Number of found documents: 4292
Published from to

Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve studentské organizaci
Vágnerová, Michaela; Spáčilová, Natálie; Doskočil, Radek
2023 - Slovak
This bachelor thesis focuses on the planning and management of a specific project in the student organisation BEST Brno. The thesis consists of three parts. The first part is devoted to the theoretical background of the topic, it explains concepts such as project, project life cycle or individual methods suitable for project analysis. The second part is practical and examines the analysis of the current state of the project and the final part is devoted to concrete suggestions for improving the current situation. Táto bakalárska práca sa zameriava na plánovanie a riadenie konkrétneho projektu v študentskej organizácií BEST Brno. Práca pozostáva z troch častí. Prvá časť sa venuje teoretickému východisku tejto témy, sú v nej vysvetlené pojmy ako projekt, životný cyklus projektu alebo jednotlivé metódy vhodné na analýzu projektu. Druhá časť je praktická a skúma analýzu súčasného stavu projektu a v záverečná časť je venovaná konkrétnym návrhom na zlepšenie momentálnej situácie. Keywords: Project; project management; planning; project life cycle; SMART objectives; SLEPT analysis; logical framework; risk analysis; management; WBS; 7S analysis; time analysis; SWOT; Gantt chart Available in a digital repository NRGL
Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve studentské organizaci

This bachelor thesis focuses on the planning and management of a specific project in the student organisation BEST Brno. The thesis consists of three parts. The first part is devoted to the ...

Vágnerová, Michaela; Spáčilová, Natálie; Doskočil, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rozvoj obchodních aktivit společnosti prodávající robotická ramena
Luníček, Michal; Milichovský, František; Šimberová, Iveta
2023 - Slovak
This bachelor thesis deals with the business development of a company that sells robotic arms and accessories.On the basis of theory a case-by-case analysis of external, field and internal environment will be performed. These analyses will further help us to develop a SWOT analysis. Based on the above analyses we will be able to evaluate the current state of the company in the market. The result of this thesis will be a proposal for the development of the company's business activities. Táto bakalárska práca sa zaoberá rozvojom obchodných aktivít spoločnosti, ktorá predáva robotické ramená a príslušenstvo k nim. Na základe teórie bude v tejto práci vykonaná analýza vonkajšieho, odvetvového a vnútorného prostredia. Tieto analýzy nám ďalej pomôžu vypracovať SWOT analýzu. Na základe uvedených analýz budeme môcť zhodnotiť súčasný stav spoločnosti na trhu. Výsledkom tejto práce bude návrh na rozvoj obchodných aktivít spoločnosti. Keywords: Robotic arms; automation; robotization; Development of Business activities; B2B; SLEPTE analysis; market analysis; Porter analysis; resource analysis; SWOT analysis Available in a digital repository NRGL
Rozvoj obchodních aktivit společnosti prodávající robotická ramena

This bachelor thesis deals with the business development of a company that sells robotic arms and accessories.On the basis of theory a case-by-case analysis of external, field and internal environment ...

Luníček, Michal; Milichovský, František; Šimberová, Iveta
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Anténní měřící systém pro malé družice
Dovičák, Ivo; Pospíšil, Martin; Urbanec, Tomáš
2023 - Slovak
Goal of this thesis was design and realization of a measurement system for measurement of reflection coefficient magnitude for connected antennas in 27-2500 MHz range. Measurement using resistive bridge is chosen as a suitable measurement method. System consists of electronic device controlled by STM32WB microcontroller unit and software for controller PC written in Python programming language using PyQt library. Communication between the device and controller PC is realized using Bluetooth interface. Circuitry for signal generation is based on Phase Locked Loop MAX2870. Device is powered from standard 18650 battery. Dimensions of the designed printed circuit board are suitable for use in CubeSat satellites. System can be used as a frequency synthesizer as well. Cieľom práce je návrh a realizácia meracieho systému pre meranie veľkosti činiteľa odrazu pripojených antén v rozsahu 27-2500 MHz. Za vhodnú metódu merania je zvolené meranie pomocou rezistívneho mostíka. Systém pozostáva z elektronického zariadenia riadeného mikrokontrolérom rady STM32WB a programového vybavenia riadiaceho PC zhotoveného v programovacom jazyku Python s využitím knižnice PyQt. Komunikácia medzi zariadením a riadiacim PC je realizovaná prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Obvod generovania signálov je zhotovený pomocou fázového závesu (PLL) MAX2870. Zariadenie je napájané zo štandardnej 18650 batérie. Rozmery dosky plošných spojov sú vhodné pre družice CubeSat. Systém možno využiť aj ako samotný kmitočtový syntezátor. Keywords: measurement system; antenna; reflection coefficient; broadband measurements; STM32; phase locked loop; frequency synthesizer; MAX2870; CubeSat; PyQt Available in a digital repository NRGL
Anténní měřící systém pro malé družice

Goal of this thesis was design and realization of a measurement system for measurement of reflection coefficient magnitude for connected antennas in 27-2500 MHz range. Measurement using resistive ...

Dovičák, Ivo; Pospíšil, Martin; Urbanec, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Využití nástrojů projektového managementu při návrhu aplikace na evidenci docházky
Kiripolský, Ján; Doskočil, Radek; Širáňová, Lenka
2023 - Slovak
The bachelor thesis focuses on the creation of an attendance system for a company using project management tools. The thesis is divided into three parts. The theoretical part explains the important terminology, the analytical part discusses the internal environment of the company and the design part provides solutions to the identified shortcomings from the analytical part. Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie dochádzkového systému pre firmu za pomoci využitia nástrojov projektového manažmentu. Práca je rozdelená do troch častí. Teoretická časť vysvetľuje dôležitú terminológiu, analytická časť rozoberá vnútorné prostredie firmy a návrhová časť poskytuje riešenie na zistené nedostatky z analytickej časti. Keywords: attendance tracking; project; 7S; analysis; project management Available in a digital repository NRGL
Využití nástrojů projektového managementu při návrhu aplikace na evidenci docházky

The bachelor thesis focuses on the creation of an attendance system for a company using project management tools. The thesis is divided into three parts. The theoretical part explains the important ...

Kiripolský, Ján; Doskočil, Radek; Širáňová, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Recyklace motorových vozidel
Bunčo, Šimon; Mauder, Tomáš; Štětina, Josef
2023 - Slovak
The topic of this bachelor's thesis is the issue of car recycling. Recycling is a key area of the car's life cycle that allows materials to be reused. Another benefit is minimizing the car's impact on the environment. Processing must be already taken into account during the design of the car structure and when choosing the construction material. The main means for maximizing recycling is legislative pressure combined with the right choice of processing method. The work deals with the recycling of cars with an emphasis on the recycling of individual components. After the mechanical processing of the car, a heterogeneous mixture called ASR is created, the recycling and subsequent use of which is also described. The work also contains a summary of the materials from the point of view of their recycling and the practical procedure of the car disposal process from the citizen's point of view. Témou tejto bakalárskej práce je problematika recyklácie automobilov. Recyklácia je kľúčovou oblasťou životného cyklu automobilu, ktorá umožňuje opätovné využitie materiálov. Ďalším benefitom je minimalizovanie dopadu automobilu na životné prostredie. Spracovanie je nutné brať v úvahu už pri návrhu konštrukcie automobilu a pri výbere konštrukčného materiálu. Hlavným prostriedkom pre maximalizovanie recyklácie je legislatívny tlak v kombinácii so správnym výberom metódy spracovania. Práca sa zaoberá recykláciu automobilov s dôrazom na recykláciu jednotlivých komponentov. Po mechanickom spracovaní automobilu vzniká heterogénna zmes zvaná ASR, ktorej recyklácia a následné využitie je taktiež opísané. Práca taktiež obsahuje zhrnutie materiálov z hľadiska ich recyklácie a praktický postup procesu likvidácie automobilu z pohľadu občana. Keywords: Recycling; ASR; shredding; dismantling; reuse Available in a digital repository NRGL
Recyklace motorových vozidel

The topic of this bachelor's thesis is the issue of car recycling. Recycling is a key area of the car's life cycle that allows materials to be reused. Another benefit is minimizing the car's impact on ...

Bunčo, Šimon; Mauder, Tomáš; Štětina, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Provádění speciálních leteckých prací - snímkování
Šrámek, Marek; Muschalik, David; Juračka, Jaroslav
2023 - Slovak
This thesis deals with the performance of special aeronautical work, aerial photography, which is one of the special activities with certain specificities in terms of legislation, aeroplanes and equipment installation in aeroplanes, personnel on board the aeroplane and aeronautical work procedures. The approach to solving the topic of the thesis consisted in theoretical level by obtaining information from the literature and electronic versions available on online websites but also internal documents and information from the real practice of photogrammetric companies in alignment with the legislation. The work can be used as an up-to-date summary of both legislative requirements and practical requirements for the installation of imaging equipment, associated aircraft modification and procedures as a guide in the performance of flight imaging for photogrammetric companies, novice pilots, pilot training and photogrammetry. Táto práca sa zaoberá výkonom špeciálnych leteckých prác, leteckým snímkovaním, ktoré patrí medzi špeciálne činnosti s určitými špecifikami z pohľadu legislatívy, letúnov a zástavby zariadenia do letúnov, personálu na palube letúna a postupov leteckých prác. Prístup k riešeniu témy práce spočíval v teoretickej rovine získavaním informácií z literatúry a elektronických verzií sprístupnených na online webových sídlach ale aj interných dokumentov a informácií z reálnej praxe fotogrametrických firiem v zosúladení s legislatívou. Práca môže byť použitá ako aktuálny súhrn tak legislatívnych požiadaviek ako aj praktických požiadaviek na inštaláciu snímkovacieho zariadenia, s tým súvisiacu úpravu letúna a postupy ako pomôcka pri výkone leckého snímkovania pre fotogrametrické firmy, začínajúcich pilotov, pri výuke pilotov a fotogrametrie. Keywords: Aerial imaging; imaging equipment; specialised operations; legislation; flight plan; aerial imaging procedures. Available in a digital repository NRGL
Provádění speciálních leteckých prací - snímkování

This thesis deals with the performance of special aeronautical work, aerial photography, which is one of the special activities with certain specificities in terms of legislation, aeroplanes and ...

Šrámek, Marek; Muschalik, David; Juračka, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Model epidemie pomocí soustavy diferenciálních rovnic neceločíselného řádu
Šáraiová, Kristína; Šremr, Jiří; Nechvátal, Luděk
2023 - Slovak
The main topic of the bachelor thesis is the basic theory and application of fractional differential equations and basic epidemiological models. In recent years, the use of fractional calculus has become more popular and in many cases, in epidemiology, more appropriate. In this thesis, we introduce concepts from the theory of non-integer order differential equations, such as Riemann--Liouville integral and derivative, Caputo derivative, and numerical solution concepts such as the fractional predictor-corrector method. Hlavnou témou bakalárskej práce je základná teória a aplikácia zlomkových diferenciálnych rovníc a základných epidemiologických modelov. V posledných rokoch sa používanie zlomkovej kalkulu stalo populárnejším a v mnoho prípadoch, v epidemiológii, vhodnejšie. V práce predstavíme pojmy z teórie neceločíselného rádu diferenciálných rovníc, ako Riemann--Liouvillov integrál a derivácia, Caputova derivácia, a pojmy numerického riešení ako zlomková metóda prediktor-korektor. Keywords: Theory of fractional calculus; fractional calculus; Caputo derivative; spread of diseases; epidemiological models; stability; equilibrium point Available in a digital repository NRGL
Model epidemie pomocí soustavy diferenciálních rovnic neceločíselného řádu

The main topic of the bachelor thesis is the basic theory and application of fractional differential equations and basic epidemiological models. In recent years, the use of fractional calculus has ...

Šáraiová, Kristína; Šremr, Jiří; Nechvátal, Luděk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Problematika metody svařování LaserHybrid
Znášik, Samuel; Sigmund, Marian; Kubíček, Jaroslav
2023 - Slovak
The thesis deals with the issue of using LaserHybrid welding for the energy industry where the combination of laser and arc could facilitate higher quality welds resistant to aggressive environments, corrosion and oxidation. The methods that the hybrid process produce as well as possible replacements for the MIG and MAG methods are explored, as well as the different configurations and their possible impact on the process. The possible use of the technology for hyperbaric welding is also presented. The experimental part is devoted to the welding of refractory martensitic steel used in the power industry for the production of steam turbines. Weld structures at different parameters were investigated and hardnesses were compared. Práca pojednáva o problematike využitia zvárania pomocou Laserhybridu pre energetický priemysel, kde by kombinácia laseru a oblúku mohla napomôcť kvalitnejším zvarom odolným voči agresívnemu prostrediu, korózii a oxidácií. Sú preskúmané metódy, ktorý hybridný proces vytvárajú ako aj možné náhrady metódy MIG a MAG, ako aj rôzne usporiadania a ich možný vplyv na proces. V práci je tiež prezentované možné využitie technológie pre hyperbarické zváranie. Experimentálna časť je venovaná zvarom žiaruvzdornej martenzitickej ocele využívanej v energetike pre výrobu parných turbín. Boli skúmané štruktúry zvarov pri rozdielnych parametroch a porovnávané tvrdosti. Keywords: laser; laserhybrid; MIG; MAG; PMC; CMT; hyperbaric welding Available in a digital repository NRGL
Problematika metody svařování LaserHybrid

The thesis deals with the issue of using LaserHybrid welding for the energy industry where the combination of laser and arc could facilitate higher quality welds resistant to aggressive environments, ...

Znášik, Samuel; Sigmund, Marian; Kubíček, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE
Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
2023 - Slovak
The main idea of this bachelor's thesis is the design and development of a cross-platform mobile application. This mobile application is intended for vehicle reservation and authentication for accessing the vehicle. The goal of the application is to provide a simple and reliable environment for users to quickly and easily search for and reserve a specific vehicle. The mobile application communicates with the vehicle using BLE technology. To ensure the security and confidentiality of communication, cryptographic primitives such as AES and SHA have been utilized. The bachelor's thesis includes an overview of mobile application development, development tools, an overview of cryptographic primitives, and Bluetooth technology. Another part is the design of the mobile application, an overview of cryptographic libraries in Flutter, and the implementation of the mobile application. Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. Cieľom aplikácie je poskytnúť, každému kto túto aplikáciu využíva jednoduché a spolahlivé prostredie, v ktorom si môžu rýchlo a jednoducho vyhľadať a rezervovať dané vozidlo. Mobilná aplikácia komunikuje s daným vozidlom pomocou technológie BLE. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti komunikácie, boli využité kryptografické primitíva ako AES a SHA. Súčasťou bakalárskej práce je prehľad o vývoji mobilných aplikácií, nástrojoch pre vývoj, prehľad kryptografických primitív alebo technológie Bluetooth. Ďalšou časťou je návrh mobilnej aplikácie, prehľad kryptografických knižníc vo Flutteri a implementácia mobilnej aplikácie. Keywords: AES; Android; Android Studio; BLE; Dart; Firebase; Flutter; GCM; iOS; Multiplatform mobile application; SHA. Available in a digital repository NRGL
Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE

The main idea of this bachelor's thesis is the design and development of a cross-platform mobile application. This mobile application is intended for vehicle reservation and authentication for ...

Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Modbus/TCP server
Kaufman, Oskar; Macho, Tomáš; Štohl, Radek
2023 - Slovak
This bachelor's thesis focuses on the implementation of the industrial communication protocol Modbus TCP and communication with Allen-Bradley's Logix PLC series. The aim of this work was to create a hardware prototype, implement the communication protocol into a microcontroller, and verify the functionality of the device itself and its communication through Modbus TCP. The developed device is equipped with digital inputs and outputs that can be controlled using the Modbus TCP protocol. The verification of communication focuses on the proper control of these inputs and outputs through the Logix PLC series. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou priemyselného komunikačného protokolu Modbus TCP a komunikáciou s PLC rady Logix od Allen-Bradley. Cieľom práce bolo vytvoriť prototyp hardvéru, implementovať komunikačný protokol do mikrokontroléru a overiť funkčnosť samotného zariadenia a jeho komunikácie cez Modbus TCP. Vytvorené zariadenie je vybavené digitálnymi vstupmi a výstupmi, ktoré je možné ovládať pomocou protokolu Modbus TCP. Overenie komunikácie sa zameriava na správne ovládanie týchto vstupov a výstupov prostredníctvom PLC rady Logix. Keywords: Firmware; ESP32-POE; Modus TCP; industrial communication; I2C; digital inputs and outputs; PLC; Logix; ethernet Available in a digital repository NRGL
Modbus/TCP server

This bachelor's thesis focuses on the implementation of the industrial communication protocol Modbus TCP and communication with Allen-Bradley's Logix PLC series. The aim of this work was to create a ...

Kaufman, Oskar; Macho, Tomáš; Štohl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases