Number of found documents: 80
Published from to

Návrh vedenia vlakových spojov medzi mestami Poprad a Lipany
Mondek, Norbert; Hruban, Ivo
2015 - Slovak
Bakalárska práca sa venuje návrhu vedenia vlakových spojov medzi mestami Poprad a Lipany. V prvej kapitole je uvedený opis a analýza jednotlivých miest a obcí. V druhej kapitole sú analyzované prepravné prúdy obyvateľstva. Na spracovanie týchto dvoch kapitol boli použité podklady zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. V tretej kapitole sa práca venuje analýze frekvencií cestujúcich, ktoré boli získané od národného železničného dopravcu. Na základe vykonaných analýz je v štvrtej kapitole navrhnuté nové vedenie vlakových spojov, ktorého prínosy sú zhodnotené v záverečnej piatej kapitole bakalárskej práce. Keywords: analýza; frekvencie cestujúcich; Lipany; návrhy; Plaveč; Poprad; prepravné prúdy; technologické ukazovatele; trať 185; trať 188; vlakové spoje; železničná doprava; analysis; passengers frequency; Lipany; proposal; Plaveč; Poprad; traffic flows; technological indicators; track 185; track 188; train connections; railway transport Available in digital repository of UPCE.
Návrh vedenia vlakových spojov medzi mestami Poprad a Lipany

Bakalárska práca sa venuje návrhu vedenia vlakových spojov medzi mestami Poprad a Lipany. V prvej kapitole je uvedený opis a analýza jednotlivých miest a obcí. V druhej kapitole sú analyzované ...

Mondek, Norbert; Hruban, Ivo
Univerzita Pardubice, 2015

Výroba a potisk obálek
Deák, David; Holická, Hana
2014 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na problematiku výroby a potlače poštových obálok. V práci je podrobne rozobratá výroba, potlač, porovnanie firiem na Slovensku a v Čechách, použité materiály pri výrobe a potlači poštových obálok. Keywords: výroba obálok; potlač obálok; flexotlač; ofset; druhy obálok; production of envelopes; envelope printing; flexotlač; ofset; types of envelopes Available in the UPCE Library.
Výroba a potisk obálek

Bakalárska práca je zameraná na problematiku výroby a potlače poštových obálok. V práci je podrobne rozobratá výroba, potlač, porovnanie firiem na Slovensku a v Čechách, použité materiály pri výrobe a ...

Deák, David; Holická, Hana
Univerzita Pardubice, 2014

Vplyv mikroorganizmov na kvalitu ejakulátov a možnosti dekontaminácie
Gabrišová, Lucia; Mazurová, Jaroslava
2014 - Slovak
Práca je zameraná najmä na charakteristiku mikroorganizmov najčastejšie kontaminujúcich kančie ejakuláty a vymenúva zdroje predstavujúce najčastejší rezervoár týchto kontaminánt. Opisuje tiež vplyvy mikroorganizmov na spermie v ejakuláte určenom na umelú insemináciu. Ďalej sa teoreticky zaoberá najčastejšími metódami dôkazu mikroorganizmov v kontaminovaných ejakulátoch a možnosťami zlepšenia kvality takýchto ejakulátov. Keywords: kanci; ejakulát; kontaminácia; mikroorganizmy; inseminácia; boars; ejaculate; contamination; microorganisms; insemination Available in the UPCE Library.
Vplyv mikroorganizmov na kvalitu ejakulátov a možnosti dekontaminácie

Práca je zameraná najmä na charakteristiku mikroorganizmov najčastejšie kontaminujúcich kančie ejakuláty a vymenúva zdroje predstavujúce najčastejší rezervoár týchto kontaminánt. Opisuje tiež vplyvy ...

Gabrišová, Lucia; Mazurová, Jaroslava
Univerzita Pardubice, 2014

Psychoanalýza, obnovenie dialógu rozumu s ne-rozumom?
Pažitný, Roman; Pacvoň, Michal; Grygar, Filip
2014 - Slovak
Táto práca sa snaží poukázať na to, akú úlohu hrá Psychoanalýza v komunikácii rozumu s ne-rozumom a aku premenou prešlo šialenstvo po vzniku Psychoanalýzy. S oporou vo Foucaultovom diele Dejiny Šílenství sa pokúsi vysvetliť, ako v období Azylu vymizla komunikácia medzi rozumom a ne-rozumom a akým spôsobom, za akých podmienok ju Psychoanalýza znovu nastoluje. Keywords: psychoanalýza; rozum; ne-rozum; šialenstvo; nevedomie; komunikácia; psychoanalysis; reason; unreason; madness; asylum Available in the UPCE Library.
Psychoanalýza, obnovenie dialógu rozumu s ne-rozumom?

Táto práca sa snaží poukázať na to, akú úlohu hrá Psychoanalýza v komunikácii rozumu s ne-rozumom a aku premenou prešlo šialenstvo po vzniku Psychoanalýzy. S oporou vo Foucaultovom diele Dejiny ...

Pažitný, Roman; Pacvoň, Michal; Grygar, Filip
Univerzita Pardubice, 2014

Digitální náhled pro kritické barevné vyhodnocení
Foltanovičová, Gabriela; Panák, Ondrej
2013 - Slovak
Táto bakalárská práca sa zaoberá popisom, princípmi, parametrami a podmienkami doležitými pre kritické farebné vyhodnocovanie pomocou digitálneho náhĺadu ( soft proofing). Keywords: digitální náhled; monitor; kalibrace barev; správa barev; soft proofing; screen; color management; calibration Available in the UPCE Library.
Digitální náhled pro kritické barevné vyhodnocení

Táto bakalárská práca sa zaoberá popisom, princípmi, parametrami a podmienkami doležitými pre kritické farebné vyhodnocovanie pomocou digitálneho náhĺadu ( soft proofing).

Foltanovičová, Gabriela; Panák, Ondrej
Univerzita Pardubice, 2013

Polygrafie a holografie
Emrich, Patrik; Němec, Petr
2013 - Slovak
Táto bakalárska práce sa zaoberá štúdiom a teoretickým popisom optického zobrazenia a uchovania obrazu vytvoreného holografickou metódou. Keywords: holografie; hologram; polygrafie; bezpečnostní prvky; holography; printing industry; safety element Available in the UPCE Library.
Polygrafie a holografie

Táto bakalárska práce sa zaoberá štúdiom a teoretickým popisom optického zobrazenia a uchovania obrazu vytvoreného holografickou metódou.

Emrich, Patrik; Němec, Petr
Univerzita Pardubice, 2013

Štandardizácia v oblasti inkjetovej tlače
Bielik, Richard; Otáhalová, Lenka
2012 - Slovak
Štandardizácia dnes zasahuje do každej oblasti a inkjetová tlač nie je výnimkou. Táto bakalárska práca sa zaoberá zmapovaním dostupných štandardov dôležitých pre hodnotenie kvality výtlačkov z pohľadu profesionálneho aj bežného užívateľa. Sú to predovšetkým výťažnosť tlačových zásobníkov, rýchlosť tlače, zasychanie tlače a archívna stálosť. V záverečnej časti práce sú uvedené aj dôležité štandardy pre polygrafi u v oblasti predtlačovej prípravy, ktoré využívajú inkjetovú tlač pre nátlač a kontrolný výtlačok. Jednotlivé hodnotené parametre spolu s príslušnými štandardami boli zoradené chronologicky tak, ako sú potrebné. Od všeobecných vlastností zariadení a komponentov cez tlač až po hodnotenie vlastností samotného výtlačku. Z rešerše vyplynulo, že hodnotením niektorých vlastností sa zaoberá viacero štandardov, ktoré daný parameter hodnotia rôzne a pri výsledkoch je teda nutné udávať aj použitý štandard a v závere sú jednotlivé štandardy porovnané. Ďalej bolo zistené, že stále neexistuje dostatočný štandard, ktorý by charakterizoval inkjetovú tlač kolorimetricky, podobným spôsobom ako je charakterizovaný napr. ofset štandardom ISO 12647-2. Keywords: inkjetová tlač; štandardizácia; hodnotiace metódy; inkjet printing; standardization; evaluation methods Available in the UPCE Library.
Štandardizácia v oblasti inkjetovej tlače

Štandardizácia dnes zasahuje do každej oblasti a inkjetová tlač nie je výnimkou. Táto bakalárska práca sa zaoberá zmapovaním dostupných štandardov dôležitých pre hodnotenie kvality výtlačkov z pohľadu ...

Bielik, Richard; Otáhalová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2012

Tlačené batérie
Milec, Marian; Syrový, Tomáš
2012 - Slovak
V dnešnej dobe je pozorovateľným trendom zmenšovanie rozmerov elektronických zariadení a teda vzniká potreba zmenšovať aj rozmery napájacích zariadení. Tenké flexibilné batérie sú vhodným zdrojom prúdu pre takéto zariadenia. Aby bolo možné takéto batérie vyrábať čo najefektívnejšie začínajú sa na ich výrobu využívať tlačové techniky. Táto bakalárska práca opisuje základné konštrukčné prvky takýchto batérii, taktiež je zameraná na popis použitia konkrétnych materiálov v článku, ale aj na tlačové technológie ktoré sa k zhotovovaniu článkov používajú a súčasnú dostupnosť daných batérii. Keywords: elektródová pasta; elektrolyt; laminačná vrstva; plošné usporiadanie; sieťotlač; tlačené batérie; vrstvené usporiadanie; electrode slurry; electrolyt; lamination foil; stack type; screenprint; printed batteries Available in the UPCE Library.
Tlačené batérie

V dnešnej dobe je pozorovateľným trendom zmenšovanie rozmerov elektronických zariadení a teda vzniká potreba zmenšovať aj rozmery napájacích zariadení. Tenké flexibilné batérie sú vhodným zdrojom ...

Milec, Marian; Syrový, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2012

Restaurování historického tisku: Herbář aneb Bylinář vysoceučeného a vznešeného p. Doktora Petra Andreje Mathiola, z roku 1596 ze sbírek Městského muzea ve Volyni
Kopáčik, Ivan; Slovik, Radomír
2012 - Slovak
Herbář aneb Bylinář vysoceučeného a vznešeného p. Doktora Petra Andreje Mathiola, tlačený v Prahe v roku 1596, pochádza zo zbierok Městského muzea ve Volyni. Kniha sa zachovala ako preväzba pôvodnej barokovej väzby. Knižný blok s narušeným organizmom šitia je chránený drevenými doskami s usňovým pokryvom. Po dohode so zadávateľom (Městské múzeum ve Volyni) sme sa rozhodli pre komplexné reštaurovanie knihy. Hlavným zámerom je navrátenie základných funkcií knižnej väzbe, so zachovaním pôvodných prvkov v čo najväčšej miere. Súčasťou reštaurovania je doplnenie chýbajúcich strát drevených dosiek, papierového nosiča a celková preväzba. Správa o reštaurovaní obsahuje podrobný postup reštaurátorských prací a zoznam použitých materiálov a chemikálií. Správa je doplnená o podrobnú fotodokumentáciu stavu objektu pred, v priebehu a po reštaurovaní, tiež obsahuje grafickú prílohu a doporučené podmienky na uloženie objektu. Na zreštaurovaný objekt a fragmenty sa vyhotovila ochranná krabica z lepenky s alkalickou rezervou. Druhá časť bakalárskej práce je zameraná na farbiarske rastliny, vyskytujúce a najčastejšie sa používané v Čechách. Obsahuje transkripciu pôvodných textov vybraných farbiarskych rastlín a recepty na samotné farbenie materiálov pomocou týchto rastlín. Keywords: herbář; kniha; tisk; Mathioli; barviva; barvířství; recepty; herbarium; book; print; dye; dyeing; recipe Available in digital repository of UPCE.
Restaurování historického tisku: Herbář aneb Bylinář vysoceučeného a vznešeného p. Doktora Petra Andreje Mathiola, z roku 1596 ze sbírek Městského muzea ve Volyni

Herbář aneb Bylinář vysoceučeného a vznešeného p. Doktora Petra Andreje Mathiola, tlačený v Prahe v roku 1596, pochádza zo zbierok Městského muzea ve Volyni. Kniha sa zachovala ako preväzba pôvodnej ...

Kopáčik, Ivan; Slovik, Radomír
Univerzita Pardubice, 2012

Stanovenie povrchového napätia tlačových atramentov metódou "zavesenej kvapky"
Halenkovič, Tomáš; Kaplanová, Marie
2012 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo overiť a konzultovať presnosť meraní povrchového napätia tlačových atramentov metódou zavesenej kvapky pomocou zariadenia CAM 100 a počítačovej analýzy obrazu. Táto práca obsahuje teoretické základy problematiky povrchového napätia a jednotlivých metód merania. Keywords: povrchová energia; povrchové napätie; zavesená kvapka; tlačové atramenty; kontaktný uhol; surface energy; surface tension; pendant drop; printing inks; contact angle Available in the UPCE Library.
Stanovenie povrchového napätia tlačových atramentov metódou "zavesenej kvapky"

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo overiť a konzultovať presnosť meraní povrchového napätia tlačových atramentov metódou zavesenej kvapky pomocou zariadenia CAM 100 a počítačovej analýzy obrazu. Táto ...

Halenkovič, Tomáš; Kaplanová, Marie
Univerzita Pardubice, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases