Počet nalezených dokumentů: 5449
Publikováno od do

Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style
Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
2009 - anglický
This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, it concentrates on characteristic features and functions of individual modal verbs expressing deontic necessity. In the practical part, the theory is applied to the documents of administrative style in order to state the frequency of occurrence of selected modals as well as to prove or disprove the presumption stated. Klíčová slova: Modalita; deontická modalita; deontická nutnost; administrativní styl; Modality; deontic modality; deontic necessity; administrative style Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style

This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, ...

Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Účetní a daňové odpisy
Laudová, Ludmila; Sejkora, František
2009 - český
Cílem bakalářské práce je vymezit pojmy účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospoaření a základ daně. V teoretické části je věnována pozornost charakteristice a rozdělení dlouhodobého majetku z obou hledisek odpisování a zejména účetním a daňovým odpisům a způsobům odpisování. Praktická část je zaměřena na konkrétní metody odpisování dlouhodobého majetku a jejich porovnání a vyhodnocení. Klíčová slova: účetní odpisy; daňové odpisy; dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek; metody odpisování; daň z příjmů; accounting depreciations; tax depreciations; long-term tangible assets; long-term intangible assets; methods of depreciation; income tax Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Účetní a daňové odpisy

Cílem bakalářské práce je vymezit pojmy účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospoaření a základ daně. V teoretické části je věnována pozornost charakteristice a rozdělení dlouhodobého ...

Laudová, Ludmila; Sejkora, František
Univerzita Pardubice, 2009

Vývoj nadací a nadačních fondů na pomoc dětem na území České republiky
Mrázková, Veronika; Moravcová, Ilona; Kocanda, Martin
2009 - český
Práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně nadacemi a nadačními fondy. Jejich charakteristikou, vznikem, zánikem, právním postavením, historií a vývojem. Podstatou práce je komparace pěti nadací na pomoc dětem na území České republiky z historicko srovnávacího hlediska. Součástí práce je i doplňující výzkum s cílem zjistit, jak se občané České republiky angažují v rámci pomoci chudým, nemocným a handicapovaným dětem a jaký mají k nadacím vůbec postoj. Klíčová slova: histories; non-profit sectors; foundations; endowment funds; legislation; historie; neziskové sektory; nadace; nadační fondy; legislativa Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vývoj nadací a nadačních fondů na pomoc dětem na území České republiky

Práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně nadacemi a nadačními fondy. Jejich charakteristikou, vznikem, zánikem, právním postavením, historií a vývojem. Podstatou práce je komparace pěti nadací ...

Mrázková, Veronika; Moravcová, Ilona; Kocanda, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody
Zdražil, Michal; Kocanda, Martin; Muhlpachr, Pavel
2009 - český
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém světě. Praktická část srovnává odlišnosti režimu, života, životní úrovně, zacházení, pracovních povinností a využití volného času trvale pracovně nezařaditelných vězňů (seniorů) oproti ostatním vězňům. Cílem této práce je prokázat tyto odlišnosti a zdůvodnit fakt, že by senioři ve výkonu trestu odnětí svobody měli mít jisté úlevy na rozdíl od ostatních vězňů. Klíčová slova: Seniors; the prison sentence; Prison service; permanent working unfiled in the prison sentence; specialities and anomalous of treatment; senioři; výkony trestů odnětí svobody; trvale pracovně nezařaditelní ve výkonu trestu; zvláštnosti a odlišnosti zacházení; Vězeňství Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém ...

Zdražil, Michal; Kocanda, Martin; Muhlpachr, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza využívání obecního majetku ve vztahu k rozpočtu obce
Boháčová, Alena; Sobotka, Martin
2009 - český
Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek obcí, na způsoby jeho využívání a na promítnutí jeho využívání do rozpočtu obcí. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se obce, majetku obce a hospodaření s tímto majetkem. Další pozornost je věnována využívání majetku ve vybraných obcích se zaměřením na pronájem majetku a s ním související příjmy a výdaje, dále na prodej a pořízení majetku. Klíčová slova: municipalities; municipal property; budgets; use of property; obce; majetek obcí; rozpočty; využívání majetku Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza využívání obecního majetku ve vztahu k rozpočtu obce

Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek obcí, na způsoby jeho využívání a na promítnutí jeho využívání do rozpočtu obcí. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se obce, majetku obce a ...

Boháčová, Alena; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Informovanost studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci
Šinkorová, Veronika; Petržílková, Helena; Moravcová, Markéta
2009 - český
Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci. Práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se tedy ze dvou hlavních částí. První část, která je teoretická, se zaměřuje na popis základních informací v oboru poskytování první pomoci. Základem druhé části je anonymní dotazník, který byl rozdán u studentů pedagogických fakult v Liberci, Brně, Olomouci a Hradci Králové. Klíčová slova: first aid; health rescue services; cardiopulmonary resuscitation; knowledge; students; první pomoc; Zdravotnická záchranná služba; kardiopulmonální resuscitace; znalosti; studenti Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Informovanost studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci

Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci. Práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se tedy ze dvou hlavních částí. První část, která je ...

Šinkorová, Veronika; Petržílková, Helena; Moravcová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2009

Pokročilé metody zpracování fotografií v programu Adobe Photoshop
Starý, Ondřej; Kopecký, Zbyněk
2009 - český
Hlavním tématem jsou pokročilé metody úprav fotografií v programu Adobe Photoshop. Tato práce popisuje moderní grafické formáty, které se používají k ukládání fotografií. V praktické části je vytvořena jednoduchá internetová aplikace. Klíčová slova: Adobe Photoshop; Photos; Graphics; Graphic formats; Adobe Photoshop; Fotografie; Grafické formáty; Grafika Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Pokročilé metody zpracování fotografií v programu Adobe Photoshop

Hlavním tématem jsou pokročilé metody úprav fotografií v programu Adobe Photoshop. Tato práce popisuje moderní grafické formáty, které se používají k ukládání fotografií. V ...

Starý, Ondřej; Kopecký, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2009

Stimulace pracovníků v podniku DAMINO, s.r.o.
Čáslavská, Blanka; Brodský, Zdeněk
2009 - český
Bakalářská práce je věnována tématu stimulace pracovníků v soukromém sektoru. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit systém odměňování ve společnosti DAMINO, s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř částí. První a druhá část práce se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků z oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů, hodnocení a odměňování pracovníků. Jsou zde uvedeny motivační teorie, druhy zaměstnaneckých výhod a samotná úloha odměny. V posledních dvou částech se práce věnuje konkrétní společnosti, a to DAMINO, s.r.o.. Kromě obecných údajů o společnosti v úvodu je zde také rozebrán její marketingový mix. Poslední kapitola je věnována analýze odměňování ve společnosti, jež slouží jako podklad pro náměty a doporučení pro zlepšení případných nedostatků. Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů; Stimulace; mzdy; Management; Odměňování; Human Resource Management; Stimulation; Wages; Remuneration Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Stimulace pracovníků v podniku DAMINO, s.r.o.

Bakalářská práce je věnována tématu stimulace pracovníků v soukromém sektoru. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit systém odměňování ve společnosti DAMINO, s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř částí. ...

Čáslavská, Blanka; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2009

Srovnání managementu cestovního ruchu ve vybraných destinacích
Tlapalová, Tereza; Nechvílová, Stanislava
2009 - český
Cílem bakalářské práce je analyzovat stávající situaci v oblasti managementu cestovního ruchu v pardubické a krkonošské destinaci cestovního ruchu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení pro destinační společnosti působící v těchto oblastech. Klíčová slova: Management; Marketing; Tourism; destinations; Management; Marketing; Cestovní ruch; destinace Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Srovnání managementu cestovního ruchu ve vybraných destinacích

Cílem bakalářské práce je analyzovat stávající situaci v oblasti managementu cestovního ruchu v pardubické a krkonošské destinaci cestovního ruchu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení ...

Tlapalová, Tereza; Nechvílová, Stanislava
Univerzita Pardubice, 2009

Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku
Štrbíková, Anna; Veselý, David
2009 - český
Tato práce byla vypracovaná jako rešerše zabývající se problémem koroze a boji proti ní pomocí technologie povrchových úprav kovů. Klíčová slova: koroze; zinek; corrosion; zinc Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku

Tato práce byla vypracovaná jako rešerše zabývající se problémem koroze a boji proti ní pomocí technologie povrchových úprav kovů.

Štrbíková, Anna; Veselý, David
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze