Number of found documents: 3577
Published from to

A comparsion of chronographic characteristics in selected swimming courses
VONDRÁČKOVÁ, Kamila; NEULS, Filip; DUB, Jiří
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
A comparsion of chronographic characteristics in selected swimming courses

VONDRÁČKOVÁ, Kamila; NEULS, Filip; DUB, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Das semantische Feld Liebe und ZUNEIGUNG in der deutschen und tschechischen Phraseologie
KUČEROVÁ, Hana
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
Das semantische Feld Liebe und ZUNEIGUNG in der deutschen und tschechischen Phraseologie

KUČEROVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Word - formative suffixes in chinese
MALINOVSKÁ, Olga; VYKOUKAL, Jakub
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
Word - formative suffixes in chinese

MALINOVSKÁ, Olga; VYKOUKAL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Biological active complexes of iron (literature research)
PETRÁČEK, Marek; TRÁVNÍČEK, Zdeněk
2010 - Czech
This bachelor thesis presents the literature survey of 397 biological active complexes of iron found in 112 scientific articles. All compounds, presented in this work, are divided in accord with their biological activity and the type of organic ligands into several parts. Each of the complexes is described and characterized by the following data: schematic representation, brief description of the preparation, physico-chemical data and results of biological testing. Tato práce uvádí přehled 397 komplexních sloučenin železa,unichž byl pozorován určitý typ biologické aktivity. Všechny nalezená sloučeniny jsou dělěny na základě jejich biologické aktivity a typu ligandů do několika podkapitol. U všech komplexních sloučenin jepopsáno jejich složení, schémaické znázornění, stručný způsob přípravy, fyzikálně-chemické metody kterými byly tyto sloučeniny charakterizovány a výsledky provedených biologických testů. Keywords: železo;komplexní sloučeniny;biologická aktivita; iron; complexes compound; biological activity Available in the UPOL Library.
Biological active complexes of iron (literature research)

This bachelor thesis presents the literature survey of 397 biological active complexes of iron found in 112 scientific articles. All compounds, presented in this work, are divided in accord with their ...

PETRÁČEK, Marek; TRÁVNÍČEK, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The technique and the method of snowkiting
ŽŮREK, Dominik; SKOUMAL, Jiří
2010 - Czech
My diploma thesis describes the basic characteristics of a relatively new developing winter sport - snowkiting. The final part includes information about equipment available in the present market from a functional point of view and taking cost factors into consideration. Furthermore, the thesis also describes the overall teaching method of practising and the technique of kite handling incorporating skiing or snowboarding in detail along with stressing safety considerations. V diplomové práci jsou popsány základní charakteristiky poměrně nového, dynamicky se rozvíjejícího zimního sportu - snowkitingu. Výsledková část obsahuje informace o vybavení současného trhu z funkčního hlediska s přihlédnutím na stránku finanční náročnosti. Dále je podrobně popsána souhrnná metodika nácviku a technika ovládání kitu se zakomponováním jízdy na lyžích nebo snowboardu a kladení důrazu na bezpečnost po celou dobu činnosti. Keywords: zimní sport; kite; vítr; princip křídla; vybavení; bezpečnost; winter sport; kite; wind; wing principle; equipment; safety Available in the UPOL Library.
The technique and the method of snowkiting

My diploma thesis describes the basic characteristics of a relatively new developing winter sport - snowkiting. The final part includes information about equipment available in the present market from ...

ŽŮREK, Dominik; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Social Maturity of Preschool Children
VAŘEKOVÁ, Romana; PETROVÁ, Jitka
2010 - Czech
Social Maturity is very important for children which enter primary school. Parents, but teachers should have a child this page carefully consider before sending children to first class. Školní zralost je velmi důležitá pro vstup dítěte do základní školy. Rodiče, ale i učitelé by měli tuto stránku dítěte důkladně zvážit, než pošlou dítě nezralé do první třídy. Keywords: Školní zralost; dítě; předškolní věk; socializace; hra; School Maturity; child; Preschool Children; socialization; play; Available in the UPOL Library.
Social Maturity of Preschool Children

Social Maturity is very important for children which enter primary school. Parents, but teachers should have a child this page carefully consider before sending children to first class.

VAŘEKOVÁ, Romana; PETROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Environmental Education to Help the Earth, Nature and People
KUČÍKOVÁ, Petra; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2010 - Czech
The Bachelor Thesis deals with environmental education. The theoretical part of the Thesis gives the explanation of the technical terms, the current environmental issues of global and local character, history and environmental legislation. It also includes the presentation of the institutions and organizations able to enforce the environmental policy. The conclusion of the theoretical part offers an overview of potential target groups and describes the objectives and competences which should ideally be achieved. The practical part of the Thesis includes a project focused on the active involvement of the after-school-club children in the continuous year-round care of the environment. Bakalářská práce se zabývá environmentální výchovou. Teoretická část bakalářské práce objasňuje odborné pojmy, současné ekologické problémy globálního i lokálního charakteru, historii a legislativu environmentalistiky. Seznamuje s institucemi a organizacemi, které mohou environmentálně působit. V závěru teoretické části nabízí přehled metod environmentální výchovy v kontextu cílových skupin a charakterizuje cíle a kompetence, kterých by měly v optimálním případě dosáhnout. Praktická část bakalářské práce obsahuje projekt, zaměřený na aktivní zapojení dětí ze školní družiny do průběžné celoroční péče o přírodu. Keywords: terminologie; problematika ekologie; historie; legislativa; pedagogické působení; metody; praktická činnost; terminology; environmental problems; history; legislative; pedagogic action; methods; practical activities Available in the UPOL Library.
Environmental Education to Help the Earth, Nature and People

The Bachelor Thesis deals with environmental education. The theoretical part of the Thesis gives the explanation of the technical terms, the current environmental issues of global and local character, ...

KUČÍKOVÁ, Petra; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Motivation of children in the 3rd - 5th classes of the one-class schools (Suchohrdly u Mir., Jiřice u Mir. a Vedrovice) in physical education lessons
CHALOUPKOVÁ, Šárka; KLAPAL, Václav
2010 - Czech
The bachelor thesis deals with motivation of the pupils in the 3rd - 5th classes of the one-class schools and findings of their attitudes towards physical education. The first part concentrates on the determination of terms for developmental characteristics of the early school age, motivation - internal and external, sports motivation, physical education, and didactics of physical education as well as goals of physical education with respect to the educational training program. The second part is dedicated to the survey itself at the one-class schools. Bakalářská práce se věnuje motivaci žáků 3.-5. tříd na málotřídních školách (Suchohrdly u Mir., Jiřice u Mir. a Vedrovice) a zjištěním postojů dětí k tělesné výchově. První část je zaměřena na vymezení pojmů vývojové zvláštnosti mladšího školního věku, motivace- vnitřní, vnější, sportovní motivace, tělesná výchova, didaktika tělesné výchovy a cíle tělesné výchovy s ohledem na školský vzdělávací program. Druhá část se věnuje samotnému výzkumu na málotřídních školách. Keywords: osobnost žáka; prepuberta; temperament; motivace; sportovní motivace; sebehodnocení; hodnocení; pohyb; tělesná výchova; didaktika tělesné výchovy; pupil?s personality; preadolescence; temperament; motivation; sports motivation; self-evaluation; evaluation; motion; physical education; didactics of physical education Available in the UPOL Library.
Motivation of children in the 3rd - 5th classes of the one-class schools (Suchohrdly u Mir., Jiřice u Mir. a Vedrovice) in physical education lessons

The bachelor thesis deals with motivation of the pupils in the 3rd - 5th classes of the one-class schools and findings of their attitudes towards physical education. The first part concentrates on the ...

CHALOUPKOVÁ, Šárka; KLAPAL, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Burdening situations and health
FATUROVÁ, Veronika; PLEVOVÁ, Irena
2010 - Czech
This theses focuses on the problematics of stressful situations and their effect on individual´s health. The aim of the work is to give a brief overview of types of psychological stressful situations and their impact on man´s health. The practical part deals with the results of research investigation which was focused on relations among stressful events, quality of health and sensitivity on stressors. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zátěžových situací a jejich vlivu na zdraví jednice. Cílem práce je podat stručný přehled o druzích psychologických zátěžových situací a jejich vlivu na zdraví člověka. Praktická část se věnuje výsledkům výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na vztahy mezi zátěžovými situacemi, kvalitou zdraví a citlivostí vůči stresorům. Keywords: zátěž; zdraví; syndrom vyhoření; stress; health; burnout Available in the UPOL Library.
Burdening situations and health

This theses focuses on the problematics of stressful situations and their effect on individual´s health. The aim of the work is to give a brief overview of types of psychological stressful situations ...

FATUROVÁ, Veronika; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Homosexuality in society
SMOLKOVÁ, Iveta; NEUMEISTER, Pavel
2010 - Czech
Bachelor thesis is focused on homosexuality in society. The goal is to clarify the possible causes of homosexual orientation and to compare the status of homosexuality in historical context and present. It also includes a description of AIDS in connection with homosexuality, its symptoms and effects on the human body. The conclusion outlines the most common ways of life style of homosexual people. Bakalářská práce je zaměřena na téma homosexualita ve společnosti. Cílem práce je objasnit možné příčiny vzniku homosexuální orientace a porovnat společenské postavení homosexuality v historickém kontextu a současnosti. Součástí je i popis onemocnění AIDS v souvislosti s homosexualitou, jeho projevy a účinky na lidský organismus. V závěru práce jsou nastíněny nejčastější způsoby životního stylu homosexuálně orientovaných lidí. Keywords: Homosexualita obecně; příčiny vzniku homosexuality; formy homosexuality; coming out; historie homosexuality; homosexualita a AIDS; způsoby života homosexuálů.; Homosexuality in general; causes of homosexuality; a form of homosexuality; coming out; the history of homosexuality; homosexuality and AIDS; ways of life of homosexuals. Available in the UPOL Library.
Homosexuality in society

Bachelor thesis is focused on homosexuality in society. The goal is to clarify the possible causes of homosexual orientation and to compare the status of homosexuality in historical context and ...

SMOLKOVÁ, Iveta; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases