Počet nalezených dokumentů: 35
Publikováno od do

Adaptácie z H.S.Thompsona
Lévyová, Lívia; Vajchr, Marek
2008 - slovenský
Táto bakalárska teoretická práca sa zameriava na dve filmové adaptácie, ktoré vznikli na základe diela amerického žurnalistu H.S. Thompsona. Jedná sa o filmy Where the Buffalo Roam A. Linsona a Fear and Loathnig in Las Vegas T. Gilliama. Celom práce je porovnanie filmov na základe nekolkých kritérií - stavby, vizuálnej stránky, prácou s postavami, adď. Do úvahy je braný literárny štýl H. S. Thompsona, ktorého gonzo žurnalizmus sa pohybuje na pomedzí faktu a fikcie, zároveň je úzko prepojený s autorovým subjektívnym pohladom a jeho osobou. Cielom je tiež zhodnotenie úspešnosti užitých adaptačných postupov vzhladom k výběru a narábaniu s povodným textom, resp. textami a ich transformácie do filmovej formy. This thesis focuses on two film adaptations based on the literary work of the American journalist H. S. Thompson. The first one is Where the Buffalo Roam, directed by A. Linson and the second one is Fear an Loathing in Las Vegas, directed by Terry Gilliam. The goal of the thesis is comparison of two movies according to several criteria - dramatic and visual qualities, characters, ets. Also, the unique style of gonzo journalism, invented by the author, is taken into cosideration. It became well-known for its extreme subjectivity, close connection with autror´s life and blending fact with fiction. Another goal is to review how successful both directors were ai applying film methods on the chosen Thompson´s texts and in transforming them onto the film screen. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Adaptácie z H.S.Thompsona

Táto bakalárska teoretická práca sa zameriava na dve filmové adaptácie, ktoré vznikli na základe diela amerického žurnalistu H.S. Thompsona. Jedná sa o filmy Where the Buffalo Roam A. Linsona a Fear ...

Lévyová, Lívia; Vajchr, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Francúzska flautová literatúra 20. storočia
Pingitzerová, Simona; Válek, Jiří; Pivoda, Radomír
2008 - slovenský
Úvod práce sa zaoberá spoločenskou situáciou a dianím hudobného života v Paríži začiatkom 20. storočia. Prvá kapitola opisuje eleganciu impresionistickej hudby a nahliada do tvorby C. Debussyho a iných, rovnako kvalitných skladateľov tohto obdobia. Druhá kapitola zachytáva tvorbu a význam Parížskej šestky s detailným nahliadnutím Poulencovej sonáty pre flautu. Do tretej kapitoly patria skladatelia najvýznamnejších a najväčších koncertov francúzskej literatúry 20.storočia ako J. Ibert a A. Jolivet. Ibertovému koncertu som venovala najväčší priestor, obsahuje aj formálny rozbor. Do tejto stati patria, samozrejme, skladatelia najznámejších sonát a sólových skladieb pre flautu, ktoré ovplyvnili flautovú hru nielen vo Francúzsku. Posledná časť tejto kapitoly pojednáva o tvorbe skladateľov mladšej generácie, ktorá sa odkláňa od lahodnosti a jemnosti francúzskej estetiky a využíva nové vyjadrovacie spôsoby a nové techniky hry na flautu. The introduction to the Bachelor Thesis gives a view of social situation and musical life in Paris in the 20th century. The first chapter describes elegance of impressionistic music and examines the writings by Debussy and by other worthy composers of this period. The second chapter deals with the creation and significance of the Paris Six (Les Six) and besides that examines in detail the Sonata for Flute by Fr. Poulenc. The third chapter gives a view of the most significant concerts of the French literature in the 20th century, like the I. Ibert?s and A. Jolivet?s concerts. Furthermore there are the Ibert?s Concert for Flute and Orchestra and its formal analysis included in this chapter. The composers of the best-known sonatas and sole compositions for flute belong to this musical period. Their work influenced the flute play worldwide. The last part of the third chapter examines creation of the younger generation of composers. Their work diverts from deliciousness and softness of the French aesthetics and employs new expression methods and techniques of flute play. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Francúzska flautová literatúra 20. storočia

Úvod práce sa zaoberá spoločenskou situáciou a dianím hudobného života v Paríži začiatkom 20. storočia. Prvá kapitola opisuje eleganciu impresionistickej hudby a nahliada do tvorby C. Debussyho a ...

Pingitzerová, Simona; Válek, Jiří; Pivoda, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Theobald Boehm- reformátor priečnej flauty
Bandúrová, Zuzana; Pivoda, Radomír; -,; Válek, Jiří
2008 - slovenský
Práca popisuje všestrannú osobnosť Theobalda Boehma ako vynálezcu a konštruktéra dnešného typu priečnej flauty v 19. storočí. V kontexte historických udalostí, ktoré jeho život a tvorbu predchádzali zachytáva Boehmovu kariéru virtuóza, putovanie nástrojára, prácu v oblasti fyziky i hutníckeho inžinierstva v pozadí celoživotného vývoja a zdokonaľovania flauty. Významná časť je venovaná vývoju tohoto nástroja s uvedením základných technických údajov. Spomenutý je aj následný rozvoj flautovej literatúry a pedagogiky, o ktorý sa pričinil Theobald Boehm ako propagátor svojho nástroja, hudobný skladateľ a výborný pedagóg. Text je doplnený o obrazové ukážky portrétov, nástrojov a Boehmovej schémy. V prílohe je tiež ukážka skladateľskej tvorby a nástrojov z Boehmovej dielne. The thesis describes versatile personality of Theobald Boehm as the investor and constructor of contemporary type of german flute in 19th century. It catches in historical context which precedes his life and work, Boehm´s virtuoso carrier, pilgrimage of instrumentmaker, his work in the field of physic and metallurgy engineering through lifelong innovating of the flute. The considerable part of thesis is devoted to the evolution of that tool with mentioning basic technical facts of the flute. Contemporary, it is mentioned also consequentional development of flute´s literature and pedagogy which belong also to the work of Teobald Boehm as the propagator of his instrument, musical composer and excellent pedagogist. The picture demonstration of portraits, instruments and Boehm´s scheme is composed within text of thesis. In appendix, there is also demonstration of composed music and fluts from Boehm´s workshop. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Theobald Boehm- reformátor priečnej flauty

Práca popisuje všestrannú osobnosť Theobalda Boehma ako vynálezcu a konštruktéra dnešného typu priečnej flauty v 19. storočí. V kontexte historických udalostí, ktoré jeho život a tvorbu predchádzali ...

Bandúrová, Zuzana; Pivoda, Radomír; -,; Válek, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Finsko a jeho hudební kultura
Konevalová, Silvia; Bělor, Roman; Štilec, Jiří
2008 - slovenský
Najuznávanejšou formou fínskeho umenia v zahraničí je bezpochyby hudba. Jej postavenie vo Fínsku je výnimočné. To možno sledovať v celkovej hudobnej infraštruktúre. Dominujúcou postavou fínskej hudby je už po dlhé roky skladateľ Jean Sibelius, avšak dnes má Fínsko niekoľko významných skladateľov , dirigentov, spevákov. Zvlášť fínska popová a rocková hudba dosiahla v poslednom období medzinárodné uznanie. Cieľom tejto práce je zoznámiť čitateľa s dôležitými faktami o fínskej hudobnej kultúre. This report deals with the finnish music culture. Status of music in Finland is notable. That´s could be seen within the whole infrastructure of music field. The aim of the report is to provide a way of calling attention to the music policy statement. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Finsko a jeho hudební kultura

Najuznávanejšou formou fínskeho umenia v zahraničí je bezpochyby hudba. Jej postavenie vo Fínsku je výnimočné. To možno sledovať v celkovej hudobnej infraštruktúre. Dominujúcou postavou fínskej hudby ...

Konevalová, Silvia; Bělor, Roman; Štilec, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Terapia pohybom
Klimová, Jana; Rebcová, Monika; Capko, Štefan
2008 - slovenský
V tejto práci sa snažím poukázať na význam pohybovej terapie.Krátko spomeniem historiu a pohyb samotný.Ďalej uvádzam rozne techniky a druhy pohybovej terapie. Chvílu sa venujem práci terapeuta a poskytujem rozhovor s jedným z nich.Na záver ,pre lepšiu zrozumitelnosť, uvádzam register cudzích slov, ktoré v práci používam. In this thesis, I try to refer to the importance of the therapy by movement. Briefly I turn to the history and to the movement itself.Than I mention different types and forms of the therapy by movement. Afterwards I describe the work of the therapist and for better imagination I join an interview with one of them.In the end I cite the definitions of the terms, that I use in the thesis. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Terapia pohybom

V tejto práci sa snažím poukázať na význam pohybovej terapie.Krátko spomeniem historiu a pohyb samotný.Ďalej uvádzam rozne techniky a druhy pohybovej terapie. Chvílu sa venujem práci terapeuta a ...

Klimová, Jana; Rebcová, Monika; Capko, Štefan
Akademie múzických umění v Praze, 2008

W.A.Mozart: Klavírní koncert d-mol č.20, d-mol KV 466
Fančovič, Peter; Lapšanský, Marian; Bilinská, Kvitoslava; Langer, Miroslav
2008 - slovenský
V tejto práci som sa pokúsil analyzovať Mozartov klavírny koncert d- moll na základe mojich doterajších poznatkov. V úvode sa zmieňujem o mojej motivácii k písaniu tejto práce. V prvej kapitole ide o malé nahliadnutie do Mozartovho života a hlavne o vplyvy z jeho detstva, ktoré boli pre jeho osobnosť dôležité. V druhej kapitole som načrtol prehľad Mozartových klavírnych koncertov. Pripojil som k nim niektoré poznámky ohľadne vzniku a zaujímavostí z hľadiska štruktúry, ale ide len o stručné poznámky a hlavne uvedenie do kapitoly tretej. Tá sa zaoberá priamo koncertom d - moll. Na začiatku je krátka stať o okolnostiach jeho vzniku a prvom uvedení a v ďalších štyroch podkapitolách som sa snažil o analýzu jednotlivých častí a popis problematiky kadencií. Štvrtá a piata kapitola sa zmieňujú dve zaujímavosti, ktoré sa týkajú koncertu - pedálovú pomôcku - nástroj, ktorý Mozart pravdepobone používal pri uvedení koncertu a basso continuo. V závere píšem o význame vernosti hudobného textu ako aj o možných dopadoch pri jeho nedostatku, či opačnému extrému interpretácie - nedostatku hľadania vlastnej tvorivosti pri hre. Na konci mojej práce uvádzam zoznam použitej literatúry. In this work I tried to analyse Mozart´s piano concerto in d minor on the basis of the knowledge I achieved so far. In the introduction, I mentioned my motivation for writing this paper. The first chapter is a brief look into the life of Mozart, particularly to his childhood, which was essential for the development of his personality. In the second chapter, I sketched out a list of Mozart´s piano concertos and added a few notes about the circumstances under which the concertos were composed as well as interesting facts about their formal structure. However, it´s only a brief description that serves mainly as an introduction to the third chapter. In this chapter, I was solely concerned with the concerto in d minor. The chapter begins with a short passage about how this concerto was composed and about its premier performance. The next four sub- chapters contain an analysis of each movement along with a discussion about the cadences. The fourth and fifth chapters discusses two interesting aspects related to the d minor concerto the use of the pedal that Mozart may have used while performing this concerto and the use of basso continuo. At the end of my paper I wrote about the significance of adhering to the musical text with possible conseqenses that accompany a performer that does not follow the composer`s instructions. Another issue my conclusion adresses is the opposite; when a pianist becomes a slave of the musical text. My paper is concluded with a list of works cited. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
W.A.Mozart: Klavírní koncert d-mol č.20, d-mol KV 466

V tejto práci som sa pokúsil analyzovať Mozartov klavírny koncert d- moll na základe mojich doterajších poznatkov. V úvode sa zmieňujem o mojej motivácii k písaniu tejto práce. V prvej kapitole ...

Fančovič, Peter; Lapšanský, Marian; Bilinská, Kvitoslava; Langer, Miroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2008

Terre a terre v technice klasického tance
Lacová, Martina; Janeček, Václav; Janeček, Václav; Křenková, Mahulena
2007 - slovenský
Táto práca je venovaná analýze terre à terre, špecifickému spôsobu prevádzania pohybov a skokov techniky klasického tanca. Rozbor tejto témy je pojímaný z niekoľkých uhlov. Prvá časť sa zaoberá základnou charakteristikou a vlastnosťami terre à terre štýlu tanca, jej vývojom a prítomnosťou v určitých dejinných etapách. Obsahom druhej časti bakalárskej práce je analýza jednotlivých častí tela, akými sú centrum ľudského tela, chodidlá, horné končatiny, a ich funkcie v terre à terre tanci. Pozornosť sa tiež sústreďuje na funkciu základného pohybu klasického tanca, plié, a na funkciu épaulements, ktoré sú nepostrádateľnou súčasťou umeleckej prezentácie tanca, v snahe zachytiť ich správanie v súvislosti s terre à terre technikou. Záverečnú časť práce predstavuje súhrn základných prvkov a skupiny prvkov techniky klasického tanca, ktoré je možné prevádzať spôsobom terre à terre, so základnou všeobecnou charakteristikou každého z nich. This bachelor dissertation is devoted to an analysis of the way of performing movements and units of the classical dance technique in the terre à terre manner. The subject is observed from various angles. The first part deals with the fundamental characteristics and attributes of the terre à terre dance style, and with its development and presence through specific historical periods. The second part of the bachelor dissertation is concentrated on the analysis of particular parts of the body in terre à terre technique, such as on the center of the human body, feet or upper limbs. The attention is also focused on the function of the elementary movement in the classical dance technique, plié, and on the function of épaulements, which are indispensable components of the artistic dance interpretation. However, my ambition is to observe them in a correct relation with the terre à terre technique. The final part of the work represents a summary of basic units and group of units in the classical dance technique that can be executed in the terre à terre manner, each of them completed by an essential general characteristic. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Terre a terre v technice klasického tance

Táto práca je venovaná analýze terre à terre, špecifickému spôsobu prevádzania pohybov a skokov techniky klasického tanca. Rozbor tejto témy je pojímaný z niekoľkých uhlov. Prvá časť sa zaoberá ...

Lacová, Martina; Janeček, Václav; Janeček, Václav; Křenková, Mahulena
Akademie múzických umění v Praze, 2007

Hoboj v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia
Neuszerová, Eva; Mihule, Jiří; Brožková, Jana; Sequardtová, Liběna
2007 - slovenský
Cieľom mojej bakalárskej práce ?Hoboj v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia? bolo vytvoriť akýsi prehľad či chronologické usporiadanie slovenských skladieb 20. storočia pre hoboj. Moja práca sa skladá z troch hlavných častí. Prvú tvorí stručný prehľad hudobného života na Slovensku v 20. storočí (po roku 1918 a po roku 1945). V ďalšej časti sa v abecednom poradí nachádza zoznam a stručný životopis skladateľov, v ktorých tvorbe sa objavujú skladby pre hoboj. Pod životopismi skladateľov sú vždy umiestnené názvy skladieb pre hoboj, ktoré autor skomponoval. Tretiu ? ťažiskovú časť tvoria samotné skladby pre hoboj ? ich popis, charakteristika či poznatky ku ktorým som dospela pri ich ?analýze?. Dúfam, že moja práca by v budúcnosti mohla poslúžiť čitateľom, najmä hobojistom zorientovať sa v tejto oblasti a snáď by mohla inšpirovať k zaradeniu niektorých skladieb do svojho koncertného repertoáru. The point of my Bachelor?s Thesis ?Oboe in Compositions by Slovak Composers in 20th Century? was to create sort of outline or chronological lay-out of Slovak compositions of 20th century for oboe. My work consists by three main parts. First part is a simple survey of the musical life in Slovakia in 20th century ( after years 1918 and 1945). The other part is a list of Slovak composers in alphabetical order in which works we find pieces for oboe. Under a biography of each of the composer, there are always placed titles of oboe pieces which the composer has written. To the third ? the most emphasized ? part belongs their works for oboe ? its description, characteristics or my findings which I have observed during my ?analysis?. I hope that my work could help to readers, mostly oboists, to orientate themselfs in this area and, maybe, inspire them to place some of the compositions on their concert repertoire. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Hoboj v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia

Cieľom mojej bakalárskej práce ?Hoboj v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia? bolo vytvoriť akýsi prehľad či chronologické usporiadanie slovenských skladieb 20. storočia pre hoboj. Moja práca ...

Neuszerová, Eva; Mihule, Jiří; Brožková, Jana; Sequardtová, Liběna
Akademie múzických umění v Praze, 2007

Prvky východoeurópskej ľudovej hudby v maďarskom neofolklorizme
Baran, Andrej; Pazdera, Jindřich; Pazdera, Jindřich; Hůla, Pavel; Kotmel, Bohumil
2007 - slovenský
Hlavným cieľom tejto práce bolo predstaviť neofolklorizmus v maďarsku a jeho pramene... The main aim of my work is to introduced Hungarian neofolklor period and its sourcess.. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Prvky východoeurópskej ľudovej hudby v maďarskom neofolklorizme

Hlavným cieľom tejto práce bolo predstaviť neofolklorizmus v maďarsku a jeho pramene...


The main aim of my work is to introduced Hungarian neofolklor period and its sourcess..

Baran, Andrej; Pazdera, Jindřich; Pazdera, Jindřich; Hůla, Pavel; Kotmel, Bohumil
Akademie múzických umění v Praze, 2007

Po stopách pojmu "Empatia diváka"
Vlčková, Jana; Čihák, Martin; Doruška, Tomáš
2007 - slovenský
Pokúsila som sa definovat pojem empatia diváka ako spojenie psychologickej empatie a empatie estetickej. I tried to define the term "empathy of the spectator" a s an conjunction of psychologic empathy and aesthetic empathy. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Po stopách pojmu "Empatia diváka"

Pokúsila som sa definovat pojem empatia diváka ako spojenie psychologickej empatie a empatie estetickej....

Vlčková, Jana; Čihák, Martin; Doruška, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze