Počet nalezených dokumentů: 510
Publikováno od do

Návrh řízení kvadrokoptéry se zavěšeným břemenem
Kuře Matěj; Min Joonhong; Fišer Jaromír
2018 - anglický
Purpose of this bachelor work is to design different controllers through different methods such as PID cascade and state feedback for a quadcopter with suspended load. Construction of the model is done through software MATLAB and its add-on Simulink. Further on it will observe the results obtained through the designed models. The quadcopter model used in this thesis was provided by Ing. Kuře Matěj.Purpose of this bachelor work is to design different controllers through different methods such as PID cascade and state feedback for a quadcopter with suspended load. Construction of the model is done through software MATLAB and its add-on Simulink. Further on it will observe the results obtained through the designed models. The quadcopter model used in this thesis was provided by Ing. Kuře Matěj. Klíčová slova: Controller,PID,Quadcopter,State feedback; Controller,PID,Quadcopter,State feedback Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh řízení kvadrokoptéry se zavěšeným břemenem

Purpose of this bachelor work is to design different controllers through different methods such as PID cascade and state feedback for a quadcopter with suspended load. Construction of the model is ...

Kuře Matěj; Min Joonhong; Fišer Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů
Hakl František; Kurbanov Temirlan; Jiřina Marcel
2018 - anglický
Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato práce zkoumá čtyři metody optimizace: genetické algoritmy, simulace žíhání, pruning a transfer learning. Jsou popsány jejich principy a příklady aplikace. Kromě toho jsou prozkoumány nejmodernější modifikace těchto algoritmů a jejich teoretické základy. Tato rešerše ukázala, že, i přes intenzivní zkoumání a experimenty, výhody a nevýhody těchto modifikací jsou nejasné. Nicméně, tato rešerše se pokusí prozkoumat nejslibnější algoritmy a porovnat je, což bude užitečné pro budocí práci.Artificial neural networks are considered the state-of-the-art machine learning models. They have been applied to various fields. However, complex tasks require more advanced structures and training methods. This paper studies four optimization techniques: genetic algorithms, simulated annealing, pruning, and transfer learning. The principles and application examples of these methods are described. Besides that, this paper investigates the most advanced modifications of the algorithms and their theoretical backgrounds. The study has shown that despite intensive research and experiments, the relative advantages and disadvantages of the modifications are still unclear. Nevertheless, this paper attempts to study the most promising algorithms and conduct their comparison, which may be of use in future work. Klíčová slova: genetické algoritmy,optimizace strojového učení,pruning,simulace žíhání,transfer learning,umělé neuronové sítě; artificial neural networks,genetic algorithms,machine learning optimization,pruning,simulated annealing,transfer learning Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů

Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato ...

Hakl František; Kurbanov Temirlan; Jiřina Marcel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování dopravního toku na dálnici
Šmídl Václav; Savina Yuliya; Krbálek Milan
2018 - anglický
Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je seznámit se s různými modely dopravniho toku a s jejich použitím v problematice dopravních sítí. Pro naše účely byl vybrán m@4.oskopický buněčný přenosový model (CTM), který vyvinul C. Daganzo v roce 1994. Tento model se používá k simulaci jevu toku na dané části trasy a porovnává se s reálnými daty ze stejného úseku trasy.The active growth of the transport network requires more and more accurate management tools. With such a tool modelling the behaviour of the transport flow can be predicted, for example, in a traic jam or accident. The purpose of this work is to get acquainted with various models of the transport flow and their use in the problems of transport networks. For our purposes, the macroscopic Cell Transmission Model (CTM), developed by C. Daganzo in 1994, was chosen. This model is used to simulate the phenomenon of traic on a given section of the route and compared with the real data from this site. Klíčová slova: Buněčný přenosový model,jevy dopravniho toku,model makroskopického dopravniho toku,simulace; Cell Transmission Model,Macroscopic traic flow model,simulation,traic flow phenomena Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Modelování dopravního toku na dálnici

Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je ...

Šmídl Václav; Savina Yuliya; Krbálek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Generování aplikací v jazyce JavaScript
Čulík Zdeněk; Varga Ivan; Hořák Zbyněk
2018 - anglický
Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových stránek, jako jsou JavaScript a HTML. Následně je analyzován návrh generátoru společně s popisným jazykem vytvořeným pro účel bakalářské práce. Popisný jazyk je zcela vytvořen autorem práce a navržen za účelem co nejlepší kompatibility s generátorem. Zdrojový soubor je napsán v tomto jazyce a každý jeho prvek představuje část prezentační knihovny. Z tohoto důvodu je používána prezentační knihovna a to jmenovitě EasyUI. V následující části bakalářské práce jsou zobrazeny jednotlivé části kódu za účelem jejich další analýzy. Závěrečná část práce se pak zaměřuje na pokyny potřebné pro provoz samotného programu. Na závěr jsou zmíněny problémy, které se mohou během provozu generátoru vyskytnout a také možnosti jeho budoucího vývoje.This projecťs aim is to create a generator which will produce websites using JavaScript from specific source file. Firstly, the project introduces and explains basic systems for website development such as JavaScript and HTML. Subsequently, the design of the generator is analysed together with the descriptive language created for this project purposes. The descriptive language is created from a scratch and designed for the best compatibility with the generator. The source file is written in this concrete language and each element represents a part of the presentation library called EasyUI which is specifically used for this reason. In the following section, parts of the code are displayed in order to be further analysed. The final part of the project focuses on the guidelines necessary for running the program. Possible problems which may occur during the run of the generator are examined, followed by a discussion of future development possibilities of the generator. Klíčová slova: C++,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,kompilátor,lexikální analýza,syntaktická analýza; C++,compiler,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,lexer,parser Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Generování aplikací v jazyce JavaScript

Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy ...

Čulík Zdeněk; Varga Ivan; Hořák Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb
Staněk Kamil; Kotrbatý Lukáš; Kopecký Pavel
2018 - anglický
Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán průběh hmotnostní vlhkosti v závislosti na čase, nejčastěji u dřevovláknitých desek. Aby se výsledky co nejvíce příblížily reálnému chování, do výpočetního modelu byla zadána experimentálně změřená sorpční izoterma smrkového dřeva. Dále byly uvažovány závislost faktoru difuzního odporu dřeva a OSB desky na relativní vlhkosti, vliv solární radiace, deště a kapilárního transportu vody v konstrukci. Výsledky této analýzy byly porovnány s výsledky ze zjednodušené simulace odpovídající běžnému stacionárnímu posudku v softwaru TEPLO 2010. Tato práce mimo jiné ukázala, že závislost faktoru difuzního odporu OSB desky na relativní vlhkosti hraje nezanedbatelnou roli ve vlhkostním chování daného typu konstrukce.The main goal of this thesis was to thoroughly analyse the moisture behaviour of the most common external walls in modern timber buildings. This was performed by dynamic simulation in WUFI Pro 6.1 software, mainly focusing on the moisture content of wood fibreboards. In order to make realistic approximations, the experimentally measured sorption isotherm of wood was inserted into the computational model. Also, specific factors were considered in the calculations, e.g. the dependence of diffusion resistance factor of wood and OSB board on relative humidity, solar radiation, rain and liquid transport. The results of the detailed analysis were compared with the results of a simplified simulation relevant to stationary model in TEPLO 2010, which is an ordinarily used software for hygrothermal assessment. Among other outcomes, this work has shown that the dependence of the diffusion resistance factor of OSB board on the relative humidity plays a non-negligible role in the moisture behaviour of a particular type of construction. The obtained results are intended as a stimulus for further discussions. Klíčová slova: vlhkost,dřevostavby,sorpční izoterma,dřevo,faktor difuzního odporu; moisture,timber buildings,sorption isotherm,wood,diffusion resistance factor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb

Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve ...

Staněk Kamil; Kotrbatý Lukáš; Kopecký Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
Vorel Jan; Vozáb Jan; Sýkora Jan
2018 - anglický
Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto důvodu může docházet ke změnám vlastností materiálu v důsledku dodatečného vytvrzování. Hlavním cílem této práce je vytvoření numerického modelu, který zachycuje dostatečně přesně vývoj materiálových vlastností a chování reaktoplastů při mechanickém zatěžování. Model v této práci je složen ze dvou částí. První je model vytvrzování, který zohledňuje vývoj materiálových parametrů v závislosti na teplotě a času. Jako druhý je použitý elasto-plastický model Drucker-Prager, který je využit na popis chování materiálu při mechanickém zatěžování.Compared to their classical appearance in the aerospace or automotive industry, in civil engineering applications they typically do not reach a fully cured state during construction. Therefore, the material may undergo post-curing causing a significant change in material parameters. The main aim of this work is to create a numerical model that describes sufficiently precisely the evolution of material properties and the behavior of thermoset polymers during mechanical loading. The model in this thesis is composed of two parts. The first is a curing model that takes into account the development of material parameters in relation to temperature and time. The second is the elasto-plastic Drucker-Prager model, which is used to describe the behavior of the material during mechanical loading. Klíčová slova: dodatečné vytvrzování,reaktoplasty,Drucker-Prager,metoda konečných prvků; material curing,thermosetting polymers,Drucker-Prager,finite element method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby ...

Vorel Jan; Vozáb Jan; Sýkora Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Apartment building in Prague
Noori Malila; Alkhateeb Malathe Kamal; Kudrna Valdemar
2018 - anglický
Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardůBachelor Thesis is created as the project of residential house in Prague. The engineering design and solutions of the building envelope and structure are designed according to Czech standard norms. Klíčová slova: residenční objekt,statika,zaklady,požární bezpečnost,instalace; residential object,structural engineering,foundation,fire safety,instalation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Apartment building in Prague

Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardůBachelor Thesis is created as the project of residential house in Prague. The engineering design and ...

Noori Malila; Alkhateeb Malathe Kamal; Kudrna Valdemar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

WYSIWYG tvorba webových formulářů
Skotnica Marek; Buša Radek; Pergl Robert
2018 - anglický
Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové procesy a na základě nich rychle vytvořit formuláře na web.This thesis is dedicated to creating a proof-of-concept prototype web application for designing web forms based on business process models. Such solution will help every company which would like to model their business processes and quickly create forms based on the business process models. Klíčová slova: navrhování WYSIWYG webových formulářů,webová aplikace,modelování v metodice DEMO,modelování podnikových procesů,návrh webové aplikace,implementace webové aplikace,testování webové aplikace,JavaScript,C#; WYSIWYG form design,web application,DEMO methodology modelling,enterprise modelling,web application design,web application implementation,web application testing,JavaScript,C# Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
WYSIWYG tvorba webových formulářů

Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla ...

Skotnica Marek; Buša Radek; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors
Sopczak André; Fiedler Petr; Pavlíček Josef
2018 - anglický
Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém vysokém učení technickém, na Worldwide LHC Computing Grid koordinovný Evropskou organizací pro jaderný výzkum. Díky tomuto nahrávání jsou tato data dostupná pro všechny, kdo je potřebují a mají přístup na zmíněný grid. Navíc software poskytující nástroje potřebné pro připojení a používání zmíněného gridu byl nainstalován a nakonfigurován v rámci této práce.This thesis deals with design and implementation of a bundle of scripts automating the upload of specific files using Rucio middleware from server atlastpx2.utef.cvut.cz at Institute of Experimental and Applied Physics at Czech Technical University to Worldwide LHC Computing Grid coordinated by European Organization for Nuclear Research. Thanks to the upload, the data are available to everyone who needs them and has access to that Grid. Furthermore, installation and configuration of software providing access to tools necessary to connect and use the Grid are part of this thesis. Klíčová slova: přenos dat,Rucio,WLCG,instalace,CernVM-FS,ÚTEF; data transfer,Rucio,WLCG,installation,CernVM-FS,IEAP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors

Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a ...

Sopczak André; Fiedler Petr; Pavlíček Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash
Muzikář Zdeněk; Jílek Karel; Šoch Michal
2018 - anglický
Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi největším problémem, který je u takového systému potřeba vyřešit, je možnost spustit testovaný skript tak, aby nezničil žádnou součást systému. Analýza se zabývá několika možnými přístupy. Další důležitou vlastností je jednoduché a rychlé zadávání úloh, což může být občas taky poněkud komplikované. V práci je navržen a implementován jazyk, který slouží k co možná nejjednoduššímu popisu vstupních dat. Celkově by práce měla posloužit jako návod, jak podobný systém (ne)vyvíjet.This thesis covers complete development of a system for automated Bash scripts checking (online judge) -- starting from the analysis and collection of requirements, continuing with design, implementation, testing and deploying the system into production environment. The greatest concern of such a system is to run the tested script safely so that it never damages any part of the system. The analysis mentions several approaches to do this. A next important feature is simple and fast creation of new assignments, which might sometimes be quite complicated. This thesis contains design and implementation of custom language for generating input data. As a whole, this thesis shall serve as a guide how (not) to develop such a system. Klíčová slova: Online judge,Výuka Bashe,Automatická kontrola skriptů,Linux,Python,Django; Online judge,Tuition of Bash,Automated script checking,Linux,Python,Django Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash

Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení ...

Muzikář Zdeněk; Jílek Karel; Šoch Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze