Počet nalezených dokumentů: 11690
Publikováno od do

Tvorba cen letenek - dálkové lety
Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
2021 -
Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z nich je zvyšující se cena letenek směrem k blížícímu se datu odletu. Tím druhým je měnící se cena letenek v průběhu jednotlivých dní v týdnu. Oba jevy jsou zkoumány na základě sebraných dat z období od 1.12.2018-1.3.2019 u několika leteckých dopravců na leteckých linkách LHR-JFK a CDG-JFK. Data jsou zpracována a následně vyhodnocena s využitím statistických metod.The aim of the bachelor thesis “Airplane Ticket Pricing - Long Haul Flights” is to prove that airlines use dynamic ticket pricing to achieve higher revenue. These assertions are illustrated on two specific phenomena. First of them is the escalation of ticket prices towards the upcoming departure date. The second is the changing price of tickets during the individual days of the week. Both phenomena are investigated on the basis of collected data from the period 1.12.2018-1.3.2019 for several carriers on the LHR-JFK and CDG-JFK airline routes.The data are processed and subsequently evaluated using statistical methods. Klíčová slova: cena letenky; dynamická cena; dlouhé lety; analýza cen; letecký dopravce; ticket price; dynamic price; long haul flights; price analysis; air carrier Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Tvorba cen letenek - dálkové lety

Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou ...

Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody hodnocení únavy u pilotů
Hanáková Lenka; Marina Zhuzhgova; Štumbauer Oldřich
2021 -
S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo studií se zabývá zkoumáním existujících metod hodnocení únavy. Hlavním cílem této práce je vytvořit přehled stávajících nástrojů pro hodnocení únavy shromážděním a analýzou článků o měření únavy pomocí metaanalýzy. Praktická část této práce provádí statistickou analýzu výsledků zkoumaných článků a vyčleňuje metody s největším významem. Později je udělán závěr, že je nezbytné zlepšovat způsoby detekce únavy u pilotů zavedením novějších přesnějších metod hodnocení ospalosti a uznáváním omezení aktuálně používaných metod.With the aviation sector growing rapidly, fatigue in pilots, as one on the crucial components for aviation safety, is becoming a pressing issue. Many airlines are trying to implement fatigue mitigation strategies, however not many studies are dedicated to discussion of already used methods of evaluating states of low vigilance in detail. The main goal of the current study is to make an overview of existing fatigue assessment tools by means of collecting and analyzing articles on fatigue measurement via the meta-analysis. The practical part of this thesis performs a statistical analysis on results of the papers looked into and outlines methods with the greatest significance. Later in the study a conclusion is made that it is necessary to improve the way fatigue is detected in pilots nowadays with an introduction of newer more accurate methods of drowsiness evaluation and by acknowledging the limitations of the currently used methods. Klíčová slova: únava; letectví; ospalost; fyziologické signály; fatigue; aviation; sleepiness; physiological signals Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody hodnocení únavy u pilotů

S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění ...

Hanáková Lenka; Marina Zhuzhgova; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozstupy dle turbulence v úplavu
Pleninger Stanislav; Nikita Saprykin; Strouhal Miloš
2021 -
Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které jsou těsně spojené s kapacitou letiště a maximální propustnostní. Dalšim krokem bylo prozkoumaní letiště Václava Havla v Praze (LKPR), jeho infrastruktury a specifických postupů. V práci jsou analyzovány přínosy zvolených konceptů z pohledu možných přinosů pro letiště Václava Havla. Zároveň je navržena matice rozstupů založená na úplném parování všech letadel provozovaných na letišti LKPR a zhodnocen přínos tohoto konceptu.The subject of Bachelor’s thesis “Wake vortex turbulence separations” is the assessment of various concepts of separations minima operated at the busiest international airports. Initially, there are described aspects of the runway system capacity that are closely related to airport capacity and maximum throughput. The next step was exploration Václav Havel Airport in Prague (LKPR), its infrastructure and specific procedures. In this thesis were analyzed the benefits of selected concepts in terms of possible benefits for Vaclav Havel Airport. Simultaneously, there is proposed a separation matrix based on full Pairwise separations minima of all aircraft operated at LKPR and the benefits of this concept are evaluated. Klíčová slova: Turbulence v úplavu; rozstup; rekategorizace; kapacita; letiště; RWY (Vzletová a přistávací dráha); TBS (Rozstupy na základě času); Wake turbulence; separation; recategorization; capacity; airport; RWY (Runway); TBS (Time-based Separation) Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rozstupy dle turbulence v úplavu

Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty ...

Pleninger Stanislav; Nikita Saprykin; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS
Lukeš Petr; Dominika Fonferová; Nosek Jakub
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.The objective of this bachelor thesis is to design and evaluate an alternative navigation model extending the use of the terrestrial coverage as a GNSS backup in the oceanic or remote continental airspace without any ground infrastructure. Klíčová slova: Výpadek GNSS; Alternativní navigační prostředky; Navigační model; DME; RNAV; RNP; APNT; LORAN; GNSS Interference; Alternative Navigation Means; Navigation Model; DME; RNAV; RNP; APNT; LORAN Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS

Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez ...

Lukeš Petr; Dominika Fonferová; Nosek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii
Kráčmerová Tereza; Simona Šimůnková; Trnka Jiří
2020 -
Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh byl vytvářen na základě doporučení SÚJB a IAEA, které platí pro detekční systémy měřící dávkový příkon pacienta. Navržené testy byly provedeny na konkrétním detekčním systému DOMOS, který se používá na 2. lůžkové stanici Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Kromě již zmíněného detekčního systému DOMOS jsou v práci popsány další komerčně dostupné detekční systémy používané pro měření celotělové absorbované dávky. Vytvořený souhrn kontrol kvality se prokázal jako vyhovující pro měřící aparatury využívané v celotělové dozimetrii.This bachelor thesis presents the use of whole-body dosimetry in the clinical practice of nuclear medicine, the calculation of whole-body absorbed dose and the optimal design of quality controls for detectors used in whole-body dosimetry. This suggestion was created on the basis of the recommendations of SÚJB and IAEA, which apply to detection systems measuring the dose rate of the patient. The projected tests were performed within the specific detection system DOMOS, which is used at the Department of Nuclear Medicine and Endocrinology of the Second Faculty of Medicine at Charles University and the Motol University Hospital. In addition to the aforementioned system DOMOS, the bachelor thesis also describes other commercially available detection systems used for measuring the whole-body absorbed dose. The created set of quality controls proved to be satisfactory for devices used in whole-body dosimetry. Klíčová slova: nukleární medicína; celotělová dozimetrie; radionuklidová terapie; DOMOS; kontrola kvality; Nuclear Medicine; whole-body dosimetry; radionuclide therapy; DOMOS; Quality Control Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii

Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové ...

Kráčmerová Tereza; Simona Šimůnková; Trnka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium vlastností transmutačních detektorů
Viererbl Ladislav; Marie Freibergová; Tomandl Ivo
2020 -
Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich použití. Dále popisuje nejistoty plynoucí z použití dat uvedených v knihovnách jaderných dat. Pro odhad přibližné koncentrace transmutovaných nuklidů je použit výpočetní program MCNP. S využitím již provedeného experimentu na reaktoru LVR-15 jsou srovnány výsledky obdržené pomocí výpočetního programu MCNP, reálného využití transmutačních detektorů s využitím hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů a výpočtů založených na znalosti neutronového spektra pomocí aktivačních detektorů.The thesis deals with transmutation detectors. It covers the principle of these detectors and possible nuclear reactions that can be used and that lead to desirable transmuted nuclides, their required properties, and some limitations in their use. Then, the thesis describes uncertainties arising from using data from nuclear data libraries. Monte Carlo N-Particle Transport Code is used for the estimation of the concentration of transmuted nuclides. Using results from the already executed experiment at the LVR-15 reactor, the thesis includes the comparison of data that were received by three different methods, these being the use of MCNP, then a method based on transmutation detectors and second ion mass spectrometry, and also calculations using a known neutron spectrum (obtained by using activation detectors). Klíčová slova: transmutační detektory; MCNP; knihovny jaderných dat; transmutation detectors; MCNP; nuclear data libraries Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium vlastností transmutačních detektorů

Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující ...

Viererbl Ladislav; Marie Freibergová; Tomandl Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii
Černý Radek; Michal Šimeček; Novotný Pavel
2020 -
Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého prostředku do metod lokalizace radioaktivního zdroje a uvádí příklady jejich možného využití. V práci jsou uvedeny vybrané detekční systémy, které se používají v leteckých průzkumech k lokalizaci radioaktivního zdroje. Též je zpracován přehled vybraných bezpilotních leteckých prostředků, včetně jejich využití ve spojení s detekčními systémy v konkrétních experimentech. Praktická část práce se zaměřuje na stanovení parametrů detekčního systému Georadis D230A. Byla testována směrová závislost odezvy a demonstrováno využití prostorové závislosti k lokalizaci zdroje.This bachelor thesis is focused on the usage of unmanned aerial vehicles for radiation monitoring and airborne gamma spectrometry. It discusses radiation monitoring in the Czech Republic, possibilities of including unmanned aerial vehicle among the methods of radiation source localization and it shows examples of their usage. Examples of detection systems, used in airborne surveys for radioactive source localization, are given in the thesis. The overview of selected unmanned aerial vehicle, including their usage with detection systems from specific experiments, is presented in the text. The practical part of this thesis is focused on determining the parameters of detection system Georadis D230A. The directional dependence of the detector response was tested and the possibility of using spatial dependence for source localization is demonstrated. Klíčová slova: Bezpilotní letecký prostředek; letecká gamma spektrometrie; detekční systémy; radiační monitoring; Unmanned aerial vehicle; airborne gamma spectrometry; detection systems; radiation monitoring Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii

Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení ...

Černý Radek; Michal Šimeček; Novotný Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium dlouhodobé stability kompozitů pro separaci 68Ge/68Ga
Fialová Kateřina; Kristýna Kroftová; Červenák Jaroslav
2020 -
Bakalářská práce byla zaměřena na studium sorbentů pro konstrukci 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a na jeho dlouhodobou chemickou stabilitu. V úvodní části byla provedena literární rešerše, ve které byla popsána problematika 68Ga a jeho využití pro diagnostické účely v nukleární medicíně. V experimentální části byl připraven generátor s matricí CeO2-PAN a byly testovány jeho vlastnosti se zaměřením na získávání radionuklidu s nejvyšším možným výtěžkem, radionuklidovou čistotou, nejnižší možnou toxicitou a také nejnižší možnou kontaminací mateřským 68Ge. Dále byly testovány další sorbenty pro potenciální aplikaci v generátoru. Konkrétně byly připraveny NiO-TiO2, ZrO2-TiO2 a SiO2-ZrO2. Byly sledovány jejich sorpční vlastnosti v sorpčních experimentech s 68Ge a 68Ga a určeny hmotnostní rozdělovací koeficienty a separační faktory pro tyto radionuklidy. Dále byl sledován vliv tepelného opracování připravených oxidů na jejich sorpční vlastnosti, které byly taktéž charakterizovány.The aim of this study was to test the long-term chemical stability of composites for construction of 68Ge/68Ga generator. In the opening part the usage of 68Ga for diagnostic purposes in nuclear medicine was described. For the experimental part, a generator with a CeO2-PAN matrix was prepared and characterized. The focus was on obtaining the radionuclide with the highest possible yield, radionuclide purity, the lowest possible toxicity and also the lowest possible contamination with the parent 68Ge. In addition, other sorbents for potential application in the generator were tested. Specifically, NiO-TiO2, ZrO2-TiO2 and SiO2-ZrO2 were prepared. Their sorption properties were monitored in sorption experiments with 68Ge and 68Ga and distribution coefficients and separation factors for these radionuclides were found. Furthermore, the influence of heat treatment on the sorption properties of prepared oxides was monitored and characterized subsequently. Klíčová slova: Radionuklidový generátor; CeO2-PAN; 68Ge; 68Ga; sorbenty; podvojné oxidy; NiO-TiO2; ZrO2-TiO2; SiO2-ZrO2; hmotnostní rozdělovací koeficient; Radionuclide generator; CeO2-PAN; 68Ge; 68Ga; sorbents; binary oxides; NiO-TiO2; ZrO2-TiO2; SiO2-ZrO2; distribution coefficient Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium dlouhodobé stability kompozitů pro separaci 68Ge/68Ga

Bakalářská práce byla zaměřena na studium sorbentů pro konstrukci 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a na jeho dlouhodobou chemickou stabilitu. V úvodní části byla provedena literární rešerše, ve ...

Fialová Kateřina; Kristýna Kroftová; Červenák Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vlastnosti extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů
Distler Petr; Ondřej Holas; Galamboš Michal
2020 -
Ve vyhořelém jaderném palivu se nachází mnoho radiotoxických prvků a část z nich má dlouhý poločas přeměny. To je příčinou dlouhodobého nebezpečí při jeho ukládání. Možností, jak toto nebezpečí eliminovat, je přepracování vyhořelého paliva. V rešeršní části práce je uvedena prvková charakterizace paliva, doplněná o možné separační procesy a nástin transmutačních procesů. V praktické části jsou zkoumány tři systémy pro separaci Am3+ od Eu3+ s využitím extrakčních činidel CyMe4-BTPhen a CyMe4-BTBP. Jejich charakteristika (vliv koncentrace extrakčního činidla, vliv rozpouštědla, vliv přítomnosti obou extrakčních činidel) je uvedena pomocí hodnot distribučních koeficientů, D, a separačních faktorů, SFAm/Eu. U většiny vzorků třetího systému byl pozorován mírný synergický efekt, jehož interpretace však není jednoznačná vzhledem k chybě měření, tvorbě třetí fáze během třepání a řádově jiným hodnotám D pro testovaná extrakční činidla.In spent nuclear fuel there are many radiotoxic elements and one of them have long half-life. That is where the danger lies regarding its storage. An option to eliminate the danger is to reprocess the spent fuel. In research part of the thesis is listed the fuel element characteristic as well as various separation processes and transmutation processes. In practical part are studied three systems for separation Am(III) and Eu(III) using separating agents. Their characteristic (influence of oncentration of extracting agent, influence of solvent, influence of both extracting agents) is stated as a value of their Distribution coefficients D, and separation factors SFAm/Eu. In most of the samples of the third system was observed a slight synergic effect. This can not be interpreted clearly taking into account measurement error, the creation of third phase whilst shaking and different values of D for the extracting agents. Klíčová slova: kapalinová extrakce; CyMe4-BTPhen; CyMe4-BTBP; synergický efekt; Liquid Extraction; CyMe4-BTPhen; CyMe4-BTBP; Synergic Effect Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vlastnosti extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů

Ve vyhořelém jaderném palivu se nachází mnoho radiotoxických prvků a část z nich má dlouhý poločas přeměny. To je příčinou dlouhodobého nebezpečí při jeho ukládání. Možností, jak toto nebezpečí ...

Distler Petr; Ondřej Holas; Galamboš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Syntéza scintilačních nanomateriálů za zvýšené teploty
Děcká Kateřina; Jan Král; Král Robert
2020 -
V teoretické cásti této bakalárské práce je popsána scintilace, vlastnosti scitnilátoru a vliv nanorozmeru na scintilaci. Rešerní cást se poté venuje príprave kvantových tecek se zamerením na metodu vstrikování za horka. Následne jsou charakterizovány vlastnosti a potenciál pro detekci IZ vybraných nanomateriálu. Experimentální cást se venuje príprave nanokrystalu CsPbBr3. Byla provádena syntéza metodou vstrikování za horka na vakuové lince a následne charakterizace pripravených nanokrystalu. V rámci práce se podarilo pripravit nanokrystaly CsPbBr3 s intenzivní radioluminiscencí.In theoretical part of this bachelor thesis scintillation, properties of scintillators and influence of nanosize on scintillation are described. Research part is focused on synthesis of quantum dots by hot-injection method. Then properties and potential for radiation detection of chosen nanomaterials are characterized. Experimental part is focused on synthesis of CsPbBr3 nanocrystals. The synthesis was conducted by hot-injection method on a Schlenk line, then the characterization of synthetised nanocrystals was performed. In this work highly radioluminescent CsPbBr3 nanocrystals were succesfully prepared. Klíčová slova: nanomateriály; scintilace; metoda vstřikování za horka; CsPbBr3; nanomaterials; scintillation; hot-injection method; CsPb Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Syntéza scintilačních nanomateriálů za zvýšené teploty

V teoretické cásti této bakalárské práce je popsána scintilace, vlastnosti scitnilátoru a vliv nanorozmeru na scintilaci. Rešerní cást se poté venuje príprave kvantových tecek se zamerením na metodu ...

Děcká Kateřina; Jan Král; Král Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze