Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 2501
Publikováno od do

Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Tomek, Richard; Tröster, František; Širáňová, Lenka
2023 - anglický
Bakalářská práce pojednává o využitím nástrojů projektového managementu v konkrétní společnosti působící v odvětví informačních technologií. Projekt, kterým se práce zabývá, je zaměřený na integraci duplicitních systémů vzniklých na základě sloučení dvou společností za pomoci využití metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány teoretické metody a postupy použité pro zpracování práce. Ve druhé části je analyzován současný stav společnosti a výchozí informace k projektu. Práce je zakončena třetí částí, která obsahuje praktické využití metod pro návrh projektu a zhodnocení přínosů pro společnost. The bachelor’s thesis focuses on the use of project management tools in a specific company operating in the information technology industry. The project addressed by this thesis aims on the integration of duplicate systems resulting from the merger of two companies with the use of the PRINCE2 framework. The thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical methods and techniques used to process the thesis. The second part analyses the current state of the company and the initial information for the project. The thesis concludes with the third part, which contains the practical application of the methods for project design and the evaluation of benefits for the company. Klíčová slova: Project management; project; PRINCE2; SMART objective; Gantt chart; WBS; RACI matrix; 7S model; SWOT analysis; logical framework; Projektový management; projekt; PRINCE2; SMART cíl; Ganttův diagram; WBS; RACI matice; 7S model; analýza SWOT; logický rámec Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Bakalářská práce pojednává o využitím nástrojů projektového managementu v konkrétní společnosti působící v odvětví informačních technologií. Projekt, kterým se práce zabývá, je zaměřený na integraci ...

Tomek, Richard; Tröster, František; Širáňová, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

TLS/SSL interoperabilita mezi systémy
Leitmann, Peter; Malina, Lukáš; Šeda, Pavel
2023 - anglický
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je pridanie nových testov interoperability do vybraných open-source projektov. Dôvod pre toto pramení v dôraze na zefektívňovanie práce vývojových tímov. Táto práca hlavne popisuje široko používané bezpečnostné protokoly -- Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS). Ďalej sa zameriava na popis postupu, ako by mal byť softvér vyvíjaný s použitím CI/CD (priebežného integrovania a priebežného nasadzovania), čo pozostáva nie len z vytvárania kódu ale aj jeho testovania. Preto je v práci vysvetlený známy cyklus vývoja SDLC (Software Development Life Cycle) a aj cyklus testovania STLC (Software Testing Life Cycle). V praktickej časti je popísaný proces vyberania vhodných testov, konfigurácia rôznych CI systémov a následné testovanie vyvíjaného softvéru. Testovacie prostredie je výhradne operačný systém Fedora a testy sú závislé na open-source nástroji Test Management Tool. The main aim of this thesis is to add new interoperability tests to selected upstream projects. The requirement for such a thing originates in a need of developers to develop software more efficiently. This thesis describes widely used security protocols – Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS). Subsequently, it focuses on the process how software should be developed using Continuous Integration and Continuous Deployment/Delivery (CI/CD), which consists of not only creating code but also of testing it in an efficient way. Particularly, Software Development Life Cycle and Software Testing Life Cycle are explained. In the practical part, the process of choosing suitable tests can be seen, a configuration of various CI systems is described, and testing of the developed software. The test environment is the operating system Fedora, and tests rely on an open-source tool called Test Management Tool. Klíčová slova: CI; CI/CD; GnuTLS; interoperability; NSS; OpenSSL; Red Hat; testing; TMT; QE; CI; CI/CD; GnuTLS; interoperabilita; NSS; OpenSSL; Red Hat; testovanie; TMT; QE Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
TLS/SSL interoperabilita mezi systémy

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je pridanie nových testov interoperability do vybraných open-source projektov. Dôvod pre toto pramení v dôraze na zefektívňovanie práce vývojových tímov. Táto ...

Leitmann, Peter; Malina, Lukáš; Šeda, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Signály a systémy - komentovaný překlad skript
Fluksa, Daniel; Sučková, Magda; Zmrzlá, Petra
2023 - anglický
Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad a analýzu studijních materiálů odborného zaměření z českého do anglického jazyka. Materiály, které jsou v rámci této práce přeloženy, se týkají předmětu Signály a Systémy a budou využívány na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. První část práce se zaměřuje na překlad zvolené části odborných materiálů s důrazem na použitou terminologii. Překlad je prováděn s ohledem na jeho další použití v pedagogickém procesu a zároveň s cílem dosáhnout co největší shody s originálním textem. Druhá část práce se věnuje analýze jazykových prostředků pomocí zvolených jazykovědným disciplín. Tato analýza má za cíl zdůraznit důležitost a komplexnost procesu překladu odborných textů, který vyžaduje nejen znalost obou jazyků, ale také důkladné porozumění studované disciplíně. This bachelor thesis is focused on the translation and analysis of professional study materials from Czech to English. The materials translated within this work pertain to the course Signals and Systems, and will be utilized at the Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication. The first part of this thesis focuses on translating selected excerpt of the teaching materials with an emphasis on the used terminology. The translation is carried out with consideration of its further use in the educational process and with the aim to achieve the greatest possible correspondence with the original text. The second part of the thesis deals with the analysis of language means using selected linguistic disciplines. This analysis aims to emphasize the importance and complexity of the process of translating professional texts, which requires not only knowledge of both languages but also a thorough understanding of the studied discipline. Klíčová slova: signals; unit step; Dirac delta function; frequency; translation; analysis; signály; jednotkový skok; Diracův impuls; frekvence; překlad; analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Signály a systémy - komentovaný překlad skript

Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad a analýzu studijních materiálů odborného zaměření z českého do anglického jazyka. Materiály, které jsou v rámci této práce přeloženy, se týkají předmětu ...

Fluksa, Daniel; Sučková, Magda; Zmrzlá, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL) v odborných předmětech na Vysokém učení technickém v Brně
Denysenko, Valeriia; Langerová, Petra; Ellederová, Eva
2023 - anglický
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncepci integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIL) a analyzovat některé faktory, které ovlivňují úspěšnou implementaci CLIL v odborných předmětech na Vysokém učení technickém v Brně. Teoretická část práce diskutuje výhody CLILu, vysvětluje model Coyleové, Hooda a Marshe a popisuje využití různých pedagogických modelů a strategií při integraci této metody do kurikula. Zároveň také předkládá přehled vybraných výzkumných studií zaměřených na využití CLILu, který ukazuje, že CLIL má na univerzitách významný vliv na výuku odborných předmětů prostřednictvím cizího jazyka. Praktická část práce se zabývá výzkumem zaměřeným na aktuální situaci CLILu v odborných předmětech studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice na Vysokém učení technickém v Brně. Závěrem práce diskutuje výzkumná zjištění vyplývající z dotazníkového šetření mezi učiteli a studenty a navrhuje, jakým způsobem výuku prostřednictvím CLILu zdokonalit. The bachelor’s thesis aims to frame the content and language integrated learning (CLIL) concept and analyse some factors influencing the successful implementation of CLIL in engineering courses at Brno University of Technology. The theoretical part of the thesis discusses the advantages of CLIL, explains Coyle, Hood and Marsh’s CLIL framework, and describes different pedagogical models and strategies used to integrate CLIL into a curriculum. It also provides a survey of selected CLIL research studies which has shown that the use of CLIL at universities has a significant influence on learning a content-based subject through the medium of a foreign language. The practical part of the thesis deals with research focusing on the current situation of CLIL in engineering courses in the study programme English in Electrical Engineering and Informatics at Brno University of Technology. The results of the questionnaire survey among teachers and students are discussed, and possible improvements in CLIL lessons are considered. Klíčová slova: CLIL; foreign language; 4C framework; language triptych; CLIL methods; educational materials; interaction; scaffolding; zone of proximal development; questionnaire survey; CLIL; cizí jazyk; rámec 4C; jazykový triptych; metody CLILu; výukové materiály; interakce; scaffolding; zóna nejbližšího vývoje; dotazníkové šetření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL) v odborných předmětech na Vysokém učení technickém v Brně

Cílem této bakalářské práce je vymezit koncepci integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIL) a analyzovat některé faktory, které ovlivňují úspěšnou implementaci CLIL v odborných předmětech na ...

Denysenko, Valeriia; Langerová, Petra; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Malware: chování, detekce a prevence
Langer, Jakub; Šedrlová, Magdalena; Ellederová, Eva
2023 - anglický
Tato bakalářská práce pojednává o formě počítačové kriminality, která využívá škodlivý software zvaný malware. Nastiňuje základy počítačových bezpečnostních hrozeb a vysvětluje relevantní pojmy a koncepty. Poté práce postupuje přes nejběžnější a nejnebezpečnější typy malwaru, přičemž každý z nich popisuje a zároveň začleňuje informace o tom, jak konkrétní druh malwaru ovlivnil svět. Práce se dále zabývá základy detekce malwaru a popisuje, jak se uživatelé mohou chránit pomocí preventivních technik. Cílem práce je vytvořit manuál, který by mohli použít běžní uživatelé počítačů ke své vlastní ochraně před malwarem. This bachelor’s thesis deals with a form of cybercrime that takes advantage of malicious software, also called malware. It outlines the basics of computer security threats, explaining relevant terms and concepts. Next, the thesis progresses through the most common and dangerous types of malware, describing each of them while also incorporating information such as how the particular type of malware has affected the world. Then, it focuses on the fundamentals of malware detection and outlines how users can protect themselves through prevention techniques. The thesis aims to create a manual that ordinary computer users could use to protect themselves from different types of malware. Klíčová slova: Malware; Internet; computers; cybercrime; computer security; IT; detection; prevention; malware; internet; počítače; kyberkriminalita; počítačová bezpečnost; IT; detekce; prevence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Malware: chování, detekce a prevence

Tato bakalářská práce pojednává o formě počítačové kriminality, která využívá škodlivý software zvaný malware. Nastiňuje základy počítačových bezpečnostních hrozeb a vysvětluje relevantní pojmy a ...

Langer, Jakub; Šedrlová, Magdalena; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aplikace pro rozpoznávání loga automobilové značky
Uchytil, Tomáš; Götthans, Jakub; Kadlec, Petr
2023 - anglický
Práce se zabývá nalezením vhodné neuronové sítě pro rozpoznání loga automobilové značky a implementací a trénováním této sítě. Ta je následně implementována do mobilní aplikace, která umožňuje rozpoznání loga na základě nově pořízené fotografie, nebo na základě obrázku vybraného z úložiště mobilního telefonu. The thesis deals with finding a suitable neural network for recognizing a brand of a car by its logo and programming and training this network. This is then implemented into a mobile application that recognizes the logo on a newly taken photo or on an image selected from the mobile phone's storage. Klíčová slova: Logo recognition; Convolutional neural network; Car logo; Python; Kivy; Mobile app; Android; Rozpoznání loga; konvoluční neuronová síť; automobilové logo; Python; Kivy; mobilní aplikace; Android Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aplikace pro rozpoznávání loga automobilové značky

Práce se zabývá nalezením vhodné neuronové sítě pro rozpoznání loga automobilové značky a implementací a trénováním této sítě. Ta je následně implementována do mobilní aplikace, která umožňuje ...

Uchytil, Tomáš; Götthans, Jakub; Kadlec, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané neziskové organizaci
Maťašovský, Samuel; Václavík, Lukáš; Širáňová, Lenka
2023 - anglický
Bakalárska práca je zameraná na využitie metód, nástrojov a poznatkov projektového riadenia pri plánovaní obchodnej konferencie pre vybranú neziskovú organizáciu AIESEC Brno. Práca sa skladá z troch hlavných častí. Prvá kapitola vysvetľuje teoretické východiská projektového riadenia. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu organizácie a pozadia predchádzajúceho ročníka konferencie s popisom problémov, ktoré sa vyskytli. Posledná časť práce obsahuje návrhy riešení a ich prínos pre projekt a organizáciu z dlhodobého hľadiska. The bachelor thesis focuses on the use of project management methods, tools and knowledge in planning a business conference for a selected non-profit organization AIESEC Brno. The thesis consists of three main parts. The first chapter explains the theoretical background of project management. The second chapter focuses on the analysis of the current state of the organization and the background of the previous edition of the conference with a description of the problems that occurred. The last part of the thesis contains proposals of solutions and their benefits for the project and the organization in the long run. Klíčová slova: project management; project; goal; non-profit organisation; conference; leadership; projektový manažment; projekt; cieľ; nezisková organizácie; konferencia; leadership Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané neziskové organizaci

Bakalárska práca je zameraná na využitie metód, nástrojov a poznatkov projektového riadenia pri plánovaní obchodnej konferencie pre vybranú neziskovú organizáciu AIESEC Brno. Práca sa skladá z troch ...

Maťašovský, Samuel; Václavík, Lukáš; Širáňová, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rozvoj podnikatelského modelu firmy
Kostka, Petr; Chlebovský, Vít; Zich, Robert
2023 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a rozvoj obchodního modelu. V teoretické části jsou vymezeny postupy a nástroje pro zhodnocení podniku. V analytické části jsou poznatky o současném stavu podniku a vnějšího okolí. Tyto poznatky jdou poté vyhodnoceny podle důležitosti a jsou podle nich formulovány návrhy na rozvoj podniku. The bachelor's thesis focuses on the design and development of a business model. The theoretical part defines procedures and tools for evaluating a business. In the analytical part, findings about the current state of the company and the external environment are presented. These findings are then evaluated according to their importance and proposals for the development of the company are formulated based on them. Klíčová slova: business development; business model canvas; competition; B2G; disaster medicine; catastropies; CBRN; rozvoj podnikání; návrh obchodního modelu; konkurence; B2G; medicína katastrof; katastrofy; CBRN Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozvoj podnikatelského modelu firmy

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a rozvoj obchodního modelu. V teoretické části jsou vymezeny postupy a nástroje pro zhodnocení podniku. V analytické části jsou poznatky o současném stavu podniku ...

Kostka, Petr; Chlebovský, Vít; Zich, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systémy tepelné regulace pro mikrosatelity a sondy
Bermell, Marko; Černoch, Jakub; Mašek, Jakub
2023 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systémy tepelné regulace pro mikrosatelity a sondy

Bermell, Marko; Černoch, Jakub; Mašek, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Application of Geometric Algebras in Quantum Computing
Michálek, Jan; Eryganov, Ivan; Vašík, Petr
2023 - anglický
Tato práce se zabývá využitím geometrických algeber v oblasti kvantového počítání. Nejprve je definována obecná Cliffordova algebra a následně je odvozena specifická komplexní geometrická algebra, která je vhodná pro reprezentaci kvantových výpočtů. Tento přístup je porovnán s tradiční metodou použití klasické maticové reprezentace. Cílem práce je poskytnout poznatky o potenciálních výhodách použití geometrických algeber pro kvantové výpočty. This thesis explores the use of Geometric algebras in Quantum computing. It begins by defining the general Clifford algebra and then derives a specific Complex Geometric algebra that is well-suited for representing quantum computing systems. This approach is compared to the traditional method of using a classical matrix representation. By analyzing and comparing these two methods, the thesis aims to provide insights into the potential advantages of using geometric algebras for quantum computing applications. Klíčová slova: Clifford algebra; Geometric algebra; Quantum computing; Cliffordova algebra; Geometrická algebra; Kvantové počítání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Application of Geometric Algebras in Quantum Computing

Tato práce se zabývá využitím geometrických algeber v oblasti kvantového počítání. Nejprve je definována obecná Cliffordova algebra a následně je odvozena specifická komplexní geometrická algebra, ...

Michálek, Jan; Eryganov, Ivan; Vašík, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze