Number of found documents: 73886
Published from to

Comparative analyses of muscle activation lower extremities during running at different surface
Král, David; Bačáková, Radka; Hojka, Vladimír
2024 - Czech
Název: Komparativní analýza aktivace svalů dolní končetiny při běhu po různých Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat míru aktivace vybraných svalů dolní končetiny a relativní časování těchto aktivací mezi sebou. Měření provést na třech typech povrchu: tartan, tráva písek a zjistit rozdíly v aktivacích vybraných svalů podle povrchu této práci js použil metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy naměřených signálů pro běžecký krok části porovnávání průměrných cyklů běžeckých kroků z různých typů povrchu. Výsledky: , že při běhu na tartanu se aktivují všechny sledované svaly z více než 75 % průměrných cyklů do 10 % časového periody běžeckého kroku. rávu a písek , že pořadí aktivovaných svalů je různé, přestože se počátky aktivací od sebe neliší příliš časově v rámci krokového cyklu tartanu je aktivace svalů tibialis anterior a peroneus longus u obou končetin ě dlouhá jako u hlav gastrocnemia. Na písečném povrchu se objevila dvojí aktivace u tibialis anterio Obě hlavy gastrocnemia se poměrově při běhu na písku aktivovali po delší dobu než na tartan Závěr: zdravého jedince se aktivují svaly při volném běhu v průměru s téměř totožnou časováním aktivace jednotlivých svalů relativně vůči sobě. Další důležité zjištění je, že na základě výzkumu lze potvrdit, že svaly tibialis anterior se více... Title: Comparative analyses of muscle activation lower extremities during running at different surface. Objectives: The aim of this bachelor's thesis is to compare the level of activation of selected muscles of the lower extremities and the relative timing of these activations. Realize measurements on three types of surface: tartan, grass, sand and find out the differences in activations of selected muscles according to the surface. Methods: In this thesis, we used the method of analysis and the method of comparison. We applied the analysis method in the analysis of the measured signals for the running step and the comparison method in the section comparing average running step cycles from different surface types. Results: We found out that running on the tartan, acitvates all the monitored muscles in more than 75% of the average cycles within 10% of the running step time period. For tartan, grass and sand, we researched that the order of activated muscles is different, although the starts of activation are not different in time from each other within one stride cycle. On the tartan, the activation of the tibialis anterior and peroneus longus muscles in both lower ewtermities is comparably same long as in the heads of the gastrocnemius. On the sandy surface, a double activation occurred in the... Keywords: běh; povrchová elektromyografie; různé typy povrchů; komparativní analýza; running; surface electromyography; different types of surfaces; comparative analyses Available in a digital repository NRGL
Comparative analyses of muscle activation lower extremities during running at different surface

Název: Komparativní analýza aktivace svalů dolní končetiny při běhu po různých Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat míru aktivace vybraných svalů dolní končetiny a relativní časování ...

Král, David; Bačáková, Radka; Hojka, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Analysis of Marketing Communication of Selected Czech Movies Released in 2022 by a Distribution Company Aerofilms
Kořánková, Zuzana; Koudelková, Petra; Zavadilová, Tereza
2024 - Czech
Práce se zaobírá propagací českých nezávislých filmů distribuovaných pod společností Aerofilms v roce 2022. Teoretická část je věnována všeobecně filmovému marketingu - jeho definicí, historií, nástroji a jednotlivými komponenty marketingového mixu. V praktické části jsou zkoumány dané tři filmy - A pak přišla láska..., Hranice lásky a Zkouška umění. Čtenáři je nejprve detailněji specifikováno české filmové prostředí z pohledu distributora, aby mohl lépe pochopit konkrétní příklady. Následně jsou analyzovány jednotlivé filmy na základě kvalitativního rozhovoru s marketérem, mediální analýzy ohlasů a analýzy sociálních sítí. Práce poskytuje komplexní pohled na problematiku marketingu českých nezávislých filmů. Klíčová slova Film, filmový marketing, distribuce, kino, marketingový mix, public relations This bachelor work focuses on promotion of Czech independent movies distributed under distribution company Aerofilms in 2022. Theoretical part centers universally on the topic of film marketing. It's definiton, history and each components of marketing mix. Practical part follows three chosen films - And then there was love..., Borders of Love and Art Talent Show. Firstly the readers get in detail specified Czech film industry from the view of distributor in general so that they can easily understand specific case studies. After that each films are being analysed based on a qualitative interview with a marketer, media analysis and analysis of social media. This work contains complex view of marketing of Czech independent films. Keywords Film, film marketing, distribution, cinema, marketing mix, public relations Keywords: Film; filmový marketing; distribuce; kino; marketingový mix; public relations; Film; film marketing; distribution; cinema; marketing mix; public relations Available in a digital repository NRGL
Analysis of Marketing Communication of Selected Czech Movies Released in 2022 by a Distribution Company Aerofilms

Práce se zaobírá propagací českých nezávislých filmů distribuovaných pod společností Aerofilms v roce 2022. Teoretická část je věnována všeobecně filmovému marketingu - jeho definicí, historií, ...

Kořánková, Zuzana; Koudelková, Petra; Zavadilová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Speculative Evolution: Anatomical and Physiological Specifics of Organisms Inhabiting Super-Earths
Šefrna, Radek; Toman, Jan; Petrásek, Tomáš
2024 - Czech
Práce je věnována spekulativní evoluci na planetách typu superzemě, podrobněji je v ní probíráno, jak by mohly větší poloměr a přitažlivost planety, popřípadě spojené se zvýšenou hustotou atmosféry, ovlivnit směr anageneze, jestliže by ostatní parametry byly ponechány na pozemské úrovni. Nejdříve se věnuje bližší charakterizaci superzemí. Dále se zabývá problematikou lokomoce tamních hypotetických organismů a jejích anatomických a fyziologických korelátů. Dochází k závěrům, že by organismy žijící na povrchu měly nejspíše robustní stavbu těla, a očekává převahu biosféry ve vzdušném sloupci na superzemích s hustou atmosférou, kde by organismy mohly připomínat oceánský život na Zemi. Jako poslední řeší otázku životních strategií se zaměřením na metabolismus, disperzi a způsoby získávání energie. V případě existence komplexního ekosystému založeného na fotosyntéze předpokládá vznik ekologických nik obdobných těm, které existují na Zemi, což by mohlo vést ke vzniku symbióz, které se zdají být univerzálním rysem jakékoliv biosféry. Práce vzhledem ke své spekulativní povaze vychází především ze studií pozemských organismů a jejich prostředí. Drží se tak fenoménu konvergentní evoluce, aby mohla vytyčit možné analogie a současně poukázat na případné odlišnosti mezi pozemskou biosférou a hypotetickými... This thesis focuses on super-Earth-like planets, specifically addressing how a larger radius and gravitational attraction, sometimes associated with increased atmospheric density, could affect the direction of anagenesis if other parameters are kept at the terrestrial level. Firstly, super- Earth characteristics are described. Secondly, locomotion and its anatomical and physiological correlates are examined. It concludes that organisms living on the surface would have robust body structure and expects prevalence of the biosphere to exist in the air column on super- Earths with dense atmosphere with organisms resembling ocean life on Earth. Lastly, the thesis investigates life strategies and their potential dependencies on gravitational and surface characteristics, with an emphasis on energy acquisition methods, metabolism, and dispersion. With the existence of complex ecosystem reliant on photosynthesis, existence of ecological niches similar to the ones found on Earth is expected. That could lead to the genesis of symbioses, as they seem to be a universal feature of any biosphere. Due to its speculative nature, the thesis draws conclusions from studies on terrestrial organisms and their environment. It adheres to the phenomenon of convergent evolution to find possible analogies and show potential... Keywords: spekulativní evoluce; fyziologie; anatomie; astrobiologie; superzemě; konvergence; kontingence; speculative evolution; physiology; anatomy; astrobiology; super-Earths; convergence; contingency Available in a digital repository NRGL
Speculative Evolution: Anatomical and Physiological Specifics of Organisms Inhabiting Super-Earths

Práce je věnována spekulativní evoluci na planetách typu superzemě, podrobněji je v ní probíráno, jak by mohly větší poloměr a přitažlivost planety, popřípadě spojené se zvýšenou hustotou atmosféry, ...

Šefrna, Radek; Toman, Jan; Petrásek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Mapping the Working Alliance Between the Therapist and the Client With a Dual Diagnosis in Aftercare - A Case Study
Sliacka, Denisa; Tolimatová, Jarmila; Svěcená, Kateřina
2024 - Czech
Východiska: Tato práce vychází ze zájmu autorky o interakce mezi terapeuty a klienty. Zkoumání terapeutické aliance nám umožňuje lépe porozumět interakcím v terapii a identifikovat oblasti, které mohou vyžadovat zlepšení. To může vést k lepší terapeutické praxi a zvýšení kvality péče o klienty. Klienti s poruchami způsobenými užíváním návykových látek často čelí složitým problémům, včetně problémů v mezilidských vztazích. Terapeutická aliance může být klíčovým faktorem v jejich léčbě. Cíle: Cílem práce je zmapovat pracovní alianci mezi terapeutem a klientkou. Výzkumné otázky se zaměřují na identifikaci různých aspektů aliance z perspektivy terapeuta a klientky, na zkoumání podobnosti či odlišnosti jejich vnímání aliance, a na zhodnocení toho, jaké konkrétní aspekty aliance jsou subjektivně hodnoceny jako pozitivní či negativní. Metody: Pro sběr dat byl použit dotazník WAI doplněný o polostrukturovaný rozhovor. Oba respondenti vyplnili dotazník dvakrát s půlročním odstupem. Data získaná z dotazníku byla následně hlouběji prozkoumána polostrukturovanými rozhovory, což poskytlo širší kontext pro interpretaci. Z části byl proveden i nativní rozhovor, kdy měli klientka i terapeut možnost vyprávět svůj příběh volně bez mého zásahu. Získaná data byla následně zpracovávána a interpretována s využitím... Background: The bachelor thesis is based on the author's interest in the interaction between therapists and clients. Exploring the therapeutic alliance allows us to understand better the interactions in therapy and identify areas that may need improvement. This can lead to better therapeutic practice and improved quality of care for clients. Clients with substance use disorders often face complex issues, including problems in interpersonal relationships. The therapeutic alliance can be a key factor in their treatment. Aims: The aim of this thesis is to map the working alliance between therapist and client. The research questions focus on identifying different aspects of the alliance from the perspective of the therapist and client, exploring the similarities or differences in their perceptions of the alliance, and assessing what specific aspects of the alliance are subjectively rated as positive or negative. Methods: A WAI questionnaire supplemented with a semi-structured interview was used for data collection. Both respondents completed the questionnaire twice, six months apart. The data obtained from the questionnaire was then explored through semi-structured interviews, providing a broader context for interpretation. In part, a native interview was also conducted where both client and therapist... Keywords: pracovní aliance; terapeutická aliance; vztah; terapeut; klient; následná péče; working alliance; therapeutic alliance; relationship; therapist; client; aftercare Available in a digital repository NRGL
Mapping the Working Alliance Between the Therapist and the Client With a Dual Diagnosis in Aftercare - A Case Study

Východiska: Tato práce vychází ze zájmu autorky o interakce mezi terapeuty a klienty. Zkoumání terapeutické aliance nám umožňuje lépe porozumět interakcím v terapii a identifikovat oblasti, které ...

Sliacka, Denisa; Tolimatová, Jarmila; Svěcená, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby
Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce využívá grafickou analýzu ke zkoumání čínského trhu se zelenýmidluhopisy a metodou vicenásobní lineární regrese analyzuje faktory ovlivňující emisní sazby. Nakonec zjišťuje, že pandemie Covid-19 skutečně má významný vliv a mění strukturu modelu ovlivňujících faktorů. Tato práce dospěla k hlavnímu závěru, že pandemie Covid-19 skutečně změnila strukturu faktorů ovlivňujících míru emise zelených dluhopisů Klíčová slova Čínský trh, Zelené dluhopisy, Covid-19 / Koronavirus, Emisní sazby, Vícenásobná lineární regrese, Ovlivňující faktory Název práce Analýza čínského trhu se zelený midluhopisy a faktorů ovlivňujících úrokové sazby při emisi Keywords: Čínský trh; Zelené dluhopisy; Covid-19; Koronavirus; Emisní sazby; Vícenásobná lineární regrese; Ovlivňující faktory; Chinese market; Green bonds; Covid-19; Coronavirus; Issuance rates; Multiple linear regression; Influencing factors Available in a digital repository NRGL
Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby

Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce ...

Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2024

Greenwashing - the fake sustainbility phenomenon in cosmetic industry
Šimlová, Angelika; Koudelková, Petra; Schneiderová, Soňa
2024 - Czech
V současnosti je veřejnost zahlcena takzvanými zelenými pojmy na obalech kosmetických produktů. Marketingová komunikace se posouvá ke své zelené verzi, která se orientuje na uspokojení rostoucího zájmu o ochranu životního prostředí. Tato práce zkoumá vnímání fenoménu falešné udržitelnosti generací Z a jeho vliv na důvěru a nákupní rozhodování. Výsledky naznačují, že většina respondentů je informována o ekologických snahách značek prostřednictvím sociálních médií. Data ukazují, že důvěra ve značky je ovlivněna nejen komunikovanými hodnotami, ale i faktickým plněním ekologických slibů. Výzkum též odhalil, že většina zástupců generace Z pojem greenwashing zná. Pouze u menší části z nich faktor greenwashingu ovlivňuje i nákupní chování. Závěry práce poskytují pohled na vnímání a chování generace Z vzhledem k rozšířenému zelenému marketingu a jeho stinným stránkám. Today, the public is overwhelmed by so-called green terms on the packaging of cosmetic products. Marketing communication is moving towards its green version, which is oriented to satisfy the growing interest in environmental protection. This paper explores Generation Z's perception of the false sustainability phenomenon and its impact on trust and purchasing decisions. Results suggest that most respondents are informed about brands' green efforts through social media. The data also show that trust in brands is influenced not only by communicated values but also by the actual delivery of green promises. The research also reveals that most members of Generation Z are familiar with the concept of greenwashing. However, only a minority of them factor greenwashing into their purchasing behaviour. The conclusions of the paper provide insights into the perceptions and behaviours of Generation Z in relation to widespread green marketing and its downsides. Keywords: Greenwashing; udržitelnost; kosmetický průmysl; zelený marketing; generace Z; Greenwashing; sustainibility; cosmetics; green marketing; green products; generation Z Available in a digital repository NRGL
Greenwashing - the fake sustainbility phenomenon in cosmetic industry

V současnosti je veřejnost zahlcena takzvanými zelenými pojmy na obalech kosmetických produktů. Marketingová komunikace se posouvá ke své zelené verzi, která se orientuje na uspokojení rostoucího ...

Šimlová, Angelika; Koudelková, Petra; Schneiderová, Soňa
Univerzita Karlova, 2024

Customer behavior in a running store
Tajšl, Adam; Opelík, Daniel; Voráček, Josef
2024 - Czech
Název práce: Chování zákazníka v běžecké prodejně Cíle práce: Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí marketingového výzkumu identifikovat chování jednotlivých skupin zákazníků v běžecké prodejně. Metody: K získání výsledných dat byla využita metoda pozorování. Výzkum proběhl v jedné prodejně na základě formuláře obsahujícího 16 rozdílných formulářových položek. Výsledky: Na základě vypracovaných formulářů byla vyhotovena statistická šetření, z kterých bylo popsáno chování zákazníků. Zákazníci chodí do prodejny pro radu, většina zákazníků jsou muži a hlavní zákaznickou skupinou obchodu jsou rekreační běžci. Výsledky výzkumu přinesly i další zajímavé zjištění, na základě, kterých lze zlepšit zákaznický servis prodejny. Klíčová slova: Běžecká obuv, prodej, výběr zákazníků, komunikace se zákazníkem Title: Customer behaviour in a running store. Objectives: The main objective of the bachelor's thesis is to identify the behavior of different customer groups in a running store through marketing research. Methods: The method of observation was used to obtain the resulting data. The research was conducted in one store based on a form consisting of 16 different form items. Results: On the basis of the prepared forms, statistical surveys were made, from which the behavior of customers was described. Customers come to the store for advice, most of the customers are men and the main group of customers are recreational runners. The results of the research also brought other interesting findings, based on which the store's customer service can be improved. Key words: Running shoes, sales, customer selection, customer communication Keywords: Chování zákazníka; běžecké vybavení; sportovní oblečení; rozhodovací proces; maloobchod; Customer behavior; running equipment; sportwear; decision process; retail Available in a digital repository NRGL
Customer behavior in a running store

Název práce: Chování zákazníka v běžecké prodejně Cíle práce: Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí marketingového výzkumu identifikovat chování jednotlivých skupin zákazníků v běžecké prodejně. ...

Tajšl, Adam; Opelík, Daniel; Voráček, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Schools in nature in primary schools in the Karlovy Vary region
Zápotocká, Hana; Turčová, Ivana; Bačáková, Radka
2024 - Czech
Název: Školy v přírodě v základním vzdělávání v Karlovarském kraji Cíl: Zjistit obsahovou náplň škol v přírodě na 1. stupni základních škol v Karlovarském kraji. Metody: Bakalářská práce využívá kvantitativního přístupu k výzkumu. Potřebné informace byly získány metodou anketního šetření. Výzkumný soubor tvořilo 20 učitelů ze základních škol v Karlovarském kraji. Výsledky: Základní školy v Karlovarském kraji organizují školy v přírodě, jejichž hlavní cíle jsou utužení třídního kolektivu a větší poznání žáků ve vztahu učitel a žák. Hlavní náplní škol v přírodě jsou výlety, pěší turistika a hry v přírodě. Denní program se skládá z dopolední výuky, odpoledního pobytu v přírodě a různých her, večerní program zahrnuje společenské hry a promítání. Závěr: Školy v přírodě jsou dle zjištěných výsledků oblíbenou součástí vzdělávání žáků v Karlovarském kraji mimo tradiční školní prostředí. U žáků je důležitá emocionální stránka, tedy prožitek a nové zkušenosti. Učitelé se zaměřují na sociální interakci mezi žáky a jejich učiteli. Škola v přírodě tedy představuje efektivní formu vzdělávání, která nabízí žákům možnost rozvoje jejich potenciálu a propojení s přírodou. Klíčová slova: výchova v přírodě, aktivity v přírodě, základní škola, 1. stupeň Title: Schools in nature in primary education in the Karlovy Vary Region Objectives: To summarize a survey of programme parts of schools in nature at primary schools in the Karlovy Vary region. Methods: The bachelor thesis uses a quantitative approach to research. The necessary information was obtained by the questionnaire survey method. The research sample counted 20 teachers from primary schools in the Karlovy Vary Region. Results: Primary schools in the Karlovy Vary Region organise schools in nature. The main aims are to build a class team and to increase the pupils' understanding of the teacher-pupil relationship. The main activities used in the programme are outdoor trips, hiking and outdoor games. The daily programme consists of a morning lesson, an afternoon spent in nature and various games, while the evening programme includes board games and screenings. Conclusion: According to the results, schools in nature are a popular part of pupils' education in the Karlovy Vary Region outside the traditional school environment. The emotional aspect, i.e. the experience and new experiences, is important for pupils. Teachers focus on social interaction between pupils and their teachers. Therefore, the school in nature is an effective form of education that offers pupils the opportunity to develop... Keywords: výchova v přírodě; aktivity v přírodě; základní vzdělávání; outdoor education; oudtoor activities; primary education Available in a digital repository NRGL
Schools in nature in primary schools in the Karlovy Vary region

Název: Školy v přírodě v základním vzdělávání v Karlovarském kraji Cíl: Zjistit obsahovou náplň škol v přírodě na 1. stupni základních škol v Karlovarském kraji. Metody: Bakalářská práce využívá ...

Zápotocká, Hana; Turčová, Ivana; Bačáková, Radka
Univerzita Karlova, 2024

Financial analysis of a selected tennis center
Peterka, Adam; Ruda, Tomáš; Krause, Veronika
2024 - Czech
Název: Finanční analýza vybraného tenisového areálu Cíle: Hlavním cílem práce je provést finanční analýzu a dle zjištěných informací stanovit doporučení, které budou využity pro následující roky. Metody: Pro tuto práci byla použita kvantitativní data z účetních výkazů tenisového areálu z let 2018 až 2021. Byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a zisku a ztráty, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Nakonec byl vypočítán bankrotní model. Pro výpočet a analýzu těchto dat byl použit program Microsoft Excel. Výsledky: Analýza potvrdila, že provozování podnikání ve sportovním prostředí je náročné. Výsledky byly obzvláště ovlivněny roky 2020 a 2021, kdy sportovní sektor trpěl důsledky pandemie COVID-19. Celkový obraz finančního zdraví vybraného tenisového areálu nebyl povzbudivý, jelikož podnik vykázal ztráty ve většině sledovaných ukazatelů. Na základě těchto zjištění byla navržena konkrétní opatření, která by měla vést ke zlepšení situace v následujících letech. Klíčová slova: tenis, tenisový areál, finanční analýza Title: Financial analysis of a selected tennis center Objectives: The main objective of the work is to perform a financial analysis and, according to the information found, to determine recommendations that will be used for the following years. Methods: For this thesis, quantitative data from the tennis facility's financial statements from 2018 to 2021 was used. Horizontal and vertical analysis of the balance sheet and profit and loss, difference and ratio analysis was performed. Lastly, a bankruptcy model was calculated. Microsoft Excel was used to calculate and analyze the data. Results: The analysis confirmed that running a business in a sports environment is challenging. The results were particularly affected in 2020 and 2021, when the sports sector suffered from the effects of the COVID-19 pandemic. The overall picture of the financial health of the selected tennis center was not encouraging, as the company reported losses in most of the indicators monitored. Based on these findings, specific measures were suggested to improve the situation in the coming years. Keywords: tennis, tennis center, financial analysis Keywords: tenis; tenisový areál; finanční analýza; tennis; tennis center; financial analysis Available in a digital repository NRGL
Financial analysis of a selected tennis center

Název: Finanční analýza vybraného tenisového areálu Cíle: Hlavním cílem práce je provést finanční analýzu a dle zjištěných informací stanovit doporučení, které budou využity pro následující roky. ...

Peterka, Adam; Ruda, Tomáš; Krause, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Analysis of load and pressure to the outer and inner skis in alpine disciplines
Fuková, Miroslava; Macas, Tomáš; Havel, Jan
2024 - Czech
Název: Analýza zatížení a tlaku do vnější a vnitřní lyže v alpských disciplínách Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehledovou studii, která je založena na analýze tlaku do vnější a vnitřní lyže v alpském lyžování. Metody: Práce je koncipovaná jako přehledová studie, která využívá rešeršní metody, metody analýzy a metody komparace. Jejím úkolem je vyhledat, syntetizovat a extrahovat již existující poznatky o zatížení vnitřní a vnější lyže v alpském lyžování. Za parametry sledování jsme si stanovili tlak do lyže. Výsledky: V rámci zdrojů, které jsme pro naši práci využili, jsme došli k výsledku, že zatížení vnější lyže dominuje nad zatížením lyže vnitřní. Zjistili jsme, že u většiny případů byla zatížena více vnější lyže, pouze ojediněle tomu tak nebylo. Závěry: Praktická využitelnost naší práce je zlepšení čtenářova přehledu o technice lyžování a uvědomění si důležitosti zařazení zatěžování vnější lyže mezi základní dovednosti mladých lyžařů. Od určitého momentu v ontogenezi lyžaře je tato dovednost nezbytná k dalšímu rozvoji v technice a k rychlejšímu průjezdu trati. Pro další směřování výzkumu doporučujeme provést empirické měření v terénu, zaměřeného na korelaci míry zatížení vnější lyže a mírou zalomení a to především u mládežnických kategorií. Takový výzkum by se dal provést... Title: The analysis of force and pressure against inner and outer skis in alpine disciplines Objectives: The aim of this thesis is to outline a review study of inner and outer ski force analysis in alpine skiing Methods: This thesis is presented as a review study outsourcing via research method, analysis, and comparison method. The purpose is to search, synthesise, and extract existing knowledge on inner and outer ski force in alpine skiing. The pressure against skis has been defined as the main parametr. Results: We came to a conclusion that pressure against outer ski dominates over pressure against inner ski based on the sources used in this thesis. We found out that in most cases the outer ski was under bigger pressure, and in rare cases not so. Conclusion: The practical usage of this thesis is to improve reader's overview on ski techniques, and the importance of implementing outer ski force awareness into basic set of skills among young skiers. This skill is crucial from certain point in a skier career for future improvement of technique and faster management of tracks. As a follow-up of the research we advise to carry out an empirical in-field measurement of outer ski pressure and the angle of angulation, especially within young skiers. This research can be done by tensometric insoles with 3D... Keywords: alpské lyžování; tlak do lyže; technika lyžování; biomechanika lyžování; vnější lyže; vnitřní lyže; alpine skiing; pressure into the ski; ski technique; biomechanics of skiing; outside ski; inside ski Available in a digital repository NRGL
Analysis of load and pressure to the outer and inner skis in alpine disciplines

Název: Analýza zatížení a tlaku do vnější a vnitřní lyže v alpských disciplínách Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehledovou studii, která je založena na analýze tlaku do vnější a ...

Fuková, Miroslava; Macas, Tomáš; Havel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases