Počet nalezených dokumentů: 89407
Publikováno od do

Nepřímé pachatelství
Demel, Jakub; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
2024 - český
Indirect perpetration Abstract The thesis undertakes the institute of indirect perpetration, the nature of which is the use of another person whose liability is limited or is not criminally liable for committing an offence. It is an indispensable part of criminal law; many perpetrators of a crime would escape with impunity without its existence. The thesis deals with the Czech regulation of indirect perpetration. It aims to describe this institution's valid and effective legal framework using specialized literature, specialized articles, commentary on the law, judgments, and other sources. The thesis is divided into four chapters (excluding the introduction and conclusion), which are then divided into subchapters and sections. The first chapter depicts the genesis of the institute, from the time when indirect perpetration had no legal basis in criminal codes up until current legislation. The second chapter deals with the issue of direct and indirect perpetration, first defining the conditions for the perpetrator's criminal liability, which are age, sanity, intellectual and moral maturity in the case of juveniles, and special characteristics, capacity, or status in the case of special subjects and specific subjects. The chapter then focuses on the legal regulation of indirect perpetration, the fundamental... Nepřímé pachatelství Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nepřímého pachatelství, jehož podstatou je užití jiné osoby trestně neodpovědné nebo odpovědné omezeně, ke spáchání trestného činu. Jde o nepostradatelnou součást trestního práva bez jejíž existence by řada činu zůstala beztrestná. Práce se věnuje české úpravě nepřímého pachatelství a klade si za cíl popsat platný a účinný právní rámec této konstrukce za pomoci odborné literatury, článku, komentářů, judikatury a dalších zdrojů. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol (bez úvodu a závěru), které jsou členěny na jednotlivé podkapitoly a oddíly. V první kapitole je zachycena historická geneze institutu, od doby, kdy neměla legální podklad v trestních zákonících až po současnou právní úpravu. Druhá část se věnuje problematice přímého a nepřímého pachatelství, kdy nejprve jsou vymezeny podmínky trestní odpovědnosti pachatele, kterými jsou věk, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých a u zvláštních trestných činů zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení, a poté se kapitola zaměřuje na právní úpravu nepřímého pachatelství, základní pojmy jakými jsou živý nástroj, nepřímý pachatel či zásada akcesority účastenství a nechybí ani výklad o odpovědnosti nepřímého pachatele a živého nástroje. Třetí kapitola je zaměřena na jednotlivé... Klíčová slova: nepřímé pachatelství; živý nástroj; účastenství; indirect perpetration; living instrument; participation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The thesis undertakes the institute of indirect perpetration, the nature of which is the use of another person whose liability is limited or is not criminally liable for ...

Demel, Jakub; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Problematika dětské pornografie v trestním právu
Sveykovská, Barbora; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
2024 - český
The thesis focused on the problematics of child pornography in criminal law. Its goal was to describe the relevant legal regulations concerning child pornography in the Czech Republic and subsequently compare them with the legal framework of the United States. The thesis aimed to highlight problematic aspects in the current context that lawmakers should address in potential amendments. Specific modifications to the current Czech legal framework were also detailed in the text. The structure of the thesis includes an introduction, six chapters further divided into sub- chapters, and a conclusion. Given the thesis's topic, the prevailing method is description, and in individual sections, optionally, the methods of analysis, comparison, and synthesis are used. In the first chapter, the author focused on significant milestones in the historical development of pornography, ranging from ancient Roman mentions through the invention of the printing press to the emergence of the internet. However, the focus remained on pivotal moments of historical background, rather than an exhaustive history of child pornography. The second chapter, the most extensive one, analyzed the legal regulation of child pornography. It comprised four sub-chapters, progressively presenting the most crucial aspects of international... Tato diplomová práce se věnovala problematice dětské pornografie v trestním právu. Jejím cílem bylo popsat relevantní právní úpravu, která se jí týká na území České republiky a následně ji porovnat s právní úpravou Spojených států amerických. Součástí diplomové práce bylo poukázání na problematické aspekty v současné době, na které by se zákonodárce měl při případné novelizaci zaměřit. Konkrétní úpravy současného znění české právní úpravy byly taktéž popsány diplomovou prací. Diplomová práce je členěna na úvod, šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly, přičemž tyto se dále rozdělují na díly, a závěr. S ohledem na téma diplomové práce v ní převládá metoda deskripce, a v jednotlivých částech případně metoda analýzy, komparace a syntézy. V první kapitole jsem se zaměřila na vybrané podstatné milníky historického vývoje pornografie od zmínek o starověkém římském impériu, přes vynález knihtisku, až po vznik internetu, nicméně v souladu s vytyčenými cíli diplomové práce vytyčenými v úvodu jsem se zaměřila výhradně na přelomové momenty ve vývoji, nikoliv na komplexní historii vývoje dětské pornografie. Druhá kapitola diplomové práce je nejobsáhlejší a je v ní rozebrána právní úprava týkající se dětské pornografie a je složena ze čtyř podkapitol, ve kterých je postupně uváděno to nejdůležitější z... Klíčová slova: dětská pornografie; trestní právo; problematické aspekty; child pornography; criminal law; problematic aspects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika dětské pornografie v trestním právu

The thesis focused on the problematics of child pornography in criminal law. Its goal was to describe the relevant legal regulations concerning child pornography in the Czech Republic and subsequently ...

Sveykovská, Barbora; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním
Jaňovka, Jan; Musil, Jan; Hořák, Jaromír
2024 - český
Abstract, key words The Position of the Police Authority in Pre-Trial Criminal Proceedings One of the aims of the presented work was to find out what is the position of the police authority in the Czech criminal preparatory proceedings. I was also concerned with its relationship to other authorities and in particular to the public prosecutor's office. In the initial historical excursus I briefly dealt with the legal regulation in the field of criminal proceedings in the period from 1918 to the present. In the next chapter I described the types and legal regulation of the various police authorities, including the resolution of jurisdictional disputes between them. I then examined, by looking at the structure of the tasks performed by police authorities, the actual position of the police authority in contemporary criminal proceedings. I examined its procedure at the various stages of the pre-trial proceedings and what its relations are with other public prosecutor and the court. In the third part I described the position and organisation in the Federal Republic of Germany. I have described the tasks of the police in criminal proceedings. This showed that criminal proceedings in Germany are considerably faster and less formal. As far as Czech criminal proceedings are concerned, the public prosecutor has... Abstrakt, klíčová slova Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním Jedním z cílů předložené práce bylo zjistit, jaké je postavení policejního orgánu v českém přípravném řízení trestním. Zabýval jsem se také tím, jaký je jeho vztah k ostatním orgánům činným v trestním řízení a zejména ke státnímu zastupitelství. V úvodním historickém exkurzu jsem se stručně zabýval právní úpravou v oblasti trestního řízení v období od roku 1918 do současnosti. V další kapitole jsem popsal druhy a právní úpravu jednotlivých policejních orgánů včetně řešení sporů o příslušnost mezi nimi. Dále jsem zkoumal na struktuře úkolů, které policejní orgány plní, jaké je skutečné postavení policejního orgánu v současném trestním řízení. Zabýval jsem se jeho postupem v jednotlivých fázích přípravného řízení a jaké jsou jeho vztahy k ostatním orgánům činným v trestním řízení. Ve třetí části jsem popsal postavení a organizaci ve Spolkové republice Německo. Popsal jsem, jaké jsou úkoly policie v trestním řízení. Z toho vyplynulo, že trestní řízení v Německu je výrazně rychlejší a méně formální. Co se týče českého trestního řízení, státní zástupce disponuje dostatečnými a efektivními nástroji k výkonu dozoru nad policejním orgánem, ale často nemá dostatečnou kapacitu, aby dozor vykonával v dostatečné míře. Trestní řízení... Klíčová slova: policejní orgán; přípravné řízení trestní; rekodifikace trestního řádu; police authority; pre-trial proceedings; recodification of the criminal procedure code Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním

Abstract, key words The Position of the Police Authority in Pre-Trial Criminal Proceedings One of the aims of the presented work was to find out what is the position of the police authority in the ...

Jaňovka, Jan; Musil, Jan; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2024

Prověřování v přípravném řízení
Linhart, David; Heranová, Simona; Šelleng, Dalibor
2024 - český
Verification Procedure in Preliminary Proceedings Abstract This diploma thesis covers the verification procedure, that is the first of the two phases of the stage of criminal proceedings referred to as preliminary proceedings. The goal of the thesis is to provide a comprehensive explanation of the verification procedure, its course, as well as the selected entities involved in it. In the relevant passages related to the selected institutes of the verification procedure, the author defines the rules resulting from other legal regulations, judicial conclusions or conclusions of the professional public beyond the scope of the legal regulation contained in the Criminal Procedure Code. In this context, the author identifies, in relation to the selected institutes, the partial shortcomings of the current legislation, which are being compared with the legislation contained in the current draft of the new Criminal Procedure Code, which is the unfinished result of the efforts to recodify criminal procedural law. The first part of this thesis presents an introduction to the topic and discusses the issue of criminal proceedings, its purpose, and its division into individual stages. Within the individual stages of criminal proceedings, the stage of preliminary proceedings, its internal division, and its forms are... Prověřování v přípravném řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá prověřováním jakožto první ze dvou fází stádia trestního řízení označovaného jako přípravné řízení. Cílem práce je poskytnout komplexní výklad k prověřování, jeho průběhu, jakož i k vybraným subjektům v jeho rámci vystupujícím. Autor v rámci příslušných pasáží vztahujících se k vybraným institutům prověřování vymezuje nad rámec zákonné úpravy obsažené v trestním řádu pravidla vyplývající z jiných právních předpisů, judikatorních závěrů či závěrů odborné veřejnosti. V této souvislosti autor poukazuje ve vztahu k vybraným institutům na dílčí nedostatky současné právní úpravy, již komparuje s úpravou obsaženou v současné podobě návrhu nového trestního řádu, jenž je dosud nedokončeným výsledkem úsilí rekodifikace trestního práva procesního. Úvodní část diplomové práce pojednává o problematice trestního řízení, jeho účelu a jeho členění na jednotlivá stádia. V rámci jednotlivých stádií trestního řízení je bližší pozornost věnována stádiu přípravného řízení, jeho vnitřnímu členění a jeho formám. Jádro diplomové práce představuje část druhá, jež obecně vymezuje fázi prověřování, její účel, základní zásady v jejím rámci uplatňované, nebo naopak z uplatnění vyloučené, jakož i vybrané subjekty trestního řízení v rámci prověřování figurující. V části... Klíčová slova: Prověřování; přípravné řízení; zkrácené přípravné řízení; Verification procedure; preliminary proceedings; summary preliminary proceedings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prověřování v přípravném řízení

Verification Procedure in Preliminary Proceedings Abstract This diploma thesis covers the verification procedure, that is the first of the two phases of the stage of criminal proceedings referred to ...

Linhart, David; Heranová, Simona; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku
Krůčková, Adéla; Hořák, Jaromír; Dvořák, Marek
2024 - český
The title of the thesis: Crime of murder and manslaughter under section 140, 141 of the Criminal Code Abstract: This master's thesis focuses on the analysis of the crimes of murder and manslaughter under sections 140 and 141 of Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code. The aim of this work is a comprehensive analysis of both of these crimes and their differentiation in judicial practice, utilizing available professional literature and case law. The thesis is structured into four chapters. The first chapter describes the historical development and gradual changes in the regulation of intentional killings, ranging from the period of the first Czechoslovak Republic to the adoption of the current Criminal Code. The second chapter is dedicated to the analysis of intentional killings under the current legal framework, specifically the crimes of murder and manslaughter. These crimes are characterized in the thesis by the elements of their factual constitutions, which are thoroughly examined. The chapter distinguishes between simple murder and premeditated murder. Attention is also given to circumstances governing the application of a higher penalty. The preparation of murder is explored, as well as the delineation between mere contemplation or expression of the idea to commit the crime of murder and... Název práce: Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřená na rozbor trestného činu vraždy a zabití podle § 140, § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Cílem této práce je komplexní analýza obou těchto zločinů a jejich rozlišování v soudní praxi, a to za pomoci dostupné odborné literatury a judikatury. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje historický vývoj a postupné změny právní úpravy úmyslných usmrcení, a to od období první Československé republiky až do přijetí současného trestního zákoníku. Druhá kapitola je věnována rozboru úmyslných usmrcení podle účinné právní úpravy, konkrétně trestnému činu vraždy a zabití. Tyto trestné činy jsou v práci charakterizovány pomocí znaků svých skutkových podstat, které jsou podrobně rozebrány. V kapitole je rozlišena vražda prostá a vražda premeditovaná. Prostor je věnován také okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. Rozebrána je také příprava vraždy, jakož i hranice mezi pouhým pojetím, resp. projevením myšlenky spáchat trestný čin vraždy a skutečnou přípravou vraždy. Druhý oddíl druhé kapitoly je zaměřen na trestný čin zabití, kde je především věnována pozornost privilegujícím okolnostem, tedy silnému rozrušení pachatele z omluvitelného hnutí mysli... Klíčová slova: vražda; zabití; trestný čin; murder; manslaughter; crime Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku

The title of the thesis: Crime of murder and manslaughter under section 140, 141 of the Criminal Code Abstract: This master's thesis focuses on the analysis of the crimes of murder and manslaughter ...

Krůčková, Adéla; Hořák, Jaromír; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu
Grejták, Igor; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
2024 - český
Criminal liability for the distribution of illegal content on the Internet Abstract The thesis deals with the question of criminal liability for the distribution of illegal content in the Internet environment, approaching the issue from both a theoretical and practical point of view. In the first part, the thesis describes in a historical excursion the emergence of the Internet and the development of cybercrime from the first criminal activities to the current threats. Its main objective is to assess the timeliness and adequacy of legislation in the area of criminal liability for the dissemination of content in the Internet environment. Within the framework of criminal liability, the thesis categories entities involved in the distribution of illegal content in the Internet environment into three distinct groups. Specifically, it distinguishes between the criminal liability of content distributors, the liability of information service providers, and the liability of autonomous machines capable of generating and distributing content. The second part of the thesis deals specifically with the criminal liability of distributors of illegal content. It defines the concept of criminal liability and places it in the context of liability for the dissemination of illegal content on the Internet. Within this section,... Trestnoprávna zodpovednosť za šírenie protiprávneho obsahu v prostredí Internetu Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá problematikou trestnoprávnej zodpovednosti za šírenie protiprávneho obsahu v prostredí internet, pričom sa k danej problematike stavia ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine. V prvej časti diplomová práca v historickom exkurze popisuje vznik internetu a vývoj počítačovej kriminality od prvotnej trestnej činnosti až po aktuálne hrozby. Jej hlavným cieľom je zhodnotiť aktuálnosť a adekvátnosť právnej úpravy v oblasti trestnej zodpovednosti za šírenie obsahu v prostredí internetu. V rámci trestnoprávnej zodpovednosti práca kategorizuje subjekty podieľajúce sa na šírení nelegálneho obsahu v prostredí internetu do troch samostatných skupín. Konkrétne rozlišuje trestnú zodpovednosť šíriteľov obsahu, zodpovednosť poskytovateľov služieb informačných spoločností a zodpovednosť autonómnych strojov schopných vytvárať a šíriť obsah. V druhej časti sa konkrétne zaoberá trestnoprávnou zodpovednosťou šíriteľov protiprávneho obsahu. Pričom v rámci tejto časti definuje pojem trestnoprávnej zodpovednosti a zaradzuje ho do kontextu zodpovednosti za šírenie protiprávneho obsahu na internete. V rámci tejto časti podrobnejšie analyzuje právnu úpravu v oblasti šírenia protiprávnej pornografie a trestného... Klíčová slova: trestnoprávna zodpovednosť; internet; sexuálne súkromie; criminal liability; internet; sexual privacy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu

Criminal liability for the distribution of illegal content on the Internet Abstract The thesis deals with the question of criminal liability for the distribution of illegal content in the Internet ...

Grejták, Igor; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Novák, Josef; Říha, Jiří; Richter, Martin
2024 - český
Crime related to substance abuse This thesis focuses on the issue of crime related to substance abuse and, in particular, on the issue of relationship between property crime recidivism and drug use. Drug use is widely recognised as a known criminogenic factor. The relationship between drug use and crime in general has been the subject of many research studies and scientific papers in the past. Property crime recidivism in relation to drug use is a similarly problematic issue. The successful reduction of recidivism rate is usually considered as evidence of effective criminal justice policy. Alongside this, property crime represents a significant proportion of total crime. Moreover, property crime is characterised by a higher recidivism rate than other types of crime. In practice, there are often visible signs of a possible link between these phenomena. A closer examination of the issue of property crime recidivism in relation to drug use raises many questions. Is there a relationship between these phenomena? And if so, is this relationship reflected enough in the interventions used to reduce recidivism? This thesis therefore analyses each of the sub-issues (drug use, property crime, criminal recidivism) in order to identify the possible relationship between property crime recidivism and drug use. It... Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Tato práce se zaměřuje na problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek, přičemž se zaměřuje na vztah mezi recidivou majetkové trestné činnosti a užíváním drog. Užívání drog lze považovat za obecně uznávaný kriminogenní faktor. Vzájemnému vztahu užívání drog a kriminality v obecné rovině se v minulosti věnovalo již mnoho výzkumných studií a vědeckých prací. Recidiva majetkové trestné činnosti ve vztahu k užívání drog je podobně problematickým tématem. Úspěšné snižování míry recidivy je považováno za důkaz účinné trestní politiky státu. Vedle toho stojí majetková kriminalita, která představuje významnou část celkové kriminality. Navíc se majetková trestná činnost vyznačuje vyšší mírou recidivy v porovnání s jinými druhy kriminality. V praxi pak lze často pozorovat náznaky možné souvislosti mezi výše uvedenými jevy. Při bližším zkoumání problematiky recidivy majetkové trestné činnosti v souvislosti s užíváním drog vyvstávají mnohé otázky. Existuje mezi těmito jevy určitý vztah? A pokud ano, odráží se dostatečně tato skutečnost v intervencích sledujících redukci recidivy? Tato práce tak analyzuje jednotlivé dílčí jevy (užívání drog, majetková trestná činnost, kriminální recidiva) s cílem identifikovat možný vztah... Klíčová slova: recidiva; majetková kriminalita; užívání drog; recidivism; property crime; drug use Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Crime related to substance abuse This thesis focuses on the issue of crime related to substance abuse and, in particular, on the issue of relationship between property crime recidivism and drug use. ...

Novák, Josef; Říha, Jiří; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Mravnostní kriminalita a její prevence
Janů, Veronika; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
2024 - český
Moral criminality and its prevention Abstract The aim of the thesis dealing with moral criminality and its prevention is to provide a comprehensive overview of this type of crime. In particular, the thesis focuses on the impact of these crimes, which account for only 2% of the total registered crime in 2023, on the victim and presents questions on how best to protect the victim or prevent the crime from being committed. The thesis initially defines the basic concepts related to moral criminality. It also addresses the question of what morality is and how it affects the commission of sexually motivated crime. It then examines the legal regulation of moral criminality within the Czech legal system, with an emphasis on Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code. Within the framework of international regulation, it covers a range of international institutions, focusing mainly on documents of the United Nations, the European Union and the Council of Europe related to moral criminality. A large part of this chapter is devoted to the issue of ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, also known as the Istanbul Convention. The fourth to sixth chapters analyse in more detail the individual offences falling under the heading of moral... Mravnostní kriminalita a její prevence Abstrakt Cílem diplomové práce zabývající se mravnostní kriminalitou a její prevencí je podání uceleného přehledu tohoto druhu kriminality. Diplomová práce se zaměřuje zejména na to, jaký mají tyto trestné činy, které tvoří pouhá 2 % celkové registrované kriminality za rok 2023, vliv na osobu oběti, a předkládá otázky, jak co nejlépe oběť následně ochránit, případně spáchání trestného činu zabránit. Práce zpočátku definuje základní pojmy, které souvisejí s mravnostní kriminalitou. Zabývá se též otázkou, co je to morálka a jaký má vliv na páchání sexuálně motivované kriminality. Dále se zabývá právní úpravou mravnostní kriminality v rámci českého právního řádu s důrazem na zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V rámci mezinárodní úpravy pokrývá celou řadu mezinárodních institucí, zaměřuje se převážně na dokumenty Organizace spojených národů, Evropské unie a Rady Evropy, které s mravnostní kriminalitou souvisejí. Velká část této kapitoly je věnována problematice ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé také jako Istanbulská úmluva. Čtvrtá až šestá kapitola detailněji analyzují jednotlivé trestné činy spadající pod mravnostní kriminalitu, od trestných činů směřujících proti svobodě rozhodování v pohlavních vztazích se... Klíčová slova: morálka; kriminalita; znásilnění; prevence; oběť; morality; criminality; rape; prevention; victim Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mravnostní kriminalita a její prevence

Moral criminality and its prevention Abstract The aim of the thesis dealing with moral criminality and its prevention is to provide a comprehensive overview of this type of crime. In particular, the ...

Janů, Veronika; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů
El Haddidy, Tom; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - český
1 Procedural Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the Courts' Decision-Making Practice Abstract In the absence of a comprehensive statutory regulation of the admissibility of evidence in criminal proceedings, various problems arise in application practice. In order to properly grasp the issue at hand, I first analyse the principle of due process of law, then the statutory regulation of the procedural admissibility of evidence, and finally the opinions of scholarship. The result of my analysis is a categorization of the various causes of the inadmissibility of evidence and a distinction of the terminology used. I deal with the terms "zákonnost důkazu", "přípustnost důkazu", "účinnost důkazu", and "použitelnost důkazu" and discuss their relationships. I apply the acquired knowledge to the decision-making practice of courts. On the basis of the analysis of the decision-making practice, I classify the various causes of the resulting inadmissibility into the categories of "absolutně neúčinný důkaz", "relativně neúčinný důkaz", "zákonný poznatek, který je nepřípustným důkazem" and "zákonem neupravený poznatek, který je nepřípustným důkazem". This leads to one of the main conclusions of my thesis, namely the categorization of the causes of the inadmissibility of evidence in terms of... 1 Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů Abstrakt Při absenci ucelené zákonné úpravy použitelnosti důkazů v trestním řízení vyvstávají v aplikační praxi rozličné problémy. Pro správné uchopení dotčené problematiky nejdříve analyzuji zásadu řádného zákonného procesu, poté zákonnou úpravu procesní použitelnosti důkazů, a nakonec především názory odborné nauky. Výsledkem mé analýzy je kategorizace jednotlivých příčin nepoužitelnosti důkazů a rozlišení užívané terminologie. Zabývám se termíny zákonnost důkazů, účinnost důkazů, přípustnost důkazů, použitelnost důkazu a věnuji se jejich vztahům. Získané poznatky aplikuji na rozhodovací praxi soudů. Na základě analýzy rozhodovací praxe zařazuji jednotlivé příčiny nepoužitelnosti z ní plynoucích do kategorií absolutně neúčinný důkaz, relativně neúčinný důkaz, zákonný poznatek, který je nepřípustným důkazem a zákonem neupravený poznatek, který je nepřípustným důkazem. Z toho vyplývá jeden z hlavních závěrů mé práce, tedy kategorizace příčin nepoužitelnosti důkazů z hlediska nauky a následná aplikace dotčených poznatků na rozhodovací praxi. V další části práce zkoumám vliv nepoužitelnosti důkazů na trestní řízení. Nejdříve analyzuji rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva v mnou určených oblastech nepoužitelnosti... Klíčová slova: Použitelnost důkazů v trestním řízení Právo na spravedlivý trestní proces Přístup rozhodovací praxe; Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings The Right to a Fair Criminal Trial Approach of Decision-making Practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů

1 Procedural Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the Courts' Decision-Making Practice Abstract In the absence of a comprehensive statutory regulation of the admissibility ...

El Haddidy, Tom; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů
Pečová, Veronika; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
2024 - český
Criminal sanctions in Czech criminal law regarding the protection of children in the case of repeat offenders Abstract The diploma thesis is devoted to the current legal regulation of protection of children against recidivist behaviour of offenders, its evaluation from the point of view of sufficiency and comparative analysis of foreign regulation. The aim of the thesis is mainly to present the current legislation, including the international legal basis on which it is based, to evaluate its sufficiency and to compare it with foreign legislation. The thesis concludes with an analysis of the government's forthcoming proposal for a sex offender registry, including an outline of its pitfalls. The sex offenders' register is now a much-discussed political topic. There are calls from both the professional and lay communities for a new regulation to help prevent the increasing relapse of offenders who commit crimes against children. The pressure from society has intensified with well-known cases in the media that have shaken society and exposed the many shortcomings of the current regulation. The political environment has responded to this impetus and discussions regarding the development of a sex offenders' register are now in their second year. However, the proposal is still not finalised as there is currently... Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů Abstrakt Diplomová práce se věnuje přiblížení aktuální právní úpravy ochrany dětí před recidivním chováním pachatelů, její zhodnocení z pohledu dostatečnosti a komparatistice zahraniční úpravy. Cílem práce je především přiblížení současné právní úpravy včetně mezinárodního právního základu, ze kterého vychází, zhodnocení její dostatečnosti a komparatistika se zahraniční úpravou. Závěrem práce je k nalezení rozbor připravovaného vládního návrhu registru sexuálních delikventů včetně vymezení jeho úskalí. Registr sexuálních delikventů je nyní politicky často probíraným tématem. Odborná i laická společnost volá po nové úpravě, která by napomohla před stále častější recidivou pachatelů, kteří páchají trestné činy na dětech. Tlak společnosti se zintenzivnil společně s mediálně známými případy, které společností otřásly a ukázaly na mnohé nedostatky současné úpravy. Na tento popud reagovalo politické prostředí a již druhým rokem probíhají diskuse ohledně přípravy registru sexuálních delikventů. Návrh nové úpravy však stále není finální, jelikož v současné době nepanuje politická shoda na jeho budoucí podobě. Práce poskytuje zhodnocení dostatečnosti současné úpravy, přičemž k tomuto cíli využívá rovněž komparatistiku s... Klíčová slova: Trestní sankce; ochrana dětí; registr sexuálních delikventů; Criminal sanctions; child protection; sex offenders register Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů

Criminal sanctions in Czech criminal law regarding the protection of children in the case of repeat offenders Abstract The diploma thesis is devoted to the current legal regulation of protection of ...

Pečová, Veronika; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze