Počet nalezených dokumentů: 75
Publikováno od do

Odpovědnost obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku
2023 -
Rigorózní práce se zabývá odpovědností obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku. Cílem této rigorózní práce je přinést ucelený a systematický pohled na předmětné téma, přičemž má být přiblížena především problematika odpovědnosti obcí, jako vlastníků pozemních komunikací, a též má být názorně vysvětleno její právní posuzování na konkrétních praktických případech. Rigorózní práce neměla od počátku ambice pokrýt všechny možné případy, s nimiž se obce mohou při správě svého majetku setkat. Lze se domnívat, že to ani není reálně možné, neboť jak vyplynulo z průzkumu, obce v České republice se setkávají s celkem unikátními případy, kdy po nich poškození požadují náhradu jim vzniklé újmy. Mnoho relevantních institutů je v rigorózní práci vysvětlováno na praktických příkladech. Klíčová slova: občanskoprávní odpovědnost; obce; hlavní město praha; městské části hlavního města prahy; pozemní komunikace; závada ve sjízdnosti; závada ve schůdnosti; správa pozemních komunikací; porušení povinnosti; protiprávní stav; újma; kauzální nexus; zavinění; prevence; spoluúčast poškozeného na vzniklé újmě. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Odpovědnost obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku

Rigorózní práce se zabývá odpovědností obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku. Cílem této rigorózní práce je přinést ucelený a systematický pohled na předmětné téma, přičemž má být ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Obraz zářijových masakrů roku 1792 v západní historiografii
2023 -
Předkládaná rigorózní práce "Obraz zářijových masakrů roku 1792 v západní historiografii" představuje historiografickou reflexi zářijových masakrů, tedy události, která zásadně ovlivnila průběh Velké francouzské revoluce. Rigorózní práce je primárně zaměřena na analýzu pohledu západní historiografie. V práci je tedy kladen důraz na díla vydávaná ve francouzském, německém, anglickém a českém jazyce. Hlavním cílem této rigorózní práce bylo objasnění a komparace základních vývojových trendů a základních přístupů západní historiografie v rámci interpretace této extrémně kontroverzní události. Práce rovněž stručně charakterizuje hlavní interpretační schémata konzervativních, liberálních, republikánských, socialistických a marxistických autorů, přičemž pozornost je věnována i revizionistickým a nejnovějším interpretacím soudobých autorů. Základní metodou práce je kvalitativní obsahová analýza a kritická interpretace relevantní odborné literatury a její komparace s dalšími odbornými zdroji. Klíčová slova: zářijové masakry; 1792; velká francouzská revoluce; historiografie; násilí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Obraz zářijových masakrů roku 1792 v západní historiografii

Předkládaná rigorózní práce "Obraz zářijových masakrů roku 1792 v západní historiografii" představuje historiografickou reflexi zářijových masakrů, tedy události, která zásadně ovlivnila průběh Velké ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Trestní proces na pozadí trestních řádů a trestní soudnictví v druhé polovině 19. století
2023 -
Rigorózní práce se zabývá trestním procesem v druhé polovině 19. století, kdy v rámci trestního práva procesního bylo vydáno několik trestních řádů, které jsou hlavním pilířem této práce. Novým poměrům byla přizpůsobena i soudní organizace a role státních zástupců, které práce rozebírá. Klíčová slova: trestní proces; trestní řády; trestní soudnictví; státní zastupitelství; historický kontext; 19. století Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Trestní proces na pozadí trestních řádů a trestní soudnictví v druhé polovině 19. století

Rigorózní práce se zabývá trestním procesem v druhé polovině 19. století, kdy v rámci trestního práva procesního bylo vydáno několik trestních řádů, které jsou hlavním pilířem této práce. Novým ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání
2022 -
Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých pohledávek s důrazem na vymáhání pohledávek postupem dle daňového řádu. Dále práce rozebírá konkrétní postupy jednotlivých okresních soudů při vymáhání pohledávek a porovnává úspěšnost, efektivitu a soulad se zákonem. Závěrem tato práce porovnává úpravu vymáhání pohledávek ve Slovenské republice. Klíčová slova: vymáhání pohledávek; daňová exekuce; výkon rozhodnutí; správa okresního soudu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání

Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Nemovitost jako předmět obligace
2022 -
Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu moderním. Závěrem každé kapitoly je vzájemná komparace. Cílem práce je analýza postavení nemovitostí v systému práva a porovnání současných souvisejících institutů s jejich římskými předchůdci. Klíčová slova: římské právo; obligace; věc nemovitá; vlastnictví; nemovitost; převod vlastnictví; nebezpečí na věci; odpovědnost za náhodu. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nemovitost jako předmět obligace

Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích
2022 -
Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v pracovněprávních vztazích a jejich směřování. Dále se tato práce věnuje zhodnocení současné právní úpravy zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak z pohledu práva českého, slovenského, německého ale i evropského práva. Klíčová slova: diskriminace; princip; pracovněprávní vztahy; zákon; pronásledování; mobbing; bossing; sexuální orientace; věc; pohlaví; víra; náboženství; světový názor; zdravotní postižení; národnost; rasa; etnický původ Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích

Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Kriminalita osob vykonávajících trest odnětí svobody
2022 -
Předložená rigorózní práce, po krátkém historickém vhledu, zpracovává dosud odbornou literaturou neuchopené téma kriminality vězněných osob. Větší část práce obsahuje fenomenologické zpracování kriminality vězněných osob včetně dynamiky vývoje této kriminality. Zjištěné nejčastější formy kriminality jsou následně zpracovány z pohledu trestněprávní teorie v návaznosti na specifické prostředí výkonu trestu odnětí svobody. V práci jsou též prezentována zjištěná významná specifika kriminality vězněných osob a možnosti preventivních patřeních k omezení či úplné eliminaci popsané kriminality. Klíčová slova: výkon trestu odnětí svobody; trest; vězněná osoba; trestný čin; kriminalita Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Kriminalita osob vykonávajících trest odnětí svobody

Předložená rigorózní práce, po krátkém historickém vhledu, zpracovává dosud odbornou literaturou neuchopené téma kriminality vězněných osob. Větší část práce obsahuje fenomenologické zpracování ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností
2022 -
Tématem této rigorózní práce je insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností. Práce má za cíl popsat současnou právní úpravu insolvenčního řízení ve vztahu k plnění daňových a účetních povinností a to jednak z pozice insolvenčního správce tak také z pozice dlužníka. Zároveň v rámci této práce poukazuji na některé procesní problémy, které mohou v rámci insolvenčního řízení a kolize lhůt nastat, kdy v této souvislosti čerpám především z vlastní praxe a činnosti u insolvenční správkyně. Mým cílem jednoznačně není popsat celý mechanismus plnění daňových a účetních povinností v rámci insolvenčního řízení, což s ohledem na rozsah právní úpravy ani není možné, nýbrž v rámci práce poskytnout přehled o daném tématu se zaměřením na v praxi nejčastěji řešené právní otázky a situace. Klíčová slova: věřitel; dlužník; insolvenční řízení; daňové řízení; účetní povinnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností

Tématem této rigorózní práce je insolvenční řízení a jeho důsledky pro plnění daňových a účetních povinností. Práce má za cíl popsat současnou právní úpravu insolvenčního řízení ve vztahu k plnění ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní
2022 -
Rigorózní práce na téma Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní obsahuje analýzy, úvahy a závěry týkající se problematiky práva nabývání a držení palných zbraní na území Evropské unie. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá úvodem do problematiky palných zbraní, vývojem právní úpravy nabývání a držení palných zbraní na území Evropské unie a analýzou směrnice 2017/853. Autor rovněž detailně rozebírá žalobu na neplatnost této směrnice, která byla podána Českou republikou k Soudnímu dvoru EU, a dále srovnává legislativní úpravu v České republice a Spolkové republice Německo. V závěru jsou pak obsaženy konkrétní zjištění a subjektivní myšlenky a úvahy autora. Klíčová slova: právo evropské unie; evropská unie; zbraně; palné zbraně; střelné zbraně; terorismus; směrnice; žaloba na neplatnost; nabývání; držení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní

Rigorózní práce na téma Unijní regulace nabývání a držení palných zbraní obsahuje analýzy, úvahy a závěry týkající se problematiky práva nabývání a držení palných zbraní na území Evropské unie. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Procesní břemena v civilním řízení
2022 -
Předkládaná práce pojednává o procesních břemenech v civilním řízení sporném. Procesní břemena nejsou právním řádem výslovně upravena a jedná se tak o instrumenty práva nepsaného, formulované právní teorií. Jakkoliv tedy může existovat neomezené množství procesních břemen, současná procesualistika rozeznává tři procesní břemena - břemeno tvrzení, břemeno důkazní a břemeno substancování. Předkládaná práce se zabývá jak vnitřní diferenciací vyjmenovaných procesních břemen, tak i jejich vzájemným vztahem, jakož i jejich vztahy s dalšími procesními jevy, jako jsou procesní povinnosti, koncentrace řízení, poučovací povinnost soudu. Klíčová slova: procesní břemeno; důkazní břemeno; břemeno tvrzení; břemeno substancování; procesní povinnost; povinnost důkazní; povinnost tvrzení; poučovací povinnost; koncentrace řízení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Procesní břemena v civilním řízení

Předkládaná práce pojednává o procesních břemenech v civilním řízení sporném. Procesní břemena nejsou právním řádem výslovně upravena a jedná se tak o instrumenty práva nepsaného, formulované právní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze