsvitu dějin a pravda o něm je hluboce zakotvena v Písmu svatém. Milosrdenství je klíčem a odpovědí pro hříšného člověka, řešením pro obnovu života v harmonii s Bohem, bližním a sebou samým. Svědectví o tom vydává živá tradice církve. Je to však především dar, který člověk musí nejprve přijmout od Boha, aby tak mohl z něho čerpat a darovat jiným. To bylo hlavním motivem a úkolem této práce, odkrýt tuto Boží vlastnost a znovu ji předložit dnešnímu člověku jako nabídku a odpověď pro jeho život. Keywords: mercy; God; God{\crq}s kindness; being merciful; love; forgiving; reconciliation; man; justice; sin; sinfulness of a man; punishment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Božie milosrdenstvo vytryskujúce z prebodnutého srdca Ježíšovho v dejinách spásy

My bachelor thesis deals with the secret of God{\crq}s most noble attribute {--} His infinite mercy. God reveals to people his love and kindness from which everything else springs forth. Mercy is the ...

TURICOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Pojem animácia - porovnávanie súčasných pojatí animácie v České republike, na Slovensku a v zahraničí
DUDOVÁ, Anna
2009 - Slovak
In the last couple of years animation has been often presented in our leisure-time pedagogy environment. Animation is generally characterized as a non-directive method but a complex description of its origin, development and application is not found in any Czech or Slovak publication. Animation in the Czech Republic and Slovakia is understood as a general term without specific determination and without specified origin in any actual animation trend. The adoption of animation comes with unclear definition and utilization in practice. The aim of the present work is to clarify the term leisure-time animation. This bachelors work deals with interpretation of the term animation. For this purpose three aspects of animation are considered: etymological, historical and geographical. The meaning and application of the term animation within pedagogy differs depending on country. We are therefore concerned with clarification of animation focused on integration of the individual into social and cultural life as well as development of internal values and leisure-time animation in commercial area. Animácia ako pojem sa posledné roky často objavuje v našom voľnočasovom pedagogickom prostredí. Animácia je len charakterizovaná ako nedirektívna metóda, ale v žiadnej českej či slovenskej publikácií nenájdeme komplexne utriedení jej zrod vývoj a uplatnenie. Animácia je v Českej republike a na Slovensku je chápaná jednoliato, bez vymedzenia a vychádzania s niektorého z aktuálnych smerov animácie. Prevzatie animácie teda prináša nejasnosti v jej definovaní a jej používaniu v praxi. Cieľom práce je ujasnenie pojmu animácie vo voľnom čase. Bakalárska práca sa zaoberá interpretáciou pojmu animácia. Animáciu ako pojem sprístupňuje z pohľadu etymologického, historického a geografického. Vyznám a použitie tohto pojmu v rámci pedagogiky sa chápe v rôznych krajinách rôzne. Ide teda o akési objasnenie animácie zameranej na zapojenie jedinca do spoločenského a kultúrneho života, a kultúrneho života i animáciu zameranú na zvnútornenie hodnôt a voľnočasovú animáciu v komerčnej oblasti. Keywords: animation; animators; socio-cultural animation; cultural animation; leisure-time animation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pojem animácia - porovnávanie súčasných pojatí animácie v České republike, na Slovensku a v zahraničí

In the last couple of years animation has been often presented in our leisure-time pedagogy environment. Animation is generally characterized as a non-directive method but a complex description of ...

DUDOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Vývoj algoritmov zobrazovacích metód v diagnostike kolenného kĺbu v rokoch 2001 až 2006 vo Fakultnej Nemocnici v Motole
REDLICH, Peter
2008 - Slovak
Knee joint is the biggest and the most complex joint of moving system. Its exceptionality embodies in difficult anatomical structure and static-dynamic function. Elongated human life and increased moving and sport activities lead to higher risk of knee joint injury. In monitored period (2001 {--} 2006), imaging methods of knee joint examinations experienced immense development which would continue in near future. Native skiagraphic examinations remain an inseparable part of algorithm of imaging methods. Though, methods without the use of ionizing radiation: magnetic resonance and ultrasound gain ground. In monitored period, the number of examinations with magnetic resonance markedly increased and continuation of this trend can be expected. That is especially because this method is noninvasive and the diagnostic yield is considerable. In 2001 to 2006, there were carried out totally 35 691 knee examinations for 23 602 667 points at total rate 21 006 565 Kč. Total number of native skiagraphic examinations is almost the same. I noted forceful growth of magnetic resonance examination in 2003 {--} 2006.The numbers of other examinations are without expressive changes. The total price of separate examinations is relatively the same but the total price of magnetic resonance examination is thanks to increasing number of examinations quite high. The results showed that despite of increasing number of magnetic resonance examinations, corresponding decrease of ionizing radiation examination doesn´t happen. Kolenný kĺb je najväčším a najzložitejším kĺbom pohybového aparátu. Jeho výnimočnosť spočíva v jeho zložitej anatomickej stavbe a staticko {--} dynamickej funkcii. Predlžujúci sa ľudský život a zvýšená pohybová a športová aktivita vedie k zvýšenému riziku poškodenia kolenného kĺbu. Zobrazovacie metódy pri vyšetrení kolenného kĺbu prekonali v sledovanom období (2001 {--} 2006) obrovský rozvoj, ktorý bude v blízkej dobe určite pokračovať. Natívne skiagrafické vyšetrenie je aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou algoritmov zobrazovacích metód. Do popredia sa však dostávajú metódy bez použitia ionizujúceho žiarenia : magnetická rezonancia a ultrazvuk. V sledovanom období výrazne stúpol počet vyšetrení magnetickou rezonanciou a dá sa očakávať, že tento trend bude pokračovať. Hlavne preto, že toto vyšetrenie je neinvazívne, diagnostická výťažnosť značná. V rokoch 2001 až 2006 bolo na Klinike zobrazovacích metód Fakultnej nemocnici v Motole prevedených celkom 35 691 vyšetrení kolena v sume 23 602 667 bodov, v celkovej hodnote 21 006 565 Kč. Celkový počet natívnych skiagrafických vyšetrení je relatívne rovnaký. Zaznamenal som prudký nárast natívnych vyšetrení magnetickou rezonanciou v rokoch 2003 - 2006. Počty ostatných vyšetrení sa výrazne nemenia. Celková cena jednotlivých vyšetrení je relatívne rovnaká, avšak celková cena vyšetrení magnetickou rezonanciou je kvôli vysokému nárastu počtu vyšetrení značne vysoká. Výsledky ukázali, že aj napriek stúpajúcemu počtu vyšetrení magnetickou rezonanciou nedochádza k adekvátnemu úbytku vyšetrení ionizujúcim žiarením. Keywords: algorithm; artrography; price; magnetic resonance; computer tomography; ultrasound; radiography Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj algoritmov zobrazovacích metód v diagnostike kolenného kĺbu v rokoch 2001 až 2006 vo Fakultnej Nemocnici v Motole

Knee joint is the biggest and the most complex joint of moving system. Its exceptionality embodies in difficult anatomical structure and static-dynamic function. Elongated human life and increased ...

REDLICH, Peter
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice
NAŠTICKÝ, Ĺubomír
2008 - Slovak
ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and appendix complete this work.The first chapter is devoted to a crisis. It gives the definition of the term crisis and identification of reasons for such situation, explains the typology of various crises from several aspects. The second chapter concentrates on the course of crisis and on adaptation to the crisis in progress at different stages.Determinants affecting reaction to a crisis are mentioned here too. The third chapter is focused on the possibilities of both formal and informal.help in case of crisis. Special attention is paid to intervention in the course of crisis, i.e. to formal help in crisis, its different stages and forms. Important role in the course of crisis is played by an interventionist, a person working in crisis intervention. Therefore, one subchapter is devoted to the qualification and personality demands made on these people and the risks which the work of crisis interventionalist brings. Final theoretical chapter analyses the crisis originating from certain losses and crisis intervention during particular aspects of loss. Empirical part of this bachelor thesis is devoted to research oriented to getting information how the common adult population is informed about forms and possibilities of help and consultancy in crisis situation. The most extensive subchapter is devoted to the analysis and interpretation of established results of research work. ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá kapitola je venovaná kríze. Obsahuje vymedzenie pojmu krízy a identifikáciu príčin tejto situácie, objasňuje typológiu jednotlivých kríz z viacerých hľadísk. V druhej kapitole je pozornosť sústredená na samotný priebeh krízy a adaptáciu na krízovú situáciu prebiehajúcu vo viacerých fázach. Tiež sú tu uvedené aj determinanty, ktoré ovplyvňujú reakciu na krízu. Tretia kapitola je zameraná na možnosti pomoci v krízovej situácii a to tak formálnej ako aj neformálnej. Najväčšia pozornosť je venovaná krízovej intervencii, to znamená formálnej pomoci v kríze, jej etapám a formám. Dôležitú úlohu v krízovej intervencii zohráva aj krízový intervent, teda pracovník v krízovej intervencii. Preto je jedna podkapitola venovaná práve kvalifikačným a osobnostným požiadavkám kladeným na týchto ľudí a rizikám, ktoré obnáša práca krízového interventa. Záverečná teoretická kapitola rozoberá krízu prameniacu z určitých strát a krízovú intervenciu pri jednotlivých aspektoch straty. Empirická časť práce je venovaná prieskumu, zameranému na zistenie informovanosti bežnej dospelej populácie o formách a možnostiach pomoci a poradenstva v krízovej situácii. Najrozsiahlejšou je podkapitola venovaná analýze a interpretácii zistených výsledkov prieskumu. Keywords: crisis; identification of the crisis; causes of the crisis; typology of the crisis; course of the crisis; informal help in the crisis; crisis intervention; phases of the crisis intervention; crisis interventionist; aspects of the loss Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice

ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and ...

NAŠTICKÝ, Ĺubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch
KVASNICOVÁ, Miroslava
2008 - Slovak
Abstract More than 100 years have passed since physicist W.C.Röntgen discovered X rays and their use in medicine. Knowledge about their harmful effects led to gradual im-plementing of protection rules. Attention of experts gradually focused on persons exa-mined or treated by ionizing radiation, as so-called medical exposition represents the most important part of person´s irradiation from artificial sources of radiation at all. De-finition of medical irradiation was accepted by Act No.18/1997 Coll. (Atomic Act) and extended in novel of the Act (No.13/2002 Coll.). Medical irradiation is not limited but two principles of radiation protection govern {--} principle of reasoning and principle of optimalization. I focused my attention on radiation load of patients during selective coronaro-graphy which still remains gold diagnostic standard for coronary arteries examination. I measured and evaluated the radiation dose of patients at two angiography machines in Teaching Hospital in Motol. They are angiography machines PHILIPS Integris Allura (made in 2002) at Institution of Imaging Methods and PHILIPS Integris HM 3000 (ma-de in 1993) at Cardiovascular Centre for Adults. Some technical parameters of these machines differ, e.g. the size of image amplifier. Since 2003 to 2007 10,087 patients at Cardiovascular Centre for Adults and 7,760 patients at Institution of Imaging Methods were examined by selective coronarography. I analyse all equipment of angiography work place, including technical of X-ray angiomachine, radiological standards, protection against radiation, requirements for imaging system, parameters impacting the quality of X-ray image, possibilities of lowering radiation load in patients. Hypothesis is based on idea that radiation load can be lowered by setting suita-ble exposition parameters and collimators. Methodology consists of measurements of exposition dose in 100 patients at Institution of Imaging Methods and at Cardivascular Centre. I compare the dose at both work places on the base of different size of image amplifier, different frequency of scanning and advert to different dose in different projection. Other part consists of mea-surements on phantoms, in which I compare the dose acquired in patients. I watch fur-ther parameters impacting the level of radiation load. Acquired results are mutually compared and statistically elaborated and valuated by {$\omega$}2-test. Evaluated data can serve for creating of radiologic standards which will contribute to staff education how to ma-nipulate sources of X-ray radiation to make the dose for a patient and for staff as low as possible. Abstrakt Uplynulo už viac ako 100 rokov od objavenia X-lúčov fyzikom W.C. Röntge-nom a ich použitia v lekárstve. Poznatky o ich škodlivých účinkoch viedli k postupnému zavádzaniu pravidiel ochrany. Pozornosť odborníkov sa postupne sústredila na osoby vyšetrované alebo liečené ionizujúcim žiarením, nakoľko tzv. lekárská expozícia pred-stavuje najvýznamnejší podiel ožiarenia človeka z umelých zdrojov žiarenia vôbec. De-finícia lekárskeho ožiarenia bola prijatá zákonom č.18/1997 Sb. (tzv. atómový zákon) a rozšírená v novele atómového zákona (zákon č.13/2002 Sb.). Lekárske ožiarenie nie je limitované, ale platia tu dva princípy radiačnej ochrany-princíp zdôvodnenia a princíp optimalizácie. Ja som zamerala svoju pozornosť na radiačnú záťaž pacientov pri selektívnej koronarografii, ktorá zatiaľ i napriek ionizačnému žiareniu zostáva zlatým diagnostic-kým štandardom na vyšetrenie koronárnych tepien. Merala som a vyhodnocovala som radiačnú dávku pacientov na dvoch angiografických prístrojoch vo Fakultnej nemocnici v Motole. Sú to angiografické prístroje PHILIPS Integris Allura (vyrobený v roku 2002) na Klinike zobrazovacích metód a PHILIPS Integris HM 3000 (vyrobený v roku 1993) v Kardiovaskulárnom centre pre dospelých. Tieto prístroje majú niektoré technické para-metre odlišné, napr. veľkosť zosilňovača obrazu. Od roku 2003 do roku 2007 bolo vyše-trených 10.087 pacientov selektívnou koronarografiou na Kardiovaskulárnom centre pre dospelých a 7.760 na Klinike zobrazovacích metód. Rozoberám celé zariadenie angiografického pracoviska, vrátane technického vybavenia RTG angioprístroja, rádiologické štandardy, ochranu pred žiarením, požia-davky na zobrazovací systém, parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu RTG obrazu, na možnosti zníženia radiačnej záťaže u pacientov. Hypotéza spočíva v tom, že radiačnú záťaž možno znížiť nastavením vhodných expozičných parametrov a kolimátorov. Metodika pozostáva z meraní u 100 pacientov na Klinike zobrazovaných metód a na Kardiologickom centre. Porovnávam dávku na oboch pracoviskách na zaklade roz-dielnej veľkosti zosilňovača obrazu, na rozdielnej frekvencii snímkovania a poukazujem na rôznu dávku pri rôznych projekciách. Druhá časť pozostáva z meraní na fantómoch, pri ktorých porovnávam dávku získanú na pacientoch a sledujem ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú výšku radiačnej záťaže. Získané výsledky sú vzájomne porovnávané a štatisticky spracované i vyhodnotené {$\omega^2$}-testom. Vyhodnotené údaje poslúžia na vytvorenie rádiologických štandardov, ktoré budú viesť k výchove personálu ako zaobchádzať so zdrojom RTG žiarenia tak, aby dávka pacienta a tým i personálu bola čo najnižšia. Keywords: angiography machine; patient; radiation load; selective coronarography; technical parameters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch

Abstract More than 100 years have passed since physicist W.C.Röntgen discovered X rays and their use in medicine. Knowledge about their harmful effects led to gradual im-plementing of ...

KVASNICOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases