Number of found documents: 20820
Published from to

Impacts of new regulatory requirements for market risk
Vojkůvka, Adam; Witzany, Jiří; Brodani, Jana
2017 - Czech
The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and calculation methods of risk measures Value at Risk and Expected Shortfall. Furthermore, this part is dedicated to model backtesting and determination of the stress period. The second part describes the development of Basel I-III regulatory requirements for market risk with a focus on internal approaches. The third part focuses on the calculation and subsequent analysis of current and new regulatory reguirements for market risk using the historical simulation method, variance and covariance method and Monte Carlo simulation. Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo. Keywords: tržní riziko; interní přístup; regulatorní požadavky; Expected Shortfall; Value at Risk; Value at Risk; market risk; internal approach; Expected Shortfall; regulatory requirements Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Impacts of new regulatory requirements for market risk

The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and ...

Vojkůvka, Adam; Witzany, Jiří; Brodani, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analysis of p2p platform lending
Rolák, Martin; Radová, Jarmila; Rajl, Jiří
2017 - English
The subject of this thesis is to map the development of p2p lending in the US. Firstly, we compare the different business models and roles in the current monetary system of commercial banks and p2p platform lenders. The structure as well as trends of p2p lending industry are described. The returns of p2p loans are compared with traditional assets such as bonds, stocks and commodities in the 2011-2016 period. The last part of the thesis examines the loanbook of the most prominent p2p platform lender, Lending Club. Předmětem diplomové práce je popsat vývoj p2p platforem v USA, které zprostředkovávají p2p půjčky. Nejprve jsou porovnány obchodní modely obchodních bank a platforem. Dále jsou diskutovány jejich role v současném monetárním systému. Druhá část práce analyzuje trh p2p půjček, jeho rozmach a trendy. Třetí část srovnává výnosy p2p půjček s tradičními aktivy jako jsou akcie, dluhopisy či komodity v období 2011-2016. Poslední část práce se zabývá analýzou dat p2p půjček, které jsou zveřejněny platformou Lending Club. Keywords: p2p půjčky; Lending Club; platforma; p2p lending; platform; Lending Club Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of p2p platform lending

The subject of this thesis is to map the development of p2p lending in the US. Firstly, we compare the different business models and roles in the current monetary system of commercial banks and p2p ...

Rolák, Martin; Radová, Jarmila; Rajl, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The fast Fourier transform and its applications to European spread option pricing
Bladyko, Daniil; Stádník, Bohumil; Fleischmann, Luboš
2017 - Czech
This master thesis should provide reader with an overview of the European spread options evaluation using the fast Fourier transform numerical method. The first and second part of the thesis deal with the theoretical foundations of Fourier analysis and existing approaches of spread option valuation under two and three-factors frameworks (namely GBM - geometric Brown motion and SV - stochastic volatility). The third part describes extention of Hurd-Zhou (2010) valuation method by tool for call and put spread options pricing in case of negative or zero strikes. Extension will be compared with Monte Carlo simulation results from a variety of perspectives, including computing complexity and implementation requirements. Dempster-Hong model, Hurd-Zhou model and Monte Carlo simulation are implemented and tested in R (programming language). Tato diplomová práce by měla poskytnout čtenáři přehled problematiky oceňování spreadových opcí evropského typu pomocí numerické metody FFT. První a druhá část práce pojednává o teoretických základech Fourierovy analýzy a existujících přístupech k ohodnocení spreadových opcí v dvou-faktorovém a tří-faktorovém tržním modelu (jmenovitě GBM - geometrický Brownův pohyb a SV - stochastická volatilita). Třetí část obohacuje model Hurda a Zhoua (2010) o aparát ocenění call a put opcí s negativními a nulovými kontrahovanými realizačními cenami. Rozšíření modelu porovnáváme s metodou Monte Carlo, a to z různých hledisek, mezi nimiž je například vypočtení náročnost a nároky na implementaci postupů. Navrhovaný model, Dempster-Hong model a metoda Monte Carlo jsou naimplementovány a otestovány ve skriptovacím jazyce R. Keywords: Oceňování opcí; Stochastická volatilita; Geometrický Brownův pohyb; Spreadová opce; Rychlá Fourierova transformace; Fourierova analýza; Monte Carlo; Options pricing; Fourier analysis; Stochastic volatility; Geometric Brown motion; Spread option; Fast Fourier transform; Monte Carlo Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The fast Fourier transform and its applications to European spread option pricing

This master thesis should provide reader with an overview of the European spread options evaluation using the fast Fourier transform numerical method. The first and second part of the thesis deal with ...

Bladyko, Daniil; Stádník, Bohumil; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Tax aspects of repairs and adjustments of tangible fixed assets
Urban, Marek; Vančurová, Alena; Finardi, Savina
2017 - Czech
The diploma thesis deals with the tax aspects of repairs and technical evaluation of tangible fixed assets, as well as aspects of creation of reserves for repair of tangible assets. The aim of the thesis is to identify problem areas of legal regulation in relation to this area and to propose their solution. The first part of the thesis summarizes the current legal regulations of the investigated area in the Czech Republic. Summary is followed by a case study based on a real tax audit, which demonstrates problem areas of legal regulation. The conclusion of the case study is the comparison of the different options of the additional tax liability and its accessories. In the last part of the thesis are analyzed problematic places of legal regulation, based on a case study, and their solution is proposed. Diplomová práce se zabývá daňovými aspekty oprav a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a dále aspekty tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Cílem práce je identifikovat problematická místa právní úpravy ve vztahu k této oblasti a navrhnout jejich řešení. V první části práce je shrnuta současná právní úprava dané oblasti v České republice. Následuje případová studie, vycházející ze skutečné daňové kontroly, na které jsou demonstrovány problematická místa právní úpravy. Závěrem případové studie je porovnání různých variant doměřené daňové povinnosti a jejího příslušenství. V poslední části práce jsou rozebrána problematická místa právní úpravy, vycházející z případové studie, a je navrženo jejich řešení. Keywords: Technické zhodnocení; Opravy; Rezervy na opravy hmotného majetku; technical improvements; repairs; reserves for repairs of tangible assets Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Tax aspects of repairs and adjustments of tangible fixed assets

The diploma thesis deals with the tax aspects of repairs and technical evaluation of tangible fixed assets, as well as aspects of creation of reserves for repair of tangible assets. The aim of the ...

Urban, Marek; Vančurová, Alena; Finardi, Savina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Algorithmic Trading of Pairs
Razumňak, Michal; Stádník, Bohumil; Fučík, Vojtěch
2017 - English
Pair trading is a well-known strategy based on statistical arbitrage. This strategy uses a short-term deviation from the mean value of the price ratio of two highly correlated stocks from the same sector as the opportunity to open a position. When ratio returns to its mean value again, the position closes. This strategy has been used for many years and the main outcome of this thesis was to test whether this strategy can be profitable even in current market conditions. For that purpose, data ranging from 2010 to April 2017 on all stocks included in the S&P 500 index were used. It was subsequently found that a pair trading strategy generated 25x higher absolute profit in comparison to random agent. Thus, it can still be considered as a profitable strategy. Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze stejného sektoru jako příležitost k otevření pozice. Následně očekává, že až se poměr cen vrátí ke své původní střední hodnotě, dojde k uzavření pozice. Jedná se o strategii využívanou již mnoho let a cílem této práce bylo otestovat, zda tato strategie dokáže být profitabilní i v aktuálních tržních podmínkách. Byly využity data počínající rokem 2010 až do dubna 2017 na všech akciích, které jsou obsaženy v indexu S&P 500. Nakonec bylo na základě historických dat potvrzeno, že oproti náhodně obchodujícímu agentovi dokázala strategie párového obchodování vygenerovat profit 25x vyšší. Tudíž lze stále považovat párové obchodování za profitabilní strategii. Keywords: back-testing; kvantitativní obchodování; algoritmické obchodování; párové obchodování; back-testing; algorithmic trading; pair trading; quantitative trading Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Algorithmic Trading of Pairs

Pair trading is a well-known strategy based on statistical arbitrage. This strategy uses a short-term deviation from the mean value of the price ratio of two highly correlated stocks from the same ...

Razumňak, Michal; Stádník, Bohumil; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The welfare benefits and taxes benefits for families
Puková, Marta; Klazar, Stanislav; Brabcová, Pavlína
2017 - Czech
This master thesis is about change in revenue of the householdes without children and with children. The thesis is divided into several parts. I used avialable literature in the theoretical part and this part should explain what factors affect family income. These are the chapters that deal with family politicy, welfare benefits and taxes benefits for family. The second part is practical and it is divided in two chapters. In the first chapter I analysed the dats of Czech statistics and in the second I modelized income of some types of families income. Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první analyzuji data ČSÚ, v druhé části modeluji příjem některých druhů rodin. Keywords: rodinná politika; struktura příjmů rodin; dávky nemocenského pojištění; dávky státní sociální podpory; structure income families; Family policy; health insurance benefits; welfare benefits Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The welfare benefits and taxes benefits for families

This master thesis is about change in revenue of the householdes without children and with children. The thesis is divided into several parts. I used avialable literature in the theoretical part and ...

Puková, Marta; Klazar, Stanislav; Brabcová, Pavlína
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Sensitivity of Oil Prices to Economic Indicators
Cinert, Vojtěch; Stádník, Bohumil; Mazáček, David
2017 - Czech
The thesis deals with the analysis of the oil market with emphasis on the period from 2010 to May 2017. The aim of the thesis is to test the sensitivity of the oil price to the selected fundamental indicators and trading positions of the traders according to CFTC data. The work, in addition to the theoretical introduction, contains information on key fundamentals such as US oil production, the process of publishing reports on the state of oil stocks in the US, and the process of publishing reports on oil market traders' positions and subsequent data analysis. It confirmed that the price of oil correlates significantly with traders' positions, but the Granger test suggested that the change in the price of oil is causally affecting the position of traders and not vice versa. Práce se zabývá analýzou ropného trhu s důrazem na období od roku 2010 do května 2017. Cílem práce je testování citlivosti ceny ropy na vybrané fundamentální ukazatele a obchodní pozice obchodníků podle údajů úřadu CFTC. Práce kromě teoretického úvodu obsahuje informace o důležitých fundamentálních ukazatelích jako produkce ropy v USA, proces zveřejňování reportů o stavu zásob ropy v USA a proces zveřejňování reportů o pozicích obchodníků na ropném trhu a následná analýza dat. Ta potvrdila, že cena ropy významně koreluje s pozicemi obchodníků, nicméně Granger test naznačil, že změna ceny ropy spíše kauzálně působí na změnu pozic obchodníků a ne naopak. Keywords: ropa; futures; produkce ropy; spekulace; CFTC; Granger; Brent; WTI; oil; CFTC; Brent; futures; oil production; speculation; Granger; WTI Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Sensitivity of Oil Prices to Economic Indicators

The thesis deals with the analysis of the oil market with emphasis on the period from 2010 to May 2017. The aim of the thesis is to test the sensitivity of the oil price to the selected fundamental ...

Cinert, Vojtěch; Stádník, Bohumil; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Efficiency of tax proofing for income tax and value added tax
Koprdová, Nikoleta; Francírek, František; Vančurová, Alena
2017 - Czech
The diploma thesis points out the problem of higher than necesary compliance costs of taxation on income tax and value added tax in the proofing process and it provides an analysis of the causes of this indirect administrative costs. The thesis is focused on difficult proofing process in tax proceedure and provides most frequently required proper evidence by tax authories. Methods of analysis and synthesis from is used in the diploma thesis. These are the findings from literature, questionnaire and archive survey. The outcome of the thesis is that by consistent archiving of all proper evidence used on income tax, can significantly improve the proofing proces used on value added tax and vice versa. The recommendation is to create an separate archive where the tax entity keeps the all primary documents and proper evidence, which would also have the effect on reduction the compliance costs incurred in the tax proceeding. Diplomová práce poukazuje na problém vyšších než nutných vyvolaných nákladů zdanění u daní z příjmů a u daně z přidané hodnoty v procesu dokazovaní a poskytuje analýzu příčin jejich vzniku. Práce se zaměřuje na náročnost dokazování v daňovém řízení a poskytuje výčet správcem daně nejčastěji vyžadovaných důkazních prostředků. V diplomové práci jsou použity zejména metody analýzy a syntézy z poznatků zjištěných z literatury a taky z dotazníkového a archivního průzkumu. Výsledkem práce je, že důslednou archivací veškerých důkazních prostředků u jedné z daní by došlo k podstatnému zefektivnění procesu dokazování i u daně druhé. Doporučením z toho vyplývajícím je tvorba archivu, resp. samostatné složky, kde si daňový subjekt předem vede evidenci veškerých podkladů a důkazních prostředků, které by pomohly k objasnění případných nesrovnalostí vznikajících správci daně, což by mělo za následek i snížení vyvolaných nákladů vznikajících v důkazním řízení. Keywords: daň z přidané hodnoty; daň z příjmu; důkazní prostředky; daňové řízení; efektivita; vyvolané náklady; správce daně; dokazování; tax authority; income tax; value added tax; compliance costs; effectiveness; proofing; tax procedure; proper evidence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Efficiency of tax proofing for income tax and value added tax

The diploma thesis points out the problem of higher than necesary compliance costs of taxation on income tax and value added tax in the proofing process and it provides an analysis of the causes of ...

Koprdová, Nikoleta; Francírek, František; Vančurová, Alena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Economic aspects of tax procedure for all taxes
Koňaková, Veronika; Francírek, František; Vančurová, Alena
2017 - Czech
Indirect administrative costs associated with tax assessment and its proceedings are too high and the whole process is inefficient. During the tax procedure both primary documents and proper evidence are handled inefficiently which makes the tax system unnecessarily costly. In order to examine economic properties of the tax procedure in practice I used questionnaires and archive research. In order to store a quality outputs, in the form of properly assessed taxes in the shortest possible time, it is necessary to process the input data in the most efficient way possible. In my thesis, I propose austerity measures which will increase tax efficiency. Only good information system and a complete, clear systematic archiving of all transaction can guarantee productive work with low costs. Only those tax consultants or accountants who have complete documentation have a control mechanisms which allows them to offer high quality services which ultimately makes the whole tax system more efficient. Nepřímé administrativní náklady na stanovování a dokazování daňové povinnosti jsou příliš vysoké a ke stanovování a dokazování se nepřistupuje efektivně. V průběhu daňového řízení dochází k neefektivnímu a neproduktivnímu způsobu práce s primárními podklady a důkazními prostředky, a tím k vyšším vyvolaným nákladům daňového systému. Pomocí archivního výzkumu a dotazníkového šetření jsem se zaměřila na daňové odborníky a účetní, abych prozkoumala ekonomické aspekty daňového řízení a ověřila si stav v praxi. V daňové sféře jde o co nejefektivnější zpracování vstupních dat, tak aby se dosáhla co nejnižší možná časová výměra a vytvořily se kvalitní výstupy v podobě správně odvedené daňové povinnosti za co nejkratší čas. V práci jsem navrhla úsporné opatření ke snížení nepřímých administrativních nákladů a zvýšení efektivnosti a produktivity práce v daňové sféře. Jen kvalitní informační systém, úplná, přehledná a systematická archivace ke všem transakcím je garancí efektivní a produktivní práce s nízkými náklady. Jen ti daňový odborníci nebo účetní, kteří vedou úplnou dokumentaci, mají zavedeny kontrolní mechanizmy, vykazují vysokou efektivitu práce a nabízejí daňovým subjektům kvalitní služby a snižují vyvolané náklady celého daňového systému. Keywords: nepřímé administrativní náklady; efektivita; důkazní prostředky; dokazování daňové povinnosti; primární podklady; stanovení daňové povinnosti; daňové řízení; tax procedure; indirect administrative costs; proper evidence; assessment proceedings; effectiveness; tax assessment; primary documents Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Economic aspects of tax procedure for all taxes

Indirect administrative costs associated with tax assessment and its proceedings are too high and the whole process is inefficient. During the tax procedure both primary documents and proper evidence ...

Koňaková, Veronika; Francírek, František; Vančurová, Alena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Valuation of a company operating in secondary sources processing
Nistorenco, Taisia; Svačina, Pavel; Novák, Michal
2017 - Czech
This diploma thesis deals with valuation of a Czech company operating in the field of metal scrap recycling. The goal of the thesis is to find market value of the company with a purpose of sale to an identified rational investor. The thesis opens with a presentation of company s main business activities. It is followed by the strategic analysis of its external and internal potential, which covers the development of metal scrap market and the company s competitive position on it. Financial analysis investigates financial health of the company and compares its financial performance with that of company s competitors. In the fourth chapter I forecast the development of the main value generators: sales, profit margin, working capital and long-term assets. This forecast is later incorporated into the financial plan of the company. Last chapter is dedicated to company s valuation according to DCF method and market comparison method. As a conclusion to the work I analyze the results of the valuation and income generation capacity of the company. Diplomová práce je věnovaná ocenění české společnosti působící v oboru recyklace kovového šrotu. Cílem práce je nalézt tržní hodnotu společnosti za účelem prodeje nespecifikovanému racionálnímu investorovi. Práce je zahájená představením oceňovaného podniku a jeho činností. Následuje strategická analýza vnějšího a vnitřního potenciálu podniku, která se zaměřuje na vývoj trhu s kovovým šrotem a konkurenční pozici společnosti. Finanční analýza zkoumá finanční zdraví oceňovaného podniku a srovnává jeho finanční výkonnost s finanční výkonnosti konkurence. Ve čtvrté kapitole se věnuji prognóze generátorů hodnoty podniky, kterými jsou tržby, zisková marže, pracovní kapitál a dlouhodobý majetek. Tato prognóza je následně zapracovaná do finančního plánu společnosti. V poslední kapitole provádím ocenění podniku metodou DCF entity a metodou tržního porovnání. Na závěr diskutuji o výsledku ocenění a výnosovém potenciálu podniku. Keywords: ocenění; strategická analýza; DCF entity; finanční plán; generátory hodnoty; finanční analýza; kovový šrot; value generators; financial analysis; strategic analysis; metal scrap; valuation; DCF entity; financial plan Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Valuation of a company operating in secondary sources processing

This diploma thesis deals with valuation of a Czech company operating in the field of metal scrap recycling. The goal of the thesis is to find market value of the company with a purpose of sale to an ...

Nistorenco, Taisia; Svačina, Pavel; Novák, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases