Počet nalezených dokumentů: 4708
Publikováno od do

Modální analýza kobylky klasické kytary
Ondečko, Adam; Votava, Tomáš; Hájek, Petr
2024 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá určením vlastných freqvencií a tvarov kobylky klasickej gitary a ich vplyvu na funkciu gitary. Princíp funkcie gitary je popísaný kmitaním jednotlivých oscilátorov: struny, vzduchu v dutine tela gitary, vrchnej a spodnej dosky a následne ich funkcii ako celku. V bakalárskej práci sú rozobraté úlohy kobylky a sú uvedené odlišné typy kobyliek. Kobylka je v práci uvažovaná ako samostatná komponenta a ako súčasť vrchnej dosky gitary. Vlastné tvary a freqvencie sú získané využitím modálnej analýzy, výpočtovým modelovaním pomocou metódy konečných prvkov. Vlastné freqvencie sú určené pre 2 typy kobyliek, dalej je vyhodnotený vplyv kobylky na vlastné tvary a freqvencie vrchnej dosky gitary. Vlastné freqvencie kobylky ovplyvňujú kvalitu a dĺžku tónu oscilujúcej struny, tóny blízke vlastným freqvenciám kobylky vyznejú hlasnejšie a kratšie ako ostatné. Kobylka mení tuhostné pomery vrchnej dosky a tak ovplyvňuje jej vlastné tvary a freqvencie. The bachelor thesis deals with the determination of the natural freqvencies and mode shapes of a classical guitar bridge and their influence on the function of the guitar. The function of the guitar is described by the oscillations of the individual oscillators: the strings, the air in the cavity of the guitar, the top and bottom plates, and then by their oscilation as a system. In the bachelor's thesis the roles of the guitar bridge are discussed and the different types of guitar bridges are presented. In the thesis, the guitar bridge is considered as a separate component and as part of the guitar's top plate. The mode shapes and natural freqvencies are obtained using modal analysis with the use of computational modelling using the finite element method. The natural freqvencies are determined for 2 types of guitar bridges, the effect of the guitar bridge on the mode shapes and natural freqvencies of the guitar top plate is further evaluated. The natural freqvencies of the classical guitar bridge affect the tone quality and the duration of oscilation of the string. Tones close to the natural freqvencies of the guitar bridge sound louder and last shorter amount of time than the others. The guitar bridge changes the stiffness of the top plate and thus influences its mode shapes and freqvencies. Klíčová slova: Natural frequency; mode shapes; classical guitar bridge; modal analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modální analýza kobylky klasické kytary

Bakalárska práca sa zaoberá určením vlastných freqvencií a tvarov kobylky klasickej gitary a ich vplyvu na funkciu gitary. Princíp funkcie gitary je popísaný kmitaním jednotlivých oscilátorov: struny, ...

Ondečko, Adam; Votava, Tomáš; Hájek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Rezervační systém sportoviště
Remeň, Juraj; Křena, Bohuslav; Smrčka, Aleš
2024 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce je digitalizácia agendy rezervácie športovísk, primárne založené na požiadavkách TJ Ochoz u Brna, ale systém je aplikovateľný aj pre iné malé alebo stredné športoví kluby. Systém má za úlohu zprehľadniť časový harmonogram športovísk v obci, uľahčiť vytvorenie rezervácie na dané športoviská pre obyveteľov a odbremeniť zodpovedné osoby od udržovania a používania rôznych systémov na správu rezervácií, ako napríklad rôzne Google či Excel tabuľky alebo zapisovanie na obyčajný papier. The aim of the bachelor thesis is the digitalization of the sports ground booking agenda, primarily based on the requirements of TJ Ochoz u Brna, but the system is also applicable to other small or medium-sized sports clubs. The system is intended to make the timetable of sports grounds in the municipality more transparent, to facilitate the creation of bookings for the sports grounds in question for the residents and to relieve the responsible persons from maintaining and using different systems for managing bookings, such as various Google or Excel spreadsheets or writing them down on plain paper. Klíčová slova: Information system; reservation system; sport; reservation; sports ground; Python; Django Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rezervační systém sportoviště

Cieľom bakalárskej práce je digitalizácia agendy rezervácie športovísk, primárne založené na požiadavkách TJ Ochoz u Brna, ale systém je aplikovateľný aj pre iné malé alebo stredné športoví kluby. ...

Remeň, Juraj; Křena, Bohuslav; Smrčka, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mechanická analýza mechanismu předních stěračů automobilu Škoda
Košinová, Laura; Hájek, Petr; Fuis, Vladimír
2024 - slovenský
Práca sa zaoberá mechanickou analýzou mechanizmu predných stieračov automobilu Škoda Felicia a Škoda Octavia. Na úvod sú vysvetlené potrebné pojmy mechaniky na riešenie problému a krátka rešerše o histórií mechanizmu stieračov. Cieľom praktickej časti bolo určiť hnací moment a stykové sily vo väzbách a následne analyzovať chovanie mechanizmu po prekonaní hranice kľudnej stability. Súčasťou bolo aj vytvorenie modelov mechanizmov v softvéri Solidworks. Neznáme parametre boli vypočítané pomocou softvéru Matlab. Dynamická analýza bola riešená numericky pomocou softvéru Ansys. This bachelor’s thesis deals with the mechanical analysis of the front wipers mechanism of a Škoda Felicia and Škoda Octavia cars. Firstly, the explanation of necessary terms of mechanics needed for the solution to the problem is provided, followed by a brief history of windshield wipers. The aim of the practical part was to find the driving moment and contact forces in the links and further analyze the behavior of the mechanism after overcoming the static stability limit. The creation of mechanism models in Solidworks was also included. The unknown parameters were determined using Matlab. The dynamic analysis was solved numerically using Ansys software. Klíčová slova: Force; moment of force; passive effects; statics; kinematics; dynamics; windshield wiper mechanism; Škoda Felicia; Škoda Octavia; Matlab; Solidworks; Ansys Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mechanická analýza mechanismu předních stěračů automobilu Škoda

Práca sa zaoberá mechanickou analýzou mechanizmu predných stieračov automobilu Škoda Felicia a Škoda Octavia. Na úvod sú vysvetlené potrebné pojmy mechaniky na riešenie problému a krátka rešerše o ...

Košinová, Laura; Hájek, Petr; Fuis, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Gamifikace výuky na VUT
Drobena, Jakub; Hynek, Jiří; Tesařová, Alena
2024 - slovenský
Táto práca sa zaoberá vytvorením návrhu a implementáciou aplikácie, ktorá využíva gamifikačné prvky na podporu vzdelávania študentov VUT. Aplikácia umožňuje študentom aj vyučujúcim vytvárať otázky vo forme kvízov a zároveň v móde výzva získavať body a následne sa umiestniť v rebríčku. Študenti môžu vidieť svoj pokrok porovnávať ho s ostatnými a týmto sa motivovať k lepším výsledkom. Okrem tohto je navrhnutý aj systém úspechov a odmien, ktorý však ešte nebol implementovaný avšak predstavuje možnosť rozšírenia funkcionality tejto aplikácie. This thesis deals with the design and implementation of an application that utilizes gamification elements to support the education of students at VUT. The application allows both students and teachers to create quiz questions and compete for points and rankings in challenge mode. Students can track their progress, compare it with others, and thereby motivate themselves to achieve better results. Additionally, a system of achievements and rewards is proposed, although it has not yet been implemented, but it represents an opportunity to expand the functionality of this application. Klíčová slova: gamification; mobile application; web application; React; Django; Rest API; studying; gamification of learning; PWA; UI design Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gamifikace výuky na VUT

Táto práca sa zaoberá vytvorením návrhu a implementáciou aplikácie, ktorá využíva gamifikačné prvky na podporu vzdelávania študentov VUT. Aplikácia umožňuje študentom aj vyučujúcim vytvárať otázky vo ...

Drobena, Jakub; Hynek, Jiří; Tesařová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Generátor elektrického oblouku a analýza jeho plazmatu
Koreň, Michal; Kloc, Petr; Šimek, David
2024 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zariadenia na generáciu plazmy a spektroskopickou analýzou elektrického oblúka. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. V prvej časti je vysvetlená teoretická problematika elektrického oblúka a plazmy. Ich vznik, správanie, vplyv na okolie a kľúčové vlastnosti. Popísané sú rôzne typy spektroskopických metód, ktoré môžu byť použité na meranie. V praktickej časti bolo navrhnuté zariadenie, ktoré generuje elektrický oblúk. Pomocou vybranej metódy boli určené kľúčové vlastnosti elektrického oblúka. Zdôvodnené sú výhody a nevýhody konkrétnej použitej metódy na analýzu. Pomocou nameraných hodnôt boli identifikované materiály prítomné v spektre a vypočítaná teplota plazmy elektrického oblúka vznikajúceho na medených elektródach pri rôznych vzdialenostiach a rôznych časoch. V závere je navrhnutý generátor plazmy kriticky zhodnotený, sú prediskutované jeho možné vylepšenia a využitie pre budúce účely výučby. The bachelor thesis deals with the design of a plasma generation device and spectroscopic analysis of the electric arc. The thesis contains a theoretical and a practical part. In the first part, the theoretical issues of electric arc and plasma are explained. Their origin, behaviour, effect on the surroundings and key properties. The different types of spectroscopic methods that can be used for measurements are described. In the practical part, a device that generates an electric arc has been designed. Using the selected method, the key properties of the electric arc were determined. The advantages and disadvantages of the particular method used for the analysis are justified. Using the measured values, the materials present in the spectrum were identified and the plasma temperature of the electric arc generated on the copper electrodes at different distances and different times was calculated. Finally, the proposed plasma generator is critically evaluated, its possible improvements and its use for future teaching purposes are discussed Klíčová slova: Plasma analysis; electric arc; generator of electric arc; plasma; spectroscopy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generátor elektrického oblouku a analýza jeho plazmatu

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zariadenia na generáciu plazmy a spektroskopickou analýzou elektrického oblúka. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. V prvej časti je vysvetlená teoretická ...

Koreň, Michal; Kloc, Petr; Šimek, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Materiálový tisk identifikačních značek
Šerík, Matej; Vališ, Jan; Veselý, Michal
2024 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá materiálovou tlačou, so zameraním na prípravu a analýzu klišé pre tampónovú tlač, optimalizáciu funkčných kompozícií nanášaných ručným tampónovým strojom na PET fólie a charakterizáciu týchto nanesených vrstiev. V rámci práce boli pripravené dve fluorescenčné kompozície s rôznymi fluorescenčnými derivátmi, ktoré po excitácii elektromagnetickým žiarením emitovali špecifické infračervené žiarenie, čo umožnilo ich rozlíšenie. Fluorescenčné kompozície boli aplikované na PET fólie pomocou ručného tampónového stroja. Stanovila sa optimálna koncentrácia fluorescenčných derivátov v kompozíciách a ideálna hrúbka vrstvy na dosiahnutie maximálnej intenzity fluorescenčnej emisie. Jedným z cieľov práce bola príprava vonných značiek pomocou enkapsulácie mätového esenciálneho oleja do lipozómov, čo umožňuje kontrolované uvoľnenie vône po mechanickom narušení. Vonné značky neboli homogénne, ale po narušení mikročastíc preukázali požadované vlastnosti. Použitím sieťotlače v porovnaní s tampónovou tlačou sa však dosiahla lepšia homogenita vonných značiek. Ukázalo sa, že oceľové klišé bolo najvhodnejšie na nanášanie všetkých vrstiev, pričom sklenené klišé by mohlo byť atraktívnou alternatívou pri jeho príprave gravírovaním laserom s vyšším rozlíšením. This bachelor thesis deals with material printing, focusing on the preparation and analysis of clichés for pad printing, the optimization of functional compositions deposited by a hand held pad printing machine on PET films, and the characterization of these deposited layers. Two fluorescent compositions with different fluorescent derivatives were prepared, which, upon excitation with electromagnetic radiation, emitted specific infrared radiation, allowing them to be distinguished. The fluorescent compositions were applied to PET films using a hand held pad printing machine. The optimal concentration of fluorescent derivatives in the compositions and the ideal layer thickness to achieve the maximum intensity of fluorescent emission were determined. One of the objectives of the work was the preparation of scent markers by encapsulating peppermint essential oil in liposomes, which allows controlled release of the fragrance after mechanical disruption. The scent markers were not homogeneous but showed the desired properties after the disruption of the microparticles. However, the use of screen printing compared to pad printing resulted in better homogeneity ofthe scent markers. Steel clichés were found to be the most suitable for the application of all layers, whereas glass clichés could be an attractive alternative when prepared by higher resolution laser engraving. Klíčová slova: Material printing; pad printing; fluorescent layers; steam distillation; peppermint essential oil Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Materiálový tisk identifikačních značek

Táto bakalárska práca sa zaoberá materiálovou tlačou, so zameraním na prípravu a analýzu klišé pre tampónovú tlač, optimalizáciu funkčných kompozícií nanášaných ručným tampónovým strojom na PET fólie ...

Šerík, Matej; Vališ, Jan; Veselý, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Demonstrační úlohy s PLC a frekvenčním měničem
Šimco, Viktor; Arm, Jakub; Bradáč, Zdeněk
2024 - slovenský
Bakalárska práca sa venuje opisu frekvenčného meniča ACS880-01 a komponentov demonštračného panelu. Obsahuje opis funkcií frekvenčného meniča, jeho parametrov, prídavných prvkov a bezpečnostných možností. Stručne opisuje taktiež riadenie asynchrónneho motora, komunikačné rozhrania a možné prídavné moduly frekvenčného meniča. Následne obsahuje návrh demonštračných úloh a dokumentáciu ich realizácie, SW vybavenia, vizualizácie a konfigurácie jednotlivých komponentov. The bachelor thesis is devoted to the description of the ACS880-01 frequency converter and the components of the demonstration panel. It includes a description of the frequency converter functions, its parameters, additional elements and safety options. It also briefly describes the asynchronous motor control, communication interfaces and possible add-on modules of the frequency converter. Subsequently, it includes the design of demonstration tasks and documentation of their implementation, SW equipment, visualization and configuration of the individual components. Klíčová slova: Frequency converter; PLC; ACS880; FPNO-21; DTC; asynchronous motor; demonstration panel; control; communication interfaces; Profinet; HMI; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Demonstrační úlohy s PLC a frekvenčním měničem

Bakalárska práca sa venuje opisu frekvenčného meniča ACS880-01 a komponentov demonštračného panelu. Obsahuje opis funkcií frekvenčného meniča, jeho parametrov, prídavných prvkov a bezpečnostných ...

Šimco, Viktor; Arm, Jakub; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Jančár, Michal; Koch, Miloš; Novák, Lukáš
2024 - slovenský
Bakalárska práca sa venuje téme posúdenia podnikových informačných systémov v rámci skúmanej spoločnosti pôsobiacej v hotelovom priemysle a následnému návrhu zmien, ktoré sú zamerané na optimalizáciu podnikových procesov. Zmeny vychádzajú z teoretického podkladu a vykonaných analýz, ktoré sú v práci podrobne popísané. Návrh zmien bol konzultovaný s managementom spoločnosti, ktorý bude uvažovať o možnom zavedení daného riešenia. The topic of this bachelor thesis delves into an analysis of business information systems within a selected company and subsequent proposal of changes focused on optimization of business processes. The proposal of changes is based on a theoretical foundation and analyses depicted in this thesis. The proposal of changes was discussed with the management of the company and they will be considered for implementation. Klíčová slova: Information system; information technologies; data; optimization; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Bakalárska práca sa venuje téme posúdenia podnikových informačných systémov v rámci skúmanej spoločnosti pôsobiacej v hotelovom priemysle a následnému návrhu zmien, ktoré sú zamerané na optimalizáciu ...

Jančár, Michal; Koch, Miloš; Novák, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Webový nástroj pro prohlížení a správu geografických a obrazových dat
Filas, Miroslav; Klíma, Ondřej; Musil, Petr
2024 - slovenský
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať interaktívnu webovú aplikáciu na prehliadanie a správu geografických a obrazových dát. Podstatou riešenia je zobrazovanie geografických prvkov v mapových a obrazových pohľadoch, a implementácia optimalizačnej techniky prediktívneho načítania. Vo výsledku bola vytvorená aplikácia s klientskou časťou implementovanou vo frameworku Vue.js a serverovou časťou implementovanou s knižnicou FastAPI a MongoDB databázou. The goal of this Bachelor's thesis was to design and implement an interactive web application used for previewing and managing geographical and image data. The key part of the solution is displaying geographical elements in map and image views, as well as implementation of optimization techniques of predictive loading. As a result, an app was developed with the client side implemented in the Vue.js framework, and the server side implemented with the FastAPI library and the MongoDB database. Klíčová slova: GeoJSON; FastAPI; Vue.js; MongoDB; REST; SPA; web application; geographic information system; coordinate system; user interface Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Webový nástroj pro prohlížení a správu geografických a obrazových dat

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať interaktívnu webovú aplikáciu na prehliadanie a správu geografických a obrazových dát. Podstatou riešenia je zobrazovanie geografických ...

Filas, Miroslav; Klíma, Ondřej; Musil, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Multiplatformní správce hesel s vícefaktorovou autentizací
Bilka, Tomáš; Frolka, Jakub; Člupek, Vlastimil
2024 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá autentizáciou užívateľa ako kľúčovým prvkom informačnej bezpečnosti. Predstavuje rôzne metódy ochrany a autentizácie používateľov. Prvá kapitola sa venuje rôznym typom autentizácie, ako je jednofaktorová, dvojfaktorová a viacfaktorová autentizácia. Dôraz sa kladie na ochranu hesiel a možné útoky na heslá. Popisuje ďalšie bezpečnostné metódy ako sú bezpečnostné tokeny a biometrické systémy, ktoré je možné využiť na autentizáciu používateľa. Druhá kapitola sa zameriava na správcov hesiel. Popisuje konkrétne na aplikácie LastPass, KeePassXC a Bitwarden. Tretia opisuje návrh správcu hesiel s viacfaktorovou autentizáciou, jeho rozhranie a funkcie ako sú manipulácia so záznamami, generovanie hesla a synchronizácia medzi zariadeniami. Následne je rozoberaná bezpečnosť správcu hesiel. Štvrtá kapitola je venovaná implementácii správcu hesiel. Jej zabezpečeniu, synchronizácii, výhodám, limitom a možným vylepšeniam. V závere sú zhrnuté hlavné zistenia a výsledky práce. This bachelor thesis deals with the authentication of user with key element of information security. It presents various methos of user protection and authentication. The first chapter is dedicated to diverse types of authentications, such as single-factor, two-factor, and multi-factor authentication, with emphasis on password protection and possible attacks on passwords. It also describes other security methos, such as security tokens and biometric systems. Which can be used for user authentication. The second chapter focuses on passwords managers, specifically the applications LastPass, KeePassXC and Bitwarden. The third chapter describes the design of a password manager with multi-factor authentication, its interface, and functions such as record manipulation, password generation and synchronization between devices. The security of the password manager is also discussed. The fourth chapter is devoted to the implementation of the password managers. Its security, synchronization, advantages, limitations, and possible improvements. The conclusion summarizes the main findings and results of the thesis. Klíčová slova: Password manager; Multifactor Authentication; Password protection; Security tokens; Biometric system. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Multiplatformní správce hesel s vícefaktorovou autentizací

Táto bakalárska práca sa zaoberá autentizáciou užívateľa ako kľúčovým prvkom informačnej bezpečnosti. Predstavuje rôzne metódy ochrany a autentizácie používateľov. Prvá kapitola sa venuje rôznym typom ...

Bilka, Tomáš; Frolka, Jakub; Člupek, Vlastimil
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze